přeskočit k navigaci »

Petice za zachování zeleně v Karlových Varech

22.01.2010

 zařazeno v kategorii: Aktuality | komentáře: 0

 
 
 |

Magistrát města Karlovy Vary
Úřad územního plánování a stavební úřad
U Spořitelny 2
361 20 Karlovy Vary


ke sp.zn. SÚ/6253/09/Voj-328.3
sp. zn. SÚ/12866/09/Lu-328.3
ke sp. zn. SÚ/12969/09/Lu-328.3

v Karlových Varech dne 15. 12. 2009
PETICE ZA ZACHOVÁNÍ ZELENĚ V OBLASTI ULIC MORAVSKÁ, LIBUŠINA, HÁLKŮV VRCH A KOLMÁ A DALŠÍCH ÚSTŘEDNÍCH LOKALITÁCH LÁZEŇSKÉHO CENTRA K. VARŮ
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním


petice - stáhnout
My, níže podepsaní občané města Karlovy Vary, prostřednictvím této petice žádáme o zachování zeleně v oblasti ulic Moravská, Libušina, Hálkův vrch a Kolmá a dalších ústředních lokalitách lázeňského centra Karlových Varů. Tato petice je bezprostřední reakcí na plánovanou výstavbu hned 3 bytových domů na pozemcích, které v současnosti plní funkci zeleně.

Jedná se o následující bytové domy:

a) bytový dům na pozemku parc. č. 160 v k.ú. Karlovy Vary, obci Karlovy Vary, mezi ulicemi Moravská a Libušina, jejímž investorem je společnost PANORAMA KV s.r.o., sídlem Karlovy Vary, Nová Louka 284/5, PSČ 360 01, IČ: 263 98 737, který je nyní předmětem územního řízení vedeného pod sp. zn. SÚ/6253/09/Voj-328.3;

b) bytový dům na pozemcích parc.č. 161/1, 91/1, v k.ú. Karlovy Vary, obci Karlovy Vary, mezi ulicemi Moravská a Libušina, jejímž investorem je společnost KV BYTINVEST a.s., sídlem Karlovy Vary, Nábřeží Jana Palacha 939/14, PSČ 360 01, IČ: 279 80 014, který je nyní předmětem územního řízení vedeného pod sp. zn. SÚ/12866/09/Lu-328.3; a

c) bytový dům na pozemcích parc.č. 181, 182, 183, v k.ú. Karlovy Vary, obci Karlovy Vary, při ulici Hálkův vrch, jejímž investorem je rovněž společnost KV BYTINVEST a.s., sídlem Karlovy Vary, Nábřeží Jana Palacha 939/14, PSČ 360 01, IČ: 279 80 014, který je nyní předmětem územního řízení vedeného pod sp. zn. SÚ/12969/09/Lu-328.3.

Výstavbou výše uvedených bytových domů má dojít k zastavení pozemků, které v současnosti plní funkci zeleně a na nichž je tudíž jakákoli výstavba nepřípustná s ohledem na ustanovení čl. 32 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 1/2000, o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary, dle kterého je nepřípustné zastavovat plochy kvalitní nebo veřejné zeleně, která je pro svoji výměru (menší než 5 000 m2) zahrnuta do zastavitelných polyfunkčních území nebo monofunkčních ploch. Navíc pozemky parc.č. 159, 160, 161/1, 181, 182 a 183, v k.ú. Karlovy Vary, nacházející se mezi ulicemi Moravská a Libušina a při ulici Hálkův vrch tvoří, jak patrno z přiložené grafické situace, jedny ze skutečně posledních ploch zeleně v dané oblasti se vzrostlými stromy a přirozenou klidovou zónu pro občany zde žijící. Zamýšlené bytové domy přitom nejsou žádnými veřejně prospěšnými zařízeními, které by odůvodnily zastavění tolik potřebné zeleně, zvláště jedná-li se v případě všech dotčených pozemků (s výjimkou pozemku parc. č. 160) o pozemky ve vlastnictví města Karlovy Vary, které mají sloužit veřejnosti a nikoli soukromým zájmům. Podepsaným občanům je dále známo, že na shora uvedenou plánovanou výstavbu má v budoucnu navázat i zastavění pozemků parc.č. 166, 170 a 171/1, v k.ú. Karlovy Vary mezi ulicemi Hálkův vrch a Libušina, v důsledku čehož zeleň z dané lokality zcela zmizí.
Je povinností stavebního úřadu zajistit, aby umístění staveb a míra zastavění pozemku odpovídala urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí, jehož nezbytnou součástí je rovněž zeleň, a to i ve městě, byť je tato skutečnost kompetentními orgány mnohdy ignorována. Přitom stavební úřad musí posuzovat plánovanou výstavbu nikoli izolovaně, nýbrž v kontextu s veškerou další plánovanou stavební činností v dané lokalitě. Je třeba si uvědomit, že povolováním staveb stavební úřad zásadním způsobem mění krajinný ráz a životní prostředí města, a to nikoli na roky, nýbrž desítky, někdy i stovky let. Zkušenost praví, že jednou zastavěná zeleň se již nikdy neobnoví. O to citlivěji je třeba posuzovat jakékoli stavební záměry na existující zeleni, zvláště jedná-li se o historické centrum města.
Je více než zřejmé, že při plánované výstavbě by rovněž docházelo k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem a prachem a dále k ohrožování bezpečnosti provozu na úzkých přístupových komunikacích.
Podepsaní občané nesouhlasí se zběsilým a nevratným zastavováním zcela posledních ostrůvků zeleně v oblasti ulic Moravská, Libušina a Hálkův vrch, která je jádrem památkové zóny města Karlovy Vary s barokní dominantou – kostelem sv. Máří Magdalény a nachází se v ochranném pásmu lázeňství s nejvyšším stupněm ochrany, a žádají proto, aby stavební úřad žádosti společností PANORAMA KV s.r.o. a KV BYTINVEST a.s. o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby bytových domů popsaných v úvodu této petice zamítl.
Podepsaní občané žádají, aby tato petice byla současně považována za připomínky veřejnosti ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a aby jako taková byla projednána při veřejném ústním jednání ohledně shora uvedených plánovaných staveb, které se bude konat dne 22.12.2009 (bytový dům ad a) výše), resp. 8.1.2010 (bytové domy ad b) a c) výše).

Vzhledem k současné nadměrné stavební aktivitě v lázeňském centru města je důvodné se obávat, že se budou nadále vyskytovat snahy o zastavění dalších obdobných pozemků představujících nedostatkovou zeleň. Z tohoto důvodu podepsaní občané dále požadují, aby se Magistrát města Karlovy Vary zasadil o zamezení výstavby a zachování zeleně v co nejširší míře, zejména pak na dále uvedených pozemcích, které tvoří s výše uvedenými pozemky souvislé zelené plochy nebo jsou zelenými plochami sami osobě. Jedná se zejména o tyto pozemky v k.ú. Karlovy Vary: p.č. 159, p.č. 177, p.č. 178, p.č. 180, p.č. 171/1, p.č. 172, p.č. 185, p.č. 186, p.č. 187, p.č. 188, p.č. 199, p.č. 87/3, p.č. 93, p.č. 100, p.č. 332, p.č. 36, p.č. 32, p.č. 31, p.č. 27, p.č. 26, p.č. 25, p.č. 24, p.č. 234, p.č. 1297/1. Na všech uvedených pozemcích je výstavba nepřípustná s ohledem na výše zmíněné ustanovení čl. 32 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 1/2000, o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary.

Vážení občané,
pokud chcete petici případně rozšířit o pozemky veřejné zeleně, na které Vám záleží a je ve veřejném zájmu, aby jako takové zůstaly zachovány a nestaly se předmětem spekulativní stavební činnosti, kontaktujte nás.


Příloha: grafická situace lokality s vyznačením poslední existující zeleně, kterou požadují občané zachovat

Děkujeme.
Za petiční výbor:
JUDr. Karel Jelínek, Údolí 50, 357 33 Loket
Helena Jungmanová, Kolmá 9, 360 01 Karlovy Vary
Květoslav Navrátil, Všeborovická 44/11, 362 63 Dalovice
Zdena Ševčíková, K Letišti 52/8, 360 01 Karlovy Vary-Hůrky

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.


Příloha: grafická situace lokality s vyznačením poslední existující zeleně, kterou požadují občané zachovat

 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

Přidat komentář

 

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz