přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Chyše - hradiště

Chyše - hradiště

Chyše - hradiště | Chyše - hradiště

Nedatované výšinné hradiště na výrazné ostrožně vrchu U střelnice nad říčkou Střelou asi 2,5 km severovýchodně od vsi Záhořice (Sahorz) a 1,2 km jihozápadně od města Chyše (Chiesch). Lokalita byla osídlena snad v době železné v 6. - 5. století př. n. l. a poté v raném středověku v 10. století. V novověku byl vrchol ostrožny až do poloviny 20. století zemědělsky využívána a částečně odlesněna. Následně byla lokalita opuštěna a postupně zarostla vzrostlým smíšeným lesem.

 

Objekt: výšinné opevněné hradiště

Typologie: archeologické lokality

Kategorie: architektonické památky

Obec: Chyše (Chiesch), Záhořice (Sahorz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na výrazné ostrožně vrchu U střelnice nad říčkou Střelou asi 2,5 km severovýchodně od Záhořic a 1,2 km jihozápadně od Chyše

GPS: 50°5'50.693"N, 13°14'0.963"E

Období osídlení: doba železná, raný středověk

Datace: 6.-5. století př. n. l. a 10. století

Kultura: halštatská, slovanská

Archeologický výzkum: 1982 Dana a Jaroslav Baštovi, 1997

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Dosud blíže nedatované výšinné opevněné hradiště leží na výrazné ostrožně vrchu U střelnice (Lindenberg, 507,6 m n. m.) nad ohybem říčky Střely ve Vladařské vrchovině asi 2,5 kilometru severovýchodně od vsi Záhořice (Sahorz) a 1,2 kilometru jihozápadně od města Chyše (Chiesch). Zdejší lokalita byla osídlena snad již v  pozdní době halštatské v 6. - 5. století př. n. l., kdy zažívalo největší rozkvět osídlení nedalekého významného hradiště na Vladaři, vzdáleného 2,5 kilometru jihozápadním směrem pouze přes široké údolí. Další osídlení je na zdejší lokalitě doloženo v raném středověku na konci střední doby hradištní v 10. století.

V novověku byla vrcholová plošina ostrožny v místech bývalého hradiště až do poloviny 20. století zemědělsky využívána a částečně odlesněna. Následně byla lokalita opuštěna a postupně zarostla vzrostlým smíšeným lesem s nejčastějším zastoupením borovice a břízy. Povrch je travnatý s bohatým křovinatým podrostem. Plocha bývalého hradiště je dnes využívána lesnímu hospodářství. Vrcholová plošina ostrožny a jihozápadní svahy leží na katastru vsi Záhořice, severní a severovýchodní svahy pak na katastru města Chyše.

V roce 1982 provedli manželé Dana a Jaroslav Baštovi na ploše nově objevené lokality zjišťovací sondy, kterými byly nalezeny pouze úlomky mazanice a část kamenného drtidla bez možnosti chronologického zařazení. Při zaměřování opevnění hradiště na podzim roku 1997 byla v porušení terénu rozrytím divokými prasaty na severovýchodním svahu těsně pod vrcholovou kótou nalezena mazanice a raně středověká keramika z konce střední doby hradištní a několik menších zlomků zatím blíže časově nezařaditelné pravěké keramiky snad z pozdní doby halštatské.

 

Popis objektu

Výšinné opevněné hradiště v dominantní poloze zaujalo vrchol výrazné úzké táhlé ostrožny, vybíhající z okolního terénu k severovýchodu nad pravým břehem říčky Střely, která ji obtéká od jihozápadu k severovýchodu. Vybíhající ostroh se zprvu zužuje až k úzkému nehlubokému sedlu, pak se mírně rozšiřuje a zvedá k vrcholové kótě. Výrazná ostrožna ostře spadá na třech stranách poměrně strmými svahy k říční nivě s převýšením dosahujícím až 55 metrů, tvořícími přirozenou přírodní fortifikaci.

Ostrožna je v místě jediného přirozeného přístupu ze směru od jihovýchodu v úzké šiji v sedle přepažena mohutným příčným kamenitým valem z donesených nasypaných kamenů v délce 42 metrů, oddělujícím plochu vlastního hradiště od  okolního terénu. Výška valu dosahuje 3-4 metru z obou jeho stran a šířka u paty 12 metrů. Při hranách svahu ostrožny je val na obou koncích zřejmě sekundárně roznesen a přes snížení dnes prochází lesní cesty. Zhruba ve středu průběhu valu se pak nachází další druhotné proražení pro cestu s umělou terasovitou úpravou.

Vlastní opevněná plocha hradiště o celkové ploše 0,57 ha bývala na zalomení hrany chráněna nízkým obvodovým valem v délce 293 metrů, v úsecích na severovýchodním obvodu částečně dochovaným do maximální výše 0,5 metru se stopami spečení. Zbytek průběhu obvodového valu dnes tvoří výrazná terénní hrana nad svahem, zvýrazněná pozdějšími úpravami dnes v podobě 3-4 metru širokého ochozu. Obvodové opevnění pokračuje před příčným valem na obou stranách jihovýchodním směrem po vrstevnicích v podobě terénní hrany, která se po několika desítkách metrů stáčí proti svahu a znenadání končí. Podle některých autorů naznačují patrné upravené hrany existenci lehce opevněného předhradí před příčným valem.

Na severovýchodní straně hradiště bývalo opevnění zdvojeno, když pod obvodovým opevněním na severovýchodní straně probíhá ještě o 7 metrů níže v prudkém svahu zřetelný zbytek vnějšího kamenitého valu v původní délce 156 metrů, který vybíhal svahem šikmo dolů z hrany plochy hradiště za příčným valem. Ve středu svého průběhu je vnější val přerušen a jeho konce se stáčejí proti svahu, což patrně představuje relikt původní vstupní brány na hradiště. Vnitřní obvodové opevnění však v těchto místech porušeno není.

 

Fotodokumentace

Chyše - hradiště | stínovaný reliéf s lokalitou bývalého hradiště na ostrožně U střelnice s patrným příčným valem a okolní krajiny říční nivy Střely
Chyše - hradiště | plán situace dochovaných reliktů opevnění výšinného hradiště na ostrožně U střelnice u Chyše
Chyše - hradiště | částečně odlesněná, zemědělsky využívaná plocha bývalého hradiště s viditelným příčným valem na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952
Chyše - hradiště | nalezené zlomky a raně středověké a pravěké keramiky během zaměřování opevnění hradiště na podzim roku 1997
Chyše - hradiště | ostrožna U střelnice nad říčkou Střelou s pozůstatky opevněného výšinného hradiště od severozápadu - březen 2016
Chyše - hradiště | ostrožna U střelnice nad říčkou Střelou s pozůstatky opevněného výšinného hradiště od severozápadu - březen 2016
Chyše - hradiště | ostrožna U střelnice nad říčkou Střelou s pozůstatky opevněného výšinného hradiště od západu - březen 2016
Chyše - hradiště | severovýchodní konec příčného valu hradiště přerušeného patrně mladší cestou - březen 2016
 
Chyše - hradiště | průběh pozůstatku příčného valu hradiště napříč úzkou šíjí ostrožny - březen 2016
Chyše - hradiště | koruna příčného valu s pohledem do vnitřního prostoru vlastního hradiště - březen 2016
Chyše - hradiště | průběh pozůstatku příčného valu hradiště napříč úzkou šíjí ostrožny - březen 2016
Chyše - hradiště | torzo příčného valu hradiště přerušené patrně mladší cestou na jihozápadním okraji úzké šíje ostrožny - březen 2016
Chyše - hradiště | pohled na pozůstatek příčného valu z vnitřního prostoru vlastního hradiště - březen 2016
Chyše - hradiště | pokračování pozůstatku čelního příčného valu hradiště z větší části rozvezeného - březen 2016
Chyše - hradiště | vnitřní plocha vlastního hradiště na ostrožně zarostlá smíšeným lesem - březen 2016
Chyše - hradiště | pokračování pozůstatku čelního příčného valu hradiště z větší části rozvezeného - březen 2016
 
Chyše - hradiště | pozůstatek nízkého obvodového valu vnitřní plochy hradiště dnes v podobě 3-4 m širokého ochozu na terénní hraně na jihozápadní straně ostrožny - březen 2016
Chyše - hradiště | pozůstatek nízkého obvodového valu vnitřní plochy hradiště dnes v podobě 3-4 m širokého ochozu na terénní hraně na jihozápadní straně ostrožny - březen 2016
Chyše - hradiště | pozůstatek nízkého obvodového valu vnitřní plochy hradiště dnes v podobě 3-4 m širokého ochozu na terénní hraně na jihozápadní straně ostrožny - březen 2016
Chyše - hradiště | bohatý křovinatý podrost smíšeného lesa na vnitřní ploše bývalého hradiště - březen 2016
Chyše - hradiště | kóta 507,6 m n. m. na vrcholu ostrožny U střelnice ve vnitřní ploše bývalého hradiště - březen 2016
Chyše - hradiště | severozápadní konec ostrožny porostlý smíšeným lesem ve vnitřní ploše bývalého hradiště - březen 2016
Chyše - hradiště | severozápadní konec ostrožny porostlý smíšeným lesem ve vnitřní ploše bývalého hradiště - březen 2016
Chyše - hradiště | severozápadní konec ostrožny porostlý smíšeným lesem ve vnitřní ploše bývalého hradiště - březen 2016
 
Chyše - hradiště | pohled z vnitřní plochy hradiště na pozůstatek vnějšího kamenitého valu v severovýchodním svahu ostrožny - březen 2016
Chyše - hradiště | pozůstatek vnějšího kamenitého valu s původní bránou v severovýchodním svahu ostrožny - březen 2016
Chyše - hradiště | pozůstatek vnějšího kamenitého valu s původní bránou v severovýchodním svahu ostrožny - březen 2016
Chyše - hradiště | pohled od bývalého vnějšího valu směrem k vrcholové plošině s vnitřní plochou hradiště - březen 2016
 

Použitá literatura

Augustinová, A. 2014: Hradiště Podštěly v Karlovarském kraji - základní prospekce, aktuální zhodnocení nálezů a sídelní kontext. Bakalářská práce, Praha
Baštová, D. 1984: Vývoj pravěkého osídlení v povodí Střely, In: Archeologické rozhledy XXXVI, Praha, 156/172
Baštová, D. 1985: Chyše. Okr. Karlovy Vary, In: Výzkumy v Čechách 1982-1983, Praha, 51
Brachtel, O. 2013: Raně středověké osídlení okresu Karlovy Vary. Bakalářská práce, Plzeň
Chytráček, M. - Šmejda, L. 2005: Opevněný areál na Vladaři a jeho zázemí. K poznání sídelních struktur doby bronzové a železné na horním toku Střely v západních Čechách, In: Archeologické rozhledy LVII-2005, 36
Kuča, K.-Zeman, L. 2006: Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary, 249
Prekop, F. 2010: Výšinné sídliště u Chyše, k.ú. Záhořice. Návrh na prohlášení kulturní památkou, Loket

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz