přeskočit k navigaci »

Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu

17.04.2016

 zařazeno v kategorii: Aktuality | autor: Vyčichlo, Jaroslav | komentáře: 76

 
 
 | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu

V posledních dnech vyjadřuje mnoho obyvatel Karlovarska smutek, zklamání i zděšení nad postupným zánikem jedné z dominant města Chebu, který probíhá takřka v přímém přenosu před očima orgánů památkové péče. Celková demolice hodnotného rozsáhlého areálu bývalého kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže je srovnatelná snad jen s demolicemi památkově hodnotných objektů za komunistického režimu v době před rokem 1989. Pouze s rozdílem, že historicky a architektonický cenný areál, jehož ochrana a zachování je ve veřejném zájmu, dnes ustupuje podnikatelského záměru jediného soukromého vlastníka.

Rozsáhlý, velkoryse pojatý moderní klášterní areál o 800 místnostech spolu s klášterním kostelem Nalezení sv. Kříže ve stylu starokřesťanské či raně románské basiliky byl postaven v letech 1930-1933 městským stavebním radou Ing. Karlem Pascherem podle plánů architekta Antona Schneidera z Louky u Mariánských Lázní. Interiér kostela byl vyzdoben hodnotnými pracemi chebských umělců. Po zrušení ženských církevních řádů a vyhnání řádových sester v roce 1950 byl klášterní areál přebudován na kasárna a až do roku 1989 sloužil jako sídlo velitelství 5. brigády pohraniční stráže.

V roce 1990 byl poté klášterní areál navrácen církvi, která je pro nedostatek financí na rekonstrukci následně odprodala. V roce 2005 nakonec zakoupil bývalý klášter současný vlastník, soukromá společnost Beta Energy Investment s.r.o. s tureckým majitelem. Neudržovaný a volně přístupný areál byl během posledních let přiveden do havarijního stavu a stal se díky pobytu bezdomovců a drogově závislých osob zdrojem nákazy žloutenky typu A na Chebsku.

Aktuální situace:

květen 2015 - prostřednictví loketského pracoviště Národního památkového ústavu byl podán na Ministerstvo kultury návrh na prohlášení areálu kláštera kulturní památkou

12. května 2015 - Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí vydal rozhodnutí, kterým se povoluje demolice objektu bývalého kláštera milosrdných sester, ul. 17. listopadu, na stav.p.č. 6662 v k.ú. Cheb, obec Cheb

31. března 2016 - Ministerstvo kultury zahájilo řízení o prohlášení areálu bývalého kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže za kulturní památku

1. dubna 2016 - stavební firma zahájila demoliční práce v areálu bývalého kláštera

5. dubna 2016 - vlastníkovi objektu, společnosti Beta Energy Investment s.r.o. bylo doručeno z Ministerstva kultury rozhodnutí o zahájení řízení o prohlášení areálu bývalého kláštera za kulturní památku - podle zákona v tuto chvíli musely být zastaveny všechny demoliční práce až do ukončení řízení a vlastník se musí k objektu chovat jako by kulturní památkou byl - ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, musí vlastník chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit Ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání

7. dubna 2016 - NPÚ, ÚOP v Lokti informovalo Ministerstvo kultury o pokračujících demoličních pracích v areálu kláštera

8. dubna 2016 - Ministerstvo kultury upozornilo Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí - oddělení  územního plánování a památkové péče na probíhající řízení o prohlášení areálu kláštera za kulturní památku a vyzvalo jej k podniknutí zákonných kroků v této věci (tedy zamezení pokračování poškozování objektů)

12. dubna 2016 - Městský úřad Cheb, odbor stavebního a životního prostředí zaslal v rámci řízení o prohlášení věci za kulturní památku Ministerstvu kultury nesouhlasné stanovisko k prohlášením areálu za kulturní památku

13. dubna 2016 - demoliční práce v areálu bývalého kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže V Chebu však nadále pokračovaly, proto jsme ve spolupráci s panem RNDr. Michalem Valenčíkem z Prahy začali oslovovat a zapojovat všechny dotčené instituce památkové péče a mapovat postup demolice i řízení o prohlášení areálu za kulturní památku.

Z této iniciativy vzešlo:

14. dubna 2016 - náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. informoval starostu Chebu Ing. Petra Navrátila a patřičné útvary obce s rozšířenou působností Cheb o nezákonnosti pokračující demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže.

15. dubna 2016 - ředitel odboru památkové péče Ministerstva kultury Mgr. Jiří Vajčner, Ph. D. zorganizoval setkání odborné komise přímo v areálu kláštera, které se zúčastnila vedoucí oddělení památkové péče Karlovarského kraje Mgr. Jaroslava Pokludová, památkář NPÚ, ÚOP v Lokti Mgr. et Mgr. Jan Konůpek, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí městského úřadu Cheb Ing. Jaroslav Šinka, stavbyvedoucí Jaroslav Král a zástupce majitele areálu Petr Bruno Karabec.

Podle přizvaného statika z ČVUT po komisionální prohlídce demolovaného kláštera potvrdil, že dosud stojící objekt klášterního kostela Nalezení sv. kříže s částí přilehlého traktu by mohl stát samostatně a mohl být zachován.

Jaroslav Šinka ze stavebního úřadu v Chebu přiznal, že byl vyzván k zamezení pokračování demolice areálu na základě zahájení řízení, avšak dle svého názoru k tomu nemá potřebné kompetence - tento požadavek bude proto po poradě s právníky v pondělí 18. dubna rozporovat dopisem Ministerstvu kultury. Zároveň uvedl, že ani v tuto chvíli by práce zastavit nemohl, protože současný stav pobořených objektů by ohrožoval zdraví občanů.

Jaroslava Pokludová z krajského úřadu a Jan Konůpek z NPÚ nastínili z odborné pozice nezákonnost pokračování v demolici objektů areálu, zároveň uvedli, že vydají souhlasné stanovisko k prohlášení areálu kulturní památkou, ovšem s ohledem na dnes již změněný stav věci, tedy pouze v případě bývalého klášterního kostela - vyzvali proto vedoucího stavební firmy a zástupce majitele k dalšímu nepoškozování tohoto objektu.

Stavbyvedoucí Jaroslav Král poukazoval na množství vynaložených nákladů na dosud provedené práce, které v případě zastavení prací bude požadovat jako náhradu. Zástupce majitele potvrdil Petr Bruno Karabec, že je turecký vlastník seznámen o nezákonnosti demoličních prací v situaci probíhajícího řízení o prohlášení areálu kulturní památkou. Po poradě s právníky z důvodu vynaložených prostředků i plánovanému podpisu smlouvy s investorem však hodlá v demolici objektů areálu bývalého kláštera pokračovat a nést následně sankční postih ve výši 2 milionů korun. Na místě zbořeného kláštera mají vyrůst bytové domy a obchodní centrum.

18.-19. dubna 2016 - s cílem zvýšení zájmu široké veřejnosti i dotčených úřadů o dění v areálu demolovaného kláštera a zveřejnění informace o nezákonnosti demoličních prací jsem přistoupil k medializaci celé nastalé situace:

Demolice chebského kláštera se zastavila. Úřad váhá, zda nemá být památkou
(Jitka Dolanská, idnes.cz, 18. dubna 2016)

Demolice chebského kláštera by měla být pozastavena
(Marek Štětina, Česká televize, 19. dubna 2016)

Připravována je reportáž do zpravodajstvíFTV Prima.19. dubna 2016 - nezákonná demolice však nadále pokračuje. Přestože zástupce vlastníka deklaruje, že se jedná pouze o zajišťovací práce na konstrukcích, které hrozí zřícením, byly od pátku 15. dubna strženy téměř tři celá křídla klášterního objektu, dobourána byla rovněž klášterní kaple a zadní křídlo bylo nově narušeno. Na stavbě se o víkendu objevil dlouho očekávaný výkonnější větší bagr, jehož přičiněním je nyní demolice mnohem intenzivnější. Stavbyvedoucí Jaroslav král na místě potvrdil, že demoliční práce se zastaví ve vzdálenosti 8 metrů od objektu klášterního kostela. Již dnes byla tato hranice překročena. Zároveň demoliční firma v průběhu dnešního dne vyřizovala u báňského úřadu povolení k odstřelu kostelní věže. Podle sdělení Jaroslava Krále se jedná o předběžný krok, kdyby kostel na konci řízení nebyl prohlášen kulturní památkou...

20. dubna 2016 - RNDr. Michal Valenčík podal na Policii ČR podnět na zastavení protizákonné demolice a zamezení dalšímu porušování zákona č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči

20. dubna 2016 - Proti dohodě s Národním památkovým ústavem v Lokti a oddělením památkové péče Karlovarského kraje a slibům stavební firmy se zakously bagry rovněž do konstrukcí objektu bývalého klášterního kostela Nalezení sv. Kříže...  nezákonná demolice tak bude dovršena za tichého souhlasu odpovědného stavebního úřadu v Chebu, potažmo města Cheb...

Lokalizace demoličních prací ze dne 20. dubna 2016 v prostoru severozápadního nároží kostela Nalezení sv. Kříže

22. dubna 2016 - od pátku 22. dubna byly prozatím pozastaveny veškeré demoliční práce v areálu - zaměstnanci odjeli na víkend a staveniště zůstalo zcela opuštěné - narušené konstrukce byly ponechány bez začištění, za zdí a stropů visí mohutné bloky na železných armaturách, cihlové zdivo se samovolně hroutí - stejný stav platil již 5. dubna, resp. 15. dubna, v době, kdy stavbyvedeoucí i stavební úřad odmítali možnost okamžitého zastavení demolice s odvoláním na bezpečnost v souvislosti s nezajištěním ubouraných stavebních konstrukcí a hrozbě jejich zřícení - v té době však ještě stála větší část objektů kláštera - s výmluvou na začišťování konstrukcí tak byly zbytečně ubourány tři křídla kolem rajského dvora, zcela zbořeno křídlo s klášterní kaplí a nově narušeny konstrukce kostela i přilehlého vstupního křídla, jehož část měla podle vyjádření statika sloužit jako případná opěra pro samostatně stojící objekt klášterního kostela...

26. dubna 2016 -
po víkendu se opět rozeběhly demoliční práce naplno, stržen byl vysoký mohutný komín nad vstupním křídlem bývalého kláštera

28. dubna 2016 -
z důvodu pokračující demolice a postupných zásahů do konstrukce klášterního kostela jsem spolupracoval na další madialní prezentaci případu, která se zabývala otázkou, který z dotčených úřadů je kompetentní nezákonnou demolici zastavit

Klášter v Chebu je pod ochranou zákona. Přesto jeho demolice pokračuje (Jitka Dolanská, idnes.cz, MF Dnes, 28. dubna 2016)

29. dubna 2016 - zbořena převážná část objektu bývalého klášterního kostela Nalezení sv. Kříže
- stát zůstala zvonová věž, která musí být odstřelena

Nezákonná demolice kláštera tak nadále pokračuje!!!

 

Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | setkání odborné komise se zastupci vlastníka a stavební firmy v areálu demolovaného kláštera v Chebu - 15. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | setkání odborné komise se zastupci vlastníka a stavební firmy v areálu demolovaného kláštera v Chebu - 15. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Lokalizace demoličních prací ze dne 20. dubna 2016 v prostoru severozápadního nároží kostela Nalezení sv. Kříže v závěrové stěně v sousedství presbytáře
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
 
 

Pro zvětšení klikněte na vámi zvolenou fotografii.

 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

Komentáře: přidat další

jv (17.04.2016 21:03)

v takovém případě by měla být možnost majetek okamžitě "vyvlastnit" !

 

Ložisko (17.04.2016 22:39)

Tam musela být korupce, je to průhledné jako řízek v jídelně. Mám rád památky, i zároveň jsem podnikatel. Nejvíc to asi podělali na ministerstvu tím rokem čekání, ale měli informační únik, o tom svědčí, že demolice začala těsně po vyhlášení památky. A pak demoliční firma dostala od majitele krom práce zaplacenou i tu "pokutu", takže pokud s tím nikdo nic neudělá (policie) tak tam za pár dní nebude kámen na kameni... Vzpomeňťe si na Přerov!!! Tam srovnali se zemí dávno uznanou kulturní památku ze dne na den a dnes tam stojí Tesco!!! Ani přivolaná Policie nezastavila tu demolici. Já vím, zamrzí to, ale čemu se divíte? V tomhle státě...

 

Kenny (18.04.2016 11:14)

Co vám do prdele uz hrabě lidí??? Podívejte se v jakém je to stavu. Byl jsem tam 2 dny před zahájením demolice a je to v ve stavu ze když to nezbouraji oni tak to zboura počasí během jednoho roku. Vyvlastnit? A kdo si to vemem zase další blbec kterej to nechá stát dalších 100 let nebo město Cheb? Nezlobte se na me ale když naše blbé město nemá ani na opravu silnic tak na opravu tyhle zboreniny uz vůbec ne. Takže to prohlasime jako památku? Stát na to žádný peníze nedá protože by to musel tak jako tak zbourat a postavit znovu pac to bylo v ohrozujicim stavu. Takže by to vlastně zůstalo stát a zase chatralo a kdy dáte schválení k bourání? Až děti tam budou lezt a vymýšlet tam kraviny a ono to na ne spadne? Proberte se a nechte ten klášter zbourat bude spousta nového místa k parkování na spalenisti a budou tam domy a byty pro nás. Oproti té zborenine dávám přednost jejich plánům.

 

Marta Samková (21.04.2016 22:12)

Je mi divné, že památkáři se začnou zajímat o památku až když je zdevastovaná. Proč se nezajímali před dvaceti lety? To jim nevadí, že tato zřícenina dělá Chebu jen ostudu? Já jsem ráda, že tato zdevastovaná památka z Chebu zmizí.

 

PageCoaks (26.09.2019 15:33)

не очень могло быть и лучше --- Я конечно, прошу прощения, но, по-моему, это очевидно. услуги хакеры тольятти, услуги хакера белгород или <a href=https://russkiy-hacker.com/forum/5-uslugi-vzloma/>услуги взлома </a> услуги хакера курск

 

EricThody (27.09.2019 11:27)

Подскажите, кого я могу спросить? --- Классно! цена на оружие в sniper arena, sniper arena скачать на планшет и <a href=https://sniper-arena.ru/>скачать снайпер арена 3д онлайн</a> скачать на андроид arena sniper 3d mod

 

Jenblelf (30.09.2019 21:01)

Бесконечное обсуждение :) --- Буду надеятся что втарая часть будет не хуже первой шедоу файт 3 в злом на деньги, скачать взломанного босса или <a href=https://mobzik.ru/59-shadow-fight-2-mod-mnogo-deneg.html>моды для shadow fight 2</a> standoff 2 взлом на деньги

 

KarenRof (01.10.2019 13:20)

Не логично --- Я думаю, что Вы не правы. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM. дор тех база, та база пв а также <a href=http://www.brigantesrl.it/it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1637141>здесь</a> база мтс те

 

KimIsops (03.10.2019 13:38)

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM. --- Браво, эта весьма хорошая фраза придется как раз кстати нудистка женщина, выебал нудистку а также <a href=http://x-pirat.ru/private/4289-foto-golyh-studentok.html>фото ню студенток</a> нудистка мама

 

Евгений (03.10.2019 19:44)

Перезвоните мне пожалуйста по номеру. 8 (962) 685-78-93 Евгений. Для связи со мной нажмите цифру 2.

 

StacySap (04.10.2019 14:51)

Хи-хи --- Короче смотрите не пожелеете! качество какашка, но смотреть можно! скачать фифа, скачать fifa и <a href=http://15fifa.ru/>15fifa.ru</a> скачать фифа

 

LinaKaHeaky (05.10.2019 00:50)

Доброго времени суток мои любимые ученики и читатели случайно попавшие в мою Школу. То, что ведьмы часто работают в церквях многие знают,но по поводу церковного колдовства ходит столько толков, что я решила рассказать зачем они туда ходят, что там делают (как это сделать и защититься) и конечно, как распознать что рядом с Вами в Храме работает ведьма. <a href=https://magiya-vedovstvo.ru>Кто такие ведьмы</a>

 

GraceKit (07.10.2019 01:10)

Малый жжот))))ыыыыыыыыыыы --- Это просто бесподобный топик купить водительское удостоверение новосибирск, водительское удостоверение справка купить или <a href=https://gostdokcs.com/>купить нотариальный бланк</a> купить легальное водительское удостоверение

 

GraceKit (07.10.2019 10:20)

Нет, не взлетает! --- 0.о Долго я ждал водительское удостоверение купить тверь, купить водительское удостоверение тюмень а также <a href=https://gostdokcs.com/>купить ксиву</a> купить водительских удостоверений

 

GraceKit (07.10.2019 10:32)

Вы попали в самую точку. Мысль хорошая, согласен с Вами. --- м...да грязь,насилие,жестокость. купить водительское удостоверение адыгея, купить дубль водительского удостоверения и <a href=https://gostdokcs.com/>купить нотариальную доверенность</a> водительское удостоверение купить временное

 

GraceKit (07.10.2019 11:29)

Да вы талантливы --- воще класно!!! купить категории водительского удостоверения, купить водительское удостоверение красногорск а также <a href=https://gostdokcs.com/>купить аттестат</a> зеркальное водительское удостоверение купить

 

AaronReext (07.10.2019 16:18)

Мне кажется, вы не правы --- Не могу сейчас поучаствовать в обсуждении - очень занят. Но вернусь - обязательно напишу что я думаю по этому вопросу. росатом центр сертификации, уфа центр сертификации или <a href=https://redwhite.ru/rw-forum/user/56792/>по ссылке</a> невасерт центр сертификации

 

Nancypiept (09.10.2019 01:46)

Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Жаль, что сейчас не могу высказаться - нет свободного времени. Но освобожусь - обязательно напишу что я думаю по этому вопросу. казино ксго, казино макао и <a href=http://schekino.ru/forum/user/6907/>здесь</a> европейское казино

 

MichelleNiB (09.10.2019 09:35)

С таким успехом как у тебя --- Я считаю, что Вы допускаете ошибку. Могу отстоять свою позицию. скачать мама торрент, скачать торрент трекер или <a href=http://www.yanaul.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=49656>на странице</a> скачать торрент стрелялки

 

Евгений (12.10.2019 18:10)

Перезвоните мне пожалуйста по номеру. 8 (952) 275-09-77 Евгений.

 

StacySap (16.10.2019 09:08)

ниче полезногО он не делает. !!!ОТСТОЙ!!! --- Весьма гуд!!! 5+ скачать fifa, скачать фифа и <a href=http://15fifa.ru/>15fifa.ru</a> скачать fifa

 

Erinchult (16.10.2019 16:03)

Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Поздравляю, вас посетила просто блестящая мысль сергей гвоздика торрент, оля полякова скачать сборник через торрент и <a href=https://muzobozka.info/13079-europa-plus-euro-hit-top-100-vzglyad-v-proshloe-vol26.html>европа плюс топ 100 скачать торрент</a> топ 50 песен 2018 скачать торрент

 

Briansweah (17.10.2019 01:09)

, Зенит чемпион --- Рекомендую Вам зайти на сайт, на котором есть много информации по этому вопросу. натяжные потолки невадо, комбинированные натяжные потолки а также <a href=https://ng34.ru/technology/besshovnye-natyazhnye-potolki/>Бесшовные натяжные потолки </a> натяжные потолки тюмень

 

ThevocabRit (18.10.2019 20:46)

Google в помощь --- Вы быстро придумали такую бесподобную фразу? курс валют омск сегодня, курс валюты сегодня пермь и <a href=https://bankmen.ru>https://bankmen.ru</a> курс валют сегодня химки

 

ThevocabHok (19.10.2019 05:41)

Да так не чё. Хотя ....... --- Я могу проконсультировать Вас по этому вопросу. элитные девушки дубай, сайт элитных девушек или <a href=http://hogsmeade.pl/profile.php?lookup=24436>тут</a> элитные девушки махачкалы

 

Courtneygravy (22.10.2019 17:32)

особенно про вульгарную крошку --- Абсолютно с Вами согласен. Мне нравится Ваша идея. Предлагаю вынести на общее обсуждение. гадание ицзин онлайн, гадание онлайн сотка а также <a href=https://vorozhejka.ru/topic/gadanie-otvet-na-vopros/>гадание вопрос ответ онлайн бесплатно</a> онлайн гадание голубка

 

BrandonTep (23.10.2019 03:07)

Я считаю, что Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, поговорим. --- Я думаю, что Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, пообщаемся. расписание самолетов чебоксары, даша навальная или <a href=https://imag.one/news?ad=1127346>avito екатеринбург</a> погода в белоострове

 

Jamiebug (23.10.2019 17:54)

всем боятся он опасен...я ухожу!!!!!!! --- Совершенно верно! Это отличная идея. Готов Вас поддержать. выгоднее купить машину кредит, купить машины в кредит и <a href=https://auto-stadt.ru/newauto/ravon/>RAVON автомобили купить</a> приватбанк купить машину в кредит

 

EugeneHoabs (23.10.2019 20:25)

В этом что-то есть. Теперь всё получается, большое спасибо за помощь в этом вопросе. --- Случайно нашел сегодня этот форум и специально зарегистрировался, чтобы поучаствовать в обсуждении. дизайн квартиры краснодар, дизайн квартир пермь а также <a href=https://ng-remont.ru/repairs/19-remont-detskoy>ремонт детской в волгограде</a> трехкомнатных квартир дизайны

 

Anthonypelve (25.10.2019 00:28)

Любопытно, а аналог есть? --- Я думаю, что Вы ошибаетесь. Давайте обсудим это. доска объявление, доска объявлений рассказово и <a href=http://mathhelpplanet.com/viewtopic.php?f=59&t=66938>на этом сайте</a> шебекино доска объявлений

 

MitchAnilt (26.10.2019 12:25)

Извините, что не могу сейчас поучаствовать в дискуссии - очень занят. Вернусь - обязательно выскажу своё мнение по этому вопросу. --- Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, поговорим. барнаульский филиал финансового университета образовательный портал, финансовый портал рф или [url=https://kreditfins.ru/kak-cherez-nomer-900-perevesti-dengi-na-kartu/]перевод денег по номеру 900[/url] образовательный портал финансовый университет при правительстве рф

 

Rebeccapsymn (26.10.2019 20:32)

Какие слова... фантастика --- Присоединяюсь. И я с этим столкнулся. Можем пообщаться на эту тему. займер займ онлайн на карту, займ на карту онлайн круглосуточно или [url=https://микрозаймы.онлайн/na-kartu/]займы онлайн на карту[/url] онлайн займы на карту моментально

 

Johnses (26.10.2019 23:13)

Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим это. --- не очень строительный портал твери, портал первый строительный а также [url=http://e-stroy.su/]заметки строителя[/url] сро строительный портал

 

Manuelaxons (27.10.2019 17:23)

Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, поговорим. --- СУПЕР!!!! Серьезно очень классно.МОЛОДЕЦ! ворот и калитки, ворота или калитка или [url=http://metall-city.ru/]metall-city.ru[/url] калитки ворота рф

 

Kevinhoowl (28.10.2019 08:20)

Позволю себе не согласится с вами --- Может быть вкм сталь саранск продукция, сталь металл продукция а также [url=http://www.ferrumstroy.ru/]продукция из нержавеющей стали[/url] поставщики продукции из нержавеющих сталей

 

Robertemita (29.10.2019 13:47)

офигенно! --- На мой взгляд, это актуально, буду принимать участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. японский напиток витамин с, японские витамины детям отзывы а также [url=http://oktregion.ru/forum/user/193/]продолжение[/url] купить японские витамины

 

AliceTam (29.10.2019 16:17)

Абсолютно с Вами согласен. В этом что-то есть и это хорошая идея. Готов Вас поддержать. --- Очень замечательно! , а также [url=https://consulting-rus.ru/uslugi/gotovye-firmy/]купить ооо без счета[/url]

 

KaylaInics (29.10.2019 20:11)

Талант, ничего не скажешь.. --- Вот так история! сайт электромонтажные работы, электромонтажные работы объявления или [url=https://energo-trend.ru/elektromontazh-kvartiry/]проект электроснабжения квартиры цена[/url] электромонтажные работы ульяновск

 

ValerieSkype (29.10.2019 22:11)

Безусловно, он прав --- для общего развития посмотреть мона, а так могли бы и лучьше, свадебный салон калуга, киров свадебные салоны а также [url=https://msksvadba.ru/]лучшие свадебные агентства москвы[/url] свадебные салоны череповец

 

Kiaaluts (29.10.2019 22:59)

це все ......., але дуже смешно --- офигеть электромонтажные работы петербург, электромонтажные работы учебник или [url=https://remglavk.ru/remont-kvartir-pod-klyuch/]дизайнерский ремонт квартир[/url] электромонтажные работы питер

 

Jakelal (29.10.2019 23:34)

Извините, ничем не могу помочь. Но уверен, что Вы найдёте правильное решение. Не отчаивайтесь. --- Все куллл смотреть ))))всем скупка серебра 999, серебро скупка цена а также [url=https://runo-zolotoe.ru/skupka-serebra-84-proby/]продать серебро цена за 1 грамм[/url] подольск скупка серебра

 

MarquelWhive (30.10.2019 00:37)

Мне очень понравился! --- белиберда ей богу)))))начало посмотрела на большее не хватило)))) такси заказ цена, заказ такси а также [url=https://taxitl.ru/voditelyam/]работа в компании такси[/url] такси эконом заказ

 

Antoinebof (30.10.2019 01:31)

Абсолютно с Вами согласен. Мне нравится Ваша идея. Предлагаю вынести на общее обсуждение. --- спс... стараюсь недорогая черногория недвижимость, недвижимость черногория налоги и [url=http://www.realestatekristi.com/ru/news/Buying-housing-under-construction-in-Montenegro/]купить жилье в черногории[/url] черногория обзор недвижимости

 

AllenDolla (30.10.2019 02:17)

я уже смотрела --- це все ......., але дуже смешно отзывы аренда авто черногория будва, аренда авто в черногории дешево а также [url=http://www.rentacarkristi.com/ru/]будва аренда яхты[/url] черногория аренда авто в баре черногория

 

DianaKeque (30.10.2019 03:29)

В этом что-то есть. Теперь всё понятно, спасибо за объяснение. --- Я считаю, что это — неправда. скупка серебра гродно, скупка серебра топаз и [url=https://zolotnikarbat.ru/kuda-prodat-farforovye-statuetki-i-antikvariat/]продать фигурки из серебра[/url] золотой скупка серебра

 

Cynthiadix (31.10.2019 08:29)

Прошу прощения, что я Вас прерываю, но не могли бы Вы дать больше информации. --- Какие отличные собеседники :) аваст скачать торрент, ключи аваст скачать или [url=http://skachatavast.ru/]скачать аваст[/url] скачать аваст утилиту

 

AaronTow (31.10.2019 12:39)

может сначала посмотрим --- Вы не правы. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся. где найти женщину для серьезных отношений, сайт знакомств девушка ищет девушку или [url=https://board.theuk.one/category/jobs]вакансии в лондоне[/url] женщина ищет женщину знакомства без регистрации

 

Maggiezop (31.10.2019 15:24)

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, поговорим. --- Весьма полезная фраза сим карта бесплатно, дочь виктории бони и [url=https://theuk.one/shkolnyj-manikyur-dlina-nogtej-uchenikov-ne-mozhet-prevyshat-15-sm/]длина ногтей[/url] когда будет пасха в этом году

 

Lilliandig (31.10.2019 18:28)

В этом что-то есть. Огромное спасибо за объяснение, теперь я не допущу такой ошибки. --- Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, поговорим. кухня фартук скинали, фартук кухня а также [url=https://glass-pt.ru/galereya/skinali-katalog.php]скинали для кухни каталог[/url] пластиковый фартук кухня

 

Ruthitese (31.10.2019 22:48)

НУ ДА НЕ ЧЁ НОРМАЛЬНО --- прикольная тема... видео эротика взрослые, эро видео взрослых а также [url=https://sexic.net/ru/category/Bolshie-zhopy]Большие жопы[/url] домашнее взрослое видео

 

Veronicacen (02.11.2019 01:22)

Абсолютно с Вами согласен. Это хорошая идея. Готов Вас поддержать. --- Замечательно, очень забавное мнение заказать номер такси, такси чита заказать и [url=https://www.mostaxiprestige.ru/]такси в аэропорт шереметьево[/url] такси заказать белгород

 

BenHefut (02.11.2019 09:29)

Авторитетная точка зрения, познавательно.. --- Очень интересная мысль гороскоп рамблер, гороскоп ремпель или [url=https://fatecenter.ru/horoscope/]гороскоп[/url] гороскоп яндекс

 

BenHefut (02.11.2019 19:40)

Согласен, очень полезная фраза --- Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Могу это доказать. Пишите мне в PM. гороскоп прикол, славянский гороскоп а также [url=https://fatecenter.ru/horoscope/]гороскоп[/url] даты гороскоп

 

Charlenedut (02.11.2019 22:21)

Это мне не совсем подходит. Кто еще, что может подсказать? --- Очень забавное сообщение манга магия, магия фэнтези или [url=https://fatecenter.ru/magiya/]магия[/url] магия камня

 

Jodiejap (03.11.2019 17:45)

Я считаю, что Вы допускаете ошибку. Могу это доказать. Пишите мне в PM. --- Конечно. Я согласен со всем выше сказанным. Можем пообщаться на эту тему. год месяц знак зодиака, июнь месяц знак зодиака и [url=https://fatecenter.ru/znaki-zodiaka/]знаки зодиака по месяцам[/url] месяцы и знаки зодиака

 

Courtneywrild (03.11.2019 19:40)

Эх, опоздал чуток --- Весьма любопытный топик школы магии вов, из школы магии и [url=https://fatecenter.ru/obuchenie-magii/]обучение магии[/url] магия школы разрушения

 

RickAcemo (04.11.2019 00:00)

Вы ошибаетесь. Могу это доказать. --- Жаль, что сейчас не могу высказаться - очень занят. Но освобожусь - обязательно напишу что я думаю. капитан фантастик фильм смотреть онлайн в хорошем, смотреть фильм на берегу мечты 2018 а также [url=http://kinofrank.net/628-blizkij-duh-2017.html]близкий дух фильм 2017[/url] смотреть бесплатно фильм гупешка 2017

 

Jenny (04.11.2019 19:53)

casino games online casino

 

AmandaZiz (08.11.2019 19:56)

Спасибо за информацию, может, я тоже могу Вам чем-то помочь? --- Ваша мысль просто отличная изнасилование бесплатно, сколько лет детям киркорова и [url=https://germania.one/mirovye-rekordy-novaja-doroga-na-samuju-vysokuju-goru-germanii/]самая высокая гора в германии[/url] стоянка для грузовиков

 

JessicaSuent (09.11.2019 01:40)

Казахстан.............ыыыыыыы --- Вот и так тоже бывает:) бьюти данс, программа танцы дети и [url=http://wdoxnovenie.ru/stati/1977/tatjana-denisova/]татьяна денисова танцы[/url] татьяна денисова и страхов

 

Angelateerb (09.11.2019 11:27)

Конечно, никогда нельзя быть уверенным. --- И что бы мы делали без вашей замечательной идеи домашнее порно, порно подглядывания и [url=https://xn----9sbmahua0agcbjohz.online/]ххх уз[/url] лесби порно

 

Timhep (09.11.2019 14:05)

Вы попали в самую точку. Это отличная мысль. Готов Вас поддержать. --- реально улет!ждем с нетерпением релиза и будем зажигать!!!!!! лесби училка, семейное порно в контакте и [url=http://xn----dtbgen1agbfbm.online/brjunetki/529-seks-sevinch-muminova-pokazyvaet-svoi-bolshie-dojki-i-tancuet-striptiz-na-kameru-mobilnogo.html]севинч секис[/url] первый секс молодых

 

Sherryseash (09.11.2019 20:55)

Не нужно пробовать все подряд --- Вы допускаете ошибку. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, пообщаемся. супник керамический, купить посуду от производителя в украине или [url=https://unionceramic.biz/priznaki/krasnaya-glina/]керамика из красной глины[/url] город керамика

 

Michaeldix (09.11.2019 22:02)

По моему мнению Вы не правы. Я уверен. Могу это доказать. --- ДАДАДА! НАДО СМОТРЕТЬ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО! ремонт стиральных машин bosch, ремонт стиральных машин brandt и [url=https://m-byt.ru/remont-stiralnykh-mashin/]ремонт стиральных машин[/url] ремонт стиральной машины

 

AaronSew (12.11.2019 08:31)

В этом что-то есть. Буду знать, большое спасибо за помощь в этом вопросе. --- Какие отличные собеседники :) подарочные изделия из кожи, изделия из кожи искусственной а также [url=https://www.livemaster.ru/dmleatherua]Магазин Изделия из кожи[/url] кожа бисер изделия

 

EpicksonDal (13.11.2019 00:15)

Certainly. All above told the truth. --- Idea good, I support. what exactly does viagra do, viagra pill walmart, [url=http://hkcviagralvbqe.com/]how much does generic viagra cost[/url] price for viagra 100mg

 

EpicksonDal (13.11.2019 19:58)

You were visited with remarkable idea --- Excuse, that I interrupt you, but you could not give more information. viagra coupon, nonprescription viagra, [url=http://hkcviagralvbqe.com/]indian viagra[/url] viagra generic 100mg

 

EpicksonDal (14.11.2019 01:31)

Warm to you thanks for your help. --- Tell to me, please - where to me to learn more about it? viagra without prescription, viagra order, [url=http://hkcviagralvbqe.com/]generic viagra sales[/url] mail order viagra

 

EpicksonDal (14.11.2019 13:28)

I consider, that you commit an error. I can defend the position. Write to me in PM. --- It agree, this excellent idea is necessary just by the way buy online viagra, viagra tablet, [url=http://hkcviagralvbqe.com/]pfizer viagra[/url] viagra without prescription

 

Michaelcax (14.11.2019 18:48)

Да, я вас понимаю. В этом что-то есть и мне кажется это очень отличная мысль. Полностью с Вами соглашусь. --- Согласен, это замечательная фраза хилез у грудничка, ветрянка у взрослых симптомы а также [url=https://gormonyinfo.com/bolezni/nesaharnyj-diabet-simptomy-i-lechenie-u-zhenshhin]несахарный диабет симптомы у женщин[/url] инволютивные изменения гипофиза головного мозга

 

ZaraPhent (14.11.2019 20:50)

Вы не правы. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Поздравляю, великолепная мысль черри краш, мульт и музыка и [url=https://music-torrent.com/9012-nashe-radio-luchshee-2018.html]наше радио 2018[/url] современная зарубежная музыка

 

LatriceSkite (14.11.2019 22:48)

Успокойтесь! --- приколно на воскресення шкаф парта для школьника, парты для школьников отзывы и [url=https://parta-mir.ru/tct-nanotec/]парты tct-nanotec[/url] парта школьника алматы

 

KatrinaAvage (15.11.2019 10:52)

По моему мнению Вы не правы. Я уверен. --- Какие нужные слова... супер, замечательная мысль рязань магазины мебели, мурманск магазины мебели или [url=https://rombmebel.ru/podrostkovaya-mebel-dlya-devochek/]мебель для подростка девочки[/url] киров магазин мебели

 

Melissakem (15.11.2019 13:36)

Нужно попробовать все --- Жаль, что сейчас не могу высказаться - нет свободного времени. Но освобожусь - обязательно напишу что я думаю. центр сертификации продукции услуг тоо г алматы, центр сертификации продукции и услуг астана и [url=http://www.rusforum.com/member.php?u=1354853]на этом сайте[/url] центр сертификации продукции и систем качества

 

MichaelProok (15.11.2019 16:43)

Браво, мне кажется это великолепная мысль --- Браво, мне кажется это отличная идея центр сертификации продукции официальный сайт, самарский центр сертификации продукции и услуг и [url=https://xn--80aaacvakkq6ab9ayef.xn--p1ai/forum/user/13628/]здесь[/url] центры по сертификации продукции в саратове

 

Sallytek (17.11.2019 02:14)

It absolutely not agree with the previous message --- I consider, what is it — a lie. viagra without prescription, viagra coupons, [url=http://hkcviagralvbqe.com/]canada pharmacy for viagra[/url] online viagra us

 

Přidat komentář

 

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz