přeskočit k navigaci »

Nebourejme originální architekturu kvůli bezcenným replikám

07.01.2018

 zařazeno v kategorii: Aktuality | autor: Vyčichlo, Jaroslav | komentáře: 76

 
 
 | Karlovy Vary - Vřídelní kolonáda

AKTUALIZOVÁNO: V Karlových Varech přišla skupina aktivistů s návrhem na zastavení oprav současné Vřídelní kolonády a její nahrazení replikou litinové kolonády vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Z památkářského hlediska je navrhovaná demolice originální architektury a její nahrazení bezcennou replikou historického objektu nepřípustná a jde zcela proti smyslu současnému celosvětovému pojímání památkové péče.

K návrhu na nahrazení současného objektu Vřídelní kolonády replikou někdejší litinové kolonády lze mít zejména tyto výhrady:

1. Pohled památkové péče

Puristický směr, kdy se měla památka s ohledem na dobový estetický dogmatismus a priori přizpůsobit ideální představě, a ne představa reálné památce, byl zavrhnut již na konci 19. století. Nejvýznamnějším kritikem tohoto směru byl vynikající britský estetik, teoretik umění a sociální reformátor John Ruskin (1819-1900), který označil puristické restaurování za parodii, která ničí u památek to nejcennější; jejich starobylost, poesii a originalitu. Jako první definoval hodnotu stáří historických budov a proti puristickému směru postavil potřebu preventivní péče, která jediná umožňuje uchovat památku v originále, a ne ve zkreslené nápodobě.

Podle vídeňského generálního konzervátora památekprofesora Aloise Riegla (1858-1905) se musí vědec i památkář odpoutat od estetického dogmatismu své doby a měl by všem vývojovým fázím umění přikládat stejnou váhu. Rovněž Riegl ve svých pracích definoval specifickou hodnotu památky neboli „hodnotou stáří“ (Alterswert). V Čechách jeho žák a nástupce v úřadu generálního konzervátora Max Dvořák (1874-1921) vnímal ochranu a péči o umělecká díle v jejich autentické, nezkreslené podobě jako morální povinnost současnosti.

Současná památková péče proto nese vědomí nezastupitelnosti originální hmotné substance památky jako zdroje její autenticity a vypovídací hodnoty a jako nositele hodnoty stáří. Hlavní zásadou je tak nepřijatelnost dotváření a doplňování památky v historických formách (ať již ověřených průzkumem nebo spekulativně domýšlených).

2. Současný objekt a jeho hodnoty

Současná železobetonová Vřídelní kolonáda v Karlových varech byla postavena v letech 1967-1975 na základě vítězného návrhu dr. Ing. arch. Jaroslava Otruby, vzešlého z architektonické soutěže z roku 1960. Projektantem stavby byl Architektonický ateliér Beta pod vedením Ing. arch. Šrámka. Kupole ze skleněných hranolů nad vývěrem Vřídla od sochaře Jana Fišera představuje symbol tepajícího srdce lázeňského města. Objekt v sobě kombinuje technickou stavbu s reprezentativními prostory a architektonickými detaily odkazujícími na účel stavby a statusu lázeňského města. Moderní Vřídelní kolonáda, která je zhruba v polovině své životnosti, se dnes nachází v havarijním stavu a prochází celkovou rekonstrukcí.

Demolicí současné Vřídelní kolonády, kterou považujeme za přirozený vývojový článek zdejší zástavby, by město Kalovy Vary ztratilo na úkor bezcenné repliky jednu ze svých dominant, originální architektonickou stavbu s vysokou vypovídající hodnotou své doby. Obdobně bychom se mohli zachovat v případě hotelového komplexu Thermal, vystavěného ve stejné době v letech 1967-1976 podle projektu českých architektů manželů Věry a Vladimíra Machoninových. Výstavbě musela tehdy ustoupit celá bývalá Eger Strasse (Chebské ulice) se školou, Mattoniho vilou, hotely a honosnými domy. I Thermal dnes nutně potřebuje opravy a volání po návratu k původní podobě zdejší zástavby by mohlo nastat i v tomto případě…

3. Nesouhlas odborné veřejnosti

Iniciátoři výstavby repliky litinové kolonády zcela ignorují argumenty a výhrady z řad odborné veřejnosti, památkářů, historiků, architektů, hydrogeologů ad. a usilují o prosazení výběru svého vlastního návrhu hlasováním laické veřejnosti v rámci všeobecného referenda. Proti záměru demolice současné kolonády vystoupil formou otevřeného dopisu Spolek inženýrů a architektů (SIA), který soustřeďuje stavební odborníky všech specializací (celý text otevřeného dopisu) i autoři stavebně-historického průzkumu kolonády, mezi něž patří i historik architektury Zdeněk Lukeš. https://www.karlovyvary.cz/cs/karlovy-vary-ceka-historicky-prvni-referendum

4. Neexistující projekt

Návrh vybudování repliky kolonády není podložen provedeným průzkumem, či architektonickým projektem, pouze byla v grafickém programu dosazena do současného snímku lázeňského centra fotografie staré litinové kolonády. Zcela neřešeno zůstává urbanistické začlenění stavby do současné podoby zástavby lázeňského centra města, či technické zázemí objektu. Bez architektonické soutěže byl například vybrán rovněž kontroverzní návrh nedávno otevřeného vstupního objektu Horního nádraží v Karlových Varech od architekta Petra Franty.

5. Nestabilní hydrogeologické podloží

Významným problémem samotné realizace je nestabilní hydrogeologické podloží. Podle karlovarského hydrogeologa RNDr. Tomáše Vylity, Ph.D (https://vary.idnes.cz/rozhovor-geolog-tomas-vylita-lazenstvi-fdz-/vary-zpravy.aspx?c=A161121_2287245_vary-zpravy_ba) leží Vřídlo ve středu vývěrové zóny karlovarské zřídelní struktury, tedy na nejexponovanějším a velmi choulostivém místě z hlediska hydrogeologického i tektonického. Pokud by se porušilo vřídlovcové položí, tvořící jakousi pečeť, tlakové poměry termy a plynného CO2 by se destabilizovaly, hrozily by významné divoké vývěry termy či výbuchy, a, prameny by se začaly volně rozptylovat do řečiště. Na ohrožení vývěrů upozornil rovněž ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Ing. Milan Trnka. Ochrana přírodních zdrojů, které živí již mnoho set let celé naše město, by měla být na prvním místě.

6. Nejasné financování nákladné realizace

Dalším problémem zůstává samotné financování celé akce. Iniciátoři mluví o odhadu výše nákladů v rozmezí 250-350 milionů korun na základě objemových cen podle obdobných akcí. Podle posudku inženýrů Václava Kouby a Štěpána Moslera se celkový účet za asanaci, demolici, výstavbu repliky, lávku, úpravu koryta řeky a nezbytné úpravy veřejného prostranství vyšplhají na jednu miliardu a 171 milionů korun. Město takové prostředky však ve svém rozpočtu těžko nalezne a muselo by se značně zadlužit a v následujících letech omezit všechny ostatní výdaje. Náklady zvyšuje absence původních forem a postupů výroby litinových prvků. Podle sdělení firmy Ernst Leopold s.r.o. z Blanska, nástupce původního výrobce litinových prvků kolonády, z 22. listopadu 2017 žádnou dokumentaci k objektu Vřídelní kolonády nemá a o výrobu z kapacitních a technických důvodů nemá zájem. Rovněž v Čechách momentálně není ani jiný výrobce, který by byl schopen či ochoten celkovou repliku kolonády zvládnout. Iniciátoři spoléhají na dotační tituly, Norské fondy, program Česko-Saské spolupráce, dokonce peníze z válečných reparací ad. - většina z nich však již byla uzavřena, nebo se na projekty podobného typu a rozsahu nevztahuje. (https://vary.idnes.cz/otazky-odpovedi-referendum-vridelni-kolonada-karlovy-vary-p4z-/vary-zpravy.aspx?c=A171218_371282_vary-zpravy_slv)

Podnikatelka Olga Bischofová z iniciativy za výstavbu litinové kolonády založila transparentní účet, na kterém jsou shromažďovány prostředky dárců. K pořádání veřejné sbírky však nebylo vydáno osvědčení finančního odboru Karlovarského kraje a vybírání prostředků tedy není v souladu se zákonem. https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2801338983

7. Ohrožení zápisu lázní na seznam UNESCO

V podstatě soukromý návrh iniciátorů a zároveň případných realizátorů výstavby repliky litinové kolonády navíc přináší pouze jednostranný pohled na řešení situace bez možnosti výběru dalších řešení. Pouze otevřená architektonická soutěž na světové úrovni za účasti významných architektů může do budoucna přinést městu zvýšení věhlasu a důstojné řešení nové architektonické podoby Vřídelní kolonády na nejexponovanějším místě centra lázeňského města. Karlovy Vary navíc v současnosti usilují u zápis na prestižní seznam světového dědictví UNESCO. Demolice Vřídelní kolonády v samotném centru města a následné zablokování a znepřístupnění místa veřejnosti po dobu následujících dlouhých let během přípravných a stavebních prací patrně tyto snahy zastaví. A patrně ani vznik nehodnotné „atrapy“ kolonády kladné body nepřinese.

Závěr

Architektonickou podobu současné kolonády vnímáme jako unikátní originální kolonádní stavbu, která je významným dokladem doby vzniku s velkou vypovídající hodnotou o tehdejším životě a společnosti. Z těchto důvodů proto jednoznačně podporujeme pokračování a dokončení současně probíhajících stavebních prací, které mají za úkol odstranit havarijní stav Vřídelní kolonády. S ohledem na životnost objektu zároveň apelujeme na zahájení příprav a vypsání otevřené architektonické soutěže na návrh nové objektu Vřídelní kolonády a jejího okolí. Do této soutěže můžou iniciátoři přihlásit rovněž dopracovaný návrh stavby repliky litinové kolonády a porovnat jeho kvality v konkurenci dalších návrhů, na základě výsledků může být následně proveden konečný výběr nejhezčího návrhu formou všeobecného referenda.

 

AKTUALIZACE: Informace o dotačních titulech prezentovaných jako možný zdroj financování výstavby repliky litinové kolonády

Mgr. Jelena Kriegelsteinová

Zkusila jsem se podívat na záměr nahrazení stávajícího objektu Vřídelní kolonády replikou litinové kolonády z jiného než estetického pohledu – a to z FINANČNÍHO. Zastánci litinové kolonády prezentovali 10 možností, které podle nich poskytnou dostatečné zdroje pro realizaci jejich návrhu. Kdyby však z uvedených zdrojů nastudovali trochu více než jen jejich názvy, zjistili by, že otázku, „kde na to vzít“ vůbec nezodpověděli. Což kromě absence jakékoli odborné diskuze a také existence alespoň nějakých studií, řešících nejen kolonádu, ale i okolní prostor, svědčí přinejmenším o uspěchanosti a nedomyšlenosti celého návrhu (jakkoli nezpochybňuji nutnost otázku kolonády konečně řešit a vyřešit). Ale blíže tedy k tomu, nakolik je reálné získat finance pro realizaci záměru litinové kolonády ze zdrojů, prezentovaných zastánci tohoto řešení:

1. PROGRAM SPOLUPRÁCE SVOBODNÝ STÁT SASKO – ČESKÁ REPUBLIKA 2014 – 2020

V prioritní ose 2, z niž byly financovány projekty typu obnova kulturního dědictví, již jsou peníze vyčerpány. Další obdobný program – pokud vůbec bude – bude zahájen nejdřív v roce 2021 či 2022. Navíc v tomto typu programu se většinou nefinancují projekty v řádu 100 a více milionů Kč.

2. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ

 Tzv. IPRÚ je v oblasti památek financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a musí respektovat jeho podmínky – tj. financovat je možno pouze památky UNESCO, památky z tzv. Indikativního seznamu UNESCO (tj. kandidáty na zápis UNESCO) a Národní kulturní památky. Pokud jde o městskou památkovou rezervaci Karlovy Vary, jež je nyní na Indikativním seznamu UNESCO, je v jejím obvodu možno z IPRÚ financovat pouze Kulturní památky a Národní kulturní památky. Vřídelní kolonáda (na rozdíl např. od Tržní či Sadové kolonády) tento statut nemá.

3. PROGRAM REGENERACE PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN

Z tohoto programu Ministerstva kultury je možno financovat pouze památkově chráněné objekty (což Vřídelní kolonáda není). Navíc roční alokace pro Karlovy Vary je v řádu jednotek mil. Kč (celá alokace tohoto programu pro celou ČR pro rok 2017 činila 184 mil. Kč).

4. OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

Je sice pravda, že ve specifických cílech 1.3 a 1.4 tohoto programu je možno žádat o podporu na protipovodňová opatření. Je však nutné si rovněž přečíst, o jaké typy opatření se jedná. Demolice mostu a části kolonády mezi ně skoro určitě nepatří (navíc s financováním demolic se v programech EU obecně moc nepočítá, a pokud ano, tak pouze jako s relativně marginálním výdajem v rámci projektu nějaké výstavby hrazené z daného programu – a z OPŽP určitě kolonádu stavět nepůjde). Pro úplnost dodávám, že ze specifického cíle 1.3 OPŽP se hradí povodňová opatření „blízká přírodě“ (např. meandry apod.), ze specifického cíle 1.4 si lze pořídit povodňovou mapu či signální a varovný systém.

5. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014 – 2020 (IROP)

V tomto programu se v rámci tématu „Omezování přírodních rizik, povodní“ rovněž nefinancují žádné demolice, nýbrž vybavení složek Integrovaného záchranného systému na krizové situace související s klimatickými změnami. Téma „Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství“ neslouží k financování „nových vrtů a technologií“, jak uvádějí navrhovatelé litinové kolonády, nýbrž například k financování zateplování domů.

6. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014 – 2020

Ani v rámci tématu „inovativní formy cestovního ruchu a podpora oblastí kulturního odvětví“ se v IROP nenajde nic, z čeho by mohla být litinová kolonáda financována. A to z důvodu, který byl již popsán pod bodem 2 – Vřídelní kolonáda nemá statut kulturní památky ani národní kulturní památky. Navíc v IROP je disponibilní alokace na „památky“ již vpodstatě vyčerpána. Samozřejmě v rámci objektivity je třeba dodat, že po roce 2021 se může objevit obdobný program, avšak rozhodně to nelze považovat za nějakou jistotu. Jednak nikdo neví, jak to s programy z EU fondů do budoucna bude a už vůbec nikdo nyní neví, co by z nich bylo možné financovat. V nynějším programovém období 2014 – 2020 projevovaly orgány Evropské komise velkou nechuť k financování čehokoli, co zavánělo cestovním ruchem a lázeňstvím.

7. NORSKÉ FONDY

Tzv. Norské fondy 2014 – 2020 (na rozdíl od těch minulých) neobsahují žádný program k financování kulturního dědictví. To snad půjde financovat z tzv. EHP fondů, avšak samotný program ještě není připraven, takže není jasné, na co konkrétně bude zaměřen. Jasná je pouze jeho alokace – cca 700 mil. Kč (pro celou ČR).

8. RESTART

Jde sice o „vládní program pro rozvoj postižených krajů (Karlovarský a Ústecký kraj)“, jak uvádějí zastánci litinové kolonády, ale opatření na financování litinové kolonády v něm prostě není. Koneckonců správný název je „Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje“ a již ten naznačuje hlavní pole působnosti tohoto programu (podpora podniků, inovací, výzkumu atd.).

9. SPOLUPRÁCE SE SUDETSKÝMI NĚMCI

Toto je samozřejmě možnost, kterou nelze odmítnout. Avšak i ona vyžaduje řádný čas a mravenčí práci. Zatím jde spíše o virtuální realitu či dokonce zbožné přání. Osobně bych považovala za neseriózní vybírat peníze na záměr, který neprošel žádnou odbornou diskuzí (za účasti nejen památkářů a kunsthistoriků, ale i architektů, urbanistů, hydrogeologů, třeba i lázeňských lékařů apod.).

10. PENÍZE Z NĚMECKA V RÁMCI REPARACÍ

Otázku válečných reparací zvedlo nedávno Polsko a myslím, že moc neuspělo. Nadto by bylo nutné zřejmě vypovědět Česko-německou deklaraci z roku 1997, v níž se obě země mj. zavázaly, že „nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti“. Kromě reparací to lze vztáhnout například i na majetek sudetských Němců na našem území. Opravdu si někdo soudný myslí, že by se v Praze našli dobrodruzi, kteří by otvírali Pandořinu skříňku kvůli kolonádě v Karlových Varech?

PODTRŽENO, SEČTENO – Zdroje nejsou. Alespoň ne ty, o které opírají své představy zastánci litinové kolonády. Sehnat peníze na jakékoli řešení Vřídelní kolonády bude velmi obtížné a tvářit se, že při rozhodování jde o nepodstatný problém, je neodpovědné. Mnohem odpovědnější by bylo iniciovat vznik expertní platformy odborníků z různých oborů, která by posoudila různé možnosti řešení z různých pohledů a její výstupy by mohly být vhodným podkladem i pro veřejnou diskuzi. Výstupem odborné i veřejné diskuze by mohl být návrh řešení – ať již půjde například o architektonickou soutěž nebo jiný způsob výběru architektonického návrhu pro řešení celého prostoru Vřídelní kolonády a jejího okolí. Na takovéto úrovni (například na základě zpracovaných studií) by jistě bylo možno seriózně posoudit i návrh repliky litinové kolonády. Fotografie nábřeží Teplé s vloženou fotografií původní F+H kolonády podkladem k serióznímu posouzení tak drahého, a tak závažného zásahu do lázeňského centra opravdu není. Daleko více se podobá – předvolebnímu letáku.

 

Historie Vřídelní kolonády

Nad vývěrem Vřídla v centru Karlových Varů stávaly původně pouze lehké přístřešky a pavilónky, které mohly být po překvapivých průvalech termy snadno obnovitelné. V roce 1774 byl postaven velký barokní Vřídelní sál, který byl odrazem uplatňování léčebných zásad dr. Davida Bechera, jež zdůrazňovaly pití vody přímo u pramene. Nad vývěrem Vřídla byl poté roku 1797 vybudován kruhový chrámek s kupolí. Po nejmohutnějším výbuchu Vřídla dne 2. září 1809, kdy bylo zničeno několik domů v okolí, bylo nutné upravit a nově řešit celý zdejší prostor. Nad vývěry byl vybudován v roce 1817 drobný přístřešek charakteru kolonády podle projektu stavitele Georga Fischera. Kolonáda malých rozměrů však nemohla příliš plnit funkci promenádního prostoru pro větší počet lázeňských hostů.

 

V letech 1825-1826 byly proto nad pramenem Hygieia postaveny podle plánů Josefa Esche nové Parní lázně a v zimě roku 1826 byla rovněž podle projektu Josefa Esche přistavěna na nábřeží empírová Vřídelní kolonáda. V letech 1830-1831 byly na místě Vřídelního sálu při ulici Kreuzgasse postaveny nové Vřídelní lázně. Po zboření domu u Červeného anděla byla kolonáda v letech 1853-1859 opět podle projektu Ing. Josefa Esche prodloužena podél řeky. V polovině 70. let 19. století již původní empírová Vřídelní kolonáda nepostačovala přílivu lázeňských hostů. Dne 1. října 1878 byla zahájena demolice původní kolonády a přilehlých parních lázní.

 

V letech 1878-1879 byla poté na jejím místě postavena nová litinová Vřídelní kolonáda podle návrhu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, který byl vybrán z užšího výběru 12 návrhů ve vypsané architektonické soutěži. Prefabrikované litinové dílce byly zhotoveny v salmovských železárnách. Postupem času však litinová Vřídelní kolonáda značně zchátrala a počátkem roku 1939 byla pro statické narušení v důsledku koroze železných spojníků, které držely střešní ocelovou konstrukci s litinovou kostrou kupole nad gejzírem Vřídla, zcela rozebrána. Všechny díly byly následně naloženy a odvezeny pro bohatost kovového materiálu na sběr kovů pro válečné účely. Na místě litinové kolonády byla poté v roce 1940 postavena provizorní dřevěná prosklená konstrukce navržená vrchním stavebním radou Haraldem Schnabelem.

 

Současná železobetonová Vřídelní kolonáda v Karlových varech byla postavena v letech 1967-1975 na základě vítězného návrhu dr. Ing. arch. Jaroslava Otruby, vzešlého z architektonické soutěže z roku 1960. Projektantem stavby byl Architektonický ateliér Beta pod vedením Ing. arch. Šrámka. Kupole ze skleněných hranolů nad vývěrem Vřídla od sochaře Jana Fišera představuje symbol tepajícího srdce lázeňského města. Objekt v sobě kombinuje technickou stavbu s reprezentativními prostory a architektonickými detaily odkazujícími na účel stavby a statusu lázeňského města.

 

 

 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

Komentáře: přidat další

Michael Matoušek (07.01.2018 22:34)

Dobrý den, uvedené výhrady jsou věcné a logické, ale co nadělat s tím, že kolonáda je prostě hnusná?! Myslel jsem si to i s rodiči v sedmdesátých letech, když byla nová a myslím si to pořád. Ten samý názor mám i na Thermal. V cizině (Belgie, Nizozemí, Německo) se repliky stavěly a staví. Je sice fakt, že asi většinou repliky již neexistujících staveb, ale oni tam neměli komunismus! Využil bych každé příležitosti se hnusu zbavit. Co se pěněz týká, proč by se nenašly na něco, co je vlastně základem Karlových Varů, když se sehnalo dost na předraženou KV-arénu? S pozdravem Michael Matoušek.

 

Jarda Vyčichlo (07.01.2018 22:50)

Vážený pane Matoušku, v cizině se jedná ve většině o rekonstrukce, zde by musela ustoupit novější architektura. V článku se výstavbě nové kolonády nebráním, jen zastávám pozici, že by měl být prostor pro debatu a výběr, nenechat se svázat jediným návrhem - tedy hledání řešení prostřednictvím veřejné architektonické soutěže. S přáním klidné noci, Jarda Vyčichlo

 

Alexandr Maier (08.01.2018 00:42)

Jsem iniciátorem petice požadující repliku a rád bych doplnil pár faktů. Současná Vřídelní kolonáda je v havarijním stavu a samo město rozhodlo, že jí nahradí za 15 let novostavbou. Zboření tohoto "originálu" tedy není z hlavy iniciátorů, ale přímo od města. My jsme jen čekali a čekali, až město vyhlásí arch.soutěž. Po 2 letech čekání na ní neudělali nic - viz oficiální dopis z magistrátu z 11/2017. Magistrát do medií pouští nepravdivé informace - prý neexistuje výrobce a původní slévárna nemá o výrobu zájem. Nám se výrobce ozval a tvrdí opak. Ozval se i druhý možný výrobce a potvrdil zájem i schopnost kolonádu vyrobit dokonce i podle fotografii. Cenu odhadl na 180 mil ( kovové části ). Magistrát v první studii uvedl cenu novostavby i repliky shodnou cca.250 mil. Najednou to po roce zvýšil 5x. A hlavně všechny posudky i projekty dělá jen Pan Kouba - vše bez výběrového řízení. Tak získal projekt na rekonstrukci kolonády, tak i posudek, který jeho rekonstrukci doporučuje a repliku shazuje a také on záhadně navýšil rozpočet repliky 5x. To má k objektivitě opravdu daleko. A tzv.dopis odporníků je iniciován vedením betonářské firmy Liapor - ta opět bez výběrového řízení získala zakázku na provizorní přesun Vřídla. Asi si dokážeme představit, jak by to vypadalo s rekonstrukcí, kde je betonu mnohem více. Na litinové kolonádě však moc betonu není. A proto asi pramení ten veškerý odpor. Referendum není proti soutěži - tu prostě město nevyhlásilo. Referendum je proti nesmyslné rekonstrukci za 120-200 mil, aby jsme si za 15 let kolonádu zbourali a za 250 mil postavili novou. A protože jen první petice za repliku měla za krátký čas 3000 podpisů, kvůli této podpoře prosazujeme repliku. Respektujeme, že se replika nemusí líbit, ale odmítáme hanebné nařčení, že replika může poškodit prameny, lázeňství apod. Takový projekt by nikdy nedostal stavební povolení. Ostatně sama rekonstrukce znamená vlastně repliku 1/3 Gagarinovy kolonády, protože Vřídelní hala a část promenádní se musí zbourat až na základy

 

Jarda Vyčichlo (08.01.2018 01:05)

Vážený pane Maiere, nekritizuji budoucí nahrazení již dosluhující kolonády novou stavbou, ta bude jistě nevyhnutelná, avšak vystupuji proti svázání se pouze jedinou možností, tedy nahrazení autentické architektury bezcennou atrapou. Pouze otevřená architektonická soutěž na světové úrovni za účasti významných architektů může do budoucna přinést městu zvýšení věhlasu a důstojné řešení nové architektonické podoby Vřídelní kolonády na nejexponovanějším místě centra lázeňského města. To, že nebyla dosud architektonická soutěž vyhlášena není argumentem, může se tak stát v průběhu rekonstrukce, která prodlouží životnost kolonády o další roky. Rozumím Vaší snaze prosadit svůj návrh a následně ho realizovat, ovšem názor odborném veřejnosti je s Vaším záměrem v rozporu. Dohledal jsem, podle čeho stavíte svůj rozpočet, ale argumentovat částkou stanovenou na základě objemových cen oproti odbornému posudku je směšné. Navíc započítáváte samotný objekt, bez znalosti nákladů na obnovu výrobních postupů, forem apod. jen s porovnání s podobnými stavbami, jejichž technické řešení musí být zcela jiné. Ve Vašem rozpočtu zapomínáte na asanaci, demolici, rekonstrukci technického zázemí, výstavbu lávku, úpravu koryta řeky a nezbytné úpravy veřejného prostranství atd. atd. Píšete, že takový projekt by v případě ohrožení nedostal stavební povolení, vy však ale ani žádný projekt nemáte, pouze vložený snímek ve photoshopu do současné fotografie. Zastavením oprav by došlo k ohrožení vývěru termy a zablokování centra na X let. To, že budete obviňovat při prosazování vlastního "melouchu" půlku Varů z neobjektivnosti a seberete karlovarským občanům možnost výběru, diskuze a porovnání možné podoby, asi Vašim argumentům moc váhy nepřidá.

 

Alexandr Maier (08.01.2018 02:45)

Vážený Pane Vyčichlo, pár doplňujících argumentů. Ta tzv.rekonstrukce není žádná levná záležitost a kosmetická úprava. Jen nutné statické zajištění je 120 mil. viz prohlášení statika kolonády Pana Hampla. S úpravami, které navrhuje Pan Kouba ve svém odborném posudku, jsme na cenně 200-250 mil. To je cena nové kolonády (novostavba i replika mají cenu stejnou). Tyto výpočty udělali jak odborníci stojící za replikou ( nezapomínejte, že za vyhlášením referenda stojí i stavební odborníci ), tak to jsou údaje ze studie města hodnotící budoucnost kolonády. Tato studie je z.2016 a město podle ní stále funguje. Takže se město buď řídí dokumentem, který má neskutečné chyby a jeho závěry jsou tak špatné a požadavek rekonstrukce není odůvodněný, nebo je chyba v novém dokumentu z r.2017, kde se cena repliky uvádí 1,2mld. Jen 600 mil uvádí za litinovou část. Také se tam uvádí, že neexistuje výrobce. A ten údajně neexistující výrobce se ozval a detailně vysvětlil, jak výroba jde a jeho odhad je cca.180 mil. Také se uvádí, že původní výrobce slévárna Ernst Leopold nemá o zakázku zájem. Na to se však management firmy ozval a prohlásil, že když bude osloven, tak litinové části vyrobí. Takže to už máme dva výrobci v ČR, kteří údajně neexistují. Promiňte, ale to je už moc chyb, nemyslíte? Naprosto respektuji, pokud někdo repliku nechce. Respektuji i názory některých (nejsou to totiž všichni odborníci), kteří touží po moderní architektuře. Také jsme nikdy neodsoudili arch.soutěž. Už mohla dávno být. Jen jí město prostě nepřipravuje. Neudělalo na ní ani čárku a to za 2 roky. Soutěž na Národní knihovnu měla za tu dobu už vybraného vítěze. Referendum není proti soutěži, referendum je proti "karlovarské losovačce 2", kde se vyhodí 200-250 mil na generální rekonstrukci domu, který za 15 let zbouráme a za stejnou cenu si postavíme nový. Uvádím ceny z oficiálního dokumentu města "Návrh postupu řešení širšího okolí Vřídelní kolonády", nikoliv z našich výpočtů. Ty se jen s tímto odhadem města shodovaly. Naše odhady jsou na veškeré práce 250-350 mil. Rozhodně ne 1,2 miliardy jako předražená hokejová hala KV Aréna se všemi svými technologiemi a 10x větší velikostí. Pokud Vám stále připadá v pořádku vyhodit 200-250 mil za opravu, jen aby se stihla připravit arch.soutěž, která se za roky ani připravovat nezačala ( jinak by se totiž replika do soutěže přihlásila a věříme, že by vyhrála ), aby jsme pak za 250 ( nebo i 350 mil ) postavili kolonádu novou a klidně i vysoutěženou repliku, prosím, referendum je nástroj demokratický a můžete dát NE. Nezlobte se ale na nás, že nám vyhozená čtvrt miliarda kvůli oddalování arch.soutěže bude připadat prostě moc drahý luxus pro K.Vary. Tímto Vás nechci přesvědčovat, jen vysvětlovat postoj iniciátorů. Už proto je otázka v referendu ze 2 vět včetně požadavku ukončení rekonstrukce (dle nás "karlovarské losovačky 2". Není to pouhý požadavek repliky. Zkuste toto vzít na vědomí při svém zamýšlení se nad referendem. Kdyby totiž byla situace jednoduchá, za pár mil.kolonádu opravíme, ať se připraví řádná soutěž, tak by bylo vše v pořádku a referendum by nevzniklo. Jenže ono to tak ve skutečnosti není a jde o obrovské peníze. Nikoliv jen o to, že litinová kolonáda je hezká. Ale stále je možné říci v referendu NE. Jen mě strašně mrzí, že se všichni moudří odborníci vyrojili s podporou architektonické soutěže až měsíc před referendem. Kde jste byli, co jste dělali ty roky před tím, když město žádnou soutěž ani nezačalo připravovat? Katastrofální stav kolonády je znám roky - to se nestalo náhle před 2 lety! Proč jste něco neudělali?

 

Jarda Vyčichlo (08.01.2018 07:56)

Vážený pane Maiere, pořád dokola uvádíte cenu nové kolonády 250 mil koru. Tento výpočet však dokládáte na základě objemových cen podle metrů krychlových: "promenádní hala 17 x 50 = 850 m2 9,5 m 8 075 m3 Hala Vřídla 17 x17 = 289 m2 12 m 3 468 m3 Hala Hygei 17 x17 = 289 m2 12 m 3 468 m3 CELKEM 1428 m2 " To se jedná o 3D model zjednodušené podoby nadzemní stavby (vaše vyjádření) bez znalosti nákladů na obnovu výrobních postupů, forem apod. jen s porovnání s podobnými stavbami, jejichž technické řešení musí být zcela jiné. Ve Vašem rozpočtu zapomínáte na asanaci, demolici, rekonstrukci technického zázemí, výstavbu lávku, úpravu koryta řeky a nezbytné úpravy veřejného prostranství atd. atd. Podle posudku inženýrů Václava Kouby a Štěpána Moslera se celkový účet se vyšplhá na jednu miliardu a 171 milionů korun. Záměrně zkreslujete informace a matete veřejnost. I když budete částku 250 milionů pořád dokola opakovat, je cena nerálná a jen děláte z lidí blbce. Pokud původní výrobce slévárna Ernst Leopold souhlsí dle Vašeho tvrzení s výrobou, není nic jednoduššího než předložit jejich odhadovanou kalkulaci na zhotovení - předpokládal bych, že to bude první, co budete chtít mít v ruce a firmy takové kalkulace běžně předkládají. Nebo opět zkreslujete? Oháníte se vyhozenými prostředky, víte jen kolik milionů bude stát tohle vydupané referendum, možná bychom již měli většinu oprav zaplacenou. Můžu mluvit pouze za sebe, ale důvodem, proč jsem nevolal po architektonické soutěži je skutečnost, že jednoznačně podporuji pokračování a dokončení současně probíhajících stavebních prací, které mají za úkol odstranit havarijní stav Vřídelní kolonády. Teprve poté, s ohledem na životnost objekt, apeluji na vypsání veřejné architektonické soutěže na nnávrh nové kolonády.

 

Alexandr Maier (08.01.2018 20:24)

Pane Vyčichlo, rozpočet Pana Kouby má řadu velkých chyb, které z něho dělají neopodstatněný důkaz. Jen pro příklad: Cena litiny na kolonádu je uváděna 600 mil. To odpovídá 2000tun. Dle záznamů slévárny Blansko to však bylo 600 tun, tj.cena 180 mil. Toto nám bylo opakovaně potvrzeno i výrobcem dnes na přednášce. Dále zpráva uvádí, že neexistuje výrobce a původní výrobce slévárna Ernst Leopold Blansko nemá o zakázku zájem-že to zjišťovali. My máme prohlášení z min.týdne, kde vedení firmy tyto věci dementuje. Pokud budou osloveni, tak jsou schopni a ochotni litinové prvky vyrobit. Jen v tomto se pan Kouba seknul o 420mil. Takže ne, není pravda, že kolonada stojí jako 10x větší KV Aréna. A pokud věříte tomu, že rozebrání Vřídelní haly, oprava základů a znovuvybudování třetiny domu bude stát 15mil, jak tvrdí město, prosim. Rozpočet uvádí 40mil a z toho je cca.25mil přesun Vřídla a krenotechnologii. Za zbývajících 15 mil tam toho moc neopraví. Ostatně do dnes nemají projekt. Oprava bude za 200mil, které se vyhodí oknem. A tyto údaje jsou z materiálu města

 

Jarda Vyčichlo (08.01.2018 21:17)

Vážený pane Maiere, vy pořád operujete při vyčíslení nákladů na vybudování repliky litinové kolonády pouze s ničím nepodloženým výpočtem na základě objemových cen a to POUZE za nadzemní část stavby za 250 milionů korun - kolik budou stát navíc práce při asanaci, demolici, rekonstrukci technického zázemí, výstavbě lávku, úpravě koryta řeky a nezbytných úpravách veřejného prostranství atd.? samozřejmě, že se poté značně rozcházíte s posudkem inženýrů Václava Kouby a Štěpána Moslera - ale nazývat ho proto chybným je úsměvné. Vynechané položky připočítaly za Vás a dostali se na částku 1.171.000.000 Kč. Prohlášení firmy Ernst Leopold Blansko stačí zveřejnit, pokud ho opravdu máte, jinak se opět jedná o manipulaci. Já plně rozumím, proč náklady na stavbu litinové kolonády záměrně manipulativně snižujete, abyste ovlivnili veřejnost a získali zelenou pro Vaši soukromou akci. Skutečné náklady se však v budoucnu stejně ukáží, bohužel už bude po referendu a vy budete mít hotovo a zaplaceno :)

 

Josef Plašil (08.01.2018 23:13)

Vážený pane Vyčichlo. Se svými nářky se obraťte na magistrát města. Tam je prvopočátek i konec současného stavu vřídelní kolonády. Kolik prostředků dávalo město na běžné opravy kolonády za posledních 20 let? Rada města má 2 roky uloženo zastupitelstvem, aby vyhlásila soutěž, proč se nic neděje? Tam hledejte problém. Myšlenka "atrapy" je původně jen iniciativou za probuzení správy města z letargie, kterou město poctívá současnou kolonádu a která způsobila její současný havarijní stav. Městu v tomto případě ujel vlak, ať již referendum dopadne jakkoli. Nová kolonáda - ať už jakákoli - bude postavena za cenu nižší než by byla cena opravy kolonády stávající.

 

Alexandr Maier (08.01.2018 23:27)

Pane Vyčichlo, ať se pořád nemotáme v kruhu. Víte kolik bude stát rekonstrukce kolonády současné? Víte že město ani po 2 letech nemá stavebně technický průzkum, takže absolutně netuší, jak moc je budova poškozená. Musí udělat sondy do betonu atd. A protože to nemají, tak do dnes nemají ani projekt rekonstrukce. Tím pádem nemůžou mít ani rozpočet. Jediný hotový projekt je přesun krenotechnologie za 15mil. a už hotový přesun Vřídla za 9,2 mil. Celkem tedy 24,2mil. A i přes to, že magistrát má řadu odborníků, platí si další odborníky, budova prvořadého významu je v katastrofálním stavu už dlouhé roky, tak město nic neví. Jen že musí snést celou halu Vřídla až na základy, ty opravit a zase znovu celou halu postavit.I přes tuto totální nevědomost do médií pouští, že rekonstrukce bude za 40mil, tj.už jen za zbývajících 15,8mil. Připadá Vám tato částka reálná? Taky do magistrátu tak šijete, aby ten rozpočet obhájili? Je to totiž nesmysl. A to magistrát má na to spoustu lidí a spousty jiných draze platí. Tam Vám to však nevadí. Ovšem pokud iniciátoři udělají výpočet 250-350mil, tak je to najednou špatně. Ačkoliv se cena 200-250 mil za repliku poprvé objevila ve studii města v r.2016. Takže kdo počítá špatně? Iniciátoři, nebo radnice. Znovu připomínám, to jsou jejich čísla z jejich studie.

 

Vladimír Dlesk (08.01.2018 23:34)

Ještě k lednovému referendu o případné znovuvýstavbě, tedy vzniku kopie litinové Vřídelní kolonády z roku 1879 v Karlových Varech. S blížícím se zmíněným referendem se na veřejnosti pořád dokola objevují stále ty stejné, jakési místy až demagogicky nesmyslné názory a mýty o nesprávnosti výstavby "repliky" kolonády ze samé podstaty fungování tvůrčí a civilizované lidské společnosti, která by se měla projevovat jen a jen současnou tvorbou, plynoucí ze současných filozofií a z nich vyplývajících tvůrčích myšlení. Názory obou zainteresovaných stran jsme si už tady na fb. před nedávnem oboustranně dlouhosáhle navzájem vysvětlovali a v textech vyříkávali a hraničilo to až s vzájemným osočováním a nepřátelstvím. Pořád dokola to bylo o Polsku a Varšavě, o Dráždanském Frauenkirche (nejmarkantnější okolní případy), diskutovali jsme tady o metodách přístupu ve věci občasných celospolečenských potřeb tvorby přesných kopií některých významných staveb vzniklých v minulosti a v průběhu času jakými si nedopatřeními zmizelých (války, lidská hloupost, aj.). V žádném případě jsme nehovořili o "replikách" jako o nějakém standardním přístupu ve vývoji urbanismu a reálné architektonické tvorbě. Jde tady o zcela přirozený vznik a vývoj již zmiňovaných vyjímečných společenských situací, ze kterých nutnost vzniku kopií ("replik") občas přímo vyplývá. A už - v případě referenda, nemám ani chuť se tady stále opakovat, že "zainteresovaná" veřejnost není ve své většině žádné stádo hlupáků a pitomců, kteří se nechají ukecat pro cokoliv a kdekoliv (samozřejmě, že se i tady vždy nějací najdou - ale nikdy nepůjde o podstatná čísla v celkových výsledcích), atd, atd. Ani pan Podracký a ani pánové Slach, Kirchner i Nedvěd (nic ve zlém Hansi) vůbec neberou již zveřejněné argumenty též i odborníků a stále se s nimi nechtějí ani trochu ztotožnit. Zkuste si všichni odpůrci zajet třeba zkušebně do toho Polska (vím, že to je v praxi nereálné, nikdo Polsky neumí) a podiskutovat si tam s veřejností o daném problému a naznačit, že jsou tady a byli vlastně všichni nějak pomýleni, tedy "blbí" a nevzdělaní "uličníci" (nepochopitelná znovuvýstavba už jen bezcenné atrapy "disneylandovského" Varšavského zámku na základě mnohaleté celonárodní sbírky) nebo jeďte i do těch Drážďan a zpochybněte na veřejnosti snahy pana Güttlera a jeho dřívější fundraisingovovou kampaň. Ale hlavně napadněte drážďanskou radnici, že jako prioritu nepropagovala a nevypsala veřejnou soutěž na jakési volně pojaté "Auferstehung" der Frauenkirche nach Dresden. To, co se nakonec zcela živelně a bezzásadově realizovalo mělo být správně - dle Vaší teorie, až případným vítězným návrhem, vyplynuvšího z veřejné (mezinárodní) soutěže. Ale nestalo se tak, zvítězila nedokonalá a neznalá (ba i opět "blbá") německá a obnovu "bezhlavě" financující tradicionální veřejnost, která nemá ani ponětí, že celý Güttlerův drážďanský postup a propaganda nebyly tak úplně "košér". A vznikla tady převážně jakási "atrapa" býv. Frauenkirche, kde jen malá část původních prvků připomíná slavnou stavbu Georga Bähra. A ten by už toto nikdy nechtěl (kdyby žil) a snažil by se toto dílo realizovat v intenzích současných filozofií a z nich vyplývajících tvůrčích myšlení. Stejně jste, jako opozice, hovořili i o Helmerovi a Fellnerovi, kdyby dnes žili, tak ..... V podstatě je to v obou případech nesmysl, který nelze jako argument vůbec používat.

 

Vladimír Dlesk (08.01.2018 23:58)

Jak tak celou diskusi na téma obnovy litinové Vřídelní kolonády už od podzimu sleduji, je mi stále více jasné, že v naší české, závistivé a netradicionálně založené společnosti, doslova platí mnohokráte opakovaná rčení a přísloví, jako jsou např. "za dobrotu na žebrotu", nebo "čiň čertu dobře a peklem se ti odmění", či že "za svojí bohulibou činnost budeš vždy v Čechách náležitě potrestán" (to v Čechách jsem si tam už samozřejmě přidal, jelikož toto uvedené - speciálně v této společnosti, platí dvojnásob). Chudáci "strůjci" a obětaví organizátoři celého referenda, nechtěl bych být v jejich "kůži" při prosazování "a priori" upřímných ale především zcela logických snah, týkajících se nejen všeobecně, ale i mnohými odborníky nechápaného a zcela vyjímečného doplnění samého centra památkově chráněného města stavbou, která zcela zásadně posunula dnes všeobecně památkově uznávaný městský celek tam, kde je (památková ochrana a chystaný vstup do UNESCO). Všichni odpůrci znovuvýstavby tohoto litinového objektu jsou "na mrtvici" a před totálním "kolapsem" a tvrdě požadují veřejnou soutěž. Uvědomují si např. pp. Slach, Bokota, Podracký, Osztenyi, Nedvěd, Klsák ml., paní Krotilová a jiní, že jsme dnes, zde v Karlových Varech, "jednou nohou" v UNESCO, kde jakákoliv mezinárodní soutěž může město a jeho centrum také nenávratně (na mnoho let) opět poškodit, a to třeba ještě více, než současná kolonáda arch. Otruby a z hlediska památkového a památkově konzervačního přístupu není tedy taková soutěž do Karlových Varů úplně "to pravé ořechové"? Rozhodovat by zde "a priori" měli (a s velkou zodpovědností) především špičkoví a zkušení odborníci z oblasti památkové péče, např. MK, NPÚ, apod. Už zde, na těchto stránkách, bylo mnohokráte opakováno, že v případě mimořádného úspěchu litinové kolonády pp. Helmera a Fellnera v roce 1879, byl ve městě tzv. "nastartován" nový, přirozeně a v rámci doby se vyvinutý (v rámci tzv. neplánovaného, přirozeně rostlého urbanismu) dějinný architektonický proces, v jehož důsledku jsou dnes Karlovy Vary tam, kde jsou. Litinová kolonáda se tedy stala a dodnes je např. v odborné literatuře uváděna jako významný mezník na vstupu do tehdy nové, moderní doby, nejen ve vývoji zdejší architektury, ale i v celkovém vývoji lázeňství. A tento významný mezník, ten mnohokráte zmiňovaný přelomový prvek zdejší městské architektury a jeho zcela revoluční individualita, vč. mimořádně a odvážně pojaté osobité konstrukce, to vše úplně základní pro dnešní kandidující památné město, to tady zcela nepochopitelně a zásadně chybí!!! Veřejné urbanistické a arch. soutěže bych viděl především tam, kde ve finále "nelze prakticky už nic poškodit", přerušit jakoukoliv historickou kontinuitu, kdy předmětné městské lokality se max. po soutěžích a realizacích vítězných návrhů vylepší. Soutěže jsou pak tedy nejvhodnější do nechráněných měst, kde tzv. o moc nejde. K těmto závěrům už dávno dospěli např. Poláci (mohli také už dávno vyhlašovat jen a jen soutěže a Varšava dnes mohla být "nový" New York bez historické paměti) nebo k těmto závěrům "rekonstrurčních" přístupů se dnes čím dál, tím více hlásí třeba i Němci, kdy podstatná část jejich veřejného mínění by na důležitých místech nejraději viděla "repliky" toho, co jim bylo během poslední války zničeno. A bez jakékoliv soutěže se jim to v posledních letech povedlo např. v Drážďanech (Frauenkirche). Ale o tom jsme tady v podzimních diskusích také už dávno rokovali.

 

Jarda Vyčichlo (09.01.2018 00:37)

Vážený pane Dlesku, ocituji svého známého, který psal k architektonické soutěži a jejím pravidlům jinde, jelikož v tomto směru nejsem kovaný. "Architektonická soutěž v našem právním řádu znamená Soutěž o návrh podle zákona o veřejných zakázkách. Při ní z anonymizovaných návrhů vybírá komise nominovaná městem. Podmínkou je aby většina členů byla nezávislá (tj. neměli by být zaměstnanci magistrátu, naopak se doporučují respektovaní odborníci, zástupci občanské společnosti). O požadavku na její mezinárodnost jsem nikdy neslyšel, a to už jsem v takové komisi i jednou zasedal :)). Závěrem takové komise je udělení jedné či několika finančních cen nejhezčím návrhům. Město následně může (ale nemusí) uzavřít s vítězem smlouvu na rozpracování jeho návrhu, klidně může i na základě výsledků uspořádat referendum mezi nejhezčími návrhy." Tedy strašením výsledky takové souteže a ohrožení zapsání na seznam UNESCO šíříte zbytečně paniku.

 

Alexandr Maier (09.01.2018 01:42)

Pane Vyčichlo, asi nejdůležitějším faktem, který jste opomenul, je že současná Vřídelní kolonáda je u konce své životnosti a to nikoliv kvůli referendu ( to na to jen reaguje ), ale kvůli tomu, že se o ní magistrát prostě nestaral a i při opravě (která znamená, že celá 1/3 nebude původní, ale úplně nová...vlastně replika, které Vy odsuzujete ) se její agonie jen prodlouží o 15 let. A to už taky ne, protože to se říkalo před 2 lety. Takže město zanedbalo funkci řádného hospodáře, zanedbalo údržbu, zanedbalo vyhlásit arch.soutěž včas (tj.před rokem 2016), i když jí v r.2016 odsouhlasilo, tak jí stejně nepřipravuje. Neudělalo vůbec, ale vůbec nic - kromě prohlášení do novin, že by jí moc chtělo. A Vy přesto útočíte na iniciativu, která opravdu něco evidentně rozjela, a věříte tomu "úžasnému magistrátnímu hospodáři", že vše připraví. Váš optimismus Vám závidím. Ale aspoň buďte, prosím, objektivní. Referendum opravdu nemůže za to, že kolonáda padá a že není arch.soutěž.

 

Jelena Kriegelsteinová (09.01.2018 02:07)

Pane Maiere, i když samozřejmě je pravda, že radnice toho hodně prošvihla, řešením opravdu není nahradit liknavost ukvapeností. A nápad s urychleným prosazením repliky litinové kolonády ničím jiným není. Jednak nemáte nejmenší představu, kde na realizaci záměru vzít peníze (a argument, že radnice prošutrovala kde co, není argument - o zdrojích je potřeba přemýšlet právě proto, aby se zadlužování města neopakovalo). A jednak vámi obhajovaný návrh se věnuje pouze vlastní kolonádě, naprosto ale pomíjí to, že by se její oprava/nová výstavba měla stát součástí komplexního řešení tohoto mimořádně hodnotného území. A toto komplexní řešení může vzejít pouze z odborné diskuze napříč řady oborů. Kde berete například jistotu, že současní návštěvníci lázní ocení to, co jim prostorově a vybavením bude nabízet 150 let starý návrh? Třeba ano, ale spíše jim tam může leccos chybět. A co s tím okolím? Vztah ke kostelu Sv. Máří Magdalény na jedné straně a co s prostorem směrem k Tržní kolonádě? Varianty možných řešení mohou vzejít pouze z odborné diskuze, poté by měly projít veřejnou diskuzí.

 

Alexandr Maier (09.01.2018 03:48)

Paní Jeleno Kriegelsteinová, píšete mi zde i na našem Facebooku a trochu se v tom ztrácím. Není pravda, že nevíme financování. To tvrdí jen pisatel článku, který si to prostě nečetl naše informace, ale už nás odsoudil. Takže financování máte na našich stránkách zde https://www.facebook.com/kolonada.fellner.helmer/ Nikde jsme taky nepsali, že nebude probíhat diskuse, či výběrové řízení o okolí kolonády. Nechápeme, proč se vytváří taková falešná hra, že mají někteří pocit, že po vyhraném referendu, přijede buldozer, zbourá Vřídelní kolonádu a začne se s replikou. NE, NE, NE, to je nesmysl. I výstavbě repliky bude probíhat řádná a samozřejmě dlouhá příprava. V první řadě zajištění podloží a pramenů, pak výběrové řízení na projektovou dokumentaci a architektonické ztvárnění okolí, to se jistě bude soutěžit a všechny klasické procedury. A co se týče vazbě ke kostelu a Tržní kolonádě, tak ty už vedle sebe půl století stáli, takže to je vazba velmi ozkoušená a víc než funkční.

 

Radek Holub (09.01.2018 07:21)

Ano ponechme si tu betonovou památku na socializmus a nechme jí schátrat stejně jako další betonový skvost Thermal, pak svorně můžeme tvrdit že za to můžou komunisti! Jsem jednoznačně pro repliku

 

jan bozdech (09.01.2018 11:41)

toto krematorium se mi nikdy nelíbilo,ani s tím potápěčem.byl bych i pro pválečnou repliku.

 

Jelena Kriegelsteinová (09.01.2018 13:03)

Pane Alexandře Maiere, omlouvám se, že tady i na Vašem FB píšu to samé - nevěděla jsem, že pod tímto FB jste Vy. Ale důležitější myslím je, co píši k Vámi uváděným zdrojům - z nich prostě pro litinovou kolonádu není možné získat ani korunu, a to neuvádím proto, abych Vás naštvala, ale prostě proto, že taková je realita. A jak píšu i na Váš FB, v žádném z uváděných zdrojů nebudou žádné peníze ani ve střednědobém výhledu, pokud vůbec. I proto mi připadá smysluplnější provést řádnou diskuzi odborníků z mnoha dotčených oborů, předložit variantní návrhy řešení a o nich pak vést veřejnou diskuzi. A mezitím shánět a shromažďovat zdroje. Samozřejmě, že k tomu všemu je třeba dotlačit město. Ale k tomu není třeba referendum - to naopak možnost vytvoření smysluplných návrhů spíše zablokuje. A řešit toto cenné území tak, že tam vztyčíte repliku 150 let staré stavby a tím dost omezíte, co s okolím, je opravdu řešení tak z minulého století. Možná máte pocit, že se v tom prostoru nic kromě kolonády nezměnilo, ale to je omyl - nejde jen o domy, ale i o nároky lázeňských hostů a dalších návštěvníků města, principy lázeňské léčby a tak dál. Vy nabízíte - byť v dobré víře - vytvoření skanzenu, na který se všichni přijdou jednou podívat, ale nic dalšího jim už nenabídne. A pokud ano a bude to součástí projektu - tak už to nebude replika litinové kolonády a tím spíš by takové návrhy měly projít nejprve širokou odbornou i veřejnou diskuzí. A než se dokončí a než se shromáždí peníze, které nemáte a z Vámi uváděných zdrojů je získat nelze, nechť dosluhuje současná kolonáda. I když nejsem zrovna jejím příznivcem, ještě víc mi vadí zbrklá a rádoby jednoduchá a rádoby levná řešení.

 

Alexandr Maier (10.01.2018 03:31)

Paní Kriegelsteinová, vezmu to z druhé strany a z údajů studie města, podle které má magistrát nastavenou strategii. Tam se uvádí cena rekonstrukce cca.200 mil, novostavba i replika cenu shodnou 250 mil. Na rekonstrukci nejsou žádné dotace, město jí musí financovat ze svého. Pokud město ví, kde sebere 200 mil na rekonstrukci, tak se ty samé finance dají použít na výstavbu kolonády nové, i kdyby nebyly žádné dotace. Referendum tu je protože je nesmysl opravit dům za 200 mil, pak diskutovat co s místem a za 15 let ho zbourat a postavit jinou kolonádu za 250 mil. To nás ta diskuse stála jako skoro celá kolonáda a to je příliš velký luxus. Nebo Vám to příjde v pořádku? Upozorňuji, že čísla jsou skutečně ze studie magistrátu z r.2016. A co se týče litinové kolonády a jejího využití. Kolonáda svou funkci 200 let nezměnila. V M.Lázních stojí sestra té litinové karlovarské a do dnes je to středobod dění. Karlovarská středobod byla a teď rozhodně není. Má technické zázemí, ale to zůstane i pod litinovou kolonádou zachováno, protože na doporučení Pana Vylity se do podzemí zasahovat nemá (samozřejmě kromě tolik potřebné rekonstrukce ). Ale vzhledem k tomu, že Vaší hlavní námitkou jsou finance, tak připomínám, že rekonstrukce a za 15 let demolice s novou výstavbou je radikálně větší náklad, než neopravovat to, co se stejně bude bourat. Magistrát prostě řádně nespravoval svůj majetek - havarijní stav se nestal ze dne na den. Diskutovat a mít arch.soutěž mělo už dávno. Roky na to byl magistrát upozorňován. Až po tom, co statik kolonádu uzavřel, se začala připravovat rekonstrukce - opět nekoncepční řešení. Prostě to vše na poslední chvíli plácat dohromady bez vize. Na reagovala naše el.petice s 3000 podpisů, kterou sice město shodilo ze stolu, ale konečně aspoň začali diskutovat a odsouhlasili arch.soutěž a tu již zmíněnou studii. Takže příspěvky, které naší iniciativu odsuzují, jak máme vše nepromyšlené a vychvalují magistrát nás opravdu dost trápí. Nebýt nás, tak se NIKDO o kolonádu nezajímá. Město jí bude pořád jen opravovat, což v zásadě znamená jí vyměňovat kus za kus, takže by tu za 15-20 let stála ta samá nevhodná budova, stálo by nás to jak dvě nové. Kde byli před lety všichni ti zastánci soutěže, když nás teď tak kritizují? Co dělali? Myšlenka repliky litinové kolonády je stará už od 90.let. Není to žádná novinka

 

Alexandr Maier (10.01.2018 07:54)

Hlavní kolonáda v Mariánských Lázních je velmi dobrý příklad. Původně měla být více jak 2x delší. Stála v úplně jiném okolí. Ale v 70.letech 20.století nejdříve zbourali její pokračování Jitřní kolonádu, poté naproti zbourali nejstarší blok domů (asi 20) a vykáceli aleje stromů na kolonádě. Rekonstrukce z 80.let totálně změnila okolí, doplnila moderní zpívající fontánu, osvětlení, umělecká díla, zboral se zadní trakt a vystavěl nový. Postavila se replika kolonády Rudolfova pramene o několik metrů blíže. I přes takto rozsáhlé změny do dnes litinová kolonáda plně slouží jako středobod lázní a hlavně působí stejně jako v době dokončení, ačkoliv tam je obrovská řada změn. Se stejným efektem počítáme i u repliky Vřídelní litinové kolonády

 

Honza Pačuta (12.01.2018 13:32)

Souhlas. Františkovy Lázně nebo Mariánské Lázně jsou výbornými příklady, jak pěkně to může vypadat, když se zachová původní historický ráz. Snad se dožiju toho, že zmizí zrůdnost typu Thermal a Gagarinova Vřídelní kolonáda a slet dortů bude opět sletem dortů a ne dortem od pejska a kočičky.

 

Andreasrnb (25.04.2020 19:25)

Приветствую Вас товарищи! Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске компанией АКВАБУРсервис – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing От всей души Вам всех благ!

 

Bogdanwvu (26.04.2020 15:38)

Доброго времени суток дамы и господа<a href=https://stekloelit.by>!</a> Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1M3yBV_X6avVPgF2FyJhEy5k9Xdyq9NUo/view?usp=sharing Увидимся!

 

Bogdanvpq (26.04.2020 18:06)

Доброго времени суток господа<a href=https://stekloelit.by>!</a> Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1M3yBV_X6avVPgF2FyJhEy5k9Xdyq9NUo/view?usp=sharing От всей души Вам всех благ!

 

agrohimqzq (28.04.2020 04:49)

Доброго времени суток друзья! Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать. 1)<a href=https://agro-himiya.by>аммиачная селитра купить в минске </a> - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами. 2)<a href=https://agro-himiya.by>минеральные удобрения купить Минск</a> - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов. 3)<a href=https://agro-himiya.by>неорганические удобрения купить</a> - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов. 4)<a href=https://agro-himiya.by>минеральные удобрения в Беларуси</a> - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара. Нам будет приятно видеть у нас на вебресурсе <a href=https://agro-himiya.by>НАЖМИТЕ ССЫЛКУ</a> От всей души Вам всех благ! https://zaomos.news/forum/messages/forum3/topic744/message135344/?result=reply#message135344 https://valiev.webnode.cz/gostevaya-kniga/ http://supramannen.com/member.php?u=1009977 http://vinhomessaigon.net/forum/profile.php?id=158023 https://worldmod.ru/user/agrohimeng/

 

agrohimyma (28.04.2020 07:04)

Добрый день господа! Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать. 1)<a href=https://agro-himiya.by>аммиачная селитра купить в минске </a> - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами. 2)<a href=https://agro-himiya.by>минеральные удобрения купить Минск</a> - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов. 3)<a href=https://agro-himiya.by>неорганические удобрения купить</a> - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов. 4)<a href=https://agro-himiya.by>минеральные удобрения в Беларуси</a> - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара. Нам будет приятно видеть у нас на сайте <a href=https://agro-himiya.by>НАЖМИТЕ ССЫЛКУ</a> Увидимся! http://forum.catchflame.com/viewtopic.php?f=45&t=10841144 https://smprotz.com/kiootz.org/ http://www.mehanik.lv/lv/user/profile/agrohimjmn http://sevdon.net/user/agrohimofu/ http://share.digitalmax.jp/bbs/viewtopic.php?f=6&t=5380593&p=7555317#p7555317

 

agrohimdxs (28.04.2020 09:27)

Здравствуйте дамы и господа! Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать. 1)[url=https://agro-himiya.by]аммиачная селитра купить в минске [/url] - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами. 2)[url=https://agro-himiya.by]минеральные удобрения купить Минск[/url] - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов. 3)[url=https://agro-himiya.by]неорганические удобрения купить[/url] - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов. 4)[url=https://agro-himiya.by]минеральные удобрения в Беларуси[/url] - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара. Нам будет приятно видеть у нас на сайте [url=https://agro-himiya.by]НАЖМИТЕ ССЫЛКУ[/url] От всей души Вам всех благ! http://v-lada.ru/user/agrohimrke/ http://w88w88vn.com/w88club/profile.php?id=526800 http://madresehooshmand.com/web1/user/agrohimqwy/ http://gamestienlen.com/tienlen/profile.php?id=108539 http://nieuw.marinematen.com/phpBB/viewtopic.php?f=1904&t=96326

 

Zelenaqwe (30.04.2020 01:13)

Приветствую Вас дамы и господа[url=https://drive.google.com/file/d/1K0D8QNyDMF9jCbICrGUzRs2_Im60jpiS/view?usp=sharing]![/url] Наша фирма занимается свыше 10 лет изготовлением памятников из гранита в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности: Всегда рады помочь Вам!С уважением, PRIME GRANIT https://drive.google.com/file/d/1K0D8QNyDMF9jCbICrGUzRs2_Im60jpiS/view?usp=sharing

 

Pavlosszx (02.05.2020 05:16)

Добрый день дамы и господа! Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. [url=https://voda-da.by/]скважина на воду[/url],[url=https://voda-da.by/]бурение скважин на воду[/url], [url=https://voda-da.by/]скважина минск[/url],[url=https://voda-da.by/]скважина на воду цена[/url],[url=https://voda-da.by/]бурение скважин в минской области[/url],[url=https://voda-da.by/]ремонт скважин[/url] и [url=https://voda-da.by/]бурение скважин минск[/url].Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе. Увидимся! http://bazarukraine.com/member.php?u=113517 http://xn--80ajkhwbbfgu.xn--p1ai/memberlist.php?mode=viewprofile&u=53654 http://tadrib2.com/vb/member.php?u=20765 http://lzz.lezaizhuan.com/space-uid-152818.html http://www.100stays.com/en/dubai/hotels/armada-al-barsha-hotel/details.html

 

Pavlosaqt (05.05.2020 04:34)

Приветствую Вас господа! Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. [url=https://voda-da.by/]скважина на воду[/url],[url=https://voda-da.by/]бурение скважин на воду[/url], [url=https://voda-da.by/]скважина минск[/url],[url=https://voda-da.by/]скважина на воду цена[/url],[url=https://voda-da.by/]бурение скважин в минской области[/url],[url=https://voda-da.by/]ремонт скважин[/url] и [url=https://voda-da.by/]бурение скважин минск[/url].Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе. Увидимся! http://lzz.lezaizhuan.com/space-uid-152887.html http://forum.battlefleetgothic-armada.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23770 http://www.educratsweb.com/forum/viewtopic.php?pid=61#p61 http://laserclub.kz/user/Patriotumj/ http://gaia.colun.net/tLounge/200303/03030040.html

 

Bogdanltt (06.05.2020 13:15)

Доброго времени суток друзья[url=https://stekloelit.by]![/url] Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url] Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url] http://vivid-shop.smart-gooods.ru/products/Power_bank_2000 https://leisuwash.ru/forum/index.php?/topic/375-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5/ http://www.packersplanet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=26991 http://saunacenter.se/butik/bastutillbehor/sten-lava-gra/#comment-1660 http://xn--80aegdbh7aocdffg0of6d.xn--p1ai/memberlist.php?mode=viewprofile&u=34233

 

Bogdanics (06.05.2020 16:03)

Привет дамы и господа[url=https://stekloelit.by]![/url] Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url] Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url] http://8.teridian.z8.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=106169 http://mv4you.net/user/Bogdanbtb/ http://sk-avtoparts.ru/user/Mihaelcaa/ http://www.lebetbbs.com/home.php?mod=space&uid=20801 http://chunboshi.cn/home.php?mod=space&uid=247155

 

Bogdanfhs (06.05.2020 21:30)

Здравствуйте друзья[url=https://stekloelit.by]![/url] Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url] Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url] https://www.dailytechinfo.org/user/Bogdanull/ https://lion-shipping.webnode.se/gastbok/ http://www.soldati-russian.ru/index/8-30461 http://captureandcut.co.uk/aside-2/#comment-76812 https://owlipop.com/product/airplane-puzzle/#comment-15493

 

Bogdanesl (07.05.2020 03:01)

Приветствую Вас друзья[url=https://stekloelit.by]![/url] Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url] Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url] http://20504305.siap-sekolah.com/2014/05/24/1479/?ChaptchaEror=true&kode=4&post=9xmx5 http://couponsfantasy.com/author/polinaffp/ http://chongbaba.com/home.php?mod=space&uid=63134 http://www.eng.azrip.net/user/Bogdankwr/ http://simabar.golestanmporg.ir/user/Bogdaniwu/

 

Bogdanrbs (07.05.2020 05:19)

Приветствую Вас дамы и господа[url=https://stekloelit.by]![/url] Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url] Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url] https://www.theoutergraph.com/pages/contact?contact%5Bbody%5D=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&form_type=contact http://mcfc-fan.ru/index/8-57501 http://premier.in.ua/user/Bogdanezy/ https://f.nedelia.lt/user/Polinabcp/ http://www.toolsinstock.com/Contact_Us.html?error=The+value+of+Email+should+be+an+email+address&area=type_mismatch&input_field_1=Bogdanciv&input_field_2=b.liz.koya.n.2017%40gmail.com%0A&input_field_3=86862281169&input_field_4=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E+%D0%92%D0%B0%D1%81+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0Ahttp%3A%2F%2Fposter.berdyansk.net%2Fuser%2FBogdanzqg%2F%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.india-forums.tv%2Fmary-louise-parker-bio-pictures-and-gossip-t3066-540.html%23p498373%0Ahttp%3A%2F%2Fxinrz.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D72816%0Ahttp%3A%2F%2Fforum.stalkerz.biz%2Fmember.php%3Fu%3D326305%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.suoyiren.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D1022088%26do%3Dprofile%26from%3Dspace%0A&honeypot_hybrid_answer=9&submit=Send

 

Bogdanopg (07.05.2020 07:55)

Привет товарищи[url=https://stekloelit.by]![/url] Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url] Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url] https://revistacaesecia.sapo.pt/clinica-veterinaria-miraflores/cv-miraflores/?c=y#success http://alternatrips.gr/el/users/gustavoqrc https://eumaths.webnode.com/guestbook/ http://serialsend.ru/user/gustavowuj/ http://isida-wedding.ru/user/Bogdancud/

 

Bogdanpzq (07.05.2020 10:37)

Добрый день товарищи[url=https://stekloelit.by]![/url] Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url] Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url] http://tv-pul.ru/communication/viewtopic.php?f=23&t=483174 http://www.daehopharm.com/wdBoard/wdBoard.php?wd=8&view=read&bb_code=8340 https://arda-isik.webnode.com.tr/ziyaret%C3%A7i-defteri/ http://mv4you.net/user/Polinaasc/ http://krat-vadim-vladimirovich.ru/user/Bogdantrs/

 

Zelenaffk (07.05.2020 12:51)

Здравствуйте дамы и господа[url=https://prime-granit.by/]![/url] Наша фирма занимается свыше 10 лет изготовлением памятников из гранита в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности: 1)[url=https://prime-granit.by/]памятники из гранита минск[/url] 2)[url=https://prime-granit.by/]изготовление памятников минск[/url] 3)[url=https://prime-granit.by/]ограда на кладбище минск[/url] 4)[url=https://prime-granit.by/]благоустройство могил минск[/url] 5)[url=https://prime-granit.by/]благоустройство захоронений минск[/url] Всегда рады помочь Вам!С уважением, PRIME GRANIT http://shd.od.ua/user/Zelenazrp/ http://www.dcchinese.online/space-uid-967541.html http://www.novocheremshanskoe-sp.ru/index/8-22846 http://www.alcohol-injection.com/forum/member.php?u=421125 http://rainbowingarden.com/home.php?mod=space&uid=14777

 

Zelenaajy (07.05.2020 17:50)

Добрый день господа[url=https://prime-granit.by/]![/url] Наша компания занимается свыше 10 лет изготовлением памятников из гранита в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности: 1)[url=https://prime-granit.by/]памятники из гранита минск[/url] 2)[url=https://prime-granit.by/]изготовление памятников минск[/url] 3)[url=https://prime-granit.by/]ограда на кладбище минск[/url] 4)[url=https://prime-granit.by/]благоустройство могил минск[/url] 5)[url=https://prime-granit.by/]благоустройство захоронений минск[/url] Всегда рады помочь Вам!С уважением, PRIME GRANIT http://shotmovie.ru/user/Zelenaqvj/ http://mmmrxh.com/home.php?mod=space&uid=73303 http://maanshan.ganshi.com/bbs/home.php?mod=space&uid=354081 http://btcasino.net/forum/profile.php?id=1079778 http://jedlykastan.cz/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7524

 

Bogdanajo (08.05.2020 01:05)

Здравствуйте товарищи[url=https://stekloelit.by]![/url] Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url] Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url] http://mercaditomex.com/author/polinazre/ https://www.aeilighting.com/pages/aei-lighting-contact-us?contact%5Bbody%5D=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&form_type=contact https://notsoevilstepmom.webnode.com/guestbook/ http://qhb66.com/home.php?mod=space&uid=208923 https://thechainsawarmy.com/i-want-to-help.php

 

Bogdanzuy (08.05.2020 03:37)

Добрый день дамы и господа[url=https://stekloelit.by]![/url] Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url] Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url] http://en-invest.com/user/Polinandq/ http://www.a-drozdov.ru/talk/profile.php?id=16828 https://forum.gunzodus.net/members/bogdanewi.1512/ https://jordyinlondon.webnode.nl/gastenboek/ http://indog.ru/forum/member.php?u=15016

 

Bogdancmm (08.05.2020 06:04)

Привет товарищи[url=https://stekloelit.by]![/url] Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url] Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url] http://gruzforum.ru/remont-i-diagnostika-mercedes/7422-canadian-online-pharmacies-sa-2.html#post30403 http://www.asturcraft.com/forums/topic/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%83%d1%8e/ http://hdkaraokesong.com/space-uid-181378.html http://vroomer.ru/index/8-13471 https://www.annunciambulanti.it/author/bogdanbys/

 

Bogdanqer (08.05.2020 08:35)

Добрый день друзья[url=https://stekloelit.by]![/url] Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url] Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url] https://www.racebikemart.com/profile.php?u=43344 https://www.cellarbration.com.sg/members-extravaganza-2 https://sonsaislamic.webnode.com/guestbook/ http://madresehooshmand.com/web1/user/Mihaelxjy/ http://xn--80ajjnwe9e.xn--80asehdb/user/gustavogma/

 

Victorguh (15.06.2020 13:28)

Здравствуйте товарищи[url=https://vika-service.by/]![/url] Наша компания занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности: 1)[url=https://vika-service.by/]заправка картриджей минск[/url] 2)[url=https://vika-service.by/]разработка сайтов минск[/url] 3)[url=https://vika-service.by/]продвижение сайтов минск[/url] 4)[url=https://vika-service.by/]ремонт ноутбуков минск[/url] 5)[url=https://vika-service.by/]ремонт компьютеров минск[/url] 6)[url=https://vika-service.by/]ремонт принтеров минск[/url] Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС http://ssve.ru.mpvp.ru/forum/index.php?members/serviceokq.51032/ http://games.gamingworld.se/profile/serviceuxw http://preodolenie12.ru/index/8-4588 http://khabargeo.ru/index/8-32784 http://9minecrafts.net/index/8-29481

 

Geraldget (28.07.2020 10:17)

[url=https://megaremont.pro/odintsovo-restavratsiya-vann]Odstraňte štěpky na vaně[/url]

 

vitersHab (07.11.2020 17:58)

[url=https://twitter.com/AllCracks/]https://twitter.com/AllCracks/[/url]

 

vitersHab (07.11.2020 22:10)

[url=ttps://twitter.com/FS2011ru/]ttps://twitter.com/FS2011ru/[/url]

 

vitersHab (08.11.2020 02:17)

[url=https://twitter.com/AllCracks/status/1325104200490029059]https://twitter.com/AllCracks/status/1325104200490029059[/url]

 

vitersHab (08.11.2020 05:53)

[url=ttps://twitter.com/FS2011ru/]ttps://twitter.com/FS2011ru/[/url]

 

vitersHab (08.11.2020 09:22)

[url=https://twitter.com/mikhailovsergee/]https://twitter.com/mikhailovsergee/[/url]

 

vitersHab (08.11.2020 12:51)

[url=https://twitter.com/FS2011ru/status/1325103930389487616]https://twitter.com/FS2011ru/status/1325103930389487616[/url]

 

vitersHab (08.11.2020 13:31)

[url=https://twitter.com/mikhailovsergee/]https://twitter.com/mikhailovsergee/[/url]

 

vitersHab (08.11.2020 16:55)

[url=https://twitter.com/FS2011ru/status/1325103930389487616]https://twitter.com/FS2011ru/status/1325103930389487616[/url]

 

vitersHab (08.11.2020 16:57)

[url=https://twitter.com/AllCracks/status/1325104200490029059]https://twitter.com/AllCracks/status/1325104200490029059[/url]

 

reoleaHab (10.11.2020 04:02)

Welcome to my Twitter's [url=https://twitter.com/mikhailovsergee/status/1325104547321311235]https://twitter.com/mikhailovsergee/status/1325104547321311235[/url]

 

reoleaHab (10.11.2020 07:59)

Welcome to my Twitter's [url=https://twitter.com/mikhailovsergee/]https://twitter.com/mikhailovsergee/[/url]

 

SECkes (25.01.2021 12:25)

Sex Chat - https://sek-chat.com sex video chat live sex chat free sex chat sex chat online sek-chat com sex cam chat webcam sex chat free live sex chat sex porno chat sex chat site Sex Chat - sek-chat.com

 

RichardEvala (18.02.2021 04:56)

Спасибо, давно искал _________________ [URL=https://ua.onlinebestrealmoneygames.xyz/kazino-ukrainy-legalnoe/]Казино украины легальное[/URL]

 

Svetlanantx (06.03.2021 17:53)

Советую Вам настоящую пасеку, на которой покупаю большой ассортимент продуктов пчеловодства как для себя таки для своих друзей. Пчеловоды оформляют всю пчелопродукцию на отменно, советы как употреблять по важным вопросам дают. Очень много качественных статей на интернет странице, Вот несколько из них: http://gametrangdiem.net/trangdiem/profile.php?id=472065 http://www.myacnestory.sg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=83 https://wssrpg.co.uk/ipb/index.php?/topic/793-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ http://134.122.79.80/member.php?action=profile&uid=486 https://www.thebronyshow.net/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1452353 Одним словом они молодцы и я их рекомендую. Вот их портал где я оформлял иммуностимулирующие продукты - https://med-na-dom.com/

 

Ivanepx (06.03.2021 21:09)

Рекомендую Вам кропотливо перебирать СМИ источники поиска информации. Очень много правительственных и заангажированных. Хотела бы Вам предложить хорошее СМИ - russinfo.net, где я часто ищу информацию. Информация по ссылке: https://wssrpg.co.uk/ipb/index.php?/topic/915-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/ https://forum.franshiza.community/topic/54148-artem-dragunov-2021/#comment-61711 http://sellmyrentals.com/blog/author/ivanful/ https://forum.l2mars.com/index.php?/topic/7467-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0-2021/#comment-16761 http://qcyxdy.66rt.com/space.php?uid=259386 А где ищите Вы?

 

Igorqpx (07.03.2021 13:49)

Каждый из нас любит почитать новости или посмотреть Youtube, что узнать что делается в мире и Украине. Но очень важно чтоб источник новостей был честный и Вы не получали искаженную информацию. Я нашел очень хороший источник новостей и советую его Вам - ukr-life.com.ua Последнее время изучаю новости только здесь. Так же вот несколько из актуальных статей, которые просто сбивает с ног: http://www.location-vacances-queyras.com/livredor.php http://nytva.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=285190 https://forum.l2history.net/index.php?/topic/195-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83-2021-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ http://eenhartvoorhingene.be/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=494952 http://forum.12sky2.online/index.php?/topic/175441-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D1%81-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F/

 

Serglab (07.03.2021 14:35)

Do you know what holiday it is today? We are used to the fact that we know only religious and public holidays and celebrate only them. I found out about this only yesterday after visiting the site https://whenisholiday.com/. It turns out that every day there are from 2 to 10 different holidays that surround us and make our lives happier. Here is one of the holidays that will be today: http://www.parisnajd.com/wallpapers/img1701.htm http://annafenninger-fanclub.at/gaestebuch/?error_checker=captcha&author_spam=Sergdrc&email_spam=shk.u.t.k.o.ser.g.e.y.ivano.v.ichthe%40gmail.com&url_spam=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F14WNRakU9DtUUJSwzsL4smlzgF0mODipG%2Fview%3Fusp%3Dsharing&comment_spam=Do+you+know+what+holiday+it+is+today%3F+We+are+used+to+the+fact+that+we+know+only+religious+and+public+holidays+and+celebrate+only+them.+I+found+out+about+this+only+yesterday+after+visiting+the+site+https%3A%2F%2Fwhenisholiday.com%2F.+It+turns+out+that+every+day+there+are+from+2+to+10+different+holidays+that+surround+us+and+make+our+lives+happier.+Here+is+one+of+the+holidays+that+will+be+today%3A+https%3A%2F%2Fforum.l2mars.com%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F6254-yom-kippur-2021%2F%23comment-9240http%3A%2F%2Fthe-cinema.online%2Fuser%2FSergkxc%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.bragaburgerq.com.br%2Fwhatspedidos%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D3%26t%3D64http%3A%2F%2Fkelvindavies.co.uk%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D2%26t%3D1706624%26sid%3D8d9824ec73c295c2c5b3a3a04c6706e7https%3A%2F%2Fl2angels.ru%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F15774-administrative-professionals-day-2021%2F%23comment-145114#error https://viplovelyhair.com/blog/tips-for-better-hair-while-you-sleep_b0004.html https://stuffbody.ru/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s1&name=Sergvqg&phone=85166318261&message=Do+you+know+what+holiday+it+is+today%3F+%0D%0AWe+are+used+to+the+fact+that+we+know+only+religious+and+public+holidays+and+celebrate+only+them.+%0D%0AI+found+out+about+this+only+yesterday+after+visiting+the+site+https%3A%2F%2Fwhenisholiday.com%2F.+%0D%0AIt+turns+out+that+every+day+there+are+from+2+to+10+different+holidays+that+surround+us+and+make+our+lives+happier.+%0D%0AHere+is+one+of+the+holidays+that+will+be+today%3A+%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fforum.l2mars.com%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F6254-yom-kippur-2021%2F%23comment-9240%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fforum.soccer-star.ru%2Fmember.php%3Fu%3D1463343%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwearemdr.com%2Fforums%2Fviewtopic.php%3Ff%3D3%26t%3D8611%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fziranov.ru%2Fup3%2Findex.php%3Fsubaction%3Duserinfo%26user%3DSergoam%0D%0Ahttps%3A%2F%2Flaligatbn.com%2Fforum%2Fmemberlist.php%3Fmode%3Dviewprofile%26u%3D49391%0D%0A https://blog.olasoft.net/articles/3/developpement-web/Debuter-avec-Symfony-3-Creer-sa-premiere-page-web/

 

Igorbkt (09.03.2021 12:41)

Каждый из нас любит почитать СМИ или посмотреть Ютуб, что узнать что происходит в мире и Украине. Но очень важно чтоб источник новостей был правдивый и Вы не получали вредную информацию. Я нашел очень полезный сайт и рекомендую его Вам - ukr-life.com.ua Последнее время читаю новости только здесь. Так же вот несколько из свежих статей, которые просто взрывает мозг: http://intim-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=427168 http://www.couponness.com/author/igorbym/ http://furryass.forumoteka.pl/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=129 https://forum.l2town.com/index.php?/topic/281-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC/ https://forum.l2mars.com/index.php?/topic/7638-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D1%87%D1%81-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/

 

Evadfq (10.03.2021 21:28)

Занимаюсь оздоровлением уже более 10 лет. И вот недавно узнал информацию что пчелопродукты очень нужны и отлично повышают иммунитет. Перечитав массу информации на сайте http://www.pchelandiya.net/, я узнал много полезного для себя. А так же нашел множество народных рецептов на основе пчелопродуктов. Вот кстати несколько полезных статей: http://the-cinema.online/user/Evagzb/ http://seexxxnow.net/user/Evancm/ https://marketinginc.com/forums/member.php?963168-Evalfv http://www.cteuros.com/member.php?584029-Evaxnm https://www.uowarforge.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=63169 Думаю Вам будет полезно...

 

VDKkes (12.03.2021 11:03)

Оригинальные поздравления https://stopwey.ru/

 

Smskes (04.04.2021 04:55)

Новый рейтинг [url=https://jakjon.com/en.html ]казино онлайн с мгновенной выплатой и 98% отдачей. [/url] New online [url=https://jakjon.com/en.html ]casino rating with fast instant payouts and super big returns.[/url]

 

AdrianCoone (06.05.2021 01:24)

[b]Отремонтировать дверные замки во входных металлических дверях, ремонт дверных замков по выгодной цене в компании ZamMaster. Гарантии! Очень срочный сервис. [/b] Требуется замена замков в металлических дверях? Доверьте эту работу специалистам нашей компании: мы располагаем широким штатом высококвалифицированных мастеров, которые готовы выехать на ваш объект в оговоренное время или срочно поменять замок в двери. Наша служба решает любые форс-мажорные ситуации незамедлительно! Как работаем мы? Мастер готов выезжать максимально оперативно на собственном автомобиле — все необходимые инструменты, детали и запчасти у него с собой. Расчет ориентировочный. Точную стоимость сообщит оператор или мастер при уточнении деталей. Оставьте телефон, мы перезвоним в течение 1 минуты и приедем в течение 20 минут. Наиболее частые ситуации, в которых требуется вскрытие и последующая замена личинки замка: входная дверь захлопнулась, а ключи остались внутри, запирающий механизм неисправен или сломался, заржавел цилиндр, не удается вставить или повернуть ключ, злоумышленники пытались проникнуть в квартиру, дом или офис, ключи потеряли, механизм морально устарел. Входная дверь может стать препятствием и для собственного хозяина, если ключи к ней утеряны. Нет никаких гарантий, что ключи у вас не похищены, поэтому лучше поставить новый замок. Что могут сделать наши специалисты? Во-первых, они откроют механизм без повреждений материала полотна. Во-вторых, смогут быстро поменять личинку или дверной замок целиком. Все необходимые детали и качественные запасные части имеются у специалистов в наличии уже при выезде. Как быть, если ситуация возникла ночью? Никаких проблем в этом случае не будет — наш сервис замков работает круглосуточно 24 часа и гарантирует срочный приезд мастера, причем замена и установка замков будет без дополнительных доплат. Важный момент: вскрытием и монтажем новых дверных замков специалисты занимаются только после предоставления документов на недвижимость, паспорта с пропиской или подтверждения соседей. Если заблокирован вход в офисе — нужно показать мастеру договор аренды на помещение. Если документов с собой нет, необходимо пригласить сотрудников полиции. Предполагаете, что в помещение пытались проникнуть посторонние? В этом случае вначале механизм и дверное полотно должны осмотреть криминалисты, зафиксировав повреждения и следы, а затем круглосуточный мастер оперативно проведет все работы с замком. Мы предлагаем клиентам два варианта работы. Первый — установка замка, которую привезет с собой наш сотрудник. Второй — круглосуточный выезд с установкой заранее купленного вами замка. Специалисты бесплатно проконсультируют вас по вопросам подбора замочных моделей и за час поменяют старое устройство на новое, высокого качества. Звоните и оставьте заявку на выезд мастера прямо сейчас. Любая задача решается нашей компанией за считанные минуты и недорого! Мы устанавливаем в двери только оригинальные замки от производителей. Кроме этого, предоставляем на продукцию увеличенную гарантию от 2-х лет на доступные отечественные до 4-х лет импортные. Оптимальным вариантом для более качественной и надежной защиты является установка двух замков в дверь разного типа, или двухсистемного замка, включающего как сувальдный, так и цилиндровый. В металлическую дверь вместо старого или неисправного замка можно установить только точно такой же или его аналог, который подходит по размерам и креплениям. Ассортимент изделий вы сможете узнать и подобрать у оператора, выбрав замок отечественного или импортного производителя высокой надежности. При оформлении вызова просто объясните оператору задачу и сообщите, какой тип устройства установлен на двери: накладной или врезной, дисковый, цилиндровый или сувальдный, с перекодировкой, электронный, оборудованный или нет домофонной связью, отправьте фото механизма по мессенджеру, если вы сомневаетесь. Офис компании работает и принимает заказы круглосуточно и без выходных. Поэтому, в случае срочного вызова, в течение 30 минут профессиональный мастер приедет по любому адресу в городе клиента для замены замков на входной и металлической двери, независимо от дорожных пробок в Москве и погодных условий. В наличии у специалиста любые замки отечественного и импортного производства всех видов, от бюджетных до дорогих и надежных с максимальным качеством механизмов на все современные двери, вам не придется ждать или покупать их самостоятельно. Быстрый приезд 20 минут. Режим работы круглосуточно. Вызвать мастера. Фото с места работы. Время приезда 20 минут! Перезвоним в течение 1 минуты. Короткое видео о нас. Мастера на карте. Расчет стоимости услуг. Тип замка: Отечественный Импортный Другой. Тип двери: Деревянная Межкомнатная Металлическая Другая. Необходимо дополнительно Замок Личинка Ручка замка. Пожалуйста, подождите, идет расчет стоимости. Осталось 0 секунд Стоимость: pуб. Замена замков круглосуточно в Москве. Произведем замену замка максимально быстро Входная дверь может стать препятствием и для собственного хозяина, если ключи к ней утеряны. Какой замок устанавливать на место старого? Меню сайта. Мы в соцсетях. Заказать звонок. Москва, ул. Вавилова 21, ст 1, офис Павловский Посад. Сергиев Посад. Выберите ваш город. [url=https://odincovo.zamenazamkov.ru][img]https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/29317/pub_5a14260777d0e66ae8d7e597_5a14263a830905e3534205f4/scale_1200 [/img][/url] помощь вскрытия двери: [url=https://volgograd.locks-master.ru]volgograd.locks-master.ru[/url]

 

AdrianCoone (20.05.2021 20:03)

[b]Откроем замок любой сложности. Мастер вскрывает замок входной двери. Ситуации, когда вы не можете попасть в свой дом. [/b] Ложный вызов мастера — рублей. Вызов за пределы МКАД за 1 км — 30 рублей. Цены указаны без учета стоимости материалов. Москва Область. Аварийная служба замков предлагает широкий спектр услуг в сфере запирающих механизмов. Опытные и квалифицированные мастера отлично разбираются в установке и вскрытии дверных замков любой модели и конфигурации. Откроют любую дверь, аккуратно и без повреждений. Мы идем в ногу с развивающимися технологиями в этой сфере. Услуги наших специалистов имеют привлекательные цены и гарантии на выполненные работ. Мы гордимся тем, что можем оказать профессиональную, оперативную и квалифицированную помощь клиенту, которая является высшим приоритетом для мастеров аварийной службы замков Lock-Emergency. Дверные замки для металлических дверей их типы и разновидности. Цена вскрытия замка может быть дороже. Аварийная служба Москвы. Замена и установка механизмов двери. Замки виды и классификации. Наши работы. Ваша заявка отправлена, спасибо! Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время. Вскрытие замков Вскрытие автомобилей Вскрытие сейфов Установка замков Замена и ремонт замков Работаем круглосуточно без выходных. Гарантия качества на все работы. Срочный вызов мастера. Аварийная служба замков. Наш сервис Открыть гараж Вскрытие сейфа Вскрытие автомобиля Открыть дверь Сварочные работы Замена замков Аварийная служба вскрытия замков Ремонт дверей Москва Московская область Вскрытие и установка замков в Химки Вскрытие и установка замков в Красногорске Вскрытие замков в Королеве, установка, замена. Вскрытие установка замков в Пушкино Вскрытие замков в Мытищи, замена установка замка. Вскрытие и установка замков в Балашихе Вскрытие и установка замков в Одинцово Долгопрудный вскрытие и установка замков Консультации Прайс-лист Контакты. Вскрыть дверь от RUB Вызвать мастера. Вскрыть автомобиль от RUB Вызвать мастера. Вскрыть сейф от RUB Вызвать мастера. Вскрыть гараж от RUB Вызвать мастера. Установить замок от RUB Вызвать мастера. Заменить личинку от RUB Вызвать мастера. Работы проводятся только при условии подтверждения права собственности. Вскрыть машину. Вскрыть сейф. Установить замок. Поменять личинку. Вскрыть гараж. Расстояние от МКАД 5 км 10 км 15 км 20 км 25 км. Рассчитать время. Вызвать мастера Свяжитесь с нами любым удобным способом:. Работаем круглосуточно без выходных. Опытные, квалифицированные специалисты. Справедливая цена без переплат. Выполним работу в кратчайшие сроки. Установка, вскрытие, замена и перекодировка замков, защита от взлома. Изготовление панелей мдф, пластик , обивка дверей, замена петель. Вскрытие сейфов, перекодировка и ремонт замков, изготовление ключей. Автомобилей двери, капот, багажник , изготовление ключей. Мы работаем с любыми замками. Полезное Дверные замки для металлических дверей их типы и разновидности. Статьи Цена вскрытия замка может быть дороже. Рубрики сайта. Подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Ваш комментарий. [url=https://korolev.locks-master.ru][img]http://mytishchi.mos-zamki.ru/wp-content/uploads/2019/11/Einbruchsicherung-BG-e1574177444724.jpg [/img][/url] открыть входную железную дверь: [url=https://rostov-na-donu.locks-master.ru]rostov-na-donu.locks-master.ru[/url]

 

AdrianCoone (26.05.2021 10:44)

[b]Лучшие производители. Надёжные продавцы со всей России. Покупайте выгодно на pamatkyaprirodakarlovarska.cz! · Защита покупателей. Оперативная доставка. Высокое качество товаров. Большой выбор. Удобная оплата. [/b] Замок в металлической двери начал туго открываться? Требуется реставрация после взлома? Позаботьтесь о безопасности своего дома — закажите ремонт замков! Исправность дверных замков входных дверей — вопрос в первую очередь вашей безопасности. Не тратьте драгоценное время и нервы — ремонт замков входной двери может пройти быстро, просто и комфортно для вас! Ремонт замков может понадобиться во множестве случаев. Среди наиболее распространенных причин можно отметить следующие:. При возникновении поломок замочного механизма далеко не во всех случаях требуется покупать новый замок. Квалифицированный ремонт позволит восстановить работоспособность замочного механизма — он будет безупречно работать еще долгое время. Ремонт дверных замков железной стальной двери, который выполнен специалистами — это экономия вашего времени и финансовых средств. Для выполнения таких работ требуются специальные знания, инструменты и опыт. Попытки собственноручного устранения проблемы могут привести к негативным последствиям — вплоть до полной поломки механизма без возможности его восстановления. Замена неисправных деталей осуществляется с использованием оригинальных комплектующих. Это позволяет гарантировать стойкость механизма ко взлому. Важнейшее преимущество профессиональный ремонтных работ заключается в их оперативности. При экстренной ситуации мастера прибудут безотлагательно и выполнят работы в срочном порядке. Первый этап — это тщательная диагностика, которой ни в коем случае не следует пренебрегать. Благодаря применению наиболее современных инструментов мастера нашей компании могут с высокой степенью точности определить, какие именно детали вышли из строя и не позволяют механизму функционировать правильно. Анализ поломки дает возможность определить причину неисправности. А без устранения самого источника поломки просто невозможно гарантировать, что механизм будет в дальнейшем работать исправно. Именно поэтому диагностика играет одну из главных ролей. Работы по восстановлению работоспособности замкового механизма могут иметь различную степень сложности. Их объем определяется на основании результатов диагностики. В числе наиболее часто требующихся операций можно выделить следующие:. Точную стоимость ремонта можно определить только после диагностики. Дело в том, что цена зависит от ряда факторов:. На нашем сайте вы можете найти прайс-лист, который позволит вам сориентироваться в стоимости услуг. Починить дверной замок? Не проблема! Заказывайте ремонт, и уже через час безопасность жилья или офиса будет восстановлена! Если у вас что-то случилось с дверным замком или любой его составляющей, то Вы сейчас попали именно туда, где за Вас решат эту невовремя случившуюся проблему максимально оперативно, качественно и недорого! Мы, компания Zammaster. И мы работаем для Вас круглосуточно, 24 часа и 7 дней в неделю, и выезжаем к вам бесплатно в течении 1 часа, где бы вы не находились, в любую точку Вашего города. Вызвать мастера. Подберите удобную для Вас цену или поставьте дешевле конкурентов. Спасибо Вам за помощь, заменили замок очень быстро, мастер дружелюбный и порядочный сделал все очень качественно, мы в восторге от фирмы ЗамМастер. Лучшие мастера своего дела, решили мою проблему с замком замена очень быстро, рекомендую всем и каждому! Москва - это столица России, крупнейший по численности населения город - чел. На главную О компании Гарантия Контакты Отзывы. Нужна помощь с замком? Услуги по замкам. Ремонт замков вызвать мастера отремонтировать замки в дверях Замок в металлической двери начал туго открываться? Почему именно мы для ремонта замков входной металлической двери? Клиенту предоставляются необходимые документы, в частности, гарантийные квитанции. Гарантия предоставляется на срок от 2-х лет; наши специалисты готовы приехать в любое время. Мы выезжаем на заказ сразу же после обращения клиента — мастер прибудет уже в течение часа. Выезд осуществляется бесплатно — оплачиваются исключительно услуги; мастера имеют при себе более моделей различных замков любого класса. Это позволяет сэкономить колоссальное количество времени и подобрать именно тот вариант, который подходит клиенту. Ключи представляются в заводской упаковке — они надежно защищены от копирования. Когда нужен ремонт дверных замков? Среди наиболее распространенных причин можно отметить следующие: некорректная установка замков либо же само металлической двери; несоблюдение правил эксплуатации механизма; физический износ; перекос дверного проема — чаще всего является следствием осадки дома; перекодировка была проведена неквалифицированным мастером; попытка взлома — в этом случае ремонт является необходимым из соображений безопасности. Как ремонтируют замки? В числе наиболее часто требующихся операций можно выделить следующие: подтягивание, чистка и смазывание; перекодировка; устранение неисправностей секретной части; починка язычка либо же фиксатора; починка ручек; усиление замка при помощи бронированных накладок; доработка ответной части — требуется при перекосе дверного полотна. Ремонт замка в металлической двери стоимость Точную стоимость ремонта можно определить только после диагностики. Ремонт замков в железных дверях вызвать мастера Починить дверной замок? Рассчет стоимости услуг. Выберите услугу. Вам предоставить замок, личинку или ручку замка? Укажите ваше местоположение или ближайшее метро. Гарантия лучшей цены! Стоимость в рублях:. Отзывы о нашей работе. Будем рады и Вашему отзыву! Почему люди выбирают нас? В каждом районе Москвы и Московской области свои мастера по замкам, готовые в любое время приехать к Вам в кратчайшее время. Все сотрудники с местной пропиской. У каждого из них многолетний опыт работы по замкам. Неоспоримое качество работы каждого мастера и даем гарантию на работу на срок от 2-х лет. Мы работаем официально. Предоставляем все необходимые документы, в том числе и гарантийные, квитанции. Наши цены от Руб. Выезд мастера по Вашему адресу совершенно бесплатно. Всегда в наличии только оригинальные замки отечественные и зарубежных производителей. Мастер приезжает со всеми замками: от простых до замков любого класса. Все ключи защищены от копирования, в заводской упаковке с гарантией. Выполнение заказа сразу после обращения. Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами в течении 15 минут! Прочитал и согласен на обработку персональных данных. [url=https://locks-master.ru][img]https://static.tildacdn.com/tild3936-3939-4530-a635-303662313832/Screenshot_at_Jun_30.png [/img][/url] цена врезки замка в металлическую дверь: [url=https://vidnoe.locks-master.ru]vidnoe.locks-master.ru[/url]

 

AdrianCoone (30.05.2021 02:24)

[b]Установка дверных замков в Москве — цены от руб./шт., проверенные отзывы и рейтинги специалистов на pamatkyaprirodakarlovarska.cz Выбирайте профессионалов . [/b] Откуда мы знаем цены. Каким бы простым делом не казалась вам замена и установка замков, не нужно самостоятельно разбираться с этой проблемой. Настоящий профессионал сможет предусмотреть все неожиданности и предотвратить возникновение неприятностей в дальнейшем. А также — гарантировать надежность и долговечность установленного оборудования. На сайте вы сможете найти частного мастера с навыками и опытом, который занимается монтажом средств защиты на любые двери железную, деревянную, входную, межкомнатную. Меняет сердцевину, системы секрета, ручки, выполняет ремонт любых устройств врезных, навесных, накладных. Дополнительно у вас есть возможность прочитать отзывы предыдущих заказчиков, узнать, сколько стоит срочно вызвать рабочего на объект квартира, дача, коттедж , и какие факторы влияют на цену. Специалист может выехать по указанному адресу в пределах Москвы. Он проводит визуальный осмотр, квалифицирует сложность работ, выполняет заказ в короткие сроки. В процессе смены дверного замка подбирается наиболее приемлемый вариант чтобы избежать серьезных конструкционных изменений. Ваш регион Москва? Да Выбрать другой регион. Установка дверного замка. Найти специалиста. Как это работает. Когда удобно встретиться? Где вам удобно встретиться? Средняя стоимость услуг Откуда мы знаем цены. Врезка замка. Установка кодового замка на металлическую дверь. Установка дверного замка срочно. Установка дверного замка круглосуточно. Примеры работ мастеров по установке дверного замка. Мобильный телефон Отправить. Андрей Иванов. Пятёрки бывают разные. Какая ваша? Благодарю за помощь в установке дверного замка. Замок долго не поддавался, но Андрей, благодаря своему упорству, все таки победил его замок. Приехал вовремя, как и договаривались. Очень приятный молодой человек. Павел Панкратов. Всё прошло на высшем уровне. Вчера Павел установил мне 3 двери из массива. Все в квартире аккуратно и чисто. У мастера свой инструмент. У нас при установке не хватило одного доброта изначально замерщик не правильно видимо замерил НО Павел нашёл выход и все сделал на баллов. Читать дальше тактичный и вежливый. Спасибо Вам Павел огромное. Всем рекомендую попасть к этому мастеру. Установка межкомнатных дверей. Александр Дидковский. Александр Вячеславович отличный специалист. Установил все качественно, остались довольны. В планах еще 2 двери менять, сразу к Вам обратимся. Понравился и мастер и сервис компании. Конечно рекомендую. Сеник Петросян. Наш отзыв о работе мастера Петром Сеник. Установил нам двери межкомнатные. Видно , что человек профессионал своего дела , потому что работал слаженно, четко , все по порядку. Пунктуальный и оперативный. Мы живем в ЖК , где у многих идет ремонт и если соседи спросят контакт , то с уверенностью порекомендуем этого мастера! Установка дверной ручки. Установка распашных дверей. Начну свой отзыв с предистории, нам нужно было установить дверь и уменьшить дверной проем. Я создала на профи. Мы уже Читать дальше расстроились,но муж снова создаёт на профи заказ,откликнулись Руки. Мы созвонились,обсудили,нам сразу сказали стоимость,про гарантию. Приехал мастер Солодилов Владимир. Пришел в квартиру,переоделся,осмотрел, посчитал все и ушел за инструментами необходимыми. Далее приступил к работе. Муж конечно же снова наблюдал,что бы не было косяков,как было от прошлых. Но успокоился когда понял,что мастер не криворукий. В итоге у нас потрясающе уменьшили проем,дверь стоит отлично,а главное нет никаких косяков. Нет огромных щелей,а ещё он был со своей пеной,герметиком и защитной пленкой от пыли. Очень жалко,что на мое прошлое объявление откликнулся мастер с низкой квалификацией и нам не повезло. Гагик Багникян. Быстро и качественно установил межкомнатную дверь. Всем рекомендую мастера. Услуги заказа: Установка межкомнатных дверей. Евгений Осипов. Мастер пунктуальный,вежливый. Очень аккуратно,качественно и быстро установил 3 двери. Дал совет установить бесшумный замки. Очень довольны его профессиональной работой! Установка фурнитуры на дверь. Установка дверного добора. Установка дверной коробки. Установка дверных наличников. Врезка петель в двери. Магомед Измайлов. Помогли заказать все необходимое для установки межкомнатных дверей. Быстро установили. Буду обращаться ещё. Установка дверей. Показать еще отзывы. Попробуйте дистанционные услуги Сантехник онлайн Электрик онлайн Онлайн-консультация по ремонту бытовой техники Дистанционный ремонт компьютеров Психологи онлайн Юристы онлайн Бухгалтеры онлайн Ветеринар онлайн Дистанционные занятия с детьми Косметолог онлайн Стилист онлайн Фитнес онлайн Пилатес онлайн Йога онлайн. Установка магнитной защёлки специалистов. Установка щеколды специалистов. Мастера по ремонту Мастера по дверям Установка дверной фурнитуры Установка дверных замков. Полный список мастеров по ремонту. Все услуги Все отзывы История заказов. Каталог ссылок. [url=https://shlisselburg.zamenazamkov.ru][img]https://masterzamkov72.ru/wp-content/uploads/2018/03/20180518_105950-e1527627011107-768x1024.jpg [/img][/url] ремонт внутренних замков дверей: [url=https://zamenazamkov.ru/tel:+78125011007]zamenazamkov.ru[/url]

 

AdrianCoone (31.05.2021 23:43)

[b]Главная. Дверные замки. Установка электронных дверных замков по Москве и МО. Установка электронных дверных замков по Москве и МО. Код товара: человек. Цена: 3 руб. Купить. Купить в 1 клик.  Вы получите фирменный и качественный товар по лучшей цене. Только проверенные производители и последние новинки. Быстрая отправка вашего заказа.  Процесс установки электронного замка ничем не отличается от установки любого механического замка. С этим справится любой мастер/слесарь в вашем городе. Для демонстрации этого мы приготовили видео инструкции: 1 Установка накладного электронного замка на примере модели Samsung SHS [/b] Электронный замок, как один из вариантов замков для дверей, самая необходимая вещь в частном доме, квартире или офисе. В настоящее время он стремительно набирает популярность благодаря своим характеристикам. Ваше имя обязательно. Ваш e-mail - заполните это поле, если вам прислать ответ на почту Ваш телефон - заполните это поле, если вы не против, чтобы вам позвонил мастер Вы человек? Вход по ключам ТМ Часть 2. Вход по брелкам на производстве. Вход по брелкам часть 1. Вход по брелкам часть 2. Вход по ключам ТМ ч. Во первых он удобен тем, что практически невидим, и чтобы его взломать нужно время. Во вторых, открывается пластиковой картой или специальным кодом. Поскольку установить электронный замок не всегда легко, то подобную работу лучше доверить профессионалам. Стоимость самого замка разнообразная зависит от производителя и типа , но работа наших мастеров-специалистов обеспечит вам надёжное подключение и бесперебойную работу электронного замка долгое время. Ваш e-mail необязательно. Ваш Телефон обязательно. Какая услуга вас интересует? Вы человек? Цена с установкой: руб. Все виды электронных замков обладают множеством плюсов. Возможность управлять на расстоянии. Высокая секретность и надёжность. Блокировка доступа в отдельные помещения. Программирование на аварийный сигнал. Нужно отметить, что, подключение электронного замка на входную дверь, это очень тонкая и кропотливая работа. Она требует профессиональных качеств и навыков. Наши специалисты работают с самыми современными моделями замков, устанавливая их в кратчайшие сроки. Стоимость установки электронных замков в Москве колеблется в ценовом пределе от рублей. В случае поломки замка ремонт производится бесплатно, если изделие на гарантии. При выборе замка обращайтесь к нашим специалистам. Правильный выбор устройства — это залог вашей безопасности вашего дома. Мы специализируемся на ремонте и установке замков любой сложности. Если в вашем офисе или калитке установлен электромеханический замок, и он вышел из строя, поручите замену нам. Принцип действия данного типа замка в том, чтобы открывать его не только ключом, но и путем нажатия кнопки на расстоянии. Чтобы замена электромеханического замка произошла без последствий, необходимо понимать, как работает этот замок. Если не учесть всех нюансов, это может привести к тому, что вы просто потратите свои силы и средства заменяя замок, а в итоге все равно обратитесь к профессионалам. Закажите срочный звонок мастера. Возможно, в вашем случае вам понадобилась замена электропривода замка двери, тогда будьте осторожными и не пытайтесь производить демонтаж самостоятельно. В электроприводе имеется несколько защелок, которые при неправильном нажатии могут легко сломаться. Если отнестись к этой проблеме легкомысленно, то можно пострадать. Закрывать такие двери можно и на ключ, но если вы привыкли полагаться на автоматическое закрытие, то когда-нибудь вы можете забыть закрыть дверь, и кто-то может этим воспользоваться. Это же может случиться, если самостоятельно взяться за замену механизма. Как профессионалы своего дела, мы напоминаем, что монтаж и смена электромеханических замков — это дело не любителей, а мастеров. Только в этом случае ваш замок останется надежным средством защиты от взлома. Чаще всего замки такого типа устанавливаются на предприятиях и офисах. В офисе главное — прочная дверь, обеспечивающая безопасность и правильно установленный замок. Поэтому замена офисного замка должна проводиться мастером, имеющим опыт подобной работы. Что касается цен на наши услуги, все зависит от типа работ и их сложности. Цена указывается без учета стоимости нового замка. За эту цену мы гарантируем качество работы, и предоставим консультацию для дальнейшей эксплуатации вашего замка. Ваш адрес email не будет опубликован. Вы знали, что у нас есть скидки? Подробнее по ссылке. Оценка 5. Электромагнитный замок М; 5 карт или таблеток; Кнопка выхода; Блок питания 12 В 1. Считыватель по карточкам и брелкам. Видеодомофон цветной с трубкой, экран 4 дюйма. Вызывная панель. Электромагнитный замок ML сила удержания кг. Кнопка выхода. Коммутационная коробка. Блок питания. Оценка 4. Тип установки: накладной Габаритные размеры, мм: хх34 Напряжение питания, В: Тип установки: накладной Габаритные размеры, мм: хх Тип установки: Накладной Габаритные размеры, мм: хх40 Напряжение питания, В: 6… Тип установки: Накладной Напряжение питания, В: 6…15 Габаритные размеры, мм: хх Тип: электромеханический Габаритные размеры, мм: 31х30х Напряжение питания, В: Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Получите бесплатную консультацию по телефону. Установка дверного доводчика. Установка накладного электромагнитного замка. Установка и подключение накладного электромеханического замка. Установка дверного контроллера. Установка считывателя карт и брелков. Установка источника питания. Установка и настройка СКУД. Программирование контроллеров. Замена электромеханического замка. Замена электропривода замка двери. Подключение электромеханического замка к вызывной панели без блока питания. Полный каталог электронных замков находится тут. Вход по ключам ТМ Часть 1. Ваш Телефон. Ваше Имя. Ваша Почта. Опишите задачу! Возможно, мы сможем предложить лучше вариант - эффективнее и дешевле! Все магнитные замки. Все комплекты видеодомофонов. Все замки электромеханические. Все защелки электромеханические. Установили электромеханическую защёлку Шериф-3В на деревянную дверь. [url=https://vidnoe.locks-master.ru][img]https://dnr-board.com/uploads/images/tb/47260_f_7_ustanovka-zamkovremont-dvereivskrytie.jpg [/img][/url] поставить замок на железную дверь: [url=https://perm.zamenazamkov.ru]perm.zamenazamkov.ru[/url]

 

AdrianCoone (08.06.2021 16:44)

[b]Ремонт дверей входных (металлических и деревянных) Компания АРТ&СТАЛЬ производит качественные новые входные двери, а Арт&Сталь СЕРВИС предоставляет профессиональные услуги по ремонту дверей более 20 лет. [/b] Устраним все неисправности с любым замком и дверью. Отремонтируем вашу входную металлическую дверь в квартире, доме или офисе, работаем в Москве, предоставляем комплекс услуг по доступной стоимости: реставрация и ремонт входной металлической двери от рублей; ремонт починить, отремонтировать дверной замок от рублей; замена и ремонт дверных личинок, ручек от рублей; замена и ремонт щита-панели МДФ от рублей; замена и восстановление поврежденной обивки от рублей; устранение перекоса петель, полотна, дверной коробки и выравнивание зазоров от рублей; регулировка и замена петель и другие слесарные работы от рублей; дадим гарантию на все до 2-х лет. Цена за работу от рублей. Это одно из самых выгодных предложений на рынке услуг! Мы сотрудничаем с оптовыми производителями и закупаем материалы и оборудование без посредников, поэтому можем предложить вам фирменную продукцию различных брендов по доступным ценам. Мы являемся специализированной сервисной службой, оказываем услуги по восстановлению рабочих функций двери и дверного блока, также выполняем реставрационные работы, связанные с внешним видом двери. Иногда, достаточно выполнить ремонт дверного полотна и заменить замки и дверь как новая:. Все цены представленные на сайте указаны в рублях, без учета стоимости материала и комплектующих. В зависимости от сложности механизма, параметров двери и условий проведения работы, стоимость может быть выше базовой и окончательно согласовывается с мастером. Информация о стоимости носит исключительно справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 2 ГК РФ. Услуги по ремонту входных металлических дверей в Москве. Работаем со всеми типами замков и входных металлических дверей. Ваша входная дверь безнадежно сломалась? Отремонтируем вашу входную металлическую дверь в квартире, доме или офисе, работаем в Москве, предоставляем комплекс услуг по доступной стоимости: реставрация и ремонт входной металлической двери от рублей;. Кому доверить ремонт? Иногда, достаточно выполнить ремонт дверного полотна и заменить замки и дверь как новая: обслуживаем все входные металлические, железные и стальные двери;. Обратитесь к специалистам своего дела и получите квалифицированную помощь. Почему выгодно обратиться именно к нам? Опытная команда профессионалов. Мастер в каждом районе Москвы и Московской области. Как будет проходить выполнение заказа? Профессионально реализуем все этапы работ. Мы не заставим Вас ждать, приедем через 30 минут. Мастер выполнит диагностический осмотр замка и двери. Мастер оценивает объем и согласовывает конечную стоимость работ. Мастер выполняет запланированные работы в полном объеме. Бренды дверных замков и личинок. Используем в работе проверенную продукцию известных лидеров. Бренды входных металлических дверей. Рекомендуемая продукция. Цилиндры с защитой от взлома, воров и квартирных краж. DOM Saturn. DOM Diamant. Мастер в каждом районе. Обслуживаем районы Москвы и Московской области. Центральный административный округ. Северный административный округ. Марьина Роща. Восточный административный округ. Соколиная гора. Юго-Восточный административный округ. Южный административный округ. Нагатинский Затон. Юго-Западный административный округ. Теплый Стан. Южное Бутово. Западный административный округ. Проспект Вернадского. Филевский Парк. Северо-Западный административный округ. Зеленоградский административный округ. Старое Крюково. Троицкий административный округ. Красная Пахра. Новомосковский административный округ. Московская область. Москва — столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области. Последние три полностью расположены за пределами МКАД. Стоимость зависит от качества комплектующих, сложности и объема работ. Способ оплаты. Выберете удобный способ оплаты. Наши работы. Мы профессионально обслужим любую дверь. Мы добросовестные исполнители. Мой замок пришел в негодность, он окончательно сломался, и поэтому срочно требовалась его замена. Все прошло замечательно! Мастер приехал без опозданий, со старым замком пришлось повозиться, а установка нового прошла весьма быстро. Спасибо вам за профессионализм! Украли ключи! Вызвал, все быстро и слажено от заявки до выполнения заказа! Приехал мастер с набором фирменных личинок EVVA 3KS, произвел замену, выдал полный комплект ключей и гарантийный талон. Теперь рекомендую вас друзьям и знакомым! Приехали мы с дачи, стали открывать дверь и сломался ключ. Не знали, что и делать и кого вызывать. Соседи помогли и дали телефон фирмы. Мастер не заставил нас ждать и нервничать, приехал быстро и успокоил нас с детьми. Диагностика тоже не заняла много времени, дальше он извлек обломок ключа, замок цел и дверь тоже, ещё пару минут и мы дома. Рекомендую, выручили! Оставить отзыв. Вопросы и ответы. Популярные вопросы наших клиентов. Какова стоимость услуг? От рублей, стоимость зависит от качества запирающего механизма и сложности монтажа в дверные конструкции, особенно если речь идет о бренедверях. Мастер Алексей. Какие гарантии? Да, на все виды работ мы предоставляем гарантию. Гарантийный период — от 6 месяцев до 2-х лет, все зависит от типа работ и качества используемых комплектующих. Мы не хотим создавать себе лишние проблемы, а вам неудобства. Поэтому работаем на совесть и сразу делаем все правильно, чтобы потом не переделывать. Мастер Александр. Сколько нужно времени? Каждый случай рассматривается конкретно, все проблемы индивидуальны, но мы стараемся угодить каждому клиенту. Исходя из своего опыта, могу сказать, что от 20 минут до двух часов, но опять же, все зависит от случая. У нас работают настоящие мастера своего дела, поэтому любая проблема решается быстро. Сделать заказ очень просто. Гарибальди, 25, корп. Написать сообщение. Полезная информация для наших клиентов. Читать все. Go to Top. [url=https://zvenigorod.zamenazamkov.ru][img]http://remoo.ru/wp-content/uploads/2018/09/vrezka-zamkov-v-metallicheskuyu-dver-29.jpg [/img][/url] заменить замок входной двери в квартире: [url=https://podolsk.locks-master.ru]podolsk.locks-master.ru[/url]

 

AdrianCoone (10.06.2021 19:06)

[b]Сколько стоит замена замков? Цена услуг такого типа в нашей компании начинается от 1 рублей, что вполне доступно, если рассматривать рынок в целом. [/b] Откуда мы знаем цены. Нередко случается ситуация, когда приходят в неисправность дверные замки, и своими силами справиться с проблемой сложно. Зачастую это происходит в неподходящий момент: вы приходите домой с работы, открываете дверь ключом, а он ломается, и одна часть остается в скважине, а все усилия достать его напрасны. В таком случае вам поможет специалист, который в считанные минуты исправит изъян и при необходимости выполнит замену. На сайте вы найдете мастеров, которые смогут приехать к вашей квартире и решить проблему на месте. Если срочный вызов, то экспресс-заявки обычно выполняются в течение минут, в зависимости от загруженности и удаленности рабочего. Ремонт замков в Москве подразумевает исправление не только дверных конструкций, вы можете заказать профессионала, если необходимо починить сейф, дверь гаража или автомобиля. Ваш регион Москва? Да Выбрать другой регион. Найти специалиста. Как это работает. Когда удобно встретиться? Где вам удобно встретиться? Средняя стоимость услуг Откуда мы знаем цены. Вскрытие замков. Изготовление дубликатов ключей. Услуги по внутренней отделке дома. Примеры работ мастеров по ремонту замка. Мобильный телефон Отправить. Сергей Ясный. Пятёрки бывают разные. Какая ваша? Ясный Сергей выполнил мой заказ по ремонту дверного замка входной металлической двери точно в срок и профессионально. Аккуратен и вежлив. Большое спасибо Сергею за работу. Лев , м. Пролетарская, Крестьянская Застава. Дмитрий Дубонос. Мне нужно было поменять или починить замок, работа мастера выше всяких похвал, поставлен новый замок, устранены проблемы с открыванием-закрыванием, мастер подточил все заусенцы, мешающие работе замка. Стоимость услуги соответствовала договоренности и значительно ниже чем у компаний!! Читать дальше Дмитрия всем, кому необходима помощь в замене-ремонте замка! Внимательный, вежливый тактичные человек, просто молодец, Дмитрий!!!! Эдуард Минасян. Руслан приехал в точно назначенное время, работу ремонт замка мультилок, заедал один из ригелей сделал быстро и качественно, замок работет. Пообещал скидку на следующий заказ, готов к дальнейшему сотрудничеству, при случае - буду рекомендовать знакомым и друзьям. Во второй раз обратился к Читать дальше Руслану за помощью для врезки в металлическую дверь замка Abloy. Рекомендую, редкий специалист в своей области. Рустам Шепятков. Роман Жорник. На ремонт дверного замка в магазине мне предложили мастера Жорник Романа Петровича. Специалист сам купил ручку для встроенного замка, сделал работу качественно и оперативно. Я вполне довольна. Ремонт замка. Установка дверного замка. Виктор Мкртумов. Спасибо огромное мастеру Виктору Вячеславовичу. Все работы сделаны в день заказа. Все исправил быстро,качественно. Мастер аккуратный,культурный, обязательно воспользуюсь ещё его услугами. Ремонт дверных замков был у родителей,а они ветераны войны и инвалиды,так Виктор Вячеславович сделал Читать дальше существенную для них скидку. Ещё раз спасибо! Буду рекомендовать этого мастера своим друзьям и знакомым. Спасибо, работа выполнена отлично. Владимир Ермаков. Мастер, выполнил ремонт дверного замка и закрепил карниз на потолке- все сделано, результат достигнут. По стоимости - у меня вопросов нет, цена нормальная. Да, я могу рекомендовать этого мастера. Муж на час. Показать еще отзывы. Попробуйте дистанционные услуги Сантехник онлайн Электрик онлайн Онлайн-консультация по ремонту бытовой техники Дистанционный ремонт компьютеров Психологи онлайн Юристы онлайн Бухгалтеры онлайн Ветеринар онлайн Дистанционные занятия с детьми Косметолог онлайн Стилист онлайн Фитнес онлайн Пилатес онлайн Йога онлайн. Ремонт замков входной двери специалистов. Установка электромагнитных замков специалиста. Мастера по ремонту Мастера по дверям Ремонта и вскрытия замка Ремонт замков. Полный список мастеров по ремонту. Все услуги Все отзывы История заказов. Каталог ссылок. [url=https://samara.locks-master.ru][img]http://xn--80adka2a4bde.xn--p1ai/uploads/posts/2019-11/1573632114_8.jpg [/img][/url] отремонтировать железную дверь: [url=https://ekaterinburg.locks-master.ru]ekaterinburg.locks-master.ru[/url]

 

AdrianCoone (13.06.2021 03:23)

[b]Вызывая наших мастеров, заказчик может рассчитывать на: Выполнение работы в оговоренное время; Замену и установку замка без снятия двери  Наши мастера имеют опыт установки замков любых типов и классов сложности. У нас работают проверенные и добросовестные сотрудники, которым можно доверить свою безопасность. Замки устанавливаются в присутствии заказчика, после чего владельцем проверяются эксплуатационные характеристики новой системы. [/b] Большинство мелких столярных работ можно выполнять самостоятельно. Для этого нужно: немножко смекалки, элементарные навыки владения простейшим столярным инструментом, а также его наличие. Так например, чтобы поставить замок , не имея профессиональных навыков, требуется всего полтора-два часа времени. Стоит ли вызывать мастера? Существует пословица, что с хорошим инструментом любая работа даже дилетанту по плечу, а с плохим, и опытный мастер её испортит. Полный перечень инструмента для установки замка выглядит так:. Наличие фрезера ускорит работу и улучшит качество, но без него можно обойтись. Если перечисленный инструмент в наличии, можно приступать к работе. По способу установки, замки делятся на накладные и врезные. Поскольку, установка первых не вызывает трудностей, остановимся только на вторых. Определив место, где следует поставить замок, выполнить отметку в нижней точке. Затем, измерив высоту, в верхней. Между отметками, строго по средине торца двери, провести линию. Измерив толщину корпуса, подобрать сверло, соответствующего размера. Затем, измерить ширину замка. На сверле, при помощи изоляционной ленты, сделать ограничитель, Он должен размещаться на расстоянии, равном снятому размеру, от начала прямой части сверла. Сверление гнезда необходимо начинать снизу. Чтобы точно рассчитать количество отверстий и равномерно их распределить, необходимо, на линии обозначающей центр, отметить шилом точки сверления. Первая, располагается на расстоянии, равном половине диаметра сверла от нижней точки, последующие, на расстоянии диаметра друг от друга. Применение шила, позволит не уходить сверлу в первоначальный момент сверления. Дверь, во время работы, должна быть надёжно закреплена, торцом, на котором требуется поставить замок, в верх. Дрель следует держать строго вертикально. Закончив сверлить, окончательно подчищают отверстие долотом. Следующим этапом является разметка и выемка древесины из гнезда для передней планки. Чтобы разметить, следует вставить корпус замка в выполненное ранее отверстие, и обрисовать планку карандашом. Затем, выставив на фрезере требуемую глубину, применяя ограничители, точно выбрать отверстие. Углы вычистить стамеской. Если фрезера нет, выбирать ею весь объём. Разметку на коробке выполняют, установив дверь в петли и отметив место для передней планки, а приставив её, размечают гнёзда ля ригеля и косой защёлки. Выемка проводится, аналогично описанной выше. Стоит вызвать мастера или вставить замок самому, каждый решает сам. Тому, кто уверен в своих силах, и есть инструмент, стоит браться за дело, а кто сомневается, лучше вызвать мастера. Уж очень несоизмерима цена испорченной двери со стоимостью услуги. Перейти к содержанию. Search for:. Дымонепроницаемые двери: страж вашего офиса. Хорошая дверь. О чём нужно знать, чтобы сделать выбор входной металлической двери? Потайные двери в мир уединения. Двери для ванных комнат. Реставрация дверей — ваш запасной выход. Экошпон — новое слово на рынке межкомнатных дверей. Разновидность дверей: виды конструкций и материалов для изготовления. [url=https://pavlovsk.zamenazamkov.ru][img]https://static.orgpage.ru/newsphotos/10/1057694179.jpg [/img][/url] ремонт ручки китайской двери: [url=https://locks-master.ru/golyanovo/]locks-master.ru[/url]

 

AdrianCoone (15.06.2021 14:46)

[b]hans pries - Вставка замка двери лев. - цена (прайс), наличие. Купить оптом в интернет-магазине ПОРТ3. [/b] При приобретении железной двери чаще всего заранее установленный замок идет в комплекте. Если же все-таки требуется вставка замка в входную дверь, либо для увеличения безопасности дома планируется установка еще одного запирающего устройства, то все работы можно выполнить самостоятельно, не привлекая профессиональных мастеров. Для этого понадобится запастись необходимым инструментом и строго следовать инструкции, описанной в данной статье. Перед проведением работ требуется определиться с моделью вашего замка и подготовить весь требуемый инструмент. Вам потребуются:. Если говорить о расходниках, следует запастись ими впрок. Диски либо сверла, если они имеются в единственном экземпляре, могут подвести во время работы, особенно если дверь имеет толстый металл. Когда весь инструмент подготовлен, следует изучить существующие разновидности запорных устройств и порядок их монтажа. В продаже представлено немало замков, предназначенных для монтажа на входные двери. При том лишь несколько разновидностей предназначены для установки на металлические полотна. Одними из наиболее популярных замков для входных дверей считаются цилиндровые. Недостатком их конструкции можно назвать секретку, которую достаточно просто выбить или высверлить, по этой причине для обеспечения безопасности устанавливается специальная броненакладка внутри дверного полотна. Ключ от замка данного типа имеет плоскую форму, имеющую выемки и насечки по бокам. С им помощью осуществляется открывание механизма. Если хоть одна насечка не соответствует внутренней секретке замка — он не откроется. Врезать подобный замок либо установить его накладным способом на дверь несложно. Изделие комплектуется необходимым крепежом и инструкцией по монтажу от производителя. Вторым по популярности типом замков является сувальдный. Его ключ имеет вытянутую форму с платинами по бокам. Когда ключ вставлен в замок, он воздействует на сувальды внутри, которые непосредственно воздействуют на ригели двери. Сувальдные замки могут различаться по типу установки. Накладные запорные устройства устанавливаются на полотно двери внутри вместе с ответной планкой. От вырезания ригели защищаются при помощи бронированных наличников. Врезной подвид замка устанавливается на торце полотна двери. С наружной стороны делается два отверстия: под ручку и замочную скважину. В последнее время все большее распространение получают электронные замки. Во входных дверях используется два вида подобных изделий:. Электромеханические замки, которые являются подвидом ригельных защитных механизмов. Роль ключа выполняют специальные магнитные карточки, коды доступа и даже смартфоны. Кроме того, возможен и доступ по биометрии. Взломать такой замок отмычками не представляется возможным. Требуется особое оборудование и большой запас времени. Электромагнитные запирающие устройства. Напоминают таковые у домофонов. Полотно двери удерживается электронным магнитом, который выключается контроллером. Открывается конструкция магнитным ключом либо кодом. Недостатком обоих разновидностей можно назвать необходимость подачи электрического питания, однако некоторые модели имеют резервный источник питания на случай отключения основного. Вставка замка путем врезания в железную дверь осуществляется не только высверливанием отверстия под ручку и скважину, но и вырезанием части железа на торце полотна двери. Выполнить работу не просто, требуется проявить аккуратность и терпение. Вставка накладного замка в металлическую дверь выполняется куда проще, чем врезка, ведь все монтируется на поверхность дверной конструкции. Sign in. Ваше имя пользователя. Ваш пароль. Forgot your password? Get help. Password recovery. Ваш адрес электронной почты. О дверях. Ручки и замки Вставка замка во входную дверь. Разделы статьи: Необходимый инструмент Виды замков Врезка замка Монтаж накладного замка. Рекомендуем также Другие статьи автора. Преимущества электронного замка с пультом для установки на входную дверь. Как устанавливается замок в межкомнатную дверь? Порядок установки защелки в межкомнатную дверь своими руками. Популярные статьи. Раздвижная дверь для гардеробной Раздвижные двери. Как выбрать входные двери. Способы регулировки доводчика двери своими руками. Обустройство стеклянных дверей в душевой. Выбор межкомнатной двери. Порядок установки раздвижных дверей. Разновидности уличных металлических дверей. Нормативные документы. ГОСТ Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия. ГОСТ 4. ГОСТ Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков. ГОСТ Заполнитель сотовый бумажный. Показать еще. Реклама на сайте О проекте Связь с нами. [url=https://balashiha.locks-master.ru][img]https://open-dver.ru/wp-content/uploads/2014/02/zamena-zamkov.jpg [/img][/url] ремонт установка замков: [url=https://zheleznodorozhnyj.locks-master.ru]zheleznodorozhnyj.locks-master.ru[/url]

 

Přidat komentář

 

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz