přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Horní Tašovice - Schlemmský mlýn

Horní Tašovice - Schlemmský mlýn

Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | Horní Tašovice - Schlemmský mlýn

Původně budovu pro zpracování kaolinu porcelánky ve Stružné nechal vybudovat kolem roku 1860 hrabě Vilém Antonín Jakub z Neuberka na pravém břehu Lomnického potoka na severním okraji obce Horní Tašovice (Taschwitz). Krátce poté byl objekt přebudován na parní pilu s mlýnem. Po roce 1945 však již nebyl provoz mlýna patrně obnoven a objekt postupně chátral. Na jaře roku 2022 proběhla celková demolice zdevastovaného objektu.

 

Objekt: vodní mlýn a pila

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Horní Tašovice (Taschwitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na pravém břehu Lomnického potoka na severním okraji vsi

GPS: 50°10'19.475"N, 13°0'53.376"E

Období vzniku: kolem roku 1860

Architekt: neznámý

Stavebník: hrabě Vilém Antonín Jakub z Neuberka

Přestavba: před rokem 1878

Období devastace: po roce 1945

Demolice: jaro 2022

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Původně budovu pro zpracování kaolinu porcelánky ve Stružné nechal vybudovat v době kolem roku 1860 tehdejší vlastník panství Stružná hrabě Vilém Antonín Jakub z Neuberka podle návrhu neznámého architekta v části katastru později zvaném Schlemm za říšskou silnicí z Bochova do Karlových Varů na pravém břehu Lomnického potoka (Langgrüner Bach či Lammitz Bach) na severním okraji obce Horní Tašovice (Taschwitz). Tento provoz však zde netrval dlouho a již krátce poté, jistě před rokem 1878, byl objekt přebudován na parní pilu se strojem na výrobu šindelů, kotelnou, mlecí mlýn a stáje pro koně.

V roce 1898 odkoupil Schlemmský mlýn (Schlemmühle) čp. 5 s pilou od tehdejšího velkostatku ve Stružné hraběte Rudolfa Černína majitel sousedního zájezdního hostince „Zur Schlemm“ čp. 3 Ing. Alois Pörner. V době kolem roku 1900 založil nový vlastník spolu s továrníkem a majitelem zdejší porcelánky Eduardem Schuldesem ve Schlemmském mlýně dřevařskou firmu Pörner & Schuldes, která zaměstnávala až 30 lidí. Hlavní předmět podnikání spočíval v dodávkách kulatiny do závodů v karlovarské průmyslové oblasti.

V roce 1930 zajišťovala provoz mlýna dvě mlýnská kola na svrchní vodu. Po smrti Eduarda Schuldse se roku 1933 stal společníkem ve firmě jeho zeť, bochovský městský stavitel Ing. Alois Pörner z Horních Tašovic čp. 51. Oba majitelé firmy Pörner & Schuldes stejného jména vedli poté společnost až do konce druhé světové války. Nový spoluvlastník se v letech 1942-1945 stal posledním německým starostou Horních Tašovic.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však již nebyl provoz mlýna s pilou patrně obnoven. Objekt přestal být udržován a postupně chátral, Vnitřní zařízení a technologie byly následně z větší části rozkradeny či zničeny. Na počátku 21. století se již opuštěný a neudržovaný objekt nacházel v havarijním stavu. Navíc došlo k propadnutí střechy nad středovým traktem provozní budovy. Na jaře roku 2022 poté proběhla celková demolice objektu bývalého Schlemmského mlýna. Místo stržené budovy bylo následně zplanýrováno.

 

Popis objektu

Podlouhlá zděná patrová klasicistní budova z pálených cihel a lomového kamene na obdélném půdorysu krytá eternitovou sedlovou střechou. Hlavní jedenáctiosé jižní průčelí bývalo v přízemí prolomeno nad mohutnou římsou výše položenými půlkruhovými okny a obdélnými a polokruhově zakončenými vstupními otvory. V patře byl středový trakt prolomen velkými obdélnými, polokruhově zakončenými trojdílnými okny s dřevěnými rámy. Krajní trakty bylo prolomeny čtveřicemi menších obdélných, segmentově zakončených dvoudílných oken s dřevěnými rámy.

Západní boční trojosé průčelí prolomené v přízemí půlkruhovým oknem a dvojicí obdélných vstupů s kamenným ostěním a v patře trojicí obdélných, segmentem zakončených oken, bývalo nad mohutnou římsou završeno trojúhelným štítem s dvojicí obdélných, segmentem zakončených oken a dvěma úzkými obdélnými, polokruhově zakončenými sdruženými okénky ve vrcholu. Protilehlé východní boční průčelí bylo v přízemí prolomeno dvěma půlkruhovými okny, obdélným, polokruhově zakončeným vstupem a kvůli stoupajícímu svahu v pravé části menším obdélným, segmentem zakončeným okénkem. V patře byla situována dvojice obdélných, segmentem zakončených oken a v pravé části větší obdélný, segmentem zakončený vstupní nákladový otvor, zavřený dvoukřídlými dřevěnými vraty. Průčelí bylo završeno trojúhelným štítem s dvojicí obdélných, segmentem zakončených oken a dvěma úzkými obdélnými, polokruhově zakončenými sdruženými okénky ve vrcholu.

Zadní severní stěna obrácená do svahu byla prolomena dvojicemi sdružených obdélných, polokruhově zakončených okem, prosvětlující prostor v patře a obdélným vstupním otvorem. Stěny objektu bývaly hladké, členěné mohutnými lineárními horizontálními římsami a završeny mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou. Vnitřní prostory objektu bývaly z větší části plochostropé, kryté trapézovými plechy, hurdisky a trámovými stropy s prkenným záklopem. Část prostor byla zaklenuta cihlovými velenými klenbami na pásech. V přízemí budovy probíhala středem v ose východ západ úzká, valeně zaklenutá chodba.

V průběhu let dispozičně a logisticky často vnitřně přestavované budově byly situovány všechny provozní technologie včetně parního stroje a transmise. Mlýnský provoz je k roku 1930 uváděn s dvěma mlýnskými koly na svrchní vodu s hltností 0,101 m³/s, spádem 4,75 metru a výkonem 3,83 koňské síly a s hltností 0,085 m³/s, spádem 4,7 metru a výkonem 3,46 koňské síly. Voda byla přiváděna od východu z Lomnického potoka asi 300 metrů dlouhým mlýnským náhonem zakončeným rozšířenou retenční nádrží.

 

Fotodokumentace

Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | Schlemmský mlýn s vodním náhonem dodatečně zakreslené do originální mapy stabilního katastru vsi z roku 1842
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | Schlemmský mlýn s vodním náhonem dodatečně zakreslené do indikační skici mapy stabilního katastru vsi z roku 1842
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | Schlemmský mlýn v Horních Tašovicích na výřezu mapy 3. vojenského františko-josefského mapování z roku 1878
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | Schlemmský mlýn v Horních Tašovicích na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1938
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | bývalý Schlemmský mlýn v Horních Tašovicích na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1962
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | bývalý Schlemmský mlýn v Horních Tašovicích na snímku z počátku 90. let 20. století
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | bývalý Schlemmský mlýn v Horních Tašovicích od západu - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | západní průčelí budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
 
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | západní průčelí budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - duben 2014
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | klenuté prostory v přízemí budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - duben 2014
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | provozní prostory v přízemí budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | bývalý Schlemmský mlýn v Horních Tašovicích od západu - duben 2014
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | bývalý Schlemmský mlýn v Horních Tašovicích od západu - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | západní průčelí budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - duben 2014
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | bývalý Schlemmský mlýn v Horních Tašovicích z toku Lomnického potoka - duben 2014
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | bývalý Schlemmský mlýn v Horních Tašovicích z toku Lomnického potoka - duben 2014
 
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | jižní průčelí budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | jižní průčelí budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | jižní průčelí budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | jižní stěna budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | jižní stěna budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - duben 2014
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | provozní prostory v přízemí budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | trámový strop v provozních prostorách Schlemmského mlýna - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | provozní prostory v přízemí budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
 
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | turbínová kašna bývalého Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | přívod vody do mlýnského provozu - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | zřícené stropy středového traktu - duben 2014
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | trojdílné okno ve středovém traktu jižního průčelí Schlemmského mlýna - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | jižní stěna budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | bývalý Schlemmský mlýn v Horních Tašovicích od jihovýchodu - duben 2014
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | východní průčelí budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | východní průčelí budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
 
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | valeně klenutá chodba v přízemí - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | severní strana zdevastované budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | zbytky provozních tenchnologií bývalého Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | zbytky provozních tenchnologií bývalého Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | severní strana zdevastovaného objektu - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | vnitřní prostory zdevastované budovy Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
Horní Tašovice - Schlemmský mlýn | bývalá retenční nádrž Schlemmského mlýna v Horních Tašovicích - březen 2017
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 353-354.
Seznam a mapa vodních děl republiky Československé. Stav koncem roku 1930. Sešit 6. Chomutov, Ministerstvo veřejných prací, Praha 1932, s. 33.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 29.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz