přeskočit k navigaci »

Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu

17.04.2016

 zařazeno v kategorii: Aktuality | autor: Vyčichlo, Jaroslav | komentáře: 60

 
 
 | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu

V posledních dnech vyjadřuje mnoho obyvatel Karlovarska smutek, zklamání i zděšení nad postupným zánikem jedné z dominant města Chebu, který probíhá takřka v přímém přenosu před očima orgánů památkové péče. Celková demolice hodnotného rozsáhlého areálu bývalého kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže je srovnatelná snad jen s demolicemi památkově hodnotných objektů za komunistického režimu v době před rokem 1989. Pouze s rozdílem, že historicky a architektonický cenný areál, jehož ochrana a zachování je ve veřejném zájmu, dnes ustupuje podnikatelského záměru jediného soukromého vlastníka.

Rozsáhlý, velkoryse pojatý moderní klášterní areál o 800 místnostech spolu s klášterním kostelem Nalezení sv. Kříže ve stylu starokřesťanské či raně románské basiliky byl postaven v letech 1930-1933 městským stavebním radou Ing. Karlem Pascherem podle plánů architekta Antona Schneidera z Louky u Mariánských Lázní. Interiér kostela byl vyzdoben hodnotnými pracemi chebských umělců. Po zrušení ženských církevních řádů a vyhnání řádových sester v roce 1950 byl klášterní areál přebudován na kasárna a až do roku 1989 sloužil jako sídlo velitelství 5. brigády pohraniční stráže.

V roce 1990 byl poté klášterní areál navrácen církvi, která je pro nedostatek financí na rekonstrukci následně odprodala. V roce 2005 nakonec zakoupil bývalý klášter současný vlastník, soukromá společnost Beta Energy Investment s.r.o. s tureckým majitelem. Neudržovaný a volně přístupný areál byl během posledních let přiveden do havarijního stavu a stal se díky pobytu bezdomovců a drogově závislých osob zdrojem nákazy žloutenky typu A na Chebsku.

Aktuální situace:

květen 2015 - prostřednictví loketského pracoviště Národního památkového ústavu byl podán na Ministerstvo kultury návrh na prohlášení areálu kláštera kulturní památkou

12. května 2015 - Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí vydal rozhodnutí, kterým se povoluje demolice objektu bývalého kláštera milosrdných sester, ul. 17. listopadu, na stav.p.č. 6662 v k.ú. Cheb, obec Cheb

31. března 2016 - Ministerstvo kultury zahájilo řízení o prohlášení areálu bývalého kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže za kulturní památku

1. dubna 2016 - stavební firma zahájila demoliční práce v areálu bývalého kláštera

5. dubna 2016 - vlastníkovi objektu, společnosti Beta Energy Investment s.r.o. bylo doručeno z Ministerstva kultury rozhodnutí o zahájení řízení o prohlášení areálu bývalého kláštera za kulturní památku - podle zákona v tuto chvíli musely být zastaveny všechny demoliční práce až do ukončení řízení a vlastník se musí k objektu chovat jako by kulturní památkou byl - ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, musí vlastník chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit Ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání

7. dubna 2016 - NPÚ, ÚOP v Lokti informovalo Ministerstvo kultury o pokračujících demoličních pracích v areálu kláštera

8. dubna 2016 - Ministerstvo kultury upozornilo Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí - oddělení  územního plánování a památkové péče na probíhající řízení o prohlášení areálu kláštera za kulturní památku a vyzvalo jej k podniknutí zákonných kroků v této věci (tedy zamezení pokračování poškozování objektů)

12. dubna 2016 - Městský úřad Cheb, odbor stavebního a životního prostředí zaslal v rámci řízení o prohlášení věci za kulturní památku Ministerstvu kultury nesouhlasné stanovisko k prohlášením areálu za kulturní památku

13. dubna 2016 - demoliční práce v areálu bývalého kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže V Chebu však nadále pokračovaly, proto jsme ve spolupráci s panem RNDr. Michalem Valenčíkem z Prahy začali oslovovat a zapojovat všechny dotčené instituce památkové péče a mapovat postup demolice i řízení o prohlášení areálu za kulturní památku.

Z této iniciativy vzešlo:

14. dubna 2016 - náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. informoval starostu Chebu Ing. Petra Navrátila a patřičné útvary obce s rozšířenou působností Cheb o nezákonnosti pokračující demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže.

15. dubna 2016 - ředitel odboru památkové péče Ministerstva kultury Mgr. Jiří Vajčner, Ph. D. zorganizoval setkání odborné komise přímo v areálu kláštera, které se zúčastnila vedoucí oddělení památkové péče Karlovarského kraje Mgr. Jaroslava Pokludová, památkář NPÚ, ÚOP v Lokti Mgr. et Mgr. Jan Konůpek, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí městského úřadu Cheb Ing. Jaroslav Šinka, stavbyvedoucí Jaroslav Král a zástupce majitele areálu Petr Bruno Karabec.

Podle přizvaného statika z ČVUT po komisionální prohlídce demolovaného kláštera potvrdil, že dosud stojící objekt klášterního kostela Nalezení sv. kříže s částí přilehlého traktu by mohl stát samostatně a mohl být zachován.

Jaroslav Šinka ze stavebního úřadu v Chebu přiznal, že byl vyzván k zamezení pokračování demolice areálu na základě zahájení řízení, avšak dle svého názoru k tomu nemá potřebné kompetence - tento požadavek bude proto po poradě s právníky v pondělí 18. dubna rozporovat dopisem Ministerstvu kultury. Zároveň uvedl, že ani v tuto chvíli by práce zastavit nemohl, protože současný stav pobořených objektů by ohrožoval zdraví občanů.

Jaroslava Pokludová z krajského úřadu a Jan Konůpek z NPÚ nastínili z odborné pozice nezákonnost pokračování v demolici objektů areálu, zároveň uvedli, že vydají souhlasné stanovisko k prohlášení areálu kulturní památkou, ovšem s ohledem na dnes již změněný stav věci, tedy pouze v případě bývalého klášterního kostela - vyzvali proto vedoucího stavební firmy a zástupce majitele k dalšímu nepoškozování tohoto objektu.

Stavbyvedoucí Jaroslav Král poukazoval na množství vynaložených nákladů na dosud provedené práce, které v případě zastavení prací bude požadovat jako náhradu. Zástupce majitele potvrdil Petr Bruno Karabec, že je turecký vlastník seznámen o nezákonnosti demoličních prací v situaci probíhajícího řízení o prohlášení areálu kulturní památkou. Po poradě s právníky z důvodu vynaložených prostředků i plánovanému podpisu smlouvy s investorem však hodlá v demolici objektů areálu bývalého kláštera pokračovat a nést následně sankční postih ve výši 2 milionů korun. Na místě zbořeného kláštera mají vyrůst bytové domy a obchodní centrum.

18.-19. dubna 2016 - s cílem zvýšení zájmu široké veřejnosti i dotčených úřadů o dění v areálu demolovaného kláštera a zveřejnění informace o nezákonnosti demoličních prací jsem přistoupil k medializaci celé nastalé situace:

Demolice chebského kláštera se zastavila. Úřad váhá, zda nemá být památkou
(Jitka Dolanská, idnes.cz, 18. dubna 2016)

Demolice chebského kláštera by měla být pozastavena
(Marek Štětina, Česká televize, 19. dubna 2016)

Připravována je reportáž do zpravodajstvíFTV Prima.19. dubna 2016 - nezákonná demolice však nadále pokračuje. Přestože zástupce vlastníka deklaruje, že se jedná pouze o zajišťovací práce na konstrukcích, které hrozí zřícením, byly od pátku 15. dubna strženy téměř tři celá křídla klášterního objektu, dobourána byla rovněž klášterní kaple a zadní křídlo bylo nově narušeno. Na stavbě se o víkendu objevil dlouho očekávaný výkonnější větší bagr, jehož přičiněním je nyní demolice mnohem intenzivnější. Stavbyvedoucí Jaroslav král na místě potvrdil, že demoliční práce se zastaví ve vzdálenosti 8 metrů od objektu klášterního kostela. Již dnes byla tato hranice překročena. Zároveň demoliční firma v průběhu dnešního dne vyřizovala u báňského úřadu povolení k odstřelu kostelní věže. Podle sdělení Jaroslava Krále se jedná o předběžný krok, kdyby kostel na konci řízení nebyl prohlášen kulturní památkou...

20. dubna 2016 - RNDr. Michal Valenčík podal na Policii ČR podnět na zastavení protizákonné demolice a zamezení dalšímu porušování zákona č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči

20. dubna 2016 - Proti dohodě s Národním památkovým ústavem v Lokti a oddělením památkové péče Karlovarského kraje a slibům stavební firmy se zakously bagry rovněž do konstrukcí objektu bývalého klášterního kostela Nalezení sv. Kříže...  nezákonná demolice tak bude dovršena za tichého souhlasu odpovědného stavebního úřadu v Chebu, potažmo města Cheb...

Lokalizace demoličních prací ze dne 20. dubna 2016 v prostoru severozápadního nároží kostela Nalezení sv. Kříže

22. dubna 2016 - od pátku 22. dubna byly prozatím pozastaveny veškeré demoliční práce v areálu - zaměstnanci odjeli na víkend a staveniště zůstalo zcela opuštěné - narušené konstrukce byly ponechány bez začištění, za zdí a stropů visí mohutné bloky na železných armaturách, cihlové zdivo se samovolně hroutí - stejný stav platil již 5. dubna, resp. 15. dubna, v době, kdy stavbyvedeoucí i stavební úřad odmítali možnost okamžitého zastavení demolice s odvoláním na bezpečnost v souvislosti s nezajištěním ubouraných stavebních konstrukcí a hrozbě jejich zřícení - v té době však ještě stála větší část objektů kláštera - s výmluvou na začišťování konstrukcí tak byly zbytečně ubourány tři křídla kolem rajského dvora, zcela zbořeno křídlo s klášterní kaplí a nově narušeny konstrukce kostela i přilehlého vstupního křídla, jehož část měla podle vyjádření statika sloužit jako případná opěra pro samostatně stojící objekt klášterního kostela...

26. dubna 2016 -
po víkendu se opět rozeběhly demoliční práce naplno, stržen byl vysoký mohutný komín nad vstupním křídlem bývalého kláštera

28. dubna 2016 -
z důvodu pokračující demolice a postupných zásahů do konstrukce klášterního kostela jsem spolupracoval na další madialní prezentaci případu, která se zabývala otázkou, který z dotčených úřadů je kompetentní nezákonnou demolici zastavit

Klášter v Chebu je pod ochranou zákona. Přesto jeho demolice pokračuje (Jitka Dolanská, idnes.cz, MF Dnes, 28. dubna 2016)

29. dubna 2016 - zbořena převážná část objektu bývalého klášterního kostela Nalezení sv. Kříže
- stát zůstala zvonová věž, která musí být odstřelena

Nezákonná demolice kláštera tak nadále pokračuje!!!

 

Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | setkání odborné komise se zastupci vlastníka a stavební firmy v areálu demolovaného kláštera v Chebu - 15. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | setkání odborné komise se zastupci vlastníka a stavební firmy v areálu demolovaného kláštera v Chebu - 15. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Lokalizace demoličních prací ze dne 20. dubna 2016 v prostoru severozápadního nároží kostela Nalezení sv. Kříže v závěrové stěně v sousedství presbytáře
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
 
 

Pro zvětšení klikněte na vámi zvolenou fotografii.

 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

Komentáře: přidat další

jv (17.04.2016 21:03)

v takovém případě by měla být možnost majetek okamžitě "vyvlastnit" !

 

Ložisko (17.04.2016 22:39)

Tam musela být korupce, je to průhledné jako řízek v jídelně. Mám rád památky, i zároveň jsem podnikatel. Nejvíc to asi podělali na ministerstvu tím rokem čekání, ale měli informační únik, o tom svědčí, že demolice začala těsně po vyhlášení památky. A pak demoliční firma dostala od majitele krom práce zaplacenou i tu "pokutu", takže pokud s tím nikdo nic neudělá (policie) tak tam za pár dní nebude kámen na kameni... Vzpomeňťe si na Přerov!!! Tam srovnali se zemí dávno uznanou kulturní památku ze dne na den a dnes tam stojí Tesco!!! Ani přivolaná Policie nezastavila tu demolici. Já vím, zamrzí to, ale čemu se divíte? V tomhle státě...

 

Kenny (18.04.2016 11:14)

Co vám do prdele uz hrabě lidí??? Podívejte se v jakém je to stavu. Byl jsem tam 2 dny před zahájením demolice a je to v ve stavu ze když to nezbouraji oni tak to zboura počasí během jednoho roku. Vyvlastnit? A kdo si to vemem zase další blbec kterej to nechá stát dalších 100 let nebo město Cheb? Nezlobte se na me ale když naše blbé město nemá ani na opravu silnic tak na opravu tyhle zboreniny uz vůbec ne. Takže to prohlasime jako památku? Stát na to žádný peníze nedá protože by to musel tak jako tak zbourat a postavit znovu pac to bylo v ohrozujicim stavu. Takže by to vlastně zůstalo stát a zase chatralo a kdy dáte schválení k bourání? Až děti tam budou lezt a vymýšlet tam kraviny a ono to na ne spadne? Proberte se a nechte ten klášter zbourat bude spousta nového místa k parkování na spalenisti a budou tam domy a byty pro nás. Oproti té zborenine dávám přednost jejich plánům.

 

Marta Samková (21.04.2016 22:12)

Je mi divné, že památkáři se začnou zajímat o památku až když je zdevastovaná. Proč se nezajímali před dvaceti lety? To jim nevadí, že tato zřícenina dělá Chebu jen ostudu? Já jsem ráda, že tato zdevastovaná památka z Chebu zmizí.

 

cippornnutt (04.02.2018 16:36)

Это отличный вариант --- Это мне не подходит. Есть другие варианты? fifa 15 2017 год скачать торрент, fifa 15 ps vita скачать или <a href=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15>cardona fifa 15</a> скачать фифа 15 на ноутбук бесплатно

 

osocnazy (05.02.2018 12:23)

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Прошу прощения, ничем не могу помочь. Но уверен, что Вы найдёте правильное решение. Не отчаивайтесь. скачать фифа, скачать fifa или <a href=http://15fifa.ru/>официальный сайт ea sports</a> скачать фифа

 

garneupt (22.03.2018 07:59)

Извините за то, что вмешиваюсь… У меня похожая ситуация. Приглашаю к обсуждению. Пишите здесь или в PM. --- класные все скачать fifa 15 без торрента бесплатно, скачать бесплатно fifa manager 15 русская версия и <a href=http://15fifa.ru/>фифа ком</a> скачать fifa 15 rar

 

WebseoPt (25.06.2018 21:04)

<img src="https://www.doski.ru/i/82/87/7828746.jpg"> <a href=https://webcrasty.ru/><img src="http://s01.geekpic.net/dm-Z5F535.gif"></a> Сделать визитки с адресом блога. Причем желательно не просто напечатать визитки и держать их в ящике стола, а начать посещать тематические мероприятия (семинары, конференции) и раздавать их там. 12. Яндекс Каталог. Продвижение блога в сети может пойти эффективнее, если Вы начнете заводить знакомства с другими блоггерами, комментировать их посты, просить их делать то же самое <b><u><a href=https://webcrasty.ru/prodvizhenie-sajtov-raskrutka/kazan/>продвижение сайта в сети в Казани</a>. </b></u> Чтобы значительно ускорить продвижение блога в сети попытайтесь попасть в Яндекс Каталог. Кроме того, что это улучшит его индексацию и повысит авторитет, также возможен значительный прирост трафика. 13. Проведение тренингов. В отличие от сайтов, для которых возможно использовать лишь контекстную рекламу и SEO продвижение, блог можно сделать популярным еще одним путем. Кроме того, можно попытаться предложить им взаимный гостевой постинг или обмен баннерами <a href=https://webcrasty.ru/prodvizhenie-sajtov-raskrutka/kazan/>раскрутка в яндексе Казань</a>. Когда все вышеперечисленные способы раскрутки блога будут испробованы, попытайтесь перейти на новый уровень – организовать курсы по обучению чему-нибудь в чем Вы специализируетесь (и чему возможно посвящен Ваш блог). Прежде чем начать использовать способы продвижения блога. Убедитесь, что он уже полноценно функционирует и наполнен определенным количеством полезного контента. теги: <u><b>продвижение сайтов в google и yandex г Казань, </b></u> раскрутка сайтов в топ в Казани, раскрутка сайта без вложений 2018 г Казань, продвижение сайта в сети Казань, раскрутка поддержка сайта г Казань, что такое сео продвижение сайта в Казани, продвижение сайта google бесплатно Казань, <b><u>платная раскрутка сайта ucoz в Казани, </b></u> продвижение товара на английском языке г Казань, продвижение сайтов в Казани, <u><b>раскрутка сайта на яндекс Казань, </b></u> продвижение вашего бизнеса в интернете г Казань, <img src="https://image.ibb.co/jb7P0J/image.png"> http://siteownersforums.com/showthread.php?p=1092199#post1092199 http://testdrive.bg/testdrive/preview46.html https://forum.strongholdcrusader2.com/viewtopic.php?f=2&t=88654

 

ThomasCib (06.08.2018 22:44)

Автономный пилигрим или как увидеть всетаки и залпом на своем либо взятом в аренду автомобиле в Сочи. Мы продолжаем наше автомобильно-пешее странствие сообразно Сочи! Сегодня мы посетим на своем иначе взятом в аренду в Сочи автомобиле Промокший каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский убежище, а также увидим частичный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов» и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор» Итак начинаем с подготовки вещей и укладки их в багажник вашего разве взятого [url=https://condios33.blogspot.com/]прокат авто в Сочи[/url] в аренду автомобиля. Мы будем проскочить практически четырехкилометровый каньон, заполненный водой и потому должны содержаться обуты в соответствующу обувь – в идеале это трекинговые легкие кроссовки, но если таковых пропали, то вполне приемлемы будут обычные пляжные туфли, которые защитят ноги от порезов, скольжения и присутствие этом не разбухнут и не расклеятся через длительного нахождения в воде. Также, действительно необходим солнце защитный крем чтобы тела, купальник, полотенце, рюкзак, перекус, питьевая вода, Probe Pro и хоршее настоение) Сайт: https://condios2.blogspot.com/

 

PatrickGem (20.08.2018 02:16)

Свободный пассажир или ровно увидеть постоянно и сразу для своем иначе взятом в аренду автомобиле в Сочи. Мы продолжаем наше автомобильно-пешее паломничество по Сочи! Ныне мы посетим для своем иначе взятом в аренду в Сочи автомобиле Потный каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский убежище, а также увидим личный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов» и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор» Итак начинаем с подготовки вещей и укладки их в багажник вашего или взятого [url=http://yrb2.ru/forum/index.php?action=profile;u=293944]прокат авто в Сочи[/url] в аренду автомобиля. Мы будем пробиться практически четырехкилометровый каньон, заполненный водой и потому должны фигурировать обуты в соответствующу обувь – в идеале это трекинговые легкие кроссовки, однако коли таковых нет, то совершенно приемлемы будут обычные пляжные туфли, которые защитят ноги от порезов, скольжения и присутствие этом не разбухнут и не расклеятся через длительного нахождения в воде. Также, действительно необходим солнце защитный крем чтобы тела, купальник, полотенце, рюкзак, перекус, питьевая вода, Connect with Pro и хоршее настоение) Сайт: http://yrb2.ru/forum/index.php?action=profile;u=293944

 

Amueljovib (13.10.2018 23:19)

[url=https://top.girls-nsk.ru]Шлюхи Новосибирск[/url] [url=https://www.girls-nsk.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru]Шлюхи Краснодара[/url] [url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки Краснодара[/url] [url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны Краснодара[/url] [url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд шлюхи в Краснодаре[/url] [url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Краснодара[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/znakomstva/]Интимные знакомства Краснодара[/url] [url=http://prostitutki-irkutska.ru]Проститутки Иркутска[/url] [url=http://www.prostitutki-irkutska.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Иркутска[/url] [url=http://prostitutki-perm.ru]Шлюхи Пермь[/url] [url=http://www.prostitutki-perm.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Пермь[/url] [url=http://www.girls-kzn.mobi]Шлюхи Казань[/url] [url=http://fei.girls-kzn.mobi/individuals/]Индивидуалки Казани[/url] [url=http://girls-kzn.mobi/znakomstva/]Секс знакомства Казань[/url] [url=https://fei.girls-kzn.mobi/individuals/1000-rubley/]проститутки Казани[/url] [url=http://penza-dosug.ru]Проститутки Пензы[/url] [url=http://www.penza-dosug.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Пензы[/url] [url=http://girls-ufa.ru]Проститутки Уфы[/url] [url=http://www.girls-ufa.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Уфа[/url] [url=http://girls-msk.ru]Шлюхи Москва[/url] [url=http://www.girls-msk.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Москва[/url] [url=http://dosugspb24.ru]Шлюхи Питер[/url] [url=http://www.dosugspb24.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Питер[/url] [url=http://fei.girls-nsk.mobi]проститутки Новосибирска[/url] [url=http://fei.girls-nsk.mobi/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url] [url=https://ero.girls-nsk.me]проститутки Новосибирска[/url] [url=https://www.girls-nsk.me/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url]

 

Amueljovib (14.10.2018 00:37)

[url=https://top.girls-nsk.ru]Проститутки Новосибирск[/url] [url=https://www.girls-nsk.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru]Шлюхи Краснодара[/url] [url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки Краснодара[/url] [url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны в Краснодаре[/url] [url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд шлюхи в Краснодаре[/url] [url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Краснодара[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/znakomstva/]Интимные знакомства Краснодара[/url] [url=http://prostitutki-irkutska.ru]Шлюхи Иркутска[/url] [url=http://www.prostitutki-irkutska.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Иркутска[/url] [url=http://prostitutki-perm.ru]Шлюхи Перьми[/url] [url=http://www.prostitutki-perm.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Перьми[/url] [url=http://www.girls-kzn.mobi]Проститутки Казани[/url] [url=http://fei.girls-kzn.mobi/individuals/]Индивидуалки Казани[/url] [url=http://girls-kzn.mobi/znakomstva/]Секс знакомства Казани[/url] [url=https://fei.girls-kzn.mobi/individuals/1000-rubley/]проститутки Казани[/url] [url=http://penza-dosug.ru]Проститутки Пенза[/url] [url=http://www.penza-dosug.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Пенза[/url] [url=http://girls-ufa.ru]Проститутки Уфы[/url] [url=http://www.girls-ufa.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Уфа[/url] [url=http://girls-msk.ru]Проститутки Москвы[/url] [url=http://www.girls-msk.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Москвы[/url] [url=http://dosugspb24.ru]Шлюхи Питера[/url] [url=http://www.dosugspb24.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Питера[/url] [url=http://fei.girls-nsk.mobi]проститутки Новосибирска[/url] [url=http://fei.girls-nsk.mobi/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url] [url=https://ero.girls-nsk.me]проститутки Новосибирска[/url] [url=https://www.girls-nsk.me/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url]

 

aBillyExtex (19.10.2018 06:58)

[url=https://top.girls-nsk.ru]Шлюхи Новосибирска[/url] [url=https://www.girls-nsk.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru]Шлюхи в Краснодаре[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки в Краснодаре[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны в Краснодаре[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд шлюх в Краснодаре[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки в Краснодаре[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/znakomstva/]Интим знакомства в Краснодаре[/url] [url=http://prostitutki-irkutska.ru]Шлюхи Иркутска[/url] [url=http://prostitutki-irkutska.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Иркутск[/url] [url=http://prostitutki-perm.ru]Проститутки Пермь[/url] [url=http://prostitutki-perm.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Перьми[/url] [url=http://www.girls-kzn.mobi]Досуг Казани[/url] [url=http://fei.girls-kzn.mobi/individuals/]Индивидуалки Казани[/url] [url=http://girls-kzn.mobi/znakomstva/]Секс знакомства Казань[/url] [url=https://fei.girls-kzn.mobi/individuals/1000-rubley/]проститутки Казани[/url] [url=http://penza-dosug.ru]Проститутки Пенза[/url] [url=http://penza-dosug.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Пенза[/url] [url=http://girls-ufa.ru]Проститутки Уфы[/url] [url=http://girls-ufa.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Уфа[/url] [url=http://girls-msk.ru]Шлюхи Москвы[/url] [url=http://girls-msk.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Москвы[/url] [url=http://dosugspb24.ru]Проститутки Питера[/url] [url=http://dosugspb24.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Питер[/url] [url=http://fei.girls-nsk.mobi]проститутки Новосибирска[/url] [url=http://fei.girls-nsk.mobi/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url] [url=https://ero.girls-nsk.me]проститутки Новосибирска[/url] [url=https://www.girls-nsk.me/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url]

 

doreMi (01.03.2019 08:39)

Ничо так --- Замечательно, это весьма ценная информация скачать фифа, скачать fifa и [url=http://15fifa.ru/]сайт фифа на русском[/url] скачать фифа

 

doreMi (06.03.2019 00:32)

Спасибо! Прикольная вещь!!! --- Я думаю, что Вы не правы. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, поговорим. скачать fifa, скачать fifa или [url=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html]fifa 15 cracks 3dm v5 скачать[/url] скачать фифа

 

dealrattnax (10.03.2019 18:22)

Извините за то, что вмешиваюсь… Я разбираюсь в этом вопросе. Приглашаю к обсуждению. Пишите здесь или в PM. --- Быстрый ответ, признак сообразительности ;) скачать фифа, скачать фифа и [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать fifa

 

dealrattnax (11.03.2019 19:35)

Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Это — невозможно. скачать фифа, скачать фифа и [url=http://15fifa.ru/skachat-patchi-fifa-15/34-mod-fifa-15-fifa-15-10-rus-eng.html]пак стадионов для fifa 15 скачать[/url] скачать фифа

 

gazandKr (16.03.2019 09:29)

Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Какая прелестная мысль скачать фифа, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать fifa

 

gazandKr (19.03.2019 05:29)

Наверно нет --- Браво, какие нужная фраза..., великолепная мысль скачать фифа, скачать fifa и [url=http://15fifa.ru/skachat-fifa-15/12-skachat-demo-versiyu-fifa-15-besplatno.html]скачать fifa 15 demo[/url] скачать фифа

 

oseiifagu (02.04.2019 03:05)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Buy Prednisone Online[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone No Prescription</a> vlb.ywwa.pamatkyaprirodakarlovarska.cz.vme.mf http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 

ewiciydofoms (02.04.2019 03:53)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> bkq.znxc.pamatkyaprirodakarlovarska.cz.ncn.zp http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 

obuuxifewe (02.04.2019 05:07)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Without A Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> oce.wnxl.pamatkyaprirodakarlovarska.cz.hyd.ju http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 

momekewoku (11.04.2019 06:50)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Online[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> zwk.lcfh.pamatkyaprirodakarlovarska.cz.dao.ei http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 

ValeyHit (25.04.2019 19:52)

<a href=http://kurs.sharmanshik.ru/английский-язык-для-начинающих-и-по-фи/>заработок в интернете итог</a>

 

Dianacymn (27.04.2019 06:26)

Только посмейте еще раз сделать это! --- Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Пишите мне в PM, обсудим. скачать фифа, скачать fifa а также [url=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html]crack fifa 15 v5 скачать[/url] скачать фифа

 

Elizavetacymn (06.05.2019 01:14)

Какие отличные собеседники :) --- К сожалению, ничем не могу помочь, но уверен, что Вы найдёте правильное решение. Не отчаивайтесь. скачать fifa, скачать фифа или [url=http://15fifa.ru/]15fifa.ru[/url], [url=https://www.drive2.ru/b/529572080010658650/]https://www.drive2.ru/b/529572080010658650/[/url] Капсулы для похудения PROF Extra Fit скачать фифа

 

Olgacymn (10.05.2019 11:37)

Прошу прощения, что вмешался... Я разбираюсь в этом вопросе. Готов помочь. --- Замечательно, это забавное мнение скачать fifa, скачать fifa и [url=http://15fifa.ru/]15fifa.ru[/url] скачать fifa

 

Jelviracymn (12.05.2019 05:20)

Тема интересна, приму участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. Я уверен. --- Слышал недавно что так можно скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/]15fifa.ru[/url] скачать fifa

 

Dianacymn (15.05.2019 06:44)

Перефразируйте пожалуйста свое сообщение --- ДА, это вразумительное сообщение скачать fifa, скачать фифа и [url=http://15fifa.ru/]15fifa.ru[/url] скачать fifa

 

Nataljacymn (20.05.2019 02:40)

Прошу прощения, это не совсем то, что мне нужно. Кто еще, что может подсказать? --- Подскажите, где мне узнать больше об этом? скачать fifa, скачать fifa или [url=http://15fifa.ru/]15fifa.ru[/url] скачать fifa

 

Natashamr (28.05.2019 00:37)

Мне очень жаль, что ничем не могу Вам помочь. Но уверен, что Вы найдёте правильное решение. Не отчаивайтесь. --- Мне кажется, вы ошиблись дешевый интернет магазин спортивного питания, сан платинум или [url=https://bomutant.com/p723864934-bsn-amino-101.html]амино х 1 кг[/url] opti men витамины купить москва

 

gentblenbus (28.05.2019 09:03)

Google в помощь --- Я считаю, что Вы не правы. Могу это доказать. аминокислоты олимп, незаменимые аминокислоты bcaa а также [url=https://bomutant.com/p490248735-giperekstenziya-skamya-skotta.html]скамья для гиперэкстензии[/url] интернет магазин спортивного питания в москве

 

musctaxsync (28.05.2019 22:42)

не помне --- Могу порекомендовать зайти на сайт, на котором есть много информации по этому вопросу. список сериалы смотреть зарубежные, смотреть детективы зарубежные сериалы и [url=https://serialhd.top/serial-2019/]Зарубежные сериалы 2019 года список[/url] медицинские зарубежные сериалы смотреть

 

alriOl (07.06.2019 12:41)

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- У всех личные сообщения отправляются сегодня? водительское удостоверение а купить, водительское удостоверение купить a или [url=https://gostdokcs.com/]купить нотариальную доверенность[/url] купить водительские права удостоверение

 

moosrslobpron (12.06.2019 09:38)

Согласен, это замечательная штука --- Позволю себе не согласится услуги хакеров ставрополь, хакер минск услуги или [url=https://evilhack.ru/topic/88092-pomosch-khakera-srochno-okazhem-my-naiti-khakera-dlia/]источник[/url] услуги хакера ростов

 

traginfuh (12.06.2019 12:17)

Какая нужная фраза... супер, замечательная идея --- Абсолютно согласен с предыдущим сообщением услуги хакера в самаре, хакеры взлом услуги а также [url=https://russkiy-hacker.com/forum/5-uslugi-vzloma/]здесь[/url] услуги хакеры киева

 

moosrslobpron (12.06.2019 14:19)

1-е самая рульная, остальное мусор --- неочень впечатляет услуги хакера чита, услуги хакеров екатеринбург и [url=https://evilhack.ru/topic/88092-pomosch-khakera-srochno-okazhem-my-naiti-khakera-dlia/]там[/url] профессиональные услуги хакера

 

traginfuh (12.06.2019 14:53)

Между нами говоря, я бы пошел другим путём. --- Перефразируйте пожалуйста услуги оказываемые хакерами, хакеры москва услуги и [url=https://russkiy-hacker.com/forum/5-uslugi-vzloma/]на странице[/url] услуги хакера сургута

 

gosiKn (13.06.2019 00:08)

Вы попали в самую точку. Я думаю, что это отличная мысль. --- спасибочки!!! обожаю этот сайт!!!! скачать бесплатно порноролики и без регистрации, порнуха ру скачать или [url=https://vsexi.net/ru/video/prishel-k-drugu-no-trahnul-ego-sochnuyu-mamku]пришел к другу и трахнул его маму[/url] секис скачать

 

derfraCup (13.06.2019 09:36)

Абсолютно с Вами согласен. Это отличная идея. Готов Вас поддержать. --- Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. читерский форум кс, читерский форум gta 5 а также [url=https://rugrad.eu/communication/forum/user/36823/]здесь[/url] читерский форум для всех игр

 

vorbamr (13.06.2019 11:25)

аааааааааа сначала в кайф а потом так се... --- Беспроигрышный вариант :) читерский форум зорге, игровой читерский форум а также [url=https://nota.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=2&TID=970&TITLE_SEO=970-chiterskiy-forum&MID=5337&result=new#message5337]источник[/url] читерский форум кроссфаер

 

vorbamr (13.06.2019 12:28)

Товаррищь афтор,есть в более лучшем качестве ? --- КРАСАВЧЕГ СПАСИБО... читерский форум dota, читерский форум танков или [url=https://rugrad.eu/communication/forum/user/36825/]здесь[/url] читерский форум аллоды онлайн

 

derfraCup (13.06.2019 13:07)

Сожалею, что не могу Вам помочь. Я думаю, Вы найдёте здесь верное решение. --- Какой прелестный ответ world tanks читерский форум, читерский форумы или [url=http://dreamer.ru/forum/archive/profile.php?mode=viewprofile&u=960460]источник[/url] читерский форум без хайдов

 

islijat (14.06.2019 21:11)

У всех личные сообщения отправляются сегодня? --- В этом что-то есть и мне нравится эта идея, я полностью с Вами согласен. читерский форум war я, магазин аккаунтов хартстоун и [url=https://lolzteam.net/threads/876039/]продажа аттестатов[/url] kolibri магазин аккаунтов

 

priterTarf (14.06.2019 21:35)

Бесподобный ответ ;) --- Абсолютно с Вами согласен. Это хорошая идея. Готов Вас поддержать. ucoz магазин аккаунтов, wot магазины аккаунтов а также [url=https://lolzteam.net/market/]market pubg[/url] магазин аккаунтов панда

 

islijat (15.06.2019 11:28)

По-моему это очевидно. Советую Вам попробовать поискать в google.com --- "и то правда" аккаунты вф магазин, магазин аккаунтов archeage или [url=https://lolzteam.net/threads/906632/]ксгофаст[/url] магазин соц аккаунтов

 

priterTarf (15.06.2019 11:54)

Это — невозможно. --- На мой взгляд, это интересный вопрос, буду принимать участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. Я уверен. самп аккаунты магазин, holdik магазин аккаунтов или [url=https://lolzteam.net/market/origin/]battlefield origin[/url] магазин магазинов аккаунтов

 

peyfefasK (17.06.2019 19:23)

Совершенно верно! Это отличная идея. Я Вас поддерживаю. --- Браво, какие слова..., замечательная мысль семья и работа в жизни женщины, тренинги для мужчин или [url=https://pavelrakov.com/articles/schastliva-zamuzhem/proshchat-li-izmenu-muzhu-chto-nuzhno-sdelat-obyazatelno/]как простить мужу измену[/url] как мотивировать мужа на успех

 

peyfefasK (17.06.2019 20:13)

Прошу прощения, что вмешался... У меня похожая ситуация. Готов помочь. --- Какая фраза... проблема отцов и дочерей, как выпросить подарок у мужчины и [url=https://pavelrakov.com/shop/audiozapisi/]купить аудиокниги[/url] как просить мужчину о подарке

 

weiblacSida (17.06.2019 21:53)

Браво, эта блестящая фраза придется как раз кстати --- Я считаю, что Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, поговорим. ассоциация туроператоров россии, туроператор направление россия и [url=https://poisktour.com/turoperatory-rossii]туроператоры России[/url] юг россии туроператор

 

weiblacSida (18.06.2019 00:07)

Как специалист, могу оказать помощь. Вместе мы сможем найти решение. --- Не понятно лидер туроператор россии, топовые туроператоры россии и [url=https://poisktour.com/turoperatory-rossii]туроператоры России[/url] ростуризм туроператоров россии

 

hargeDuh (18.06.2019 10:50)

Раньше я думал иначе, благодарю за информацию. --- Какие слова... супер, замечательная идея справка манту купить, купить справку харьков или [url=http://www.flowersweb.info/forum/user/107485/]продолжение[/url] диаскинтест справка купить

 

peyfefasK (18.06.2019 11:25)

Подтверждаю. И я с этим столкнулся. --- Я уверен, что это — неправда. мужчина не дарит подарки психология, как можно разнообразить отношения а также [url=https://pavelrakov.com/shop/besplatno/vebinar-tsena-zhenskogo-uspekha/]цена раков[/url] павел раков тренинги отзывы

 

hargeDuh (18.06.2019 12:04)

И такое быват --- Я думаю, что Вы не правы. купить женские справки, больничная справка купить или [url=https://www.teko.biz/communication/forum/user/52821/]там[/url] энцефалограмма купить справку

 

macteHow (20.06.2019 12:59)

Я считаю, что Вы ошибаетесь. Пишите мне в PM, поговорим. --- Идеальный ответ девушку вызвать ульяновск, вызвать девушек владивосток и [url=https://individualki-138.ru/]проститутки в иркутске[/url] челны вызов девушек

 

goldlifeek (20.06.2019 13:30)

Я думаю, что Вы ошибаетесь. Могу это доказать. Пишите мне в PM. --- Рекомендую Вам зайти на сайт, на котором есть много информации по этому вопросу. секс досуг иркутск, досуг центр иркутск или [url=http://relax-irk.ru/]проститутки в Иркутске[/url] досуг иркутск телефон

 

puhosEa (20.06.2019 13:58)

Благодарю за информацию, теперь я буду знать. --- Какой любопытный топик индивидуалка анна иркутск, реальные индивидуалки иркутск и [url=http://relax-irkutsk.ru/]интим объявления[/url] индивидуалки проверено иркутск

 

ortalRib (20.06.2019 14:30)

Ждать, имхо --- Предлагаю Вам посетить сайт, на котором есть много статей по этому вопросу. индивидуалки иркутск первомайский, индивидуалки и шлюхи в иркутске и [url=https://sosamba38.ru/]девушки индивидуалки[/url] индивидуалки иркутска фото проверено

 

handlecnalt (20.06.2019 15:13)

Жаль, что сейчас не могу высказаться - тороплюсь на работу. Освобожусь - обязательно выскажу своё мнение. --- ОГо вот бы там побывать...... новосибирск vip индивидуалки, взрослые индивидуалки новосибирск и [url=https://sosamba54.ru/]досуг Новосибирск[/url] индивидуалки новосибирска недорого

 

subcvibpn (22.06.2019 00:51)

можно сказать, это исключение :) из правил --- Браво, мне кажется это отличная идея павел дмитриев скачать книги, скачать книги абсолют павел а также [url=http://turki.sarat.ru/board/tools.php?event=profile&pname=idalolim]на странице[/url] абсолют павел скачать книги

 

Přidat komentář

 

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz