přeskočit k navigaci »

Nebourejme originální architekturu kvůli bezcenným replikám

07.01.2018

 zařazeno v kategorii: Aktuality | autor: Vyčichlo, Jaroslav | komentáře: 454

 
 
 | Karlovy Vary - Vřídelní kolonáda

AKTUALIZOVÁNO: V Karlových Varech přišla skupina aktivistů s návrhem na zastavení oprav současné Vřídelní kolonády a její nahrazení replikou litinové kolonády vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Z památkářského hlediska je navrhovaná demolice originální architektury a její nahrazení bezcennou replikou historického objektu nepřípustná a jde zcela proti smyslu současnému celosvětovému pojímání památkové péče.

K návrhu na nahrazení současného objektu Vřídelní kolonády replikou někdejší litinové kolonády lze mít zejména tyto výhrady:

1. Pohled památkové péče

Puristický směr, kdy se měla památka s ohledem na dobový estetický dogmatismus a priori přizpůsobit ideální představě, a ne představa reálné památce, byl zavrhnut již na konci 19. století. Nejvýznamnějším kritikem tohoto směru byl vynikající britský estetik, teoretik umění a sociální reformátor John Ruskin (1819-1900), který označil puristické restaurování za parodii, která ničí u památek to nejcennější; jejich starobylost, poesii a originalitu. Jako první definoval hodnotu stáří historických budov a proti puristickému směru postavil potřebu preventivní péče, která jediná umožňuje uchovat památku v originále, a ne ve zkreslené nápodobě.

Podle vídeňského generálního konzervátora památekprofesora Aloise Riegla (1858-1905) se musí vědec i památkář odpoutat od estetického dogmatismu své doby a měl by všem vývojovým fázím umění přikládat stejnou váhu. Rovněž Riegl ve svých pracích definoval specifickou hodnotu památky neboli „hodnotou stáří“ (Alterswert). V Čechách jeho žák a nástupce v úřadu generálního konzervátora Max Dvořák (1874-1921) vnímal ochranu a péči o umělecká díle v jejich autentické, nezkreslené podobě jako morální povinnost současnosti.

Současná památková péče proto nese vědomí nezastupitelnosti originální hmotné substance památky jako zdroje její autenticity a vypovídací hodnoty a jako nositele hodnoty stáří. Hlavní zásadou je tak nepřijatelnost dotváření a doplňování památky v historických formách (ať již ověřených průzkumem nebo spekulativně domýšlených).

2. Současný objekt a jeho hodnoty

Současná železobetonová Vřídelní kolonáda v Karlových varech byla postavena v letech 1967-1975 na základě vítězného návrhu dr. Ing. arch. Jaroslava Otruby, vzešlého z architektonické soutěže z roku 1960. Projektantem stavby byl Architektonický ateliér Beta pod vedením Ing. arch. Šrámka. Kupole ze skleněných hranolů nad vývěrem Vřídla od sochaře Jana Fišera představuje symbol tepajícího srdce lázeňského města. Objekt v sobě kombinuje technickou stavbu s reprezentativními prostory a architektonickými detaily odkazujícími na účel stavby a statusu lázeňského města. Moderní Vřídelní kolonáda, která je zhruba v polovině své životnosti, se dnes nachází v havarijním stavu a prochází celkovou rekonstrukcí.

Demolicí současné Vřídelní kolonády, kterou považujeme za přirozený vývojový článek zdejší zástavby, by město Kalovy Vary ztratilo na úkor bezcenné repliky jednu ze svých dominant, originální architektonickou stavbu s vysokou vypovídající hodnotou své doby. Obdobně bychom se mohli zachovat v případě hotelového komplexu Thermal, vystavěného ve stejné době v letech 1967-1976 podle projektu českých architektů manželů Věry a Vladimíra Machoninových. Výstavbě musela tehdy ustoupit celá bývalá Eger Strasse (Chebské ulice) se školou, Mattoniho vilou, hotely a honosnými domy. I Thermal dnes nutně potřebuje opravy a volání po návratu k původní podobě zdejší zástavby by mohlo nastat i v tomto případě…

3. Nesouhlas odborné veřejnosti

Iniciátoři výstavby repliky litinové kolonády zcela ignorují argumenty a výhrady z řad odborné veřejnosti, památkářů, historiků, architektů, hydrogeologů ad. a usilují o prosazení výběru svého vlastního návrhu hlasováním laické veřejnosti v rámci všeobecného referenda. Proti záměru demolice současné kolonády vystoupil formou otevřeného dopisu Spolek inženýrů a architektů (SIA), který soustřeďuje stavební odborníky všech specializací (celý text otevřeného dopisu) i autoři stavebně-historického průzkumu kolonády, mezi něž patří i historik architektury Zdeněk Lukeš. https://www.karlovyvary.cz/cs/karlovy-vary-ceka-historicky-prvni-referendum

4. Neexistující projekt

Návrh vybudování repliky kolonády není podložen provedeným průzkumem, či architektonickým projektem, pouze byla v grafickém programu dosazena do současného snímku lázeňského centra fotografie staré litinové kolonády. Zcela neřešeno zůstává urbanistické začlenění stavby do současné podoby zástavby lázeňského centra města, či technické zázemí objektu. Bez architektonické soutěže byl například vybrán rovněž kontroverzní návrh nedávno otevřeného vstupního objektu Horního nádraží v Karlových Varech od architekta Petra Franty.

5. Nestabilní hydrogeologické podloží

Významným problémem samotné realizace je nestabilní hydrogeologické podloží. Podle karlovarského hydrogeologa RNDr. Tomáše Vylity, Ph.D (https://vary.idnes.cz/rozhovor-geolog-tomas-vylita-lazenstvi-fdz-/vary-zpravy.aspx?c=A161121_2287245_vary-zpravy_ba) leží Vřídlo ve středu vývěrové zóny karlovarské zřídelní struktury, tedy na nejexponovanějším a velmi choulostivém místě z hlediska hydrogeologického i tektonického. Pokud by se porušilo vřídlovcové položí, tvořící jakousi pečeť, tlakové poměry termy a plynného CO2 by se destabilizovaly, hrozily by významné divoké vývěry termy či výbuchy, a, prameny by se začaly volně rozptylovat do řečiště. Na ohrožení vývěrů upozornil rovněž ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Ing. Milan Trnka. Ochrana přírodních zdrojů, které živí již mnoho set let celé naše město, by měla být na prvním místě.

6. Nejasné financování nákladné realizace

Dalším problémem zůstává samotné financování celé akce. Iniciátoři mluví o odhadu výše nákladů v rozmezí 250-350 milionů korun na základě objemových cen podle obdobných akcí. Podle posudku inženýrů Václava Kouby a Štěpána Moslera se celkový účet za asanaci, demolici, výstavbu repliky, lávku, úpravu koryta řeky a nezbytné úpravy veřejného prostranství vyšplhají na jednu miliardu a 171 milionů korun. Město takové prostředky však ve svém rozpočtu těžko nalezne a muselo by se značně zadlužit a v následujících letech omezit všechny ostatní výdaje. Náklady zvyšuje absence původních forem a postupů výroby litinových prvků. Podle sdělení firmy Ernst Leopold s.r.o. z Blanska, nástupce původního výrobce litinových prvků kolonády, z 22. listopadu 2017 žádnou dokumentaci k objektu Vřídelní kolonády nemá a o výrobu z kapacitních a technických důvodů nemá zájem. Rovněž v Čechách momentálně není ani jiný výrobce, který by byl schopen či ochoten celkovou repliku kolonády zvládnout. Iniciátoři spoléhají na dotační tituly, Norské fondy, program Česko-Saské spolupráce, dokonce peníze z válečných reparací ad. - většina z nich však již byla uzavřena, nebo se na projekty podobného typu a rozsahu nevztahuje. (https://vary.idnes.cz/otazky-odpovedi-referendum-vridelni-kolonada-karlovy-vary-p4z-/vary-zpravy.aspx?c=A171218_371282_vary-zpravy_slv)

Podnikatelka Olga Bischofová z iniciativy za výstavbu litinové kolonády založila transparentní účet, na kterém jsou shromažďovány prostředky dárců. K pořádání veřejné sbírky však nebylo vydáno osvědčení finančního odboru Karlovarského kraje a vybírání prostředků tedy není v souladu se zákonem. https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2801338983

7. Ohrožení zápisu lázní na seznam UNESCO

V podstatě soukromý návrh iniciátorů a zároveň případných realizátorů výstavby repliky litinové kolonády navíc přináší pouze jednostranný pohled na řešení situace bez možnosti výběru dalších řešení. Pouze otevřená architektonická soutěž na světové úrovni za účasti významných architektů může do budoucna přinést městu zvýšení věhlasu a důstojné řešení nové architektonické podoby Vřídelní kolonády na nejexponovanějším místě centra lázeňského města. Karlovy Vary navíc v současnosti usilují u zápis na prestižní seznam světového dědictví UNESCO. Demolice Vřídelní kolonády v samotném centru města a následné zablokování a znepřístupnění místa veřejnosti po dobu následujících dlouhých let během přípravných a stavebních prací patrně tyto snahy zastaví. A patrně ani vznik nehodnotné „atrapy“ kolonády kladné body nepřinese.

Závěr

Architektonickou podobu současné kolonády vnímáme jako unikátní originální kolonádní stavbu, která je významným dokladem doby vzniku s velkou vypovídající hodnotou o tehdejším životě a společnosti. Z těchto důvodů proto jednoznačně podporujeme pokračování a dokončení současně probíhajících stavebních prací, které mají za úkol odstranit havarijní stav Vřídelní kolonády. S ohledem na životnost objektu zároveň apelujeme na zahájení příprav a vypsání otevřené architektonické soutěže na návrh nové objektu Vřídelní kolonády a jejího okolí. Do této soutěže můžou iniciátoři přihlásit rovněž dopracovaný návrh stavby repliky litinové kolonády a porovnat jeho kvality v konkurenci dalších návrhů, na základě výsledků může být následně proveden konečný výběr nejhezčího návrhu formou všeobecného referenda.

 

AKTUALIZACE: Informace o dotačních titulech prezentovaných jako možný zdroj financování výstavby repliky litinové kolonády

Mgr. Jelena Kriegelsteinová

Zkusila jsem se podívat na záměr nahrazení stávajícího objektu Vřídelní kolonády replikou litinové kolonády z jiného než estetického pohledu – a to z FINANČNÍHO. Zastánci litinové kolonády prezentovali 10 možností, které podle nich poskytnou dostatečné zdroje pro realizaci jejich návrhu. Kdyby však z uvedených zdrojů nastudovali trochu více než jen jejich názvy, zjistili by, že otázku, „kde na to vzít“ vůbec nezodpověděli. Což kromě absence jakékoli odborné diskuze a také existence alespoň nějakých studií, řešících nejen kolonádu, ale i okolní prostor, svědčí přinejmenším o uspěchanosti a nedomyšlenosti celého návrhu (jakkoli nezpochybňuji nutnost otázku kolonády konečně řešit a vyřešit). Ale blíže tedy k tomu, nakolik je reálné získat finance pro realizaci záměru litinové kolonády ze zdrojů, prezentovaných zastánci tohoto řešení:

1. PROGRAM SPOLUPRÁCE SVOBODNÝ STÁT SASKO – ČESKÁ REPUBLIKA 2014 – 2020

V prioritní ose 2, z niž byly financovány projekty typu obnova kulturního dědictví, již jsou peníze vyčerpány. Další obdobný program – pokud vůbec bude – bude zahájen nejdřív v roce 2021 či 2022. Navíc v tomto typu programu se většinou nefinancují projekty v řádu 100 a více milionů Kč.

2. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ

 Tzv. IPRÚ je v oblasti památek financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a musí respektovat jeho podmínky – tj. financovat je možno pouze památky UNESCO, památky z tzv. Indikativního seznamu UNESCO (tj. kandidáty na zápis UNESCO) a Národní kulturní památky. Pokud jde o městskou památkovou rezervaci Karlovy Vary, jež je nyní na Indikativním seznamu UNESCO, je v jejím obvodu možno z IPRÚ financovat pouze Kulturní památky a Národní kulturní památky. Vřídelní kolonáda (na rozdíl např. od Tržní či Sadové kolonády) tento statut nemá.

3. PROGRAM REGENERACE PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN

Z tohoto programu Ministerstva kultury je možno financovat pouze památkově chráněné objekty (což Vřídelní kolonáda není). Navíc roční alokace pro Karlovy Vary je v řádu jednotek mil. Kč (celá alokace tohoto programu pro celou ČR pro rok 2017 činila 184 mil. Kč).

4. OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

Je sice pravda, že ve specifických cílech 1.3 a 1.4 tohoto programu je možno žádat o podporu na protipovodňová opatření. Je však nutné si rovněž přečíst, o jaké typy opatření se jedná. Demolice mostu a části kolonády mezi ně skoro určitě nepatří (navíc s financováním demolic se v programech EU obecně moc nepočítá, a pokud ano, tak pouze jako s relativně marginálním výdajem v rámci projektu nějaké výstavby hrazené z daného programu – a z OPŽP určitě kolonádu stavět nepůjde). Pro úplnost dodávám, že ze specifického cíle 1.3 OPŽP se hradí povodňová opatření „blízká přírodě“ (např. meandry apod.), ze specifického cíle 1.4 si lze pořídit povodňovou mapu či signální a varovný systém.

5. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014 – 2020 (IROP)

V tomto programu se v rámci tématu „Omezování přírodních rizik, povodní“ rovněž nefinancují žádné demolice, nýbrž vybavení složek Integrovaného záchranného systému na krizové situace související s klimatickými změnami. Téma „Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství“ neslouží k financování „nových vrtů a technologií“, jak uvádějí navrhovatelé litinové kolonády, nýbrž například k financování zateplování domů.

6. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014 – 2020

Ani v rámci tématu „inovativní formy cestovního ruchu a podpora oblastí kulturního odvětví“ se v IROP nenajde nic, z čeho by mohla být litinová kolonáda financována. A to z důvodu, který byl již popsán pod bodem 2 – Vřídelní kolonáda nemá statut kulturní památky ani národní kulturní památky. Navíc v IROP je disponibilní alokace na „památky“ již vpodstatě vyčerpána. Samozřejmě v rámci objektivity je třeba dodat, že po roce 2021 se může objevit obdobný program, avšak rozhodně to nelze považovat za nějakou jistotu. Jednak nikdo neví, jak to s programy z EU fondů do budoucna bude a už vůbec nikdo nyní neví, co by z nich bylo možné financovat. V nynějším programovém období 2014 – 2020 projevovaly orgány Evropské komise velkou nechuť k financování čehokoli, co zavánělo cestovním ruchem a lázeňstvím.

7. NORSKÉ FONDY

Tzv. Norské fondy 2014 – 2020 (na rozdíl od těch minulých) neobsahují žádný program k financování kulturního dědictví. To snad půjde financovat z tzv. EHP fondů, avšak samotný program ještě není připraven, takže není jasné, na co konkrétně bude zaměřen. Jasná je pouze jeho alokace – cca 700 mil. Kč (pro celou ČR).

8. RESTART

Jde sice o „vládní program pro rozvoj postižených krajů (Karlovarský a Ústecký kraj)“, jak uvádějí zastánci litinové kolonády, ale opatření na financování litinové kolonády v něm prostě není. Koneckonců správný název je „Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje“ a již ten naznačuje hlavní pole působnosti tohoto programu (podpora podniků, inovací, výzkumu atd.).

9. SPOLUPRÁCE SE SUDETSKÝMI NĚMCI

Toto je samozřejmě možnost, kterou nelze odmítnout. Avšak i ona vyžaduje řádný čas a mravenčí práci. Zatím jde spíše o virtuální realitu či dokonce zbožné přání. Osobně bych považovala za neseriózní vybírat peníze na záměr, který neprošel žádnou odbornou diskuzí (za účasti nejen památkářů a kunsthistoriků, ale i architektů, urbanistů, hydrogeologů, třeba i lázeňských lékařů apod.).

10. PENÍZE Z NĚMECKA V RÁMCI REPARACÍ

Otázku válečných reparací zvedlo nedávno Polsko a myslím, že moc neuspělo. Nadto by bylo nutné zřejmě vypovědět Česko-německou deklaraci z roku 1997, v níž se obě země mj. zavázaly, že „nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti“. Kromě reparací to lze vztáhnout například i na majetek sudetských Němců na našem území. Opravdu si někdo soudný myslí, že by se v Praze našli dobrodruzi, kteří by otvírali Pandořinu skříňku kvůli kolonádě v Karlových Varech?

PODTRŽENO, SEČTENO – Zdroje nejsou. Alespoň ne ty, o které opírají své představy zastánci litinové kolonády. Sehnat peníze na jakékoli řešení Vřídelní kolonády bude velmi obtížné a tvářit se, že při rozhodování jde o nepodstatný problém, je neodpovědné. Mnohem odpovědnější by bylo iniciovat vznik expertní platformy odborníků z různých oborů, která by posoudila různé možnosti řešení z různých pohledů a její výstupy by mohly být vhodným podkladem i pro veřejnou diskuzi. Výstupem odborné i veřejné diskuze by mohl být návrh řešení – ať již půjde například o architektonickou soutěž nebo jiný způsob výběru architektonického návrhu pro řešení celého prostoru Vřídelní kolonády a jejího okolí. Na takovéto úrovni (například na základě zpracovaných studií) by jistě bylo možno seriózně posoudit i návrh repliky litinové kolonády. Fotografie nábřeží Teplé s vloženou fotografií původní F+H kolonády podkladem k serióznímu posouzení tak drahého, a tak závažného zásahu do lázeňského centra opravdu není. Daleko více se podobá – předvolebnímu letáku.

 

Historie Vřídelní kolonády

Nad vývěrem Vřídla v centru Karlových Varů stávaly původně pouze lehké přístřešky a pavilónky, které mohly být po překvapivých průvalech termy snadno obnovitelné. V roce 1774 byl postaven velký barokní Vřídelní sál, který byl odrazem uplatňování léčebných zásad dr. Davida Bechera, jež zdůrazňovaly pití vody přímo u pramene. Nad vývěrem Vřídla byl poté roku 1797 vybudován kruhový chrámek s kupolí. Po nejmohutnějším výbuchu Vřídla dne 2. září 1809, kdy bylo zničeno několik domů v okolí, bylo nutné upravit a nově řešit celý zdejší prostor. Nad vývěry byl vybudován v roce 1817 drobný přístřešek charakteru kolonády podle projektu stavitele Georga Fischera. Kolonáda malých rozměrů však nemohla příliš plnit funkci promenádního prostoru pro větší počet lázeňských hostů.

 

V letech 1825-1826 byly proto nad pramenem Hygieia postaveny podle plánů Josefa Esche nové Parní lázně a v zimě roku 1826 byla rovněž podle projektu Josefa Esche přistavěna na nábřeží empírová Vřídelní kolonáda. V letech 1830-1831 byly na místě Vřídelního sálu při ulici Kreuzgasse postaveny nové Vřídelní lázně. Po zboření domu u Červeného anděla byla kolonáda v letech 1853-1859 opět podle projektu Ing. Josefa Esche prodloužena podél řeky. V polovině 70. let 19. století již původní empírová Vřídelní kolonáda nepostačovala přílivu lázeňských hostů. Dne 1. října 1878 byla zahájena demolice původní kolonády a přilehlých parních lázní.

 

V letech 1878-1879 byla poté na jejím místě postavena nová litinová Vřídelní kolonáda podle návrhu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, který byl vybrán z užšího výběru 12 návrhů ve vypsané architektonické soutěži. Prefabrikované litinové dílce byly zhotoveny v salmovských železárnách. Postupem času však litinová Vřídelní kolonáda značně zchátrala a počátkem roku 1939 byla pro statické narušení v důsledku koroze železných spojníků, které držely střešní ocelovou konstrukci s litinovou kostrou kupole nad gejzírem Vřídla, zcela rozebrána. Všechny díly byly následně naloženy a odvezeny pro bohatost kovového materiálu na sběr kovů pro válečné účely. Na místě litinové kolonády byla poté v roce 1940 postavena provizorní dřevěná prosklená konstrukce navržená vrchním stavebním radou Haraldem Schnabelem.

 

Současná železobetonová Vřídelní kolonáda v Karlových varech byla postavena v letech 1967-1975 na základě vítězného návrhu dr. Ing. arch. Jaroslava Otruby, vzešlého z architektonické soutěže z roku 1960. Projektantem stavby byl Architektonický ateliér Beta pod vedením Ing. arch. Šrámka. Kupole ze skleněných hranolů nad vývěrem Vřídla od sochaře Jana Fišera představuje symbol tepajícího srdce lázeňského města. Objekt v sobě kombinuje technickou stavbu s reprezentativními prostory a architektonickými detaily odkazujícími na účel stavby a statusu lázeňského města.

 

 

 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

Komentáře: přidat další

Michael Matoušek (07.01.2018 22:34)

Dobrý den, uvedené výhrady jsou věcné a logické, ale co nadělat s tím, že kolonáda je prostě hnusná?! Myslel jsem si to i s rodiči v sedmdesátých letech, když byla nová a myslím si to pořád. Ten samý názor mám i na Thermal. V cizině (Belgie, Nizozemí, Německo) se repliky stavěly a staví. Je sice fakt, že asi většinou repliky již neexistujících staveb, ale oni tam neměli komunismus! Využil bych každé příležitosti se hnusu zbavit. Co se pěněz týká, proč by se nenašly na něco, co je vlastně základem Karlových Varů, když se sehnalo dost na předraženou KV-arénu? S pozdravem Michael Matoušek.

 

Jarda Vyčichlo (07.01.2018 22:50)

Vážený pane Matoušku, v cizině se jedná ve většině o rekonstrukce, zde by musela ustoupit novější architektura. V článku se výstavbě nové kolonády nebráním, jen zastávám pozici, že by měl být prostor pro debatu a výběr, nenechat se svázat jediným návrhem - tedy hledání řešení prostřednictvím veřejné architektonické soutěže. S přáním klidné noci, Jarda Vyčichlo

 

Alexandr Maier (08.01.2018 00:42)

Jsem iniciátorem petice požadující repliku a rád bych doplnil pár faktů. Současná Vřídelní kolonáda je v havarijním stavu a samo město rozhodlo, že jí nahradí za 15 let novostavbou. Zboření tohoto "originálu" tedy není z hlavy iniciátorů, ale přímo od města. My jsme jen čekali a čekali, až město vyhlásí arch.soutěž. Po 2 letech čekání na ní neudělali nic - viz oficiální dopis z magistrátu z 11/2017. Magistrát do medií pouští nepravdivé informace - prý neexistuje výrobce a původní slévárna nemá o výrobu zájem. Nám se výrobce ozval a tvrdí opak. Ozval se i druhý možný výrobce a potvrdil zájem i schopnost kolonádu vyrobit dokonce i podle fotografii. Cenu odhadl na 180 mil ( kovové části ). Magistrát v první studii uvedl cenu novostavby i repliky shodnou cca.250 mil. Najednou to po roce zvýšil 5x. A hlavně všechny posudky i projekty dělá jen Pan Kouba - vše bez výběrového řízení. Tak získal projekt na rekonstrukci kolonády, tak i posudek, který jeho rekonstrukci doporučuje a repliku shazuje a také on záhadně navýšil rozpočet repliky 5x. To má k objektivitě opravdu daleko. A tzv.dopis odporníků je iniciován vedením betonářské firmy Liapor - ta opět bez výběrového řízení získala zakázku na provizorní přesun Vřídla. Asi si dokážeme představit, jak by to vypadalo s rekonstrukcí, kde je betonu mnohem více. Na litinové kolonádě však moc betonu není. A proto asi pramení ten veškerý odpor. Referendum není proti soutěži - tu prostě město nevyhlásilo. Referendum je proti nesmyslné rekonstrukci za 120-200 mil, aby jsme si za 15 let kolonádu zbourali a za 250 mil postavili novou. A protože jen první petice za repliku měla za krátký čas 3000 podpisů, kvůli této podpoře prosazujeme repliku. Respektujeme, že se replika nemusí líbit, ale odmítáme hanebné nařčení, že replika může poškodit prameny, lázeňství apod. Takový projekt by nikdy nedostal stavební povolení. Ostatně sama rekonstrukce znamená vlastně repliku 1/3 Gagarinovy kolonády, protože Vřídelní hala a část promenádní se musí zbourat až na základy

 

Jarda Vyčichlo (08.01.2018 01:05)

Vážený pane Maiere, nekritizuji budoucí nahrazení již dosluhující kolonády novou stavbou, ta bude jistě nevyhnutelná, avšak vystupuji proti svázání se pouze jedinou možností, tedy nahrazení autentické architektury bezcennou atrapou. Pouze otevřená architektonická soutěž na světové úrovni za účasti významných architektů může do budoucna přinést městu zvýšení věhlasu a důstojné řešení nové architektonické podoby Vřídelní kolonády na nejexponovanějším místě centra lázeňského města. To, že nebyla dosud architektonická soutěž vyhlášena není argumentem, může se tak stát v průběhu rekonstrukce, která prodlouží životnost kolonády o další roky. Rozumím Vaší snaze prosadit svůj návrh a následně ho realizovat, ovšem názor odborném veřejnosti je s Vaším záměrem v rozporu. Dohledal jsem, podle čeho stavíte svůj rozpočet, ale argumentovat částkou stanovenou na základě objemových cen oproti odbornému posudku je směšné. Navíc započítáváte samotný objekt, bez znalosti nákladů na obnovu výrobních postupů, forem apod. jen s porovnání s podobnými stavbami, jejichž technické řešení musí být zcela jiné. Ve Vašem rozpočtu zapomínáte na asanaci, demolici, rekonstrukci technického zázemí, výstavbu lávku, úpravu koryta řeky a nezbytné úpravy veřejného prostranství atd. atd. Píšete, že takový projekt by v případě ohrožení nedostal stavební povolení, vy však ale ani žádný projekt nemáte, pouze vložený snímek ve photoshopu do současné fotografie. Zastavením oprav by došlo k ohrožení vývěru termy a zablokování centra na X let. To, že budete obviňovat při prosazování vlastního "melouchu" půlku Varů z neobjektivnosti a seberete karlovarským občanům možnost výběru, diskuze a porovnání možné podoby, asi Vašim argumentům moc váhy nepřidá.

 

Alexandr Maier (08.01.2018 02:45)

Vážený Pane Vyčichlo, pár doplňujících argumentů. Ta tzv.rekonstrukce není žádná levná záležitost a kosmetická úprava. Jen nutné statické zajištění je 120 mil. viz prohlášení statika kolonády Pana Hampla. S úpravami, které navrhuje Pan Kouba ve svém odborném posudku, jsme na cenně 200-250 mil. To je cena nové kolonády (novostavba i replika mají cenu stejnou). Tyto výpočty udělali jak odborníci stojící za replikou ( nezapomínejte, že za vyhlášením referenda stojí i stavební odborníci ), tak to jsou údaje ze studie města hodnotící budoucnost kolonády. Tato studie je z.2016 a město podle ní stále funguje. Takže se město buď řídí dokumentem, který má neskutečné chyby a jeho závěry jsou tak špatné a požadavek rekonstrukce není odůvodněný, nebo je chyba v novém dokumentu z r.2017, kde se cena repliky uvádí 1,2mld. Jen 600 mil uvádí za litinovou část. Také se tam uvádí, že neexistuje výrobce. A ten údajně neexistující výrobce se ozval a detailně vysvětlil, jak výroba jde a jeho odhad je cca.180 mil. Také se uvádí, že původní výrobce slévárna Ernst Leopold nemá o zakázku zájem. Na to se však management firmy ozval a prohlásil, že když bude osloven, tak litinové části vyrobí. Takže to už máme dva výrobci v ČR, kteří údajně neexistují. Promiňte, ale to je už moc chyb, nemyslíte? Naprosto respektuji, pokud někdo repliku nechce. Respektuji i názory některých (nejsou to totiž všichni odborníci), kteří touží po moderní architektuře. Také jsme nikdy neodsoudili arch.soutěž. Už mohla dávno být. Jen jí město prostě nepřipravuje. Neudělalo na ní ani čárku a to za 2 roky. Soutěž na Národní knihovnu měla za tu dobu už vybraného vítěze. Referendum není proti soutěži, referendum je proti "karlovarské losovačce 2", kde se vyhodí 200-250 mil na generální rekonstrukci domu, který za 15 let zbouráme a za stejnou cenu si postavíme nový. Uvádím ceny z oficiálního dokumentu města "Návrh postupu řešení širšího okolí Vřídelní kolonády", nikoliv z našich výpočtů. Ty se jen s tímto odhadem města shodovaly. Naše odhady jsou na veškeré práce 250-350 mil. Rozhodně ne 1,2 miliardy jako předražená hokejová hala KV Aréna se všemi svými technologiemi a 10x větší velikostí. Pokud Vám stále připadá v pořádku vyhodit 200-250 mil za opravu, jen aby se stihla připravit arch.soutěž, která se za roky ani připravovat nezačala ( jinak by se totiž replika do soutěže přihlásila a věříme, že by vyhrála ), aby jsme pak za 250 ( nebo i 350 mil ) postavili kolonádu novou a klidně i vysoutěženou repliku, prosím, referendum je nástroj demokratický a můžete dát NE. Nezlobte se ale na nás, že nám vyhozená čtvrt miliarda kvůli oddalování arch.soutěže bude připadat prostě moc drahý luxus pro K.Vary. Tímto Vás nechci přesvědčovat, jen vysvětlovat postoj iniciátorů. Už proto je otázka v referendu ze 2 vět včetně požadavku ukončení rekonstrukce (dle nás "karlovarské losovačky 2". Není to pouhý požadavek repliky. Zkuste toto vzít na vědomí při svém zamýšlení se nad referendem. Kdyby totiž byla situace jednoduchá, za pár mil.kolonádu opravíme, ať se připraví řádná soutěž, tak by bylo vše v pořádku a referendum by nevzniklo. Jenže ono to tak ve skutečnosti není a jde o obrovské peníze. Nikoliv jen o to, že litinová kolonáda je hezká. Ale stále je možné říci v referendu NE. Jen mě strašně mrzí, že se všichni moudří odborníci vyrojili s podporou architektonické soutěže až měsíc před referendem. Kde jste byli, co jste dělali ty roky před tím, když město žádnou soutěž ani nezačalo připravovat? Katastrofální stav kolonády je znám roky - to se nestalo náhle před 2 lety! Proč jste něco neudělali?

 

Jarda Vyčichlo (08.01.2018 07:56)

Vážený pane Maiere, pořád dokola uvádíte cenu nové kolonády 250 mil koru. Tento výpočet však dokládáte na základě objemových cen podle metrů krychlových: "promenádní hala 17 x 50 = 850 m2 9,5 m 8 075 m3 Hala Vřídla 17 x17 = 289 m2 12 m 3 468 m3 Hala Hygei 17 x17 = 289 m2 12 m 3 468 m3 CELKEM 1428 m2 " To se jedná o 3D model zjednodušené podoby nadzemní stavby (vaše vyjádření) bez znalosti nákladů na obnovu výrobních postupů, forem apod. jen s porovnání s podobnými stavbami, jejichž technické řešení musí být zcela jiné. Ve Vašem rozpočtu zapomínáte na asanaci, demolici, rekonstrukci technického zázemí, výstavbu lávku, úpravu koryta řeky a nezbytné úpravy veřejného prostranství atd. atd. Podle posudku inženýrů Václava Kouby a Štěpána Moslera se celkový účet se vyšplhá na jednu miliardu a 171 milionů korun. Záměrně zkreslujete informace a matete veřejnost. I když budete částku 250 milionů pořád dokola opakovat, je cena nerálná a jen děláte z lidí blbce. Pokud původní výrobce slévárna Ernst Leopold souhlsí dle Vašeho tvrzení s výrobou, není nic jednoduššího než předložit jejich odhadovanou kalkulaci na zhotovení - předpokládal bych, že to bude první, co budete chtít mít v ruce a firmy takové kalkulace běžně předkládají. Nebo opět zkreslujete? Oháníte se vyhozenými prostředky, víte jen kolik milionů bude stát tohle vydupané referendum, možná bychom již měli většinu oprav zaplacenou. Můžu mluvit pouze za sebe, ale důvodem, proč jsem nevolal po architektonické soutěži je skutečnost, že jednoznačně podporuji pokračování a dokončení současně probíhajících stavebních prací, které mají za úkol odstranit havarijní stav Vřídelní kolonády. Teprve poté, s ohledem na životnost objekt, apeluji na vypsání veřejné architektonické soutěže na nnávrh nové kolonády.

 

Alexandr Maier (08.01.2018 20:24)

Pane Vyčichlo, rozpočet Pana Kouby má řadu velkých chyb, které z něho dělají neopodstatněný důkaz. Jen pro příklad: Cena litiny na kolonádu je uváděna 600 mil. To odpovídá 2000tun. Dle záznamů slévárny Blansko to však bylo 600 tun, tj.cena 180 mil. Toto nám bylo opakovaně potvrzeno i výrobcem dnes na přednášce. Dále zpráva uvádí, že neexistuje výrobce a původní výrobce slévárna Ernst Leopold Blansko nemá o zakázku zájem-že to zjišťovali. My máme prohlášení z min.týdne, kde vedení firmy tyto věci dementuje. Pokud budou osloveni, tak jsou schopni a ochotni litinové prvky vyrobit. Jen v tomto se pan Kouba seknul o 420mil. Takže ne, není pravda, že kolonada stojí jako 10x větší KV Aréna. A pokud věříte tomu, že rozebrání Vřídelní haly, oprava základů a znovuvybudování třetiny domu bude stát 15mil, jak tvrdí město, prosim. Rozpočet uvádí 40mil a z toho je cca.25mil přesun Vřídla a krenotechnologii. Za zbývajících 15 mil tam toho moc neopraví. Ostatně do dnes nemají projekt. Oprava bude za 200mil, které se vyhodí oknem. A tyto údaje jsou z materiálu města

 

Jarda Vyčichlo (08.01.2018 21:17)

Vážený pane Maiere, vy pořád operujete při vyčíslení nákladů na vybudování repliky litinové kolonády pouze s ničím nepodloženým výpočtem na základě objemových cen a to POUZE za nadzemní část stavby za 250 milionů korun - kolik budou stát navíc práce při asanaci, demolici, rekonstrukci technického zázemí, výstavbě lávku, úpravě koryta řeky a nezbytných úpravách veřejného prostranství atd.? samozřejmě, že se poté značně rozcházíte s posudkem inženýrů Václava Kouby a Štěpána Moslera - ale nazývat ho proto chybným je úsměvné. Vynechané položky připočítaly za Vás a dostali se na částku 1.171.000.000 Kč. Prohlášení firmy Ernst Leopold Blansko stačí zveřejnit, pokud ho opravdu máte, jinak se opět jedná o manipulaci. Já plně rozumím, proč náklady na stavbu litinové kolonády záměrně manipulativně snižujete, abyste ovlivnili veřejnost a získali zelenou pro Vaši soukromou akci. Skutečné náklady se však v budoucnu stejně ukáží, bohužel už bude po referendu a vy budete mít hotovo a zaplaceno :)

 

Josef Plašil (08.01.2018 23:13)

Vážený pane Vyčichlo. Se svými nářky se obraťte na magistrát města. Tam je prvopočátek i konec současného stavu vřídelní kolonády. Kolik prostředků dávalo město na běžné opravy kolonády za posledních 20 let? Rada města má 2 roky uloženo zastupitelstvem, aby vyhlásila soutěž, proč se nic neděje? Tam hledejte problém. Myšlenka "atrapy" je původně jen iniciativou za probuzení správy města z letargie, kterou město poctívá současnou kolonádu a která způsobila její současný havarijní stav. Městu v tomto případě ujel vlak, ať již referendum dopadne jakkoli. Nová kolonáda - ať už jakákoli - bude postavena za cenu nižší než by byla cena opravy kolonády stávající.

 

Alexandr Maier (08.01.2018 23:27)

Pane Vyčichlo, ať se pořád nemotáme v kruhu. Víte kolik bude stát rekonstrukce kolonády současné? Víte že město ani po 2 letech nemá stavebně technický průzkum, takže absolutně netuší, jak moc je budova poškozená. Musí udělat sondy do betonu atd. A protože to nemají, tak do dnes nemají ani projekt rekonstrukce. Tím pádem nemůžou mít ani rozpočet. Jediný hotový projekt je přesun krenotechnologie za 15mil. a už hotový přesun Vřídla za 9,2 mil. Celkem tedy 24,2mil. A i přes to, že magistrát má řadu odborníků, platí si další odborníky, budova prvořadého významu je v katastrofálním stavu už dlouhé roky, tak město nic neví. Jen že musí snést celou halu Vřídla až na základy, ty opravit a zase znovu celou halu postavit.I přes tuto totální nevědomost do médií pouští, že rekonstrukce bude za 40mil, tj.už jen za zbývajících 15,8mil. Připadá Vám tato částka reálná? Taky do magistrátu tak šijete, aby ten rozpočet obhájili? Je to totiž nesmysl. A to magistrát má na to spoustu lidí a spousty jiných draze platí. Tam Vám to však nevadí. Ovšem pokud iniciátoři udělají výpočet 250-350mil, tak je to najednou špatně. Ačkoliv se cena 200-250 mil za repliku poprvé objevila ve studii města v r.2016. Takže kdo počítá špatně? Iniciátoři, nebo radnice. Znovu připomínám, to jsou jejich čísla z jejich studie.

 

Vladimír Dlesk (08.01.2018 23:34)

Ještě k lednovému referendu o případné znovuvýstavbě, tedy vzniku kopie litinové Vřídelní kolonády z roku 1879 v Karlových Varech. S blížícím se zmíněným referendem se na veřejnosti pořád dokola objevují stále ty stejné, jakési místy až demagogicky nesmyslné názory a mýty o nesprávnosti výstavby "repliky" kolonády ze samé podstaty fungování tvůrčí a civilizované lidské společnosti, která by se měla projevovat jen a jen současnou tvorbou, plynoucí ze současných filozofií a z nich vyplývajících tvůrčích myšlení. Názory obou zainteresovaných stran jsme si už tady na fb. před nedávnem oboustranně dlouhosáhle navzájem vysvětlovali a v textech vyříkávali a hraničilo to až s vzájemným osočováním a nepřátelstvím. Pořád dokola to bylo o Polsku a Varšavě, o Dráždanském Frauenkirche (nejmarkantnější okolní případy), diskutovali jsme tady o metodách přístupu ve věci občasných celospolečenských potřeb tvorby přesných kopií některých významných staveb vzniklých v minulosti a v průběhu času jakými si nedopatřeními zmizelých (války, lidská hloupost, aj.). V žádném případě jsme nehovořili o "replikách" jako o nějakém standardním přístupu ve vývoji urbanismu a reálné architektonické tvorbě. Jde tady o zcela přirozený vznik a vývoj již zmiňovaných vyjímečných společenských situací, ze kterých nutnost vzniku kopií ("replik") občas přímo vyplývá. A už - v případě referenda, nemám ani chuť se tady stále opakovat, že "zainteresovaná" veřejnost není ve své většině žádné stádo hlupáků a pitomců, kteří se nechají ukecat pro cokoliv a kdekoliv (samozřejmě, že se i tady vždy nějací najdou - ale nikdy nepůjde o podstatná čísla v celkových výsledcích), atd, atd. Ani pan Podracký a ani pánové Slach, Kirchner i Nedvěd (nic ve zlém Hansi) vůbec neberou již zveřejněné argumenty též i odborníků a stále se s nimi nechtějí ani trochu ztotožnit. Zkuste si všichni odpůrci zajet třeba zkušebně do toho Polska (vím, že to je v praxi nereálné, nikdo Polsky neumí) a podiskutovat si tam s veřejností o daném problému a naznačit, že jsou tady a byli vlastně všichni nějak pomýleni, tedy "blbí" a nevzdělaní "uličníci" (nepochopitelná znovuvýstavba už jen bezcenné atrapy "disneylandovského" Varšavského zámku na základě mnohaleté celonárodní sbírky) nebo jeďte i do těch Drážďan a zpochybněte na veřejnosti snahy pana Güttlera a jeho dřívější fundraisingovovou kampaň. Ale hlavně napadněte drážďanskou radnici, že jako prioritu nepropagovala a nevypsala veřejnou soutěž na jakési volně pojaté "Auferstehung" der Frauenkirche nach Dresden. To, co se nakonec zcela živelně a bezzásadově realizovalo mělo být správně - dle Vaší teorie, až případným vítězným návrhem, vyplynuvšího z veřejné (mezinárodní) soutěže. Ale nestalo se tak, zvítězila nedokonalá a neznalá (ba i opět "blbá") německá a obnovu "bezhlavě" financující tradicionální veřejnost, která nemá ani ponětí, že celý Güttlerův drážďanský postup a propaganda nebyly tak úplně "košér". A vznikla tady převážně jakási "atrapa" býv. Frauenkirche, kde jen malá část původních prvků připomíná slavnou stavbu Georga Bähra. A ten by už toto nikdy nechtěl (kdyby žil) a snažil by se toto dílo realizovat v intenzích současných filozofií a z nich vyplývajících tvůrčích myšlení. Stejně jste, jako opozice, hovořili i o Helmerovi a Fellnerovi, kdyby dnes žili, tak ..... V podstatě je to v obou případech nesmysl, který nelze jako argument vůbec používat.

 

Vladimír Dlesk (08.01.2018 23:58)

Jak tak celou diskusi na téma obnovy litinové Vřídelní kolonády už od podzimu sleduji, je mi stále více jasné, že v naší české, závistivé a netradicionálně založené společnosti, doslova platí mnohokráte opakovaná rčení a přísloví, jako jsou např. "za dobrotu na žebrotu", nebo "čiň čertu dobře a peklem se ti odmění", či že "za svojí bohulibou činnost budeš vždy v Čechách náležitě potrestán" (to v Čechách jsem si tam už samozřejmě přidal, jelikož toto uvedené - speciálně v této společnosti, platí dvojnásob). Chudáci "strůjci" a obětaví organizátoři celého referenda, nechtěl bych být v jejich "kůži" při prosazování "a priori" upřímných ale především zcela logických snah, týkajících se nejen všeobecně, ale i mnohými odborníky nechápaného a zcela vyjímečného doplnění samého centra památkově chráněného města stavbou, která zcela zásadně posunula dnes všeobecně památkově uznávaný městský celek tam, kde je (památková ochrana a chystaný vstup do UNESCO). Všichni odpůrci znovuvýstavby tohoto litinového objektu jsou "na mrtvici" a před totálním "kolapsem" a tvrdě požadují veřejnou soutěž. Uvědomují si např. pp. Slach, Bokota, Podracký, Osztenyi, Nedvěd, Klsák ml., paní Krotilová a jiní, že jsme dnes, zde v Karlových Varech, "jednou nohou" v UNESCO, kde jakákoliv mezinárodní soutěž může město a jeho centrum také nenávratně (na mnoho let) opět poškodit, a to třeba ještě více, než současná kolonáda arch. Otruby a z hlediska památkového a památkově konzervačního přístupu není tedy taková soutěž do Karlových Varů úplně "to pravé ořechové"? Rozhodovat by zde "a priori" měli (a s velkou zodpovědností) především špičkoví a zkušení odborníci z oblasti památkové péče, např. MK, NPÚ, apod. Už zde, na těchto stránkách, bylo mnohokráte opakováno, že v případě mimořádného úspěchu litinové kolonády pp. Helmera a Fellnera v roce 1879, byl ve městě tzv. "nastartován" nový, přirozeně a v rámci doby se vyvinutý (v rámci tzv. neplánovaného, přirozeně rostlého urbanismu) dějinný architektonický proces, v jehož důsledku jsou dnes Karlovy Vary tam, kde jsou. Litinová kolonáda se tedy stala a dodnes je např. v odborné literatuře uváděna jako významný mezník na vstupu do tehdy nové, moderní doby, nejen ve vývoji zdejší architektury, ale i v celkovém vývoji lázeňství. A tento významný mezník, ten mnohokráte zmiňovaný přelomový prvek zdejší městské architektury a jeho zcela revoluční individualita, vč. mimořádně a odvážně pojaté osobité konstrukce, to vše úplně základní pro dnešní kandidující památné město, to tady zcela nepochopitelně a zásadně chybí!!! Veřejné urbanistické a arch. soutěže bych viděl především tam, kde ve finále "nelze prakticky už nic poškodit", přerušit jakoukoliv historickou kontinuitu, kdy předmětné městské lokality se max. po soutěžích a realizacích vítězných návrhů vylepší. Soutěže jsou pak tedy nejvhodnější do nechráněných měst, kde tzv. o moc nejde. K těmto závěrům už dávno dospěli např. Poláci (mohli také už dávno vyhlašovat jen a jen soutěže a Varšava dnes mohla být "nový" New York bez historické paměti) nebo k těmto závěrům "rekonstrurčních" přístupů se dnes čím dál, tím více hlásí třeba i Němci, kdy podstatná část jejich veřejného mínění by na důležitých místech nejraději viděla "repliky" toho, co jim bylo během poslední války zničeno. A bez jakékoliv soutěže se jim to v posledních letech povedlo např. v Drážďanech (Frauenkirche). Ale o tom jsme tady v podzimních diskusích také už dávno rokovali.

 

Jarda Vyčichlo (09.01.2018 00:37)

Vážený pane Dlesku, ocituji svého známého, který psal k architektonické soutěži a jejím pravidlům jinde, jelikož v tomto směru nejsem kovaný. "Architektonická soutěž v našem právním řádu znamená Soutěž o návrh podle zákona o veřejných zakázkách. Při ní z anonymizovaných návrhů vybírá komise nominovaná městem. Podmínkou je aby většina členů byla nezávislá (tj. neměli by být zaměstnanci magistrátu, naopak se doporučují respektovaní odborníci, zástupci občanské společnosti). O požadavku na její mezinárodnost jsem nikdy neslyšel, a to už jsem v takové komisi i jednou zasedal :)). Závěrem takové komise je udělení jedné či několika finančních cen nejhezčím návrhům. Město následně může (ale nemusí) uzavřít s vítězem smlouvu na rozpracování jeho návrhu, klidně může i na základě výsledků uspořádat referendum mezi nejhezčími návrhy." Tedy strašením výsledky takové souteže a ohrožení zapsání na seznam UNESCO šíříte zbytečně paniku.

 

Alexandr Maier (09.01.2018 01:42)

Pane Vyčichlo, asi nejdůležitějším faktem, který jste opomenul, je že současná Vřídelní kolonáda je u konce své životnosti a to nikoliv kvůli referendu ( to na to jen reaguje ), ale kvůli tomu, že se o ní magistrát prostě nestaral a i při opravě (která znamená, že celá 1/3 nebude původní, ale úplně nová...vlastně replika, které Vy odsuzujete ) se její agonie jen prodlouží o 15 let. A to už taky ne, protože to se říkalo před 2 lety. Takže město zanedbalo funkci řádného hospodáře, zanedbalo údržbu, zanedbalo vyhlásit arch.soutěž včas (tj.před rokem 2016), i když jí v r.2016 odsouhlasilo, tak jí stejně nepřipravuje. Neudělalo vůbec, ale vůbec nic - kromě prohlášení do novin, že by jí moc chtělo. A Vy přesto útočíte na iniciativu, která opravdu něco evidentně rozjela, a věříte tomu "úžasnému magistrátnímu hospodáři", že vše připraví. Váš optimismus Vám závidím. Ale aspoň buďte, prosím, objektivní. Referendum opravdu nemůže za to, že kolonáda padá a že není arch.soutěž.

 

Jelena Kriegelsteinová (09.01.2018 02:07)

Pane Maiere, i když samozřejmě je pravda, že radnice toho hodně prošvihla, řešením opravdu není nahradit liknavost ukvapeností. A nápad s urychleným prosazením repliky litinové kolonády ničím jiným není. Jednak nemáte nejmenší představu, kde na realizaci záměru vzít peníze (a argument, že radnice prošutrovala kde co, není argument - o zdrojích je potřeba přemýšlet právě proto, aby se zadlužování města neopakovalo). A jednak vámi obhajovaný návrh se věnuje pouze vlastní kolonádě, naprosto ale pomíjí to, že by se její oprava/nová výstavba měla stát součástí komplexního řešení tohoto mimořádně hodnotného území. A toto komplexní řešení může vzejít pouze z odborné diskuze napříč řady oborů. Kde berete například jistotu, že současní návštěvníci lázní ocení to, co jim prostorově a vybavením bude nabízet 150 let starý návrh? Třeba ano, ale spíše jim tam může leccos chybět. A co s tím okolím? Vztah ke kostelu Sv. Máří Magdalény na jedné straně a co s prostorem směrem k Tržní kolonádě? Varianty možných řešení mohou vzejít pouze z odborné diskuze, poté by měly projít veřejnou diskuzí.

 

Alexandr Maier (09.01.2018 03:48)

Paní Jeleno Kriegelsteinová, píšete mi zde i na našem Facebooku a trochu se v tom ztrácím. Není pravda, že nevíme financování. To tvrdí jen pisatel článku, který si to prostě nečetl naše informace, ale už nás odsoudil. Takže financování máte na našich stránkách zde https://www.facebook.com/kolonada.fellner.helmer/ Nikde jsme taky nepsali, že nebude probíhat diskuse, či výběrové řízení o okolí kolonády. Nechápeme, proč se vytváří taková falešná hra, že mají někteří pocit, že po vyhraném referendu, přijede buldozer, zbourá Vřídelní kolonádu a začne se s replikou. NE, NE, NE, to je nesmysl. I výstavbě repliky bude probíhat řádná a samozřejmě dlouhá příprava. V první řadě zajištění podloží a pramenů, pak výběrové řízení na projektovou dokumentaci a architektonické ztvárnění okolí, to se jistě bude soutěžit a všechny klasické procedury. A co se týče vazbě ke kostelu a Tržní kolonádě, tak ty už vedle sebe půl století stáli, takže to je vazba velmi ozkoušená a víc než funkční.

 

Radek Holub (09.01.2018 07:21)

Ano ponechme si tu betonovou památku na socializmus a nechme jí schátrat stejně jako další betonový skvost Thermal, pak svorně můžeme tvrdit že za to můžou komunisti! Jsem jednoznačně pro repliku

 

jan bozdech (09.01.2018 11:41)

toto krematorium se mi nikdy nelíbilo,ani s tím potápěčem.byl bych i pro pválečnou repliku.

 

Jelena Kriegelsteinová (09.01.2018 13:03)

Pane Alexandře Maiere, omlouvám se, že tady i na Vašem FB píšu to samé - nevěděla jsem, že pod tímto FB jste Vy. Ale důležitější myslím je, co píši k Vámi uváděným zdrojům - z nich prostě pro litinovou kolonádu není možné získat ani korunu, a to neuvádím proto, abych Vás naštvala, ale prostě proto, že taková je realita. A jak píšu i na Váš FB, v žádném z uváděných zdrojů nebudou žádné peníze ani ve střednědobém výhledu, pokud vůbec. I proto mi připadá smysluplnější provést řádnou diskuzi odborníků z mnoha dotčených oborů, předložit variantní návrhy řešení a o nich pak vést veřejnou diskuzi. A mezitím shánět a shromažďovat zdroje. Samozřejmě, že k tomu všemu je třeba dotlačit město. Ale k tomu není třeba referendum - to naopak možnost vytvoření smysluplných návrhů spíše zablokuje. A řešit toto cenné území tak, že tam vztyčíte repliku 150 let staré stavby a tím dost omezíte, co s okolím, je opravdu řešení tak z minulého století. Možná máte pocit, že se v tom prostoru nic kromě kolonády nezměnilo, ale to je omyl - nejde jen o domy, ale i o nároky lázeňských hostů a dalších návštěvníků města, principy lázeňské léčby a tak dál. Vy nabízíte - byť v dobré víře - vytvoření skanzenu, na který se všichni přijdou jednou podívat, ale nic dalšího jim už nenabídne. A pokud ano a bude to součástí projektu - tak už to nebude replika litinové kolonády a tím spíš by takové návrhy měly projít nejprve širokou odbornou i veřejnou diskuzí. A než se dokončí a než se shromáždí peníze, které nemáte a z Vámi uváděných zdrojů je získat nelze, nechť dosluhuje současná kolonáda. I když nejsem zrovna jejím příznivcem, ještě víc mi vadí zbrklá a rádoby jednoduchá a rádoby levná řešení.

 

Alexandr Maier (10.01.2018 03:31)

Paní Kriegelsteinová, vezmu to z druhé strany a z údajů studie města, podle které má magistrát nastavenou strategii. Tam se uvádí cena rekonstrukce cca.200 mil, novostavba i replika cenu shodnou 250 mil. Na rekonstrukci nejsou žádné dotace, město jí musí financovat ze svého. Pokud město ví, kde sebere 200 mil na rekonstrukci, tak se ty samé finance dají použít na výstavbu kolonády nové, i kdyby nebyly žádné dotace. Referendum tu je protože je nesmysl opravit dům za 200 mil, pak diskutovat co s místem a za 15 let ho zbourat a postavit jinou kolonádu za 250 mil. To nás ta diskuse stála jako skoro celá kolonáda a to je příliš velký luxus. Nebo Vám to příjde v pořádku? Upozorňuji, že čísla jsou skutečně ze studie magistrátu z r.2016. A co se týče litinové kolonády a jejího využití. Kolonáda svou funkci 200 let nezměnila. V M.Lázních stojí sestra té litinové karlovarské a do dnes je to středobod dění. Karlovarská středobod byla a teď rozhodně není. Má technické zázemí, ale to zůstane i pod litinovou kolonádou zachováno, protože na doporučení Pana Vylity se do podzemí zasahovat nemá (samozřejmě kromě tolik potřebné rekonstrukce ). Ale vzhledem k tomu, že Vaší hlavní námitkou jsou finance, tak připomínám, že rekonstrukce a za 15 let demolice s novou výstavbou je radikálně větší náklad, než neopravovat to, co se stejně bude bourat. Magistrát prostě řádně nespravoval svůj majetek - havarijní stav se nestal ze dne na den. Diskutovat a mít arch.soutěž mělo už dávno. Roky na to byl magistrát upozorňován. Až po tom, co statik kolonádu uzavřel, se začala připravovat rekonstrukce - opět nekoncepční řešení. Prostě to vše na poslední chvíli plácat dohromady bez vize. Na reagovala naše el.petice s 3000 podpisů, kterou sice město shodilo ze stolu, ale konečně aspoň začali diskutovat a odsouhlasili arch.soutěž a tu již zmíněnou studii. Takže příspěvky, které naší iniciativu odsuzují, jak máme vše nepromyšlené a vychvalují magistrát nás opravdu dost trápí. Nebýt nás, tak se NIKDO o kolonádu nezajímá. Město jí bude pořád jen opravovat, což v zásadě znamená jí vyměňovat kus za kus, takže by tu za 15-20 let stála ta samá nevhodná budova, stálo by nás to jak dvě nové. Kde byli před lety všichni ti zastánci soutěže, když nás teď tak kritizují? Co dělali? Myšlenka repliky litinové kolonády je stará už od 90.let. Není to žádná novinka

 

Alexandr Maier (10.01.2018 07:54)

Hlavní kolonáda v Mariánských Lázních je velmi dobrý příklad. Původně měla být více jak 2x delší. Stála v úplně jiném okolí. Ale v 70.letech 20.století nejdříve zbourali její pokračování Jitřní kolonádu, poté naproti zbourali nejstarší blok domů (asi 20) a vykáceli aleje stromů na kolonádě. Rekonstrukce z 80.let totálně změnila okolí, doplnila moderní zpívající fontánu, osvětlení, umělecká díla, zboral se zadní trakt a vystavěl nový. Postavila se replika kolonády Rudolfova pramene o několik metrů blíže. I přes takto rozsáhlé změny do dnes litinová kolonáda plně slouží jako středobod lázní a hlavně působí stejně jako v době dokončení, ačkoliv tam je obrovská řada změn. Se stejným efektem počítáme i u repliky Vřídelní litinové kolonády

 

Honza Pačuta (12.01.2018 13:32)

Souhlas. Františkovy Lázně nebo Mariánské Lázně jsou výbornými příklady, jak pěkně to může vypadat, když se zachová původní historický ráz. Snad se dožiju toho, že zmizí zrůdnost typu Thermal a Gagarinova Vřídelní kolonáda a slet dortů bude opět sletem dortů a ne dortem od pejska a kočičky.

 

https://tinysrc.me/go/hg0PJIWng (23.07.2021 18:14)

You will be pleasantly surprised to learn about our generous offer. The link to our offer is valid for only one day https://tinysrc.me/go/hg0PJIWng

 

Stacydug (28.10.2021 12:25)

<a href=https://zoloto-loto-casino.com/1-x-bet-mobilnaya-versiya-sayta.php>1 x bet мобильная версия сайта</a> <a href=https://betsofa-casino-online.com/mostbet-vhod-cherez-vk.php>мостбет вход через вк</a> <a href=https://vulkanmega2.ru/skachat-pin-up-stavki.php>скачать pin up ставки</a> <a href=https://mel-bet1.ru/bukmekerskaya-kontora-stavka.php>букмекерская контора ставка</a> <a href=https://reelemperor-cas.com/1hbet-rabochee-pryamo-seychas.php>1хбет рабочее прямо сейчас</a> <a href=https://riobet-cazino.com/1chiue.php>1чиуе</a> <a href=https://reelemperor-cas.com/1hbet-bonusniy-schet.php>1хбет бонусный счет</a> <a href=https://betcity-promokod.ru/mostbet-betting.php>mostbet betting</a> <a href=https://luxorscasino.ru/mostbet-zerkalo-rabochee-red.php>mostbet зеркало рабочее red</a> <a href=https://mostbet-onlines.ru/mostbet-site.php>mostbet site</a>

 

AvfEI (24.11.2021 01:14)

http://med1.crestor4all.top/

 

RloUH (26.11.2021 20:06)

Drug information sheet. Cautions. <a href="https://trazodone2020.top">trazodone without dr prescription</a> in Canada Everything trends of medicament. Read here.

 

YrlKB (26.11.2021 23:01)

<a href="https://lyrica2020.top">buy lyrica online</a>

 

PvsOH (27.11.2021 07:56)

<a href="http://diet-energy-diet.ru/">buy trazodone without a prescription</a>

 

YqdIQ (27.11.2021 14:37)

<a href="https://lyrica2020.top">can i buy lyrica</a>

 

PwnRF (27.11.2021 17:41)

http://ddcfans.cc/home.php?mod=space&uid=157574 https://www.runmang.com/space-uid-279496.html http://xtri.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=111780

 

TrpTA (28.11.2021 01:14)

Medicine information sheet. Cautions. <a href="https://allegra4all.top">can i get allegra online</a> in Canada Some trends of pills. Read now.

 

MalXJ (29.11.2021 13:08)

http://www.travianv.com/index.php?members/lyihc.57954/

 

ZvpLQ (29.11.2021 23:26)

<a href="https://abilify4all.top">buy abilify online</a>

 

OlhGF (30.11.2021 10:09)

https://lx.ahjxc.xyz/home.php?mod=space&uid=311029

 

TklDD (30.11.2021 18:04)

<a href="https://cephalexin4all.top">where to buy generic cephalexin</a>

 

HcwYX (01.12.2021 02:14)

https://thoughtflow.in/forums/users/zuuao/

 

GnyDP (01.12.2021 19:34)

http://jggsw.cn/upload/home.php?mod=space&uid=81702 http://dgxf-forum.com/home.php?mod=space&uid=625718 http://dy546.cn/home.php?mod=space&uid=90740

 

GffAY (01.12.2021 22:00)

<a href="https://claritin4all.top">where to buy claritin</a>

 

CrfVC (02.12.2021 04:07)

<a href="https://claritin4all.top">buy claritin without a prescription</a>

 

VoyPY (02.12.2021 10:24)

https://dnanir.net/vbold/member.php?u=307820

 

ZcbGQ (02.12.2021 12:18)

Drug information. Effects of Drug Abuse. <a href="https://cialis4all.top">order cialis</a> in USA Some trends of drug. Read now.

 

ZwgQC (02.12.2021 20:26)

http://www.110nj.cn/space-uid-264009.html http://forum.lizzardco.com/member.php?action=profile&uid=3299 http://www.rayjoyscm.com/home.php?mod=space&uid=39803

 

MsoID (03.12.2021 06:30)

<a href="https://cytotec4all.top">buy cytotec online</a>

 

PnxEP (03.12.2021 16:58)

http://molibeibei.picp.vip/home.php?mod=space&uid=106317

 

RhqWB (04.12.2021 13:20)

Pills information for patients. Drug Class. <a href="https://cymbalta4all.top">where buy cymbalta without rx</a> in Canada Actual about drug. Get information here.

 

AwhDR (04.12.2021 21:36)

Pills information sheet. Generic Name. <a href="https://flagyl4people.top">where to get cheap flagyl for sale</a> in the USA All news about medicine. Get here.

 

HtmWZ (05.12.2021 20:13)

<a href="https://doxycycline2022.top">where to buy doxycycline</a>

 

DvqVY (06.12.2021 05:05)

http://bbs.tanwanly.com/home.php?mod=space&uid=1059761

 

JesseRob (06.12.2021 11:12)

slottica wypЕ‚ata slottica bonus za rejestracjД™ slottica pl slottica opinie slottica logowanie slottica 23 slottica wyplata slottica darmowe spiny slottica bonus bez depozytu slottica 20 slottica bonus bez depozytu 2021 slottica zaloguj slottica kasyno slottica bonus slottica 18 slottica 23 [url=https://slottica-pl.com]slottica opinie[/url] slottica wypЕ‚ata [url=https://slottica-pl.com]slottica pl[/url] slottica bonus za rejestracjД™ [url=https://slottica-pl.com]slottica zaloguj[/url] slottica [url=https://slottica-pl.com/category/gry-darmowe]slottica darmowe spiny[/url] slottica bonus [url=https://slottica-pl.com]slottica zaloguj[/url] slottica 20 slottica darmowe spiny slottica bonus bez depozytu slottica logowanie slottica free spins slottica bonus za rejestracjД™ slottica pl slottica slottica wyplata slottica kasyno slottica wyplata [url=https://slottica-pl.com/category/gry-darmowe]slottica bonus za rejestracjД™[/url] slottica bonus [url=https://slottica-pl.com/category/gry-darmowe]slottica bonus bez depozytu 2021[/url] slottica logowanie [url=https://slottica-pl.com/category/gry-darmowe]slottica bonus za rejestracjД™[/url] slottica wypЕ‚ata [url=https://slottica-pl.com/category/gry-darmowe]slottica darmowe spiny[/url] slottica casino [url=https://slottica-pl.com]slottica[/url] slottica logowanie slottica wyplata slottica 23 slottica wypЕ‚ata slottica casino

 

BqpGA (06.12.2021 15:54)

<a href="https://doxycyclineph.top/">buy doxycycline without prescription</a>

 

TinGD (06.12.2021 23:28)

http://www.shelwinx.top/home.php?mod=space&uid=335573 https://www.i56.cc/home.php?mod=space&uid=159144 https://www.1xg.net/home.php?mod=space&uid=249431

 

HtzDH (07.12.2021 06:07)

https://jeannesauve.org/wp-includes/pgs/sovety_po_prohoghdeniyu_igry_assassin_039s_creed_unity_prohoghdenie_igry_081.html

 

AagKQ (07.12.2021 14:08)

<a href="http://diet-energy-diet.ru/">buy trazodone without a prescription</a>

 

MltSL (07.12.2021 23:13)

<a href="https://lisinopril2022.top/">where to buy lisinopril online</a>

 

ChvSY (08.12.2021 11:18)

http://www.wgsjys.com/home.php?mod=space&uid=150787 http://whyxsh.cn/home.php?mod=space&uid=10610 http://bbs.byr.cc/home.php?mod=space&uid=468998

 

YtwCL (08.12.2021 20:45)

<a href="https://lyricafor.top/">buy lyrica online</a>

 

EfeAD (08.12.2021 21:01)

http://bbs.zhizhuyx.com/home.php?mod=space&uid=4535779 http://1.ws867.com/home.php?mod=space&uid=55424 https://sashaswebpage.com/index.php?action=profile;u=363279

 

OsjZJ (09.12.2021 06:21)

http://webpaybbs.com/home.php?mod=space&uid=126360 http://gorodkanash.ru/user/VktZY/ http://www.xn--8prw0a.net/home.php?mod=space&uid=6568209

 

FdcLQ (09.12.2021 08:54)

http://www.catbags.co.uk/SatchelBag/leather-satchel-bags-for-school https://cryptolife.biz/what-are-bitcoin-miners-how-to-start-one/ http://global-safety-culture.com/StopGlobalWarming/solutions-to-stop-global-warming

 

XxdIV (09.12.2021 14:29)

<a href="https://pepcid4all.top/">buy pepcid without a prescription</a>

 

NmhIU (10.12.2021 03:10)

http://www.ixjt.cn/home.php?mod=space&uid=4180829 http://houbangmedical.com/home.php?mod=space&uid=20165 http://bbs.net.yoyun.cn/home.php?mod=space&uid=85589

 

LuqEQ (10.12.2021 05:27)

https://astkordon.ru/ https://klavamaster.ru/ https://ovkuseede.ru/ https://1100sovetov.ru/ https://guitarizmo.ru/

 

BsvQS (10.12.2021 12:40)

https://www.codetools.ir/users/dvflb https://www.tongchengdl.com/home.php?mod=space&uid=185845 http://viewtool.com/forum/home.php?mod=space&uid=251756

 

PbcGT (10.12.2021 15:34)

<a href="https://plaquenil4people.top/">plaquenil</a>

 

BqmSA (11.12.2021 17:08)

<a href="https://lisinopril22.top/">lisinopril</a>

 

PjuVJ (12.12.2021 00:58)

http://1.ws867.com/home.php?mod=space&uid=65439 https://rueangseaw.com/xvideo/index.php?action=profile;u=151549 http://xianjiansz.net/home.php?mod=space&uid=86104

 

TozZA (12.12.2021 21:39)

<a href="https://motrin4all.top/">buy motrin</a>

 

Frankguatt (13.12.2021 12:25)

очень интересно но чичего не понятно _________________ juego ruleta казинолы? онлайн тегін - [URL=http://kz.777casinobet.site]фонбет букмекерлік ке?сесі дербент[/URL] - ставкаларлар онлайн букмекерлік спортты? ставкаларлар

 

AizMK (13.12.2021 15:57)

http://api.wikin.cn/home.php?mod=space&uid=472888 http://www.sygk100.cn/home.php?mod=space&uid=11167225 http://david1973.m5yun.mydnns.com/home.php?mod=space&uid=337123

 

HptSF (14.12.2021 01:29)

<a href="https://prednisone4all.top">where to buy prednisone online</a>

 

YilZA (14.12.2021 15:27)

http://bbs.17dra.com/home.php?mod=space&uid=171946 http://www.mengsns.com/home.php?mod=space&uid=7007181 http://update2.tlqxol.com/bbs/home.php?mod=space&uid=181772

 

ZaxEM (15.12.2021 05:35)

<a href="https://pregabalininfo.top">generic pregabalin</a>

 

DrfZM (16.12.2021 14:19)

http://www.yzongke.com/home.php?mod=space&uid=171541 http://www.cruzenews.com/wp-content/plugins/zingiri-forum/mybb/member.php?action=profile&uid=708124 http://bbs.zgtsm.com/home.php?mod=space&uid=162772

 

TywSH (17.12.2021 01:19)

<a href="https://promethazine4all.top">buy promethazine without prescription</a>

 

XimWU (17.12.2021 07:48)

<a href="https://prozac4all.top">buy prozac</a>

 

MkuBG (17.12.2021 15:01)

<a href="https://seroquel4all.top">where to buy generic seroquel</a>

 

GtuTS (18.12.2021 02:58)

https://backflowtestersdirectory.com/author/zxshp/ http://www.tjjsh.com/dx/home.php?mod=space&uid=59588 http://www.huayuelou.info/home.php?mod=space&uid=731292

 

VuuIH (18.12.2021 09:39)

http://forum.3dservers.com.br/member.php?action=profile&uid=2681 http://houbangmedical.com/home.php?mod=space&uid=24092 http://58dsit.com/home.php?mod=space&uid=141002

 

XdkIR (18.12.2021 16:40)

http://www.512bbs.cn/home.php?mod=space&uid=295481 https://ibbs.uu.cc/home.php?mod=space&uid=6798106 http://www.aipeople.com.cn/home.php?mod=space&uid=1363354

 

CtxLB (19.12.2021 13:16)

<a href="https://valtrex4people.top">buy valtrex online no prescription</a>

 

LarSV (20.12.2021 01:48)

http://www.yfdzw.net/home.php?mod=space&uid=959195 http://51tongjishuju.com/home.php?mod=space&uid=76474 http://fast.download.free.fr/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=8413

 

OpqZY (20.12.2021 08:20)

http://bbs.wuan888.com/home.php?mod=space&uid=83445 https://patinajeartistico.es/oldforum/index.php?action=profile;u=356511 http://scutn.com/home.php?mod=space&uid=35601

 

EcxCD (20.12.2021 15:40)

http://47.104.131.156/home.php?mod=space&uid=47087 http://123.56.20.35/home.php?mod=space&uid=63826 http://trj.easyye.com/home.php?mod=space&uid=54977

 

GwlVY (21.12.2021 00:51)

price of ivermectin <a href="https://stromectollife.com/">buy ivermectin</a> ivermectin for mange dosage

 

WocSA (21.12.2021 07:37)

cialis interactions <a href="https://topiccialis.net/">purchase cialis</a> how much is cialis

 

CetAG (22.12.2021 01:19)

<a href="https://zofran4all.top">buy zofran without dr prescription</a>

 

RdbZI (22.12.2021 18:12)

http://bjsyouth.cn/home.php?mod=space&uid=60498 https://erohd.com/user/PuvEM/ https://www.19977.club/space-uid-17137270.html

 

Frankiguatt (23.12.2021 04:45)

Интересный пост _________________ казинолы? keno коэффициенттері - [URL=http://kz.bestrealmoneygames.xyz]матчтар?а футбол болжамдары сарапшыларды? пікірі[/URL] - ойын автоматтары адмирал

 

Franksguatt (25.12.2021 03:55)

Интересная новость _________________ вулкан ставкалар айна - [URL=http://kz.bk-info112.site]Путинні? спортты? болжамдары[/URL] - sport ru болжам

 

HhiME (04.01.2022 03:22)

<a href="https://lyrica2020.top">can i buy lyrica</a>

 

WtqLP (04.01.2022 14:49)

viagra woman <a href="https://topsildenafilcustomer.net/">viagra men</a> sildenafil para que sirve

 

TzoDD (05.01.2022 05:06)

sildenafil citrate <a href="http://viagrawallet.org/">generic viagra online</a> over the counter viagra

 

XxkHS (05.01.2022 11:15)

best natural viagra <a href="https://sildenafilbag.com/">viagra tablet</a> sildenafil revatio

 

YnsEV (06.01.2022 21:49)

Публикация от врачей и экспертов о COVID-19, на авторитетном интернет-издании Коронавирус-Контроль со ссылками на официальные и государственные источники Минздрав РФ - https://covid-maps.ru/ Эта информация для меня оказалась ценна, добавил в избранное.

 

JfkTP (09.01.2022 05:20)

what does cialis look like <a href="https://cialistobag.com/">when to take cialis for best results</a> adderall and cialis

 

UvzES (09.01.2022 12:44)

cialis 5 mg <a href="https://cialiswallet.com/">can i take 40mg of cialis</a> cialis canadian pharmacy

 

NpuEB (09.01.2022 21:35)

best herbal viagra <a href="https://menviagrashopping.com/">sildenafil dosages</a> female viagra walgreens

 

KizRC (10.01.2022 06:21)

women viagra <a href="https://topviagracash.com/">viagra connect</a> viagra walgreens

 

FebJF (12.01.2022 05:23)

viagra sex <a href="https://postviagratops.net/">viagra generic over the counter</a> sildenafil teva

 

DfmJQ (12.01.2022 09:07)

viagra 100mg price <a href="https://postviagratops.net/">sildenafil davis pdf</a> home remedy viagra

 

XejWX (12.01.2022 14:57)

cialis 20 mg price walmart <a href="https://tadalafilworldlife.org/">is cialis better than viagra</a> tadalafil cialis

 

UjdEK (12.01.2022 19:40)

<a href="https://rinskedouna.com/wp-content/pages/1xbet-bonus-code-promo-code-sign-up-offer.html">1xbet Bonus Code India 2022</a>

 

LnpDC (14.01.2022 15:41)

<a href="http://manin.pl/images/pgs/?1xbet_promo_code_for_registration.html">1xbet Bonus Code India 2022</a>

 

YhaWO (15.01.2022 00:05)

levitra 20mg vardenafil <a href="https://mylevitrabag.net/">levitra</a> vardenafil brand name

 

BtfMA (15.01.2022 07:45)

vardenafil vilitra 60 mg <a href="https://stoplevitrashop.com/">cheap vardenafil</a> vardenafil use

 

XxcFO (15.01.2022 16:07)

<a href="http://psychologues-psychologie.net/images/pages/1xbet_sign_up_promo_codes.html">1xbet Bonus Code India 2022</a>

 

XtaVM (15.01.2022 22:28)

<a href="http://amec.com.vn/wp-includes/pages/1xbet_registration_promo_code_2020.html">1XBET Bonus Code</a>

 

IuxNM (16.01.2022 17:41)

<a href="https://austinoptics.com/news/1xbet-promo-code-up-to-first-deposit.html">1XBET Promo Code 2022</a>

 

OcyLV (19.01.2022 02:43)

https://nichesbecrazy.com/news/1xbet-bonus-code-promo-code-sign-up-offer_1.html

 

UpvCC (19.01.2022 05:10)

http://ciarb.org.sg/wp-content/pages/1xbet-promo-code-for-india_5.html

 

RoeZD (19.01.2022 07:14)

http://pwijaya.or.id/pag/1xbet-promo-code-1xbet-promotion-coupon.html

 

WfhXB (19.01.2022 11:47)

http://carolinetalbotphoto.com/wp-includes/pages/?1xbet-promo-code-india-100-up-to-10-400-inr.html

 

CfdHZ (19.01.2022 12:25)

http://chaircoverking.com/include/inc/1xbet-promo-code-india-bonus-up-to-13000-inr_1.html

 

WwlVQ (19.01.2022 17:24)

<a href="https://austinoptics.com/news/1xbet-promo-code-up-to-first-deposit.html">code promo 1xbet cameroun du jour</a>

 

DdkNA (19.01.2022 21:21)

<a href="https://www.lafp.org/includes/pages/1xbet-promo-code-1xbet-bonus.html">1xbet promo code myanmar</a>

 

NtuJU (20.01.2022 02:11)

<a href="https://rinskedouna.com/wp-content/pages/1xbet-bonus-code-promo-code-sign-up-offer.html">promo code 1xbet free</a>

 

ZycWW (20.01.2022 06:37)

<a href="https://ceramicinspirations.co.uk/articles/1xbet-promo-code-bonus-up-to.html">1xbet promo cod</a>

 

HkaNW (20.01.2022 14:02)

http://bma.fr/wp-includes/pgs/1xbet-promo-code-for-india_5.html

 

NgsPO (20.01.2022 21:42)

<a href="https://austinoptics.com/news/1xbet-promo-code-up-to-first-deposit.html">code promo 1xbet russe</a>

 

QqbJG (21.01.2022 10:01)

<a href="https://austinoptics.com/news/1xbet-promo-code-up-to-first-deposit.html">onexbet promo code</a>

 

QptIC (21.01.2022 14:27)

<a href="https://www.lafp.org/includes/pages/1xbet-promo-code-1xbet-bonus.html">1xbet promo code sri lanka</a>

 

EsaAX (21.01.2022 18:53)

<a href="https://rinskedouna.com/wp-content/pages/1xbet-bonus-code-promo-code-sign-up-offer.html">1xbet new promo code</a>

 

GcsBX (22.01.2022 02:28)

http://mjvids.co.uk/skins/elm/1xbet-promo-code-for-india_5.html

 

VftOS (22.01.2022 09:49)

<a href="https://ceramicinspirations.co.uk/articles/1xbet-promo-code-bonus-up-to.html">1xbet promo code nigeria</a>

 

IxfMB (22.01.2022 13:43)

sildenafil 20 mg tablets <a href="https://armaviagra.org/">sildenafil citrate online</a> viagra 50 mg

 

HdzQF (22.01.2022 21:29)

buy cialis generic <a href="https://tadalafilcustomer.net/">20mg cialis</a> buying generic cialis

 

YbeCQ (24.01.2022 10:35)

https://pbase.com/topics/desertlake75/4_advantages_of_enjoying_mov

 

YlgJA (25.01.2022 16:52)

<a href="https://moiinterier.com/">пример</a>

 

GtpOA (26.01.2022 23:56)

http://buylyrica.populr.me/

 

VkyDU (27.01.2022 18:03)

http://www.gloriacharms.com/images/pages/?1xbet-promo-code-up-to-first-deposit.html

 

KcgEP (28.01.2022 16:38)

http://palaiosagiosathanasios.com/images/incs/?1xbet-promo-code-best-bonus-for-india_1.html

 

YrrEE (29.01.2022 00:21)

http://ciarb.org.sg/wp-content/pages/1xbet-promo-code-for-india_5.html http://chaircoverking.com/include/inc/1xbet-promo-code-india-bonus-up-to-13000-inr_1.html http://bma.fr/wp-includes/pgs/1xbet-promo-code-for-india_5.html http://mjvids.co.uk/skins/elm/1xbet-promo-code-for-india_5.html http://www.gloriacharms.com/images/pages/?1xbet-promo-code-up-to-first-deposit.html

 

LnjWK (29.01.2022 18:22)

http://fostoria.org/new/inc/1xbet-registration-promo-code.html

 

KlsXD (30.01.2022 05:11)

http://pratamalistrik.com/wp-content/pages/1xbet-registration-promo-code.html

 

DvkIE (01.02.2022 09:53)

http://hdvideo.cat/wp-content/pages/1xbet-registration-promo-code.html

 

EqbQM (02.02.2022 22:59)

Зеркало сайта Гидра, как им пользоваться? <a href="https://hydraclubruzxpnew4af.com">hydra сайт</a> Не всегда получается открыть официальный сайт маркетплейса Hydra2web. В некоторых случаях он может быть заблокирован провайдером. В этом случае, вам нужно использовать <a href="https://https://hydraclubruzxpnew4af.com/" title="Гидра зеркало">Гидра зеркало</a>, чтобы попасть на сайт и делать покупки в обычном режиме. Зеркало сайта находится на другом хостинге и может иметь другое доменное имя. Список доступных ресурсов всегда можно найти на официальном сайте или тематических сообществах. Как оплатить товары на сайте Hydra market Подобные ресурсы, включая Hydraruzxpnew4af, принимают исключительно криптовалюту. Это необходимо для того, чтобы иметь максимальную степень анонимности. Ведь крипто кошелек почти невозможно отследить.

 

UsyKU (03.02.2022 12:10)

<a href="https://hydraclubruzxpnew4af.com">купить гашиш гидра</a>

 

HomJF (09.02.2022 03:11)

http://braveheartmarine.com/includes/robots/1xbet-registration-promo-code.html

 

QxvHM (09.02.2022 19:20)

https://forum.cstalking.tv/cpstyles/vB/?1xbet-registration-promo-code.html

 

SqtIV (01.04.2022 19:23)

https://1lecheniezubov.ru/ Лечение зубов в Москве на Братиславской - ExpAil - это возможность сэкономить деньги и время (от 5 до 30%) на оказание качественной стоматологической помощи. Пациенты со всего мира приезжают в Москву в поисках доступного стоматолога. ExpAil будет рад принять вас для тщательно продуманной и индивидуально подобранной стоматологии на самом современном оборудовании клиники note Стоматология на Братиславской

 

VrjQG (03.04.2022 07:16)

Generic Desyrel (Trazodone) is an antidepressant. It may also be used for relief of an anxiety disorder (e.g., sleeplessness, tension) or chronic pain. It is used to treat depression. <a href="https://trazodone2022.top">where to buy cheap trazodone no prescription</a>

 

adjubs (08.04.2022 20:51)

essay about community service <a href="https://mypsychologyessay.net/">essay on nursing career</a> essay community service daycare

 

poriumS (21.04.2022 22:40)

cialis not working anymore <a href="https://cialiscine.com/">tadalafil 20 mg</a> cialis strength

 

Blerne (24.04.2022 00:11)

viagra 100mg street price <a href="https://mustviagralife.com/">sildenafil 20 mg tablet</a> sildenafil price walmart

 

grorge (24.04.2022 14:45)

cialis generic over the counter <a href="https://cialisfact.com/">cialis vs.viagra reviews</a> how long does it take for cialis to kick in

 

MontePoure (29.04.2022 16:26)

[url=http://cheapdrugs.store/#]cheap erectile dysfunction pills[/url]

 

Emiche (01.05.2022 10:12)

vardenafil other names <a href="https://levitrashot.org/">levitra website</a> vardenafil uses

 

Whence (02.05.2022 14:03)

online viagra <a href="https://viagraent.com/">sildenafil para que sirve</a> buy viagra cheapest

 

fiquilia (02.05.2022 17:50)

sildenafil <a href="https://viagravill.com/">viagra usa</a> lovely lilith viagra falls

 

alteda (03.05.2022 18:43)

cialis for bph insurance coverage <a href="https://cialiskitch.com/">cialis on line</a> generic cialis canada

 

Tofafe (04.05.2022 16:40)

cost of cialis in canada <a href="https://cialisbalk.org/">viagra or cialis</a> how fast does cialis work

 

Williamwaw (05.05.2022 14:18)

how much is prednisone 10mg <a href=" https://prednisonemrt.online/# ">buy prednisone online</a> prednisone 5mg daily

 

Christina (05.05.2022 21:56)

Дивитися фільми українською мовою онлайн в HD якості link

 

Williamwaw (07.05.2022 05:55)

cialis at canadian pharmacy <a href=" https://cialismrt.com/# ">cialis, levetra, viagra for less</a> long term side effects of cialis

 

Alloft (07.05.2022 18:57)

sildenafil pronounce <a href="https://myviagrabest.com/">female viagra over the counter</a> canada viagra

 

Williamwaw (07.05.2022 21:38)

prednisone 40mg <a href=" https://prednisonemrt.online/# ">generic prednisone</a> prednisone pharmacy prices

 

Williamwaw (08.05.2022 11:39)

online canadian drugstore <a href=" https://cheapdrugsmrt.com/# ">ed medicines</a> buy prescription drugs online

 

Williamwaw (09.05.2022 02:15)

where to buy prednisone uk <a href=" https://prednisonemrt.com/# ">prednisone for sale</a> average cost of prednisone

 

Williamwaw (09.05.2022 16:00)

prednisone without prescription.net <a href=" https://prednisonemrt.com/# ">buying prednisone on line</a> prednisone 20mg capsule

 

gymnbype (10.05.2022 10:36)

cialis half life <a href="https://cialisarma.net/">cialis professional</a> purchase cialis

 

Williamwaw (10.05.2022 12:52)

prescription drugs without prior prescription <a href=" https://cheapdrugsmrt.online/# ">cheap erectile dysfunction pills</a> best male ed pills

 

CharlesBub (11.05.2022 12:32)

ed dysfunction treatment <a href=" https://edpillcanada.com/# ">the best ed pill</a> ed pill

 

CharlesBub (12.05.2022 05:17)

carprofen without vet prescription <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">buy prescription drugs from india</a> prescription meds without the prescriptions

 

CharlesBub (13.05.2022 08:17)

ivermectin overdose cattle <a href=" https://stromectolca.com/# ">stromectol tablets for humans</a> ivermectin for ringworm in cattle

 

CharlesBub (14.05.2022 00:44)

propecia hair <a href=" https://finasteridemen.com/# ">finasteride hair</a> generic propecia usa

 

CharlesBub (14.05.2022 17:10)

buy cheap propecia <a href=" https://finasteridemen.com/# ">propecia 5mg for sale</a> propecia pills

 

flerekem (15.05.2022 08:22)

business analyst cover letter <a href="https://resumecoverletteronline.com/">https://www.resumecoverletteronline.com/</a> good font for resume

 

CharlesBub (15.05.2022 10:05)

comfortis without vet prescription <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">buy prescription drugs from canada</a> prescription drugs online without

 

CharlesBub (15.05.2022 22:45)

ivermectin 8000 <a href=" https://stromectolca.com/# ">ivermectin brand name</a> guinea pig ivermectin topical dose

 

CanadaStupe (16.05.2022 16:31)

india pharmacy without dr prescriptions <a href=" https://indiadrs.com/# ">reputable online pharmacies in india</a> overseas pharmacies online

 

Jamesaceva (17.05.2022 07:13)

[url=https://avto-dublikat.ru/]дубликат номеров на машину[/url] [url=https://avto-dublikat.ru/]http://www.avto-dublikat.ru/[/url] [url=https://checkhostname.com/domain/https://avto-dublikat.ru/]http://www.google.be/url?q=https://avto-dublikat.ru/[/url] http://avto-dublikat.ru/

 

CanadaStupe (17.05.2022 07:20)

discount prescription drugs online <a href=" https://canadadrs.online/# ">order prescriptions online without doctor</a> internet pharmacy no prior prescription

 

CanadaStupe (17.05.2022 23:53)

best ed treatment <a href=" https://edpilldrs.com/# ">buy ed pills online</a> best pill for ed

 

CanadaStupe (18.05.2022 15:37)

stromectol price usa <a href=" https://stromectoldrs.com/# ">stromectol price usa</a> stromectol for humans for sale

 

MichaelShapy (20.05.2022 06:15)

online purchase of tadalafil in india <a href=" https://cialistlf.com/# ">tadalafil without a doctor's prescription</a> generic tadalafil 20mg india

 

MichaelShapy (20.05.2022 22:33)

sildenafil 100 mg <a href=" https://viagrasln.com/# ">price for viagra</a> viagra

 

MichaelShapy (21.05.2022 14:19)

viagra tablets for men <a href=" https://viagrasln.com/# ">sildenafil 20 mg</a> viagra where to buy

 

MichaelShapy (22.05.2022 03:27)

lowest price tadalafil <a href=" https://cialistlf.com/# ">tadalafil 20 mg buy online</a> tadalafil

 

MichaelShapy (22.05.2022 16:13)

where to buy cheap clomid online <a href=" https://clomidclo.com/# ">clomid</a> clomid for sale canada

 

Jamesaceva (22.05.2022 16:27)

[url=https://avto-dublikat.ru/]дубликаты номеров по новому гост[/url] [url=https://avto-dublikat.ru/]https://avto-dublikat.ru/[/url] [url=http://google.bs/url?q=https://avto-dublikat.ru/]http://ip.webmasterhome.cn/?ipstr=https://avto-dublikat.ru/[/url] https://www.avto-dublikat.ru/

 

JamesKam (23.05.2022 10:55)

ivermectin coronavirus trials <a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol 12 mg tablets</a> stromectol covid 19

 

DavidFielf (23.05.2022 16:58)

Are you playing Taxi Infinity and Axieinfinity to no avail? Try a private program that will do everything for you, the program can play and farm Axie for you: https://downlod.fun/Axie_farm_bot/ Archive password: 2022 Get a 14-day free test of the program and earn up to 3000slp per week. you can watch a video demonstration of the performance of our program directly on the website Support in telegram @AXIE_SUPP

 

JamesKam (24.05.2022 01:54)

stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectol.company/# ">worming sheep with ivermectin</a> ivermectin amazon

 

JamesKam (24.05.2022 15:29)

stromectol tablets for humans <a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol for sale</a> stromectol for sale

 

JamesKam (25.05.2022 06:57)

stromectol for sale <a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol for sale</a> ivermectin for dogs fleas

 

Craigamove (26.05.2022 04:16)

viagra without a doctor prescription <a href=" https://viagrasus.com/# ">viagra online usa</a> online doctor prescription for viagra

 

Craigamove (26.05.2022 20:49)

over the counter viagra <a href=" https://viagrasus.com/# ">online doctor prescription for viagra</a> how much is viagra

 

DavidFielf (26.05.2022 23:56)

Are you playing Taxi Infinity and Axieinfinity to no avail? Try a private program that will do everything for you, the program can play and farm Axie for you: https://downlod.fun/Axie_farm_bot/ Archive password: 2022 Get a 14-day free test of the program and earn up to 3000slp per week. you can watch a video demonstration of the performance of our program directly on the website Support in telegram @AXIE_SUPP

 

AndrewKiz (27.05.2022 14:22)

cialis with effexor <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">cialis</a> buy cialis from india

 

AndrewKiz (28.05.2022 06:24)

buy some cialis <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">buy tadalafil</a> cialis dosing

 

AndrewKiz (29.05.2022 13:56)

cialis for sale <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil 20mg best price</a> brand cialis usa

 

AndrewKiz (30.05.2022 03:25)

what is the difference between viagra and cialis <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">cialis pills</a> generic cialis us pharmacy

 

Vernonfew (30.05.2022 08:22)

cialis dosage strengths <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">cialis</a>

 

AndrewKiz (30.05.2022 16:48)

cialispills online <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">cialis</a> how to get cialis

 

ZadlaryTuB (31.05.2022 10:15)

[url=http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai/]вывеземмусор[/url] [url=http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai]http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai[/url] [url=https://zippyapp.com/redir?u=http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai/]https://www.google.tk/url?q=http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai/[/url]

 

Huckdeds (03.06.2022 05:30)

bimatoprost lash growth <a href="https://bimatoprostonlines.com/">bimatoprost ophthalmic</a> bimatoprost timolol ophthalmic solution

 

RalphPleri (04.06.2022 19:14)

difference between cialis and viagra <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil without a doctor's prescription</a>

 

Strompat (05.06.2022 09:18)

[url=https://stromectolgf.online/#]ivermectin lotion price[/url] ivermectin tablets order

 

Ivernus (06.06.2022 05:25)

ivermectin drug <a href=" https://stromectolgf.com/# ">ivermectin brand name</a>

 

Omissump (08.06.2022 09:17)

difference between augmentin and amoxicillin <a href="https://augmentinlife.net/">augmentin epocrates</a> clavulanate augmentin

 

IsmaelCouLk (08.06.2022 15:20)

[url=http://center-tec.ru/index6.html]специалист по противопожарной безопасности переподготовка[/url] [url=http://www.center-tec.ru/index6.html]http://center-tec.ru/index6.html[/url] [url=https://www.google.at/url?q=http://center-tec.ru/index6.html]http://rid.org.ua/?goto=http://center-tec.ru/index6.html[/url]

 

Agothe (09.06.2022 08:19)

orlistat structure <a href="https://mxorlistat.com/">orlistat alli</a> orlistat 120 mg cheapest

 

Thomasproot (11.06.2022 19:30)

[url=https://drwithoutdoctorprescription.com/#]ed meds online without doctor prescription[/url] sildenafil without a doctor's prescription

 

DoiiMotsEmoma (16.06.2022 14:13)

Najlepsze kwatery W Augustowie https://www.najlepszekwaterywaugustowie24.online augustow ul zarzecze noclegi [URL=https://www.najlepszekwaterywaugustowie24.online/noclegi-orla-podlaskie]www.najlepszekwaterywaugustowie24.online/noclegi-orla-podlaskie[/URL]

 

DraiMotsEmoma (16.06.2022 14:51)

Najlepsze pokoje W Augustowie [url=https://www.najlepszepokojewaugustowie.online]www.najlepszepokojewaugustowie.online[/url] noclegi nad jeziorem https://www.najlepszepokojewaugustowie.online/podlaskie-noclegi-leniczwka

 

JamisonKAM (16.06.2022 23:49)

viagra without a doctor prescription <a href=" https://sildenafilmg.shop/# ">viagra</a> https://sildenafilmg.com/ where to buy viagra [url=https://sildenafilmg.com/#]buy real viagra online[/url] price of viagra

 

Cesarnus (21.06.2022 16:09)

[url=https://www.jobsmarket.com.ua/content/osobennosti-karernogo-konsultirovaniya/]рекрутинговый центр[/url] [url=https://psy.media/zavist-kak-faktor-vygoranija/]https://ais.by/article/preimushchestva-sotrudnichestva-s-rekrutingovymi-agentstvami[/url] [url=http://www.mn2020.org/?URL=https://adminresurs.by/]http://google.st/url?q=https://adminresurs.by/[/url]

 

HomerBix (22.06.2022 18:27)

where to get clomid medication <a href=" https://clomidforsale.life/# ">clomid tablets india</a> https://amoxilforsale.best/# generic for amoxicillin [url=https://prednisoneforsale.store/#]prednisone prescription online[/url] 1250 mg prednisone

 

Shelbyton (22.06.2022 23:57)

[url=https://clomidforsale.life/#]buy clomid in canada[/url] can i buy clomid over the counter

 

HomerBix (25.06.2022 09:01)

[url=https://buylipitor.store/#]cheap lipitor online[/url] generic lipitor 10mg

 

EdwardTes (27.06.2022 12:29)

does tamoxifen cause bone loss <a href=" https://buynolvadex.store/# ">who should take tamoxifen</a>

 

ZeuTU (30.06.2022 01:54)

Celebrex is a NSAIDs drug (Non-steroidal anti-inflammatory medicine). It works by reducing the amount of certain chemicals in your body that cause pain, fever, and inflammation. Celebrex is used to treat rheumatoid arthritis and osteoarthritis <a href="https://celebrex4us.top">cost of celebrex</a>

 

Isiahsnice (30.06.2022 09:10)

diflucan buy online canada <a href=" https://diflucan.icu/# ">ordering diflucan generic</a>

 

GeorgeViods (01.07.2022 05:52)

https://erectionpills.best/# male ed drugs

 

Isiahsnice (01.07.2022 21:57)

diflucan brand name <a href=" https://diflucan.icu/# ">diflucan 150mg fluconazole</a>

 

Isiahsnice (03.07.2022 10:34)

ed meds online without prescription or membership <a href=" https://withoutprescription.store/# ">canadian medications</a>

 

GeorgeViods (04.07.2022 19:29)

https://cipro.best/# buy cipro online without prescription

 

Isiahsnice (04.07.2022 23:25)

ed meds online without prescription or membership <a href=" https://withoutprescription.store/# ">buy prescription drugs without doctor</a>

 

DarrellMeple (08.07.2022 19:34)

best ed pills non prescription <a href=" https://edpills.best/# ">natural remedies for ed</a>

 

XglSF (09.07.2022 02:33)

<a href="https://абат-чувашторгтехника.рф/">abat оборудование официальный сайт</a>

 

DarrellMeple (10.07.2022 09:21)

generic clomid for sale <a href=" https://clomidonline.icu/# ">clomid 100mg for sale</a>

 

Steveninire (10.07.2022 15:06)

[url=https://toyotyres.site/]toyo цена[/url] [url=https://toyotyres.site]https://toyotyres.site/[/url] [url=https://24net.kz/go?url=https://toyotyres.site/]http://maps.google.ro/url?q=https://toyotyres.site/[/url]

 

DavidPoeva (10.07.2022 15:22)

https://stromectol.life/# stromectol

 

Donaldven (11.07.2022 06:56)

Legal, eu estava procurando por isso há muito tempo _________________ casino konsta kz restaurante marinho - [url=https://35ycazino.site/66.html]NГЈo Г© possГ­vel baixar o aplicativo olymp bk no iphone[/url], programas de previsГµes de futebol

 

OaqLC (11.07.2022 16:49)

http://3gym-samara.ru/2019/10/29/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8e-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/#comment-3990

 

ToeAB (12.07.2022 08:35)

<a href="https://maulanet.ru/">шины michelin</a>

 

Donaldven (12.07.2022 22:53)

Obrigado, eu estava procurando por um longo tempo Tempo _________________ bookmaker maratona apostas desportivas - https://cazinos777.site baixar slots para android por dinheiro

 

Steveninire (13.07.2022 13:24)

[url=https://toyotyres.site/]toyo цена[/url] [url=https://toyotyres.site/]https://www.toyotyres.site/[/url] [url=http://google.gp/url?q=https://toyotyres.site/]http://maps.google.to/url?q=https://toyotyres.site/[/url]

 

Typsurry (13.07.2022 16:58)

More Info http://www.google.co.nz/url?q=http://panchostaco.com/htm/ prevent Zaragoza

 

Donaldven (14.07.2022 10:16)

Legal + pelo post _________________ perdas nas casas de apostas - [url=https://cazinoz777.site/176.html]casino clube sa[/url], previsГЈo para vГґlei china-brasil

 

JamesbuM (15.07.2022 08:51)

https://stromectoltrust.com/# stromectol 12 mg tablets

 

Donaldven (15.07.2022 09:56)

+ pelo post _________________ calendГЎrio de torneios de poker do casino du liban - [url=https://kazinobut.site/304.html]reabastecer conta na casa de apostas 1xbet[/url], Casa de apostas Novopolotsk mais menos

 

Davidzit (16.07.2022 15:50)

[url=https://autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/respublika-auto/]республика автосалон реальные отзывы[/url] [url=http://autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/respublika-auto/]http://autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/respublika-auto/[/url] [url=http://www.google.az/url?q=https://autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/respublika-auto/]http://bbs.diced.jp/jump/?t=https://autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/respublika-auto/[/url]

 

Arthurpal (17.07.2022 17:45)

https://pharmacyizi.com/# online ed medications

 

Eduardowef (18.07.2022 12:30)

[url=http://www.kremlinrus.ru/article/455/151796/]Elena Likhach husband[/url] [url=http://kremlinrus.ru/article/455/151796/]https://www.kremlinrus.ru/article/455/151796/[/url] [url=http://www.undercovernyc.com/?URL=http://www.kremlinrus.ru/article/455/151796/]https://google.co.tz/url?q=http://www.kremlinrus.ru/article/455/151796/[/url]

 

Arthurpal (19.07.2022 07:10)

https://pharmacyizi.com/# ed pills online pharmacy

 

JamesMub (19.07.2022 11:58)

[url=https://www.ogirk.ru/2022/07/18/tvorchestvo-eleny-lihach-vchera-segodnja-zavtra/]Elena Likhach[/url] [url=https://www.ogirk.ru/2022/07/18/tvorchestvo-eleny-lihach-vchera-segodnja-zavtra/]https://www.ogirk.ru/2022/07/18/tvorchestvo-eleny-lihach-vchera-segodnja-zavtra/[/url] [url=https://datum.tv/ra.asp?url=https://www.ogirk.ru/2022/07/18/tvorchestvo-eleny-lihach-vchera-segodnja-zavtra/]http://www.google.si/url?q=https://www.ogirk.ru/2022/07/18/tvorchestvo-eleny-lihach-vchera-segodnja-zavtra/[/url]

 

Richardsearp (19.07.2022 13:54)

ed in young men <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">mens ed</a>

 

Arthurpal (20.07.2022 20:18)

https://pharmacyizi.com/# pharmacy drugs

 

LanceBab (20.07.2022 21:05)

[url=https://elena-likhach.ru/]Елена Лихач стихи[/url] [url=https://elena-likhach.ru]http://elena-likhach.ru/[/url] [url=http://google.com.tw/url?q=https://elena-likhach.ru/]http://google.com.bh/url?q=https://elena-likhach.ru/[/url]

 

Georgeglymn (23.07.2022 07:37)

https://allpharm.store/# Zanaflex

 

JulioVaf (23.07.2022 17:14)

Obrigado, + _________________ casino não pode ganhar - [url=https://pinup34.site/95.html]casino en ligne milionário[/url], casino jack ploiesti

 

EarnestGar (24.07.2022 16:42)

tadalafil canadian pharmacy <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">online otc pharmacy</a>

 

JohnnieGub (24.07.2022 17:30)

[url=https://www.litprichal.ru/press/311/]Елена Лихач стихи[/url] [url=http://litprichal.ru/press/311/]https://litprichal.ru/press/311/[/url] [url=http://cse.google.cm/url?q=https://www.litprichal.ru/press/311/]http://www.google.sk/url?q=https://www.litprichal.ru/press/311/[/url]

 

Georgeglymn (25.07.2022 08:46)

https://onlinepharmacy.men/# canadian pharmacy checker

 

JohdnieGub (25.07.2022 13:33)

[url=https://www.ereport.ru/prel/elena-lihach-poetessa-sovremennosti-detstvo-i-rannyaya-yunost.htm]Elena Likhach husband[/url] [url=http://www.ereport.ru/prel/elena-lihach-poetessa-sovremennosti-detstvo-i-rannyaya-yunost.htm]http://www.ereport.ru/prel/elena-lihach-poetessa-sovremennosti-detstvo-i-rannyaya-yunost.htm[/url] [url=http://hr.bjx.com.cn/go.aspx?u=https://www.ereport.ru/prel/elena-lihach-poetessa-sovremennosti-detstvo-i-rannyaya-yunost.htm]http://maps.google.to/url?q=https://www.ereport.ru/prel/elena-lihach-poetessa-sovremennosti-detstvo-i-rannyaya-yunost.htm[/url]

 

Alfonsosewly (26.07.2022 12:08)

[url=http://specodegdaoptom.ru/]ближний магазин спецодежда[/url] [url=http://specodegdaoptom.ru]http://www.specodegdaoptom.ru/[/url] [url=http://google.com.pr/url?q=http://specodegdaoptom.ru/]http://www.google.hu/url?q=http://specodegdaoptom.ru/[/url]

 

ClezeripLover (26.07.2022 15:06)

 

Georgeglymn (26.07.2022 21:43)

https://onlinepharmacy.men/# pharmacy in canada

 

Davidsmemo (28.07.2022 18:32)

[url=https://dorog-asfaltirovanie.ru/]асфальтирование дорог[/url] [url=http://dorog-asfaltirovanie.ru/]http://www.dorog-asfaltirovanie.ru[/url] [url=http://kassirs.ru/sweb.asp?url=https://dorog-asfaltirovanie.ru/]https://www.hosting22.com/goto/?url=https://dorog-asfaltirovanie.ru/[/url]

 

Careysceda (31.07.2022 00:17)

[url=http://stromectolbestprice.com/#]ivermectin toxicity in dogs[/url] ivermectin dosage for pigs

 

Jamesgrony (01.08.2022 18:23)

[url=https://drugsbestprice.com/#]cure ed[/url] how to cure ed naturally

 

DavidDut (04.08.2022 23:04)

[url=https://medrxfast.com/#]pet meds without vet prescription[/url] ed prescription drugs

 

Warranurimi (05.08.2022 10:38)

[url=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/]seo оптимизация москва[/url] [url=http://prodvizhenie-saitov-24.ru]https://prodvizhenie-saitov-24.ru[/url] [url=https://google.se/url?q=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/]http://google.de/url?q=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/[/url]

 

Jasongof (05.08.2022 14:01)

[url=https://urflex.ru/tovarnye-znaki.html]Регистрация Патента на полезную модель[/url] [url=http://www.urflex.ru]https://urflex.ru[/url] [url=http://www.google.gm/url?q=https://urflex.ru/]http://google.co.ve/url?q=https://urflex.ru/[/url]

 

DavidDut (06.08.2022 12:20)

[url=https://medrxfast.com/#]canadian medications[/url] pet meds without vet prescription canada

 

Robertasymn (06.08.2022 12:32)

[url=http://lex-center.ru]как подать заявление в полицию[/url] [url=http://lex-center.ru]http://lex-center.ru/[/url] [url=https://google.ae/url?q=http://lex-center.ru/]http://www.websiteoutlook.com/www.http://lex-center.ru/[/url]

 

Darrellscuts (06.08.2022 17:14)

canadian drugs <a href=" https://medrxfast.com/# ">best ed pills non prescription</a> https://medrxfast.com/# pet meds without vet prescription canada

 

DavidDut (08.08.2022 06:17)

[url=https://medrxfast.com/#]buy prescription drugs without doctor[/url] ed meds online without prescription or membership

 

Jasongof (08.08.2022 12:26)

[url=https://urflex.ru/predstavitelstvo-v-grazhdanskih-delah.html]Адвокаты по арбитражным делам[/url] [url=http://www.urflex.ru]https://urflex.ru[/url] [url=https://www.google.td/url?q=https://urflex.ru/]https://domain.opendns.com/https://urflex.ru/[/url]

 

Warrenurimi (09.08.2022 09:58)

[url=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/]поисковое продвижение сайта интернет магазина[/url] [url=https://www.prodvizhenie-saitov-24.ru]https://www.prodvizhenie-saitov-24.ru[/url] [url=http://www.promwood.com/de/url/?l=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/]http://google.com.fj/url?q=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/[/url]

 

Warrenurimi (09.08.2022 22:23)

[url=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/]комплексное продвижение сайта[/url] [url=https://www.prodvizhenie-saitov-24.ru/]http://www.prodvizhenie-saitov-24.ru[/url] [url=http://vidoz.com.ua/go/?url=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/]https://cse.google.cl/url?q=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/[/url]

 

Darrellscuts (10.08.2022 12:45)

buy canadian drugs <a href=" https://medrxfast.com/# ">ed prescription drugs</a> https://medrxfast.com/# prescription without a doctor's prescription

 

Bricegeare (10.08.2022 13:06)

[url=https://eroticheskiy-massage-kazan.ru]эротический массаж геи казань[/url] [url=http://eroticheskiy-massage-kazan.ru/]https://eroticheskiy-massage-kazan.ru[/url] [url=http://www.google.ru/url?q=https://eroticheskiy-massage-kazan.ru]https://www.google.sr/url?q=https://eroticheskiy-massage-kazan.ru[/url]

 

Awallody (10.08.2022 18:55)

bet9ja nigeria sport betting <a href="https://betsportscash.com/">sports bets</a> bet america sports

 

DavidDut (11.08.2022 08:14)

[url=https://medrxfast.com/#]tadalafil without a doctor's prescription[/url] canadian online pharmacy

 

FrancisElaph (11.08.2022 14:01)

[url=https://mobileax.ru/]в каком году вышли apple watch 3[/url] [url=https://mobileax.ru/]http://www.mobileax.ru[/url] [url=http://www.naboovalley.com/?URL=https://mobileax.ru/]https://google.co.vi/url?q=https://mobileax.ru/[/url]

 

MathewMumma (11.08.2022 20:03)

[url=https://futuramia.ru/program/den-rozhdeniya-among-as/]https://futuramia.ru/[/url] [url=https://futuramia.ru/program/master-klass-po-izgotovleniyu-morozhennogo/]https://futuramia.ru/program/dryts-tyts-prazdnik-dlya-malyshej/[/url] [url=http://www.sandradehaan.nl/?URL=https://futuramia.ru/]https://www.orthodoxytoday.org/?URL=https://futuramia.ru/[/url]

 

Bricegeare (12.08.2022 07:02)

[url=https://eroticheskiy-massage-kazan.ru]эротический массаж отзывы казань[/url] [url=https://eroticheskiy-massage-kazan.ru]https://eroticheskiy-massage-kazan.ru/[/url] [url=https://google.ps/url?q=https://eroticheskiy-massage-kazan.ru]http://www.google.td/url?q=https://eroticheskiy-massage-kazan.ru[/url]

 

Steverfut (12.08.2022 07:48)

[url=https://hi-servis.ru/]сервисный центр по ремонту компьютеров[/url] [url=http://www.hi-servis.ru]https://hi-servis.ru/[/url] [url=https://google.is/url?q=https://hi-servis.ru/]http://cse.google.hu/url?q=https://hi-servis.ru/[/url]

 

Steverfut (12.08.2022 10:14)

[url=https://hi-servis.ru/]ремонт компьютеров подольск[/url] [url=https://hi-servis.ru/]https://hi-servis.ru/[/url] [url=http://google.com.py/url?q=https://hi-servis.ru/]https://cse.google.gy/url?q=https://hi-servis.ru/[/url]

 

Donaldven (12.08.2022 18:41)

Obrigado, + _________________ casino online analisa site honesto - [url=https://casino13.site/42.html]jogar slot machine forno[/url], caça-níqueis três jogos de graça

 

DavidDut (12.08.2022 23:21)

[url=https://medrxfast.com/#]prescription drugs canada buy online[/url] prescription drugs online

 

Steverfut (13.08.2022 05:19)

[url=https://hi-servis.ru/]ремонт компьютеров в москве на дому[/url] [url=https://www.hi-servis.ru]http://www.hi-servis.ru[/url] [url=https://www.google.kg/url?q=https://hi-servis.ru/]https://google.im/url?q=https://hi-servis.ru/[/url]

 

HectorTaf (13.08.2022 12:18)

[url=https://autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/abc-auto/]авто абс ру отзывы[/url] [url=https://www.autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/abc-auto]https://www.autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/abc-auto[/url] [url=http://google.tm/url?q=https://autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/abc-auto/]http://www.searchdaimon.com/?URL=https://autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/abc-auto/[/url]

 

Donaldven (13.08.2022 19:01)

muito interessante, mas nada é claro _________________ Aposta na Copa do Mundo FIFA - [url=https://kazinoa.site/390.html]casino niagara motown[/url], bookmaker maratona não está incluso

 

Jamesaceva (14.08.2022 11:02)

[url=https://avto-dublikat.ru/]дубликаты номерных знаков[/url] [url=http://avto-dublikat.ru/]https://avto-dublikat.ru/[/url] [url=http://google.sc/url?q=https://avto-dublikat.ru/]http://www.google.ps/url?q=https://avto-dublikat.ru/[/url] https://avto-dublikat.ru/

 

DavidDut (14.08.2022 12:00)

[url=https://medrxfast.com/#]prescription without a doctor's prescription[/url] comfortis for dogs without vet prescription

 

Francisfunny (14.08.2022 14:14)

[url=https://stroim-doma-rf.ru/]строительство дома под ключ[/url] [url=http://www.stroim-doma-rf.ru/]http://stroim-doma-rf.ru/[/url] [url=http://google.gy/url?q=https://stroim-doma-rf.ru/]https://google.st/url?q=https://stroim-doma-rf.ru/[/url]

 

Gregorypax (14.08.2022 17:54)

[url=https://guard-car.ru/]дубликат номеров на машину[/url] [url=https://www.guard-car.ru/]https://www.guard-car.ru/[/url] [url=https://www.google.vg/url?q=https://guard-car.ru/]http://www.google.at/url?q=https://guard-car.ru/[/url]

 

Jamesoxymn (15.08.2022 11:19)

ультрафиолетовые лампы для бассейнов [url=https://www.intex-press.by/2021/08/23/osveshhenie-dlya-bassejna-dolzhno-byt-kachestvennym-i-pravilnym/]https://www.intex-press.by/2021/08/23/osveshhenie-dlya-bassejna-dolzhno-byt-kachestvennym-i-pravilnym/[/url] [url=https://pr-cy.ru/jump/?url=https://www.intex-press.by/2021/08/23/osveshhenie-dlya-bassejna-dolzhno-byt-kachestvennym-i-pravilnym/]https://www.google.fr/url?q=https://www.intex-press.by/2021/08/23/osveshhenie-dlya-bassejna-dolzhno-byt-kachestvennym-i-pravilnym/[/url]

 

Davidsmemo (15.08.2022 14:07)

[url=https://xn-----6kcabaabrn8dcgehs8a0cgpj5a0q.xn--p1ai]технология укладки асфальта[/url] [url=http://www.xn-----6kcabaabrn8dcgehs8a0cgpj5a0q.xn--p1ai/]http://xn-----6kcabaabrn8dcgehs8a0cgpj5a0q.xn--p1ai[/url] [url=http://www.google.gm/url?q=https://xn-----6kcabaabrn8dcgehs8a0cgpj5a0q.xn--p1ai]https://google.mu/url?q=https://xn-----6kcabaabrn8dcgehs8a0cgpj5a0q.xn--p1ai[/url]

 

CharlesPlove (15.08.2022 22:08)

[url=https://www.tuvaonline.ru/gde-kachestvenno-pochinit-noutbuk-ili-kompjuter.dhtml]ремонт ноутбуков асер[/url] <a href="http://slapk.ru/remont-noutbukov/">компьютерный мастер на дом</a>

 

Gregorypax (16.08.2022 20:06)

Все, что касается допусков и вступления в СРО, то на сайте компании СРО «Гост Строй » , Вы найдете много полезной для Вас информации. Смотрите по ссылке - https://fruitcocktail.myforums.org.ua/viewtopic.php?id=973 Но я бы советовала Вам обратиться к специалистам компании, они смогут помочь Вам организовать все очень быстро и без лишней бумажной волокиты, да еще и по доступной цене. [url=https://www.allaboutlaughs.com/jill-scott-claps-back-at-jaguar-wright/#comment-959788]Допуск и вступления в СРО[/url] 6_73986

 

Joshuaskazy (18.08.2022 20:07)

В данном отделе выставлены бизнес-аккаунты известной соц сети Facebook. Вы сможете крайне быстро и легко получить аккаунты в Facebook без переплаты и без риска. Смотрите по ссылке - https://pubgmap.site/en/quality-pharm-accounts/akkaunty-fejsbuk-avtoreg-s-kuki.html Автореги на интернет-биржах являются недорогими. Их стоимость где-то от 2 до 250 руб. Цена подогретого аккаунта больше на 5-7 долларов. [url=https://www.aafrc.org/best-cat-scratching-post/#comment-281648]Магазин аккаунтов Facebook[/url] 3576115

 

Deshawnjet (18.08.2022 22:06)

[url=https://gabapentin.top/#]neurontin tablets 100mg[/url] neurontin 100 mg capsule

 

Deshawnjet (20.08.2022 19:01)

[url=https://diflucan.life/#]diflucan over the counter singapore[/url] diflucan medicine in india

 

DanielJough (20.08.2022 22:27)

wellbutrin australia cost <a href=" https://wellbutrin.best/# ">how to get brand name wellbutrin cheap</a> https://ventolin.tech/# ventolin australia buy

 

AdrianRulty (22.08.2022 22:17)

[url=https://finasteride.top/#]merck propecia[/url] cheap propecia canada

 

Edwardrof (24.08.2022 10:18)

Давно планируете отдохнуть за городом и с пользой для здоровья провести выходные дни с родными, друзьями или коллегами по работе? Аренда беседки с мангалом для шашлыков, отличный и недорогой вариант для того, чтобы позаимствовать у природы энергии и впитать в себя массу позитивных эмоций на предстоящую рабочую неделю. https://arendabesedok.ru/okrug-podmoskovie/krasnogorsk/ На нашем сайте вы сможете снять беседку для отдыха на любой вкус и в любое время года! Объектов множество, объявления постоянно обновляются и вы всегда можете снять, арендовать не только на день но и на выходные с ночлегом, так как очень часто, кроме беседок, еще сдаются уютные домики ночевки. [url=https://ellases.com.ua/article/chto-budet-esli-sodrat-rodinku#comment_333]Аренда беседок с мангалом для шашлыка и отдыха[/url] f833576

 

MichaelCic (24.08.2022 12:13)

В 2022 году экзамены на получение новых категорий можно сдавать в обычном режиме. Сейчас экзаменационные подразделения работают и в выходные дни. Очереди обычно нет, поэтому сдать экзамен можно, если у вас есть специально выделенное время. https://afmedia.ru/kak-formiruetsja-stoimost-voditelskih-prav/ Получить водительские права в России можно несколькими способами. Первый – через русскую автошколу. Эти учреждения обеспечивают всех водителей образовательной программой и экзаменами на получение лицензии. [url=https://www.plantnmore.com/blogs/news/square-foot-gardening?comment=130267185386#comments]Водительские права: условия получения[/url] 2967913

 

AdrianRulty (24.08.2022 15:29)

[url=https://glucophage.top/#]metformin 1000mg without prescription[/url] 1500 mg metformin

 

ScottMaype (24.08.2022 18:04)

paxil for menopause <a href=" https://paxil.tech/# ">paxil er</a> https://deltasone.icu/# can i buy prednisone online in uk

 

UkvTJ (25.08.2022 01:51)

https://spb.getbb.ru/viewtopic.php?f=33&t=5875&p=17409&hilit=%D0%A1%D0%A0%D0%9E#p17409

 

Charlesisode (25.08.2022 08:48)

Если вы водите автомобиль с погнутым, обесцвеченным или пришедшим в негодность номерным знаком, вы можете получить его замену в ГИБДД. Скорее всего, вам придется заплатить пошлину и предъявить доказательство того, что вы являетесь владельцем автомобиля. https://biblejskij-korabl.ru/forums/profile/jeannefka026358/ Если у вас нет номерного знака, вы можете получить его в местном управлении ГИБДД. Вам нужно будет взять с собой регистрационные документы на автомобиль и свидетельство о страховании. За эту услугу обычно взимается плата. [url=https://www.connecteddevelopment.org/engaging-communities-to-advocate-for-improved-services/comment-page-2/#comment-28725]Дубликаты гос номеров: условия получения[/url] 67913_b

 

AdrianRulty (26.08.2022 05:03)

[url=https://deltasone.icu/#]buying prednisone mexico[/url] buy prednisone with paypal canada

 

aninfopy (27.08.2022 01:32)

simple tense academic essay writing service <a href="https://paperwritinghelporg.org/">pro essay writer</a> service academy essay heading

 

BvmEC (27.08.2022 03:10)

https://24warez.ru/main/article/1157611634-klinika-doktor-bob-izbavlenie-ot-narkologicheskih-problem-v-moskve.html

 

Henrypak (28.08.2022 03:33)

[url=https://tadalafil.pro/#]tadalafil online price[/url] buy tadalafil from canada

 

Henrypak (29.08.2022 21:23)

[url=https://sildenafil.pro/#]how to order sildenafil from canada[/url] where to buy sildenafil 20mg

 

Samualbam (29.08.2022 23:59)

buy zithromax 1000 mg online <a href=" https://antibiotic.icu/# ">purchase amoxicillin online without prescription</a> https://hydroxychloroquine.icu/# hydroxychloroquine brand

 

Davididors (30.08.2022 22:39)

[url=http://gazetki.by/article/komfort-s-derevyannymi-oknami]http://gazetki.by/article/komfort-s-derevyannymi-oknami[/url]

 

DylanHuh (31.08.2022 01:20)

[url=http://moydomovoy.com/preimushhestva-kompozitnyx-bassejnov/]http://moydomovoy.com/preimushhestva-kompozitnyx-bassejnov/[/url]

 

StephanEngef (31.08.2022 09:07)

[url=https://tvoi54.ru/articles/13-04-2020/4616-kak-vybrat-naduvnoi-bassein-dlja-dachi.html]купить бассейн для дачи в минске [/url] <a href="https://tvoi54.ru/articles/13-04-2020/4616-kak-vybrat-naduvnoi-bassein-dlja-dachi.html">https://tvoi54.ru/articles/13-04-2020/4616-kak-vybrat-naduvnoi-bassein-dlja-dachi.html</a>

 

Henrypak (31.08.2022 10:59)

[url=https://sildenafil.pro/#]sildenafil 50 mg cost[/url] sildenafil cheapest price

 

Anthonyagirl (31.08.2022 12:53)

[url=http://www.belgazeta.by/ru/press_release/economicsn/41687/]http://www.belgazeta.by/ru/press_release/economicsn/41687/[/url] <a href="http://www.belgazeta.by/ru/press_release/economicsn/41687/">http://www.belgazeta.by/ru/press_release/economicsn/41687/</a>

 

Frankviemo (31.08.2022 16:58)

[url=https://bobr.by/news/press-releases/176934]https://bobr.by/news/press-releases/176934[/url] <a href="https://bobr.by/news/press-releases/176934">https://bobr.by/news/press-releases/176934</a>

 

gygrouse (05.09.2022 21:59)

gambling games online real money <a href="https://playonlinegamblingrd.com/">pa online gambling</a> is online gambling legal in colorado

 

Josephbef (08.09.2022 21:10)

tamoxifen postmenopausal <a href=" https://tamoxifen.best/# ">should i take tamoxifen</a>

 

Josephbef (10.09.2022 09:14)

molnupiravir coronavirus <a href=" https://molnupiravir.life/# ">molupiravir</a>

 

Josephnex (11.09.2022 03:28)

tadalafil without a doctor's prescription <a href=" https://withoutdoctorprescription.xyz/# ">best ed pills non prescription</a> https://tamoxifen.best/# tamoxifen cyp2d6

 

Davidrit (14.09.2022 19:47)

ivermectin for mice <a href=" https://stromectol1st.com/# ">ivermectin dose cats</a>

 

MichaelRit (16.09.2022 15:50)

canada pharmaceutical online ordering <a href=" https://24hr-pharmacy.top/# ">prescription drugs from canada online</a>

 

MichaelRit (18.09.2022 08:34)

canadian pharmacies not requiring prescription <a href=" https://24hr-pharmacy.top/# ">canadian prescription drugs</a>

 

UwfKZ (29.09.2022 03:38)

https://rosdrev.ru/bitrix/click.php?anything=here&goto=https://cleocin7x365.shop/ http://www.google.de/url?q=https://www.jennyletts.com.au/forum/general-discussions/loyalty-program-online-casoni-in-australia https://jeanneau.shipsnetwork.com/en/service/?adreforw=https%3A%2F%2Fwww.allcoastmaintenance.com.au%2Fforum%2Fwelcome-to-the-forum%2Ftangiers-casino-best-australian-casino-bonus-code&aiid=&mdid=295 http://prosto-perevozki.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://www.hungarianswa.com.au/forum/allashirdetes/top-australian-online-casino-tangiers-casino https://zuca-s.com/member/login.html?noMemberOrder=&returnUrl=http%3a%2f%2fcleocin24x365.shop https://san-nn.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://prednisoneall.top/ https://garant.tts.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://cleocin7x365.shop/ http://ishikawaya.biz/sakana/m/index.cgi?id=2&mode=redirect&no=43&ref_eid=1312&url=http%3a%2f%2fcleocin4x365.shop https://text.ru/rd/aHR0cDovL3d3dy5teWZpcnN0c2FsZXNqb2IuY29tLmF1L2NhcmVlci1hZHZpY2Uvam9iLXNlZWtlci1mb3J1bS90YWJpZC81NTMvZm9ydW1pZC8xMi90aHJlYWRpZC8xMzQ2NC9zY29wZS9wb3N0cy9EZWZhdWx0LmFzcHg https://transitservice.by/bitrix/rk.php?id=17&site_id=s1&event1=banner&event2=click&goto=https://prednisoneall.top/

 

IjfDS (29.09.2022 13:33)

<a href="https://www.rabota-zarabotok.ru/2022/09/kak-vernut-dengi-ot-brokera-moshennika-pomogayut-li-chardzhbek-kompanii.html">Как вернуть деньги</a>

 

Briantep (30.09.2022 07:40)

Некоторые курсовые, контрольные и особенно - дипломные работы выполнить самому практически невозможно. Особенно, когда времени осталось мало. Доверять выполнить работу посторонним людям - страшно, ведь сдавать работу будете Вы, а не консультант. [url=http://author24.us/]Автор 24 официальный[/url] Смотрите по ссылке - http://www.author24.us Можете не беспокоиться. Вы обратились по адресу. Здесь нет сорванных сроков, низкой оригинальности и халтуры. Мы Вас не подведем. Мы не скачаем работу из сети, не запутаемся в оформлении и не бросим Вас с невыполненными корректировками перед защитой. Мы будем сопровождать Вас от начала и до конца. [url=https://shop.toriimorwinery.com/blog/Torii-Mor-Blog-s-One-Year-Anniversary-]Автор 24 (автор24) - сервис помощи студентам #1 в России[/url] 968975b

 

BkoYK (30.09.2022 17:48)

http://4vn.eu/forum/vcheckvirus.php?url=https://www.hungarianswa.com.au/forum/allashirdetes/top-australian-online-casino-tangiers-casino https://www.chapterone.kr/member/login.html?noMemberOrder&returnUrl=http%3a%2f%2fcleocin24x365.shop https://www.joker.es/index.php?idioma=es&menu=14&id=0&contactoopcion=1&contactonombre=GiSipEvifs&contactotelefono=88546399444&contactoemail=doink4db532wrfk%40wir.pl&contactocomentario=noclegi+pracownicze+niedaleko+augustowa+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fcleocin24x365.shop&contactocaptcha= https://ptc01.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://cleocin24x365.shop/ http://xn--b1adcgjb2abq4al4j.xn--80asehdb/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://cleocin7x365.shop/ https://www.kygolf.org/?URL=https://cleocin7x365.shop/ https://coffee-live.ru/bitrix/rk.php?id=17&site_id=s1&event1=banner&event2=click&goto=https://cleocin7x365.shop/ https://en.99designs.pt/x/aHR0cHM6Ly93d3cub3V0ZXJsaW1pdHMuY29tLmF1L2ZvcnVtL2dlbmVyYWwtZGlzY3Vzc2lvbnMvdG9wLW1vYmlsZS1jYXNpbm8taW4tYXUtdGFuZ2llcnMtY2FzaW5v http://www.manchestercommunitychurch.com/System/Login.asp?id=54398&Referer=https://prednisoneall.top https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/login?refUrl=aHR0cHM6Ly9jbGVvY2luNHgzNjUuc2hvcA

 

FagER (01.10.2022 04:29)

https://lisinopril4all4x7.shop

 

UzgDS (01.10.2022 18:24)

https://lexapro4all24x7.shop

 

ZgeCKXA (06.10.2022 01:10)

<a href="https://lisinopril4all24x7.shop">lisinopril price</a> Everything trends of meds. Read information now.

 

Barney (06.10.2022 23:23)

cialis sale usa cialis online generic buy cheap cialis online buy generic cialis professional cheap female cialis online

 

XibJWNO (07.10.2022 03:31)

<a href="https://levaquinmedical7x24.pw">levaquin online</a> Everything about medication. Get now.

 

BgvCZ (07.10.2022 16:08)

Если вы хотите найти квартиру рядом с работой, на линии метро или в отличном районе. <a href="https://tadgikov.net/stroitelnye-materialy/5705-snimajte-kvartiru-pravilno-i-s-vygodoj.html">квартира на сутки Могилев</a>

 

WojTU (08.10.2022 19:16)

Дом в Могилеве - это новая концепция, которая зарекомендовала себя как отличная альтернатива гостиницам и другим временным жилищам. <a href="http://www.zelenodolsk.ru/article/25140">квартира на сутки Могилев</a>

 

Flor (08.10.2022 21:41)

get online prescription for cialis buy generic cialis using paypal female cialis online pharmacy india cialis acquisto online cialis generico

 

Keesha (09.10.2022 09:33)

buy viagra overnight delivery buy viagra online canada forum viagra coupon generic viagra us pharmacy generic viagra capsules

 

DtxOS (11.10.2022 04:46)

https://cryptos.tv/kreditnyj-kalkulyator-onlajn-vozmozhnost-bystrogo-rascheta/

 

InxDY (12.10.2022 13:15)

<a href="https://mogilevkva.ru/">квартира на сутки Могилев</a>

 

Nizafe (15.10.2022 09:22)

daily cialis <a href="https://cialisarm.com/">when to take cialis</a> how fast does cialis work

 

KennethCrinc (16.10.2022 09:21)

Предоставляем услуги эвакуатора для легковых и грузовых автомобилей от 780 руб. Подача манипулятора осуществляется в течение 15 минут в любой час. [url=https://xn-----7kcacfcdrka1ab2ad3brbjf3ahle5ay6lnf.xn--p1ai/]вызов эвакуатора[/url] Смотрите по ссылке - http://www.xn-----7kcacfcdrka1ab2ad3brbjf3ahle5ay6lnf.xn--p1ai/ Вызов можно совершить в любое время суток, без выходных, по телефону или через заявку на сайте. Наша компания круглосуточная и предлагает лучшую стоимость в регионе. [url=http://sarebansafa.com/form/1041809]Эвакуатор Новосибирск[/url] 3357611

 

UlyFNDU (17.10.2022 05:26)

<a href="https://cleocin4x365.shop">cleocin</a> Best about pills. Read here.

 

rhypeget (18.10.2022 04:06)

cialis after prostate surgery <a href="https://cialisfauc.com/">cialis vs.levitra</a> cialis vs.levitra

 

KqrZZIQ (19.10.2022 03:36)

<a href="https://doxycycline24x7.shop">doxycycline</a> Best information about medication. Get here.

 

RobertGiz (21.10.2022 11:49)

Severasynth Potassium Iodide Thyroid Support and Iodide Balance – Magnesium Supplement – Fast Absorption – Non-GMO – Gluten Free – Vegetarian 60 Capsules 65mg [url=https://www.amazon.com/Severasynth-Potassium-Thyroid-Support-Balance/dp/B0BBR9CMMH]potassium iodide tablets[/url] Link - https://www.amazon.com/Severasynth-Potassium-Thyroid-Support-Balance/dp/B0BBR9CMMH/ Stimulates metabolism, accelerates fat burning and reduces appetite. Lowers cholesterol levels and the risk of atherosclerosis. [url=https://sq.alssunnah.com/site-sections/albiot-alssunnah/48-grate-madheshtore/32-episodi-i-peste-5-e-drejta-e-grave-ne-kerkimin-e-dijes]Severasynth Potassium Iodide Thyroid Support and Iodide Balance – Magnesium Supplement – Fast Absorption[/url] 8975b48

 

affext (21.10.2022 23:59)

cialis picture <a href="https://cialisflow.org/">tadalafil coupon</a> 10mg cialis

 

Ordepe (23.10.2022 04:32)

sildenafil 100 mg tablets <a href="https://goosviagra.com/">viagra online canada</a> cheap generic viagra

 

Vitatwex (25.10.2022 18:40)

cialis reddit <a href="https://cialiswind.com/">mambo 36 tadalafil 20 mg</a> cialis 20 mg price

 

Frankrow (25.10.2022 19:16)

Клининг обучение для начинающих. 33 пошаговых видео уроков, с помощью которых Вы без труда откроете бизнес на клининговых услугах! [url=https://sbpulse.ru/]https://sbpulse.ru/[/url] Смотрите по ссылке - https://www.sbpulse.ru Школа клининга от А до Я. Как открыть клининговую компанию с нуля пошагово? Благодаря нашим обучающим курсам – Вы сможете запустить бизнес на клининге всего за 1 месяц! Подробные видео уроки, техническая документация, готовы сайт, консультации! [url=https://www.ruddypride.ru/otzyvy-vladeltsev]Обучение клинингу – пошаговые видео уроки.[/url] 975b482

 

ChiemifY (29.10.2022 02:17)

cialis shelf life <a href="https://cialiscafe.com/">canadian pharmacy cialis 20mg</a> buying cialis without prescription

 

Imminubs (30.10.2022 02:08)

cialis usa <a href="https://cialislands.com/">cialis 20mg side effects</a> generic cialis online canada

 

Ahmedvanda (30.10.2022 07:10)

https://www.tiktok.com/@alexdasl?is_from_webapp=1&sender_device=pc

 

Гк защита граждан[Гкзащитагражда (03.11.2022 07:44)

[b]Лжеюристы, кто они?[/b] Один из вариантовкидалова, при которых обогощаются на слабостях и проблемах людей, – это предоставление псевдо юридических услуг, которые, по факту, клиенту не оказываются. Количество «[url=https://gk-zashhita-grazhdan.ru/]псевдоюристов[/url]» и даже целых юридических, которые обещают решить любые ваши проблемы, с каждым днем всё растет, и иногда отличить их от настоящих специалистов может быть очень сложно.Вам даже могут составить необходимые документы, а не прекратить все контакты, как это любят делатьаферисты. Но, скорее всего, это будет делать человек, у которого даже нет юридического образования, а дело вы проиграете.

 

dippekly (07.11.2022 06:02)

cialis and viagra together <a href="https://yardcialis.com/">tadalafil</a> cialis daily dosage

 

oxymnaby (16.11.2022 12:34)

cialis soft <a href="https://cialis20rostos.com/">buy generic cialis</a> how long before sex should you take cialis

 

woushers (17.11.2022 09:19)

non prescription cialis <a href="https://cialisandtadalafil20.com/">cialis price costco</a> free trial cialis

 

KjddsiMotsEmoma (02.12.2022 10:47)

[url=https://www.joshuaeesson.online]https://www.joshuaeesson.online[/url] [url=https://www.joshuaeesson.online/noclegi-w-augustowie-centrum-vitamins-903088]https://www.joshuaeesson.online/noclegi-w-augustowie-centrum-vitamins-903088[/url] noclegi augustow pokoje na noclegi augustĂłw sanok 24 ogloszenia noclegi augustĂłw ul. zsr zarzecze

 

pattriar (11.12.2022 05:32)

snovitra vardenafil 20mg <a href="https://stoplevitrashop.net/">levitra generic</a> vardenafil levitra

 

Ruinapak (13.12.2022 08:52)

levitra vardenafil 10mg <a href="https://levitravardenafilmsko.com/">levitra over the counter</a> vardenafil without prescription

 

algomi (18.12.2022 05:16)

le cialis est il dangereux <a href="https://tadalafilcialisacheter.com/">tadalafilcialisacheter.com</a> order cialis online

 

Uterve (28.12.2022 11:52)

online viagra <a href="https://viagrarab.org/">women taking viagra</a> over the counter viagra substitute walgreens

 

Immano (02.01.2023 11:17)

viagra for women <a href="https://luzviagra.net/">sildenafil citrate over the counter</a> viagra generic cost

 

invody (06.01.2023 08:03)

gabapentin oral <a href="https://gabapentined.net/">neurontin street value</a> gabapentin vs hydrocodone

 

Bribia (07.01.2023 20:25)

my live online casino <a href="https://onlinecasinokosmo.org/">click site</a> turning stone online casino

 

flency (09.01.2023 02:39)

md live online casino <a href="https://casinoonlinebeton.com/">online casino ca</a> online casino games for real money

 

Bribia (09.01.2023 20:36)

online casino poland <a href="https://onlinecasinokosmo.org/">real casino slots online</a> golden nugget casino online

 

Immugtip (11.01.2023 08:59)

online casino game <a href="https://luckylandslotsgameon.com/">luckyland slots no deposit bonus</a> online casino slot

 

Affomy (13.01.2023 13:01)

online casino tricks <a href="https://myonlinecasinotop.com/">sugarhouse online casino</a> borgata online casino app

 

graity (17.01.2023 07:15)

online poker in us <a href="https://onlinepokergamee.net/">play poker online for free without downloading</a> poker games online free

 

Filmikes (18.01.2023 06:32)

НОВИНКИ КИНО И СЕРИАЛЫ https://filmi-novinki.top/ https://filmi-novinki.top/inte - Зарубежные https://filmi-novinki.top/russ - Отечественные https://filmi-novinki.top/top-filmov-i-serialov.html - ТОП Кино https://filmi-novinki.top/top-serialov.html">ТОП Сериалов https://filmi-novinki.top/top-filmov.html - ТОП Фильмов

 

Filmikes (18.01.2023 18:05)

НОВИНКИ КИНО И СЕРИАЛЫ https://filmi-novinki.top/ https://filmi-novinki.top/inte - Зарубежные https://filmi-novinki.top/russ - Отечественные https://filmi-novinki.top/top-filmov-i-serialov.html - ТОП Кино https://filmi-novinki.top/top-serialov.html">ТОП Сериалов https://filmi-novinki.top/top-filmov.html - ТОП Фильмов

 

Filmikes (21.01.2023 01:41)

НОВИНКИ КИНО И СЕРИАЛЫ https://kinohd.rip/ https://kinohd.rip/inte - Зарубежные https://kinohd.rip/russ - Отечественные https://kinohd.rip/top-filmov-i-serialov.html - ТОП Кино https://kinohd.rip/top-serialov.html">ТОП Сериалов https://kinohd.rip/top-filmov.html - ТОП Фильмов

 

Logagigo (23.01.2023 17:16)

law essay writing service <a href="https://topenglishlife.com/">english essay outline</a> essay writing service uk forum

 

Filmikes (24.01.2023 08:58)

НОВИНКИ КИНО И СЕРИАЛЫ https://kinohd.rip/ https://kinohd.rip/inte - Зарубежные https://kinohd.rip/russ - Отечественные https://kinohd.rip/top-filmov-i-serialov.html - ТОП Кино https://kinohd.rip/top-serialov.html">ТОП Сериалов https://kinohd.rip/top-filmov.html - ТОП Фильмов

 

Joykes (24.01.2023 11:20)

Джойказино https://joycasino-7u4.ru/

 

Svetlboi (31.01.2023 02:45)

Novyny

 

Svetlztz (31.01.2023 10:06)

Novyny

 

Hautle (01.02.2023 06:56)

top school of nursing <a href="https://schoolnursingesse.com/">arizona college of nursing dallas</a> hirschsprung disease nursing management ppt

 

SevicBUTdreks (02.02.2023 03:39)

[url=https://xn------bdddcrfwfabhrda8bnb7aqdeqkfj1a3c2l.xn--p1ai/]Ремонт посудомоек в Иркутске на дому.[/url] Ремонт от [u]30 минут[/u]. [b]Выезд мастера на дом[/b]. Диагностика бесплатно. Скидка 15% за заказ с сайта + Скидки 25% на новые детали. Диагностика бесплатно. Сертификаты. [b]Выезд на дом[/b]. Приятные Цены.[b] Общая скидка 45%[/b]. Делайте заказ с сайта.

 

Infapy (03.02.2023 14:55)

supplies for nursing school <a href="https://nursingwriteresse.com/">galen college of nursing jobs</a> nursing time management and prioritization

 

hdfilmkes (05.02.2023 03:11)

Фильмы сеоиалы в HD https://film-hd.online/

 

Moorry (06.02.2023 06:51)

college essay word limit <a href="https://courseworkonlinetop.com/">relevant coursework resume</a> literary essay example college

 

sportimkes (08.02.2023 06:57)

Новости свежего спорта https://sportim.ru/ Все новые события в мире спортивных событий. В мире спортивных новостей всегда есть что то интересное. Следите за нами на сайте sportim.ru

 

Flurge (16.02.2023 13:16)

how to write a movie title in an essay mla <a href="https://mycollegeessaywritingservicekos.org/">my college essay</a> how to write a descriptive essay about a place example

 

unserm (20.02.2023 18:16)

how to write a thesis for an informative essay <a href="https://essaywriterserv.net/">writing experience essay</a> write an essay about me

 

beanda (22.02.2023 23:54)

how to write an introduction paragraph for a college essay <a href="https://zotessaywriter.org/">college transfer essay</a> poems to write an essay on

 

Grykes (24.02.2023 15:25)

No deposit bonuses 150 FREE SPINS https://vulkancasino-a1rl.ru New Slots https://azino777-7r4.ru

 

Tatsteef (25.02.2023 03:25)

essay help for scholarships <a href="https://writingaresearchpaperfd.org/">easy research papers</a> help on writing essay

 

Invevy (26.02.2023 13:44)

extended essay guide ib help <a href="http://paperwritingssr.org/">cursive writing paper</a> website that help someone to write essay

 

Reammack (26.02.2023 23:01)

how to write an essay without using personal pronouns <a href="http://helpessaywritingserviceft.com/">essay writer help</a> how to write a good college essay step by step

 

FjdsiMotsEmoma (02.03.2023 09:06)

<a href="https://www.hotelpointstransfer.online">https://www.hotelpointstransfer.online</a> MotsEmoma MotsEmoma Gymn

 

paypon (02.03.2023 21:26)

recruiter.com resume help <a href="https://writecvonline.com/">job application letter</a> customer service representative job resume

 

chinna (05.03.2023 03:35)

help desk resume dice <a href="https://coverletterforresumetop.com/">writing a professional cover letter</a> resume customer service skills phrases

 

BymnAnic (07.03.2023 00:43)

write that essay login <a href="http://collegehomeworkhelpsfk.org/">french homework help</a> how to write essay topics

 

Flitty (11.03.2023 03:58)

hydroxychloroquine mims <a href="https://hydroxychloroquineshop.info/">plaquenil hydroxychloroquine</a> plaquenil for sjogrens

 

merphymn (11.03.2023 15:02)

best essay wr9ting service <a href="https://writemyessayslqd.net/">writing essays for money</a> help write my essay

 

Joycle (12.03.2023 02:37)

how to write a book review essay <a href="http://englishpaperwritinghelp.com/">college essay first sentence</a> topics to write an essay about

 

Celasine (13.03.2023 10:15)

fsw college essay help <a href="http://dissertationwritingservicefd.net/">dissertation help service</a> ads for essay help

 

lianty (15.03.2023 11:17)

sildenafil online usa <a href="https://viagrauniv.com/">viagra from canada pharmacy</a> viagra for sale

 

SyncBada (15.03.2023 16:41)

sildenafil canada <a href="https://posviagra.org/">hims sildenafil</a> sildenafil 20mg

 

BorLoche (16.03.2023 02:32)

sildenafil price walmart <a href="https://viagraent.org/">over the counter viagra substitute walmart</a> viagra fuck

 

crimigam (16.03.2023 21:37)

sildenafil india <a href="https://viagravill.org/">viagra or levitra</a> cost of viagra without insurance

 

Stowssem (21.03.2023 04:08)

200 mg viagra <a href="https://edviagrarx.net/">buy viagra cheapest</a> viagra savings card

 

Flatolom (29.03.2023 22:03)

roman cialis <a href="https://cialisfact.com/">tadalafil 20 mg</a> is 20mg cialis equal to 100mg viagra

 

lexpoert (30.03.2023 22:36)

cheapest cialis <a href="https://toptadalafiltabs.org/">cialis generic timeline</a> when can i take viagra after taking cialis

 

Igoryft (01.04.2023 18:30)

Ukraine

 

Veronapof (05.04.2023 11:34)

Life

 

Leonvyp (05.04.2023 11:35)

urenrjrjkvnm

 

Irinigf (07.04.2023 23:56)

urenrjrjkvnm

 

Irinmqs (09.04.2023 17:08)

urenrjrjkvnm

 

Serzuqd (10.04.2023 17:09)

coin

 

Vilianafdu (10.04.2023 17:22)

Novost

 

Serzyar (11.04.2023 12:09)

coin

 

Vilianagei (11.04.2023 23:14)

Novost

 

Serzbxz (12.04.2023 07:34)

coin

 

Veronardr (12.04.2023 15:52)

urenrjrjkvnm

 

Davidtly (13.04.2023 00:00)

coin

 

Davidkde (13.04.2023 19:59)

coin

 

Davidwfa (14.04.2023 16:40)

coin

 

Eldarrnu (16.04.2023 11:48)

coin

 

Vikiasq (17.04.2023 02:35)

urenrjrjkvnm

 

Eldaroow (17.04.2023 06:25)

coin

 

Eldarxgo (18.04.2023 01:13)

coin

 

Vikiyri (20.04.2023 00:35)

urenrjrjkvnm

 

Eddy (20.04.2023 05:33)

секс видео инцест

 

Robari (21.04.2023 20:50)

Novost

 

Robyzb (22.04.2023 20:22)

Novost

 

Robwtl (23.04.2023 17:03)

Novost

 

Robpaa (24.04.2023 16:51)

Novost

 

Robdha (25.04.2023 08:50)

Novost

 

Raymondvic (27.04.2023 20:46)

Привет,меня зовут Алина,мне 19 лет. Ищу здесь подружек с общими увлечениями и для совместного время провождения. https://clck.ru/349J4j

 

Margaretiwo (29.04.2023 19:20)

Novost

 

Charlesimmex (05.05.2023 14:22)

Дорогие друзья, Я обращаюсь к вам с призывом о помощи. В нашей жизни случаются трудные времена, и сейчас я оказался в такой ситуации. Я столкнулся с непредвиденными расходами, и мне не хватает средств, чтобы решить эти проблемы. Я уже попросил помощи у своих близких и друзей, но они тоже испытывают трудности. Если у вас есть возможность помочь мне, финансово, я буду очень признателен. Каждый небольшой вклад будет огромной помощью для меня. Я надеюсь на вашу поддержку и благодарю вас за внимание к моей просьбе. Payeer: P22786606 Webmoney WMZ: Z361797115151 Буду благодарен любой копейке.

 

MiguelCrymn (16.05.2023 19:24)

Автомобиль является одним из самых популярных видов транспорта. Это обусловлено комфортом, надежностью и вместительностью. Наш автомобильный форум, предлагает огромное разнообразие тем для общения. Тут можно найти подробную информацию по ремонту и эксплуатации большинства популярных автомобилей. <a href=http://bitcoads.info/viewforum.php?f=14>Ретро-автомобили</a> <a href=http://bitcoads.info/viewforum.php?f=15>Мото-форум</a> <a href=http://bitcoads.info/viewforum.php?f=16>Путешествия и приключения</a> <a href=http://bitcoads.info/viewforum.php?f=17>Музыка в автомобиле</a> <a href=http://bitcoads.info/viewforum.php?f=18>Правовой форум</a>

 

Wilda (12.06.2023 00:46)

lordfilm фильмы

 

Virginia (30.06.2023 16:01)

секс видео

 

Oblids (06.07.2023 08:39)

how can i bring diversity to college essay <a href="https://ucheapessay.com/">ucheapessay</a> write introduction college essay

 

DrozGrork (06.07.2023 17:11)

[url=https://megaremont.pro/minsk-restavratsiya-vann]obnova povrchu vany[/url]

 

KennethGag (16.07.2023 04:47)

[url=https://restavratsiyavann.com/gubakha/]Oprava vany[/url]

 

Abocoche (18.07.2023 05:13)

i need help in writing an essay for graduate school 77450 <a href="https://colwritingessays.com/">write my essay online</a> essay service coupon

 

AugustGop (18.07.2023 12:04)

As Chiang Mai being a large-sized province, its hotels are located in a wide range of several districts. If you are looking for a fine hotel, you may click to search or sort it by location, quality or star, price and hotel name as per the table below. Of Chiang Mai hotels in Town, prices start from 700 Baht up to 10,000 Bht. Hotels in town are a good choice for a traveling hub of other destinations. In Chiangmai town, it is much easier if you would hire a car or take a mini-bus to Doi Suthep, Chiangmai Zoo, Night Safari or Chiangmai Airport. Chiang mai hotels in Hangdong, prices are between 1200 up to 20,000 Bht. You would like to avoid a chaos in town, shopping handicraft in Baan Tawai, and taking less than 20 mins to the airport; Hangdong is a perfect choice. Jomthong is a farther south part of Hangdong. Tourists love to explore wildlife in Doi Inthanon, the highest mountain of Thailand. Trekking and bird watching at Doi Inthanon are the best activities, second to none in this world. There are a few resorts located at the foothill, with less than 2000 Bht a night. [url=https://chiangmaihotels.info]Chiang rai hotel booking[/url] [url=http://776.tw/viewthread.php?tid=1788092&extra=]Exploring Chiang Mai: Hotels in town and beyond[/url] [url=https://dostavka-1.org/index.php/menu/product/view/2/503%3E%C3%91%C6%92%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3]Hangdong district: A peaceful escape from the chaos of town[/url] [url=http://kempeneercar.be/hello-world/#comment-56546]Hangdong district: A peaceful escape from the chaos of town[/url] [url=http://gflogi.com/bbs/board.php?bo_table=eng_qna&wr_id=3&&#c_23]Jomthong: Wildlife exploration and affordable resorts[/url] [url=https://ezcloudsol.com/2022/08/16/the-key-benefits-of-board-operations-instruments/#comment-7672]Exploring Chiang Mai: Hotels in town and beyond[/url] 1596897

 

brenda (21.07.2023 22:14)

how can paraprofessions help with essay writing? <a href="https://lospaperwriters.com/buy-essay-online">lospaperwriters.com/buy-essay-online</a> el paso essay writing service

 

grearl (22.07.2023 08:23)

essay writing service bbc news <a href="https://writemypaperme.com/">write paper</a> help on essay why i want to be in cna program

 

roulse (26.07.2023 21:27)

the help essay over neglecting <a href="https://paperwritingedu.com/">research paper writer</a> teacher help parents learn new math essay

 

Creeby (01.08.2023 18:03)

where to buy female viagra <a href="https://topicsildenafil100.com/">womens viagra</a> sildenafil citrate 100mg tab

 

Claribel (06.08.2023 13:38)

Статейное и ссылочные продвижение, пирамиды ссылок, а также построение PBN site (пирамиды сайтов) ссылки на форумах В наши дни, фактически любой человек пользуется интернетом. С его помощью можно отыскать любую данные из разных интернет-источников и поисковых систем. Для кого-то собственный сайт — это хобби. Однако, большинство используют разработанные проекты для заработка и привлечение прибыли. У вас есть собственный сайт и вы хотите привлечь на него максимум визитёров, но не понимаете с чего начать? Предлагаем статейное и ссылочные продвижение, пирамиды ссылок, и построение PBN site (пирамиды сайтов), увеличение рейтинга вашего сайта и много других методов продвижения. Заказать продвижение, прогон Хрумером и ГСА можно в telegram. Наш канал в телеграмм https://t.me/XrumerSeo линкбилдинг @344740

 

BubsLows (09.08.2023 17:48)

student essay writing service <a href="https://topwritemyessayonline.com/">writing an analytical essay</a> write the essay

 

Blantcit (14.08.2023 12:51)

how to write a grabber for an essay <a href="https://homeworkhelpzoon.com/">library homework help</a> how to write a counter argument in a persuasive essay

 

Poogib (15.08.2023 03:04)

write informational essay <a href="https://myhomeworkhelpedu.com/">online homework help</a> help me write a descriptive essay

 

LerKeeme (15.08.2023 12:12)

research proposal essay writing help <a href="https://topresearchpaperonline.com/">academic papers</a> i need help on my college essay

 

Mammie (24.08.2023 04:22)

Kto może ogłosić upadłość? Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one? Thanks a lot! Jakie dokumenty są potrzebne do ogloszenia upadłości konsumenckiej?

 

Williammog (02.09.2023 10:10)

de Nexo token verhandelbaar op allerlei exchanges zoals Huobi, Localcoinswap, Binance Dex, HitBTC en een paar andere https://localcoinswap.net

 

Joshuaglorb (04.09.2023 09:06)

На нашем сайте https://clck.ru/33it8x вы сможете. Купить ссылки для продвижение сайта, поднять ИКС, улучшить позиции, раскрутить сайт – все это теперь легко, как никогда. Для этого Вам достаточно воспользоваться размещением ссылок с ИКС от 10 и получить результат.

 

Liadly (05.09.2023 00:24)

viagra woman <a href="https://viagrarockettop.com/">sildenafil revatio</a> sildenafil citrate 100mg

 

denyusLat (07.09.2023 11:36)

аха, благодарю! [url=https://kapelki-firefit.ru/]kapelki-firefit.ru[/url]

 

Diodscon (19.09.2023 08:26)

viagra for womens where to buy <a href="https://viadiact.com/">viagra femenino</a> home remedy viagra

 

maXakzer (20.09.2023 22:21)

herb viagra <a href="https://v1agrovest.com/">viagra cost</a> sildenafil citrate tablets 100mg

 

Raina (16.12.2023 21:39)

Rasha porn

 

rawnounk (23.12.2023 09:16)

ayn rand essay contest 2016 <a href="https://buyessaysonlinedsd91457.educationalimpactblog.com/45652698/the-basic-principles-of-buy-essays-online-ds-d">https://buyessaysonlinedsd91457.educationalimpactblog.com/45652698/the-basic-principles-of-buy-essays-online-ds-d</a> unbearable lightness of being essay

 

ErariCep (23.12.2023 11:47)

essay for class 10 <a href="https://www.weddingbee.com/members/gilbert-moore/">https://www.weddingbee.com/members/gilbert-moore/</a> the title of an essay

 

Peggywewly (24.12.2023 02:49)

May your luck celebrate the New Year with us! Get a 500% bonus after the first deposit using [b]promo code 5000[/b]. Happy New Year and wish you big wins! --- https://1wctks.xyz/v3/aggressive-casino#9ent [url=https://1wctks.xyz/v3/aggressive-casino#9ent][img]https://e.radikal.host/2023/12/18/14332_5000.md.png[/img][/url]

 

Anapse (24.12.2023 10:18)

braille writing paper <a href="https://businessbookmark.com/story1550637/the-smart-trick-of-primary-writing-paper-with-picture-box-that-nobody-is-discussing">https://businessbookmark.com/story1550637/the-smart-trick-of-primary-writing-paper-with-picture-box-that-nobody-is-discussing</a> how to write a reaction paper

 

annokeve (24.12.2023 19:59)

beginning of an essay <a href="https://nanobookmarking.com/story16029001/detailed-notes-on-australia-essay-writing-service">https://nanobookmarking.com/story16029001/detailed-notes-on-australia-essay-writing-service</a> advantages of newspaper essay

 

Josephdem (10.02.2024 02:09)

https://shater4you.ru/

 

Přidat komentář

 

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz