přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Mirotice - mladší tvrz

Mirotice - mladší tvrz

Mirotice - mladší tvrz |
 

Obec: Mirotice (Miroditz)

Okres: Karlovy Vary

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Roku 1536 jsou Miřetice uváděny v činžovním rejstříku pánů z Plavna spolu s Andělskou Horou, Bochovem, Hartenštejnem, Javornou a jinými vesnicemi. V roce 1563 získal mirotické zboží Jan Uttenhofer, za něhož je prameny poprvé výslovně uvedena zdejší tvrz. Jednalo se pravděpodobně již o renesanční novostavbu v poplužním dvoře, která nahradila patrně již nevyhovující původní gotickou tvrz. Roku 1567 bylo Janu Uttenhoferovi zboží propuštěno z léna, avšak již roku 1568 na Miřeticích seděl Adam Steinsdorf ze Steinsdorfu. Po jeho smrti roku 1579 majetek přešel na vdovu Kateřinu a po ní roku 1581 přešli Miřetice s tvrzí a poplužním dvorem spolu s Číhanou, Telčí a dalšími vesnicemi na jejího syna Kašpara ze Steinsdorfu. Posledním vlastníkem z rodu pánu ze Steinsdorfu byl od roku 1605 po Kašparovi nastoupil Abrahám. Ten prodal roku 1624 mirotické zboží Juliu Jindřichovi, vévodovi sasko-lauenburskému, který jej připojil ke svému ostrovskému panství. Tvrz tehdy ztratila sídelní a správní funkci a poté byla využívaná již jen pro provoz dvora. Po roce 1945 tvrz přešla do majetku státu a sloužila farmě státního statku. Počátkem 60. let 20. století podle vzpomínek místních obyvatel mělo dojít k úpravě tvrze na patrový kravín, k čemuž však již nedošlo. Naopak tvrz včetně vedlejší budovy a zbytku celého dvora bez jakékoliv dokumentace stržena a pobořena.

 

Popis objektu

Renesanční tvrz stávala na jižním okraji poplužního dvora, situovaného na terénní hraně v severovýchodní části vsi.

Obdélná patrová budova krytá polovalbovou střechou na terénní hraně ve výši 3-4 m nad okolním terénem. Jižní průčelí nad svahem zajištěno proti sesutí čtyřmi mohutnými opěrnými pilíři. Rozdíl v úrovni terénu na severní a jižní straně posloužil k vybudování sklepních prostor, otevřených k jihu okny a zaklenutých valenou klenbou s lunetami nad okenními otvory. Vlastní přízemí mělo valené klenby s hřebínky, patro bylo pravděpodobně plochostropé.

K severovýchodnímu nároží přiléhala vedlejší budova, obsahující velký průjezd, kterým se vcházelo na malý dvorek před severním průčelím tvrze.

Dnes zbývá z budovy tvrze pouze část jižní obvodové zdi s opěrnými pilíři, pozůstatky okenních otvorů a zasypaná sklepení.

 

Fotodokumentace

Mirotice 1841 | výřez z katastrální mapy vsi z roku 1841 - budova mladší tvrze označena č. 15, č. 14 nese boční křídlo s průjezdem
Mirotice - mladší tvrz | renesanční tvrz od jihovýchodu v 50. letech 20. století
Mirotice - mladší tvrz | boční trakt při tvrzi s průjezdem v 50. letech 20. století
Mirotice - mladší tvrz | náčrt zbytků zdiva jižního průčelí mladší tvrze v roce 1991 podle J. Úlovce
 

Použitá literatura

Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 114
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 212/213
Musil, F.-Plaček, M.-Úlovec, J. 2005 : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Praha, 212/213
Úlovec, J. 2000 : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Praha, 193/195

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz