přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Jáchymov - kaple sv. Anny

Jáchymov - kaple sv. Anny

Jáchymov - kaple sv. Anny |

Původně pozdně barokní kaple sv. Anny byla vystavěna v roce 1778 na místě původní dřevěné kaple na bývalém Brottmarktu (Chlebný trh) v historickém centru města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Při velkém požáru města dne 31. března 1873 kaple zcela vyhořela a následně byla klasicistně obnovena. Na počátku 90. let 20. století přistoupilo město Jáchymov k celkové rekonstrukci zchátralé kaple.

 

Objekt: pozdně barokní, klasicistně upravená kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Jáchymov (Sankt Joachimsthal)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na dolním konci Náměstí republiky uprostřed města

GPS: 50°22'2.536"N, 12°55'5.241"E

Období vzniku: 1778

Architekt: neznámý

Stavebník: Jacob Florian a Maria Catharina Haanlovi

Přestavba: 1873 klasicistně

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: počátek 90. let 20. století

Památková ochrana: od 18. ledna 1964

Č. rejst. ÚSKP: 37428/4-835

Stav: zchátralé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Původní malá dřevěná obecní kaple sv. Anny uprostřed původní vsi Konradsgrün, na pozdějším Brottmarktu (Chlebný trh) nedaleko staré radnice v historickém centru města Jáchymov (Sankt Joachimsthal), byla roku 1518 nákladem zakladatele města hraběte Štěpána Šlika rozšířena a přestavěna pod vedením šlikovského stavitele Johanna Münnicha. Roku 1642 však původní kaple během ničivého požáru města do základů vyhořela a zanikla. Na místě zničené kaple byl poté vztyčen velký dřevěný kříž s plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista.

V roce 1778 nechal na místě původní obecní kaple vystavět městský radní Jacob Florian Haanl spolu s manželkou Marií Catharinou novou zděnou pozdně barokní kapli sv. Anny podle návrhu neznámého architekta. Žádost o znovuvybudování kaple podal Jacob Florian Haanl dne 22. listopadu 1777. Ke kapli byl jmenován vlastní duchovní, kterému byl obstarán byt a donátoři založili rovněž fond k údržbě kaple.

Již v roce 1783 však byla kaple v rámci josefínských reforem uzavřena a její majetek zabaven. Díky velkému úsilí magistrátu podniknutému na náklady vdovy Francisce Möhling se podařilo získat dvorský dekret vydaný dne 31. prosince 1802 s povolením znovuotevření zrušené kaple. K tomu následně vydala dne 21. ledna 1803 svolení arcibiskupská konsistoř. V rámci oslav svátku sv. Anny dne 26. července 1803 byla kaple znovu otevřena a slavnostně vysvěcena tehdejším jáchymovským děkanem a arcibiskupským vikářem Antonem Jacklem. Nad vstupním portálem kaple byl tehdy vyveden latinský děkovný nápis s chronogramem na roku 1803: "CapeLLa praesene pro honore Anna / saCrata stante Lege aboLIsa stasIt / ast faVentIore aVLce gratIa reserata / at Antonie IakeL DeCano et VICarIo fo / raneo aVgVrala est, DIe bIs seXia IVLII" (Kaple ke cti svaté Anny byla zákonem zrušena a byla odemčena přízní patrona, děkana a vikáře Antonia Jakela, dvacátého šestého dne července).

Během dalšího ničivého požáru historického jádra města v pondělí 31. března 1873 kaple sv. Anny zcela vyhořela, zachováno zůstalo pouze obvodové zdivo. Okamžitě bylo přistoupeno ke klasicistní obnově zdevastované stavby. Původní vysoká kupole s lucernou a dalšími dvěma menšími věžičkami nad průčelím byla nahrazena nízkou valbovou střechou, doplněnou zděnou zvonicí nad průčelím. Pořízeno bylo tehdy rovněž současné vnitřní vybavení kaple. Ještě téhož roku, ve čtvrtek 20. listopadu 1873, byla poté obnovená kaple sv. Anny slavnostně vysvěcena. Na svátek sv. Anny 26. července se každoročně konala slavnostní bohoslužba s kázáním. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Jáchyma v Jáchymově.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Dne 18. ledna 1964 byla kaple sv. Anny v Jáchymově zapsána na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejst. č. 37428/4-835. V roce 1976 byla provedena částečná renovace sešlé kaple. Na počátku devadesátých let 20. století přistoupilo město Jáchymov k celkové rekonstrukci zchátralé kaple, které byla dokončena v roce 1993. Během rekonstrukce byla zcela obnovena střecha kaple a vnější fasády, provedeny hydrostatické práce a odstranění dřevomorky. V současné době je krov a stop kaple v havarijním stavu a kaple je nepřístupná. Nadace St. Joachim jako vlastník objektu vyhlásila veřejnou sbírku na postupnou rekonstrukci a zpřístupnění kaple veřejnosti.

 

Popis objektu

Pozdně barokní, klasicistně upravená zděná kaple na obdélném půdorysu o rozměrech 12 x 9 metrů se zkosenými nárožími a rovným závěrem. Kaple je zastřešena nízkou plechovou valbovou střechou. Nad průčelím kaple je na střeše vynesena mladší zděná otevřená hranolová zvonice se zkosenými nárožími završená plechovou osmibokou cibulovou bání s pozlacenou makovicí a jetelovým křížem na vrcholu. Stěny zvonice s nárožními pilastry, otevřené na všech stranách obdélnými, polokruhově zakončenými otvory s ostěním v omítce s klenáky, jsou završeny nízkými vpadlými trojúhelníkovými štíty.

Vstupní východní průčelí kaple je prolomeno hladkým obdélným žulovým portálem vchodu s uchy a letopočtem 1778 vysekaným ve středním klenáku. V ose nad ním je nad plastickou zdobenou římsou, vynesenou na konzolách, situováno obdélné, polokruhově zakončené lunetové okno s mladším maltovým plastickým ostěním se středovým klenákem. Podélné stěny kaple jsou prolomeny dvojicemi vysokých obdélných, polokruhově zakončených oken s výraznou parapetní římsou a ostěním v omítce. V závěrové stěně je umístěno podélné oválné okénko.

Vnější stěny kaple s kamennou podezdívkou, členěné lizénami a plastickými nárožními pilastry při zkosených nárožích, jsou nad mohutnou vynesenou korunní římsou završeny nízkými vpadlými trojúhelníkovými štíty s kruhovými okénky s jednoduchým plastickým ostěním v omítce. Před vstupem do kaple je položeno předložené kamenné schodiště.

Vnitřní stěny kaple jsou členěny mohutnými pilastry. Na stěně nad emporou je vyveden latinský pamětní nápis: „CAPELLA M HANC BEATEA ANNAE IACOBVS HAANL, HONESTVS / CIVITATIS VALLENSIS SENATOR ERIGI FECIT. / QVAE FERO PRIDIE CALENDAS APRILIS INFAVSTO INCENDIO EXVSTA RVRSVS. / QVOQVE, EO IPSO ANNO RESTAVRATA ET AVGVRATA EST.“ (Kapli blahoslavené Anně založil čestný občan a radní Jacob Haanl. Která den před dubnovým datem znovu vyhořela během nešťastného požáru. Týž rok byla však obnovena a rozšířena).

Vnitřní zařízení kaple z doby obnovy po požáru v roce 1873 tvoří oltář s figurálními plastikami sv. Anny s malou Marií a dalších dvou světců, figurální plastiky Nejsvětějšího srdce Ježíše Krista a Panny Marie na konzolách na bočních stěnách, obrazy, lavice a zábradlí. Ve zvoničce kaple je rovněž zavěšen zvon z roku 1759 od pražského zvonaře Františka Franka. 50 cm vysoký zvon o průměru 40 cm nese na plášti reliéf Panny Marie s Ježíškem s korunkami na hlavách. Na lemu zvonu je situován latinský nápis s chronogramem na rok 1759: „boheMIa proVInCIa beneDICatVr Vt InsIgnIs hVIVs InterVentV ploqVe sVerbanIo hospItlo IstI et totI

 

Fotodokumentace

Jáchymov - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny na historické pohlednici před rokem 1945
Jáchymov - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny u bývalého pivovaru v době před rokem 1945
Jáchymov - kaple sv. Anny | zchátralá kaple sv. Anny v 60. letech 20. století
Jáchymov - kaple sv. Anny | klasicistní obecní kaple sv. Anny v Jáchymově - říjen 2013
Jáchymov - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny od severovýchodu - říjen 2013
Jáchymov - kaple sv. Anny | vstupní průčelí kaple sv. Anny - říjen 2013
Jáchymov - kaple sv. Anny | kamenný vstupní portál kaple - duben 2010
Jáchymov - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny od jihovýchodu - duben 2010
 
Jáchymov - kaple sv. Anny | jižní průčelí kaple sv. Anny - duben 2010
Jáchymov - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny od jihozápadu - květen 2011
Jáchymov - kaple sv. Anny | závěrová stěna kaple sv. Anny - duben 2010
Jáchymov - kaple sv. Anny | severní průčelí kaple sv. Anny - květen 2011
Jáchymov - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny v Jáchymově - duben 2010
Jáchymov - kaple sv. Anny | klasicistní obecní kaple sv. Anny v Jáchymově - říjen 2013
 

Použitá literatura

Georg LINDNER, Erinnerung aus der Geschichte der k.k. freien Bergstadt Sankt Joachimsthal. 3. Teil vom Jahre 1701 bis zum Jahre 1800, Jáchymov 1913, SOkA Karlovy Vary, fond AM Jáchymov, Státní okresní archiv v Karlových Varech.
Georg LINDNER, Erinnerung aus der Geschichte der k.k. freien Bergstadt Sankt Joachimsthal. 4. Teil Anhang, 1913, fol. 300-301, SOkA Karlovy Vary, fond AM Jáchymov, Státní okresní archiv v Karlových Varech.
Jiří LINHART, Památky v Jáchymově v roce 1993, III. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 1994, s. 36-38.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha 1977, s. 565.
Jaroslaus SCHALLER, Topographie des Königreichs Böhmen. Zwenter Theil. Ellbogner Kreis, Praha 1785, s. 92.
Richard SCHMIDT, Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, XL. Politický okres Jáchymovský, Praha 1913, s. 76-77.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 112.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz