přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Bochov - kostel sv. Jakuba

Bochov - kostel sv. Jakuba

Bochov - kostel sv. Jakuba |

Původně farní gotický kostel sv. Jakuba byl postaven koncem 13. století v místech původní středověké vsi Krašnov (Krassnow) ve svahu nad údolím Bochovského potoka jihozápadně od města Bochov (Buchau). První zmínka pochází z roku 1356. V letech 1768-1774 byl tehdy již osamocený kostel pozdně barokně přestavěn. Krátce po roce 1947 byl však kostel opuštěn a postupně chátral. V posledních letech probíhá postupná rekonstrukce zdevastovaného kostela.

 

Objekt: gotický, pozdně barokně přestavěný kostel

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Bochov (Buchau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: nad údolím Bochovského potoka jihozápadně od města

GPS: 50°8'41.642"N, 13°1'56.663"E

Období vzniku: konec 13. století

Architekt: neznámý

První písemná zmínka: 1356

Přestavba: 1768-1774 pozdně barokně

Období devastace: 2. polovina 20. století

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 21008/4-744

Stav: zdevastované

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Původně farní gotický kostel sv. Jakuba byl postaven koncem 13. století podle návrhu neznámého architekta v místech původního založení městečka, středověké farní vsi Krašnov (Krassnow), v mírném svahu nad údolím Bochovského potoka (Krailnbach), jihozápadně od dnešního města Bochov (Buchau). První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1356, kdy si podle zápisu z konfirmačních knih pražského arcibiskupství ponechal patronátní právo ke kostelu Boreš V. z Rýzmburka. Tehdy zemřel první zdejší známý farář Wolfhard.

Patrně někdy na počátku 14. století bylo pod nově vystavěným hradem Hungerberg na Hladovém vrchu založeno nové hornické městečko Bochov, do kterého byli postupně převedeni obyvatelé původní vsi. Boreš V. z Rýzmburka podával faráře ke zdejšímu kostelu ještě v letech 1380 a 1383. Roku 1412 se stal držitelem patronátního práva kostela v Bochově Jindřich mladší z Plavna (Jindřich „iunior de Plawen residens in Beczow“). Patrně až na počátku 15. století byl poté v městečku Bochov vystavěn nový farní kostel sv. Michaela Archanděla a zdejší kostela sv. Jakuba se poté stal k němu filiálním. Osídlení v poloze původní vsi kolem kostela sv. Jakuba následně postupně zcela zaniklo.

V letech 1768-1774 byl tehdy již osamocený kostel sv. Jakuba v polích pod západními svahy Zámeckého vrchu (Schlossberg) s pozůstatky hradu Hartenštejn přestavěn v pozdně barokním slohu. Někdy ve druhé polovině 19. století byla položena nová dlažba v interiéru kostela. Dne 12. ledna 1918 byly zrekvírovány dva zvony zdejšího kostela spolu s umíráčkem z farního kostela sv. Michaela Archanděla v Bochově na válečné účely.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války sloužil kostel po roce 1947 krátce jako pravoslavný, poté byl definitivně opuštěn, přestal být udržován a postupně chátral. Dne 3. května 1958 byl kostel sv. Jakuba zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 21008/4-744. Během druhé poloviny 20. století bylo vybavení interiéru opuštěného kostela rozkradeno či zničeno, dřevěné méně hodnotné prvky patrně včetně kruchty a kazatelny byly odstrojeny a použity jako palivové dříví. Od osmdesátých let 20. století byly v okolí kostela opakovaně prováděny sběry archeologického materiálu.

Na počátku 21. století se nacházel opuštěný, volně přístupný kostel ve velmi zdevastovaném až havarijním stavu. Střecha kostela včetně krovů byl částečně propadlá a hrozila zřícením, do interiéru zatékalo, stropní klenby byly z větší části propadlé, obvodové zdivo bylo na několika místech prolomeno a prázdný interiér kostela byl zcela zdevastovaný a zasypaný sutinami.

Nový vlastník objektu, podnikatel Milan Laštůvka z Karlových Varů, který plánuje do budoucna využívat sakrální stavbu jako rekreační chatu, proto přistoupil k postupné rekonstrukci zdevastovaného kostela. Ve dnech 13. až 20. prosince 2007 proběhl archeologický průzkum interiéru kostela Krajského muzea Karlovarského kraje pod vedením Mgr. Jiřího Klsáka. V roce 2008 byly vyměněny zbytky šindelové krytiny mimo věžičky za novou střechu provizorně krytou lepenkou. V lodi a presbytáři kostela vyměněny a opraveny krovy a dozděna korunní římsa. V roce 2009 šlo na opravu kostela 370.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a Karlovarského kraje. Střecha lodi byla pokryta starší krytinou a nově oplechována byla zvonička nad závěrem.

 

Popis objektu

Jednolodní gotický, pozdně barokně přestavěný kostel s lodí na téměř čtvercovém půdorysu o rozměrech 10,8 x 10 m, s připojeným mírně odsazeným protáhlým obdélným, trojboce uzavřeným presbytářem na půdorysu o rozměrech 7,6 x 10 m, krytý původně šindelovou valbovou střechou s otevřenou oplechovanou osmibokou sanktusovou sloupkovou zvoničkou s cibulovou bání nad závěrem. Síla kamenného zdiva kostela dosahuje šířky 120 cm.

Hlavní západní průčelí kostela s obdélným kónickým vchodem a trojlistým okénkem v ose nad ním je nad profilovanou římsou završeno vystupujícím trojúhelníkovým štítem s kruhovým okénkem. Další dva boční obdélné vchody jsou umístěny pod oknem v osách severní a jižní stěny lodi. Boční stěny lodi a presbytáře jsou prolomeny po jednom obdélném, polokruhově zakončeném okně. V závěrové stěně presbytáře je umístěno trojlisté okénko. Vnější stěny kostela jsou hladké, bez členění, doplněné profilovanou korunní římsou pod střechou.

Loď kostela je sklenuta dnes z větší částí zřícenou plochou osmibokou kopulí, původně zdobenou plochými lizénami s čtyřlistými rámy. Triumfální oblouk kostela je polokruhový. Presbytář kostela, uvnitř půlkruhově uzavřený, je sklenut plackovou klenbou. V závěrových stěnách presbytáře jsou umístěny tři vysoké pohledové obdélné, segmentem završené výklenky. Zhruba pod okny se v obou protilehlých stěnách presbytáře vyskytují ve výši pasu drobné kruhovitě zaklenuté niky. Vnitřní stěny kostela členěny pilastry. V západní části lodi nad hlavním vstupem bývala vynesena dřevěná kruchta s rovným balkónem, přístupná kamenným schodištěm se sníženým symbolickým stropem, vedoucím zčásti v síle zdiva západní stěny po levé straně vchodu. Po pravé straně vchodu se pod bývalou kruchtou nachází pohledová vysoká nika.

Podlaha kostela byla kryta několika vrstvami dlažeb. Nejstarší podlahu z první poloviny 14. století tvořily menší cihlové dlaždice o rozměrech asi 21 x 16 x 3 cm, nad touto vrstvou byla položena podlaha tvořená velkými cihlovými dlaždicemi o rozměrech asi 23 x 21 x 4 cm. Obě cihlové podlahy nebyly uloženy v maltovém loži, za to však byly kladeny velmi natěsno. Nejmladší vrstva byla tvořena podlahou z druhé poloviny 19. století, tvořenou kameninovými dlaždicemi s rytým ornamentem, uloženými do silné vrstvy pevné vápenné malty.

Vnitřní zařízení kostela bývalo jednotné, rokokové, bílé se zlacením z druhé poloviny 18. století. Hlavní portálový oltář, široký 230 cm, býval vybaven oltářním obrazem sv. Jakuba. Oltářní menza bývala široká asi 135 cm. Oba boční oltáře a kazatelna byly doplněny plastikami světců a andělů. Kazatelna bývala přístupná kamenným schodištěm z presbytáře proraženým otvorem v levém pilíři triumfálního oblouku.

Ve zvoničce kostela bývaly zavěšeny dva zvony, zabavené roku 1918 na válečné účely.
Kolem zchátralého kostela rostou památkově chráněné Jakobovy lípy.

 

Fotodokumentace

Bochov - kostel sv. Jakuba | filiální kostel sv. Jakuba u Bochova na snímku z roku 1926
Bochov - kostel sv. Jakuba | interiér kostela sv. Jakuba s hlavním oltářem v roce 1926
Bochov - kostel sv. Jakuba | opuštěný kostel sv. Jakuba v polích u Bochova v roce 1969
Bochov - kostel sv. Jakuba | chátrající opuštěný kostel sv. Jakuba u Bochova v roce 1978
Bochov - kostel sv. Jakuba | zchátralý kostel sv. Jakuba v Bochově - červenec 2009
Bochov - kostel sv. Jakuba | kostel sv. Jakuba pod hradem Hartenštejn - únor 2010
Bochov - kostel sv. Jakuba | zchátralý kostel sv. Jakuba u Bochova - únor 2010
Bochov - kostel sv. Jakuba | opuštěný kostel sv. Jakuba od severozápadu - duben 2013
 
Bochov - kostel sv. Jakuba | zchátralý kostel sv. Jakuba od severozápadu - únor 2010
Bochov - kostel sv. Jakuba | vstupní průčelí kostela - duben 2013
Bochov - kostel sv. Jakuba | vstupní průčelí kostela sv. Jakuba od západu - duben 2013
Bochov - kostel sv. Jakuba | vstupní průčelí kostela sv. Jakuba - únor 2010
Bochov - kostel sv. Jakuba | zchátralý kostel sv. Jakuba od západu - duben 2013
Bochov - kostel sv. Jakuba | kostel sv. Jakuba od jihozápadu - duben 2013
Bochov - kostel sv. Jakuba | jihozápadní nároží kostela sv. Jakuba - duben 2013
Bochov - kostel sv. Jakuba | zchátralý kostel sv. Jakuba od jihozápadu - únor 2010
 
Bochov - kostel sv. Jakuba | zchátralý kostel sv. Jakuba od jihozápadu - duben 2013
Bochov - kostel sv. Jakuba | zchátralý kostel sv. Jakuba u Bochova - duben 2013
Bochov - kostel sv. Jakuba | jižní průčelí zchátralého kostela sv. Jakuba - duben 2013
Bochov - kostel sv. Jakuba | jižní průčelí zchátralého kostela sv. Jakuba - únor 2010
Bochov - kostel sv. Jakuba | jižní průčelí zchátralého kostela sv. Jakuba - duben 2013
Bochov - kostel sv. Jakuba | zchátralý kostel sv. Jakuba od jihovýchodu - duben 2013
Bochov - kostel sv. Jakuba | závěr kostela od jihovýchodu - duben 2013
Bochov - kostel sv. Jakuba | závěr kostela od jihovýchodu - únor 2010
 
Bochov - kostel sv. Jakuba | závěr kostela od severovýchodu - únor 2010
Bochov - kostel sv. Jakuba | zcela zdevastovaný interiér kostela sv. Jakuba - duben 2013
Bochov - kostel sv. Jakuba | vítězný oblouk s novým krovem nad lodí v interiéru kostela sv. Jakuba - únor 2010
Bochov - kostel sv. Jakuba | přístupuvé schodiště na kruchtu - únor 2010
Bochov - kostel sv. Jakuba | propadlá klenba v prostoru presbytáře kostela - duben 2013
 

Použitá literatura

Klsák, J.-Tajer, J. 2008 : Kostel sv. Jakuba u Bochova. Nálezová zpráva z archeologického výzkumu, Karlovy Vary
Krčmář, L.-Soukup, J. 2008 : Ohrožené kostely. Příběhy staveb, které už brzy nemusejí být, Plzeň, 8/11
Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 97
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 25
Velímský, T. 2002 : Hrabišici - páni z Rýzmburka, Praha

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz