přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Přemilovice - starší tvrz

Přemilovice - starší tvrz

Přemilovice - starší tvrz |

Tvrziště s pozůstatky dnes již zaniklé gotické vodní tvrze ze 14. století se nacházejí v těsném sousedství rybníku u bývalého poplužního dvora Přemilovice (Premlowitz) asi kilometr severozápadně od obce Sedlec (Zettlitz). Tvrz byla středověkým sídlem rodu Steinbachů na Přemilovicích. Tvrz byla opuštěna někdy na počátku 16. století a postupně zanikla. Funkci panského sídla poté převzala nová renesanční přemilovická tvrz. V roce 1937 proběhl na lokalitě archeologický průzkum pod vedením archeologa Viktora Karella.

 

Objekt: gotická vodní tvrz

Typologie: panská sídla

Kategorie: architektonické památky

Obec: Přemilovice (Premlowitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na okraji rybníka jihozápadně od bývalého poplužního dvora

GPS: 50°14'54.592"N, 12°51'15.706"E

Období vzniku: 14. století

První písemná zmínka: 1464

Období zániku: počátek 16. století

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 27689/4-1016

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Dnes již zaniklá ves Přemilovice (Premlowitz), ležící asi kilometr severozápadně od obce Sedlec (Zettlitz), byla založena slovanským obyvatelstvem nejpozději v průběhu 12. až počátku 13. století. Dle významu slovanského místního názvu Přemilovice, ves lidí Přemilových, lze usuzovat právě na starší původ vsi. Ves patřila k lénům hradu Loket.

Zdejší gotická vodní tvrz vznikla patrně někdy během 14. století jihozápadně od pozdějšího poplužního dvora v těsné blízkosti rybníka. Některými autory je však vznik zdejší tvrze kladen již do osmdesátých let 12. století.

První písemná zmínka o zdejší osadě pochází až z roku 1464, kdy je jako držitel zdejšího manství připomínán exekutor dvorského soudu Ondřej ze Steinbachu s predikátem „seděním na Přemilovicích“ (Andres Stanpach residens in Premlowicz). Jeho potomci zde poté seděli ještě během 16. století. Roku 1493 nadal Mikuláš za Steinbachu na Přemilovicích společně s příbuzným Jiljím ze Steinbachu kostel v Kynšperku nad Ohří.

Ve šlikovském loketském urbáři z roku 1525 je uveden jako držitel Přemilovic Hans ze Steinbachu na Přemilovicích, zařazený mezi tzv. urozenými lidmi z dolní (druhé) části loketského obvodu. V urbáři je rovněž zanesen podrobnější soupis zdejšího manství. Hans Steinbach držel dva celé dvory, dvě poloviny dvorů a dva hostince, tedy dohromady tři a půl dvora se dvěma hostinci a šesti osedlými, z kteréhožto manství byl povinen platit roku 1523 na termín Všech svatých, tj. k 1. prosinci, 2 zlaté.

Někdy na počátku 16. století byla nakonec zdejší tvrz opuštěna. Funkci panského sídla poté převzala nová renesanční tvrz, poprvé připomínaná v roce 1568, která byla vystavěna v areálu poplužního dvora v sousedství. Původní přemilovická tvrz poté postupně chátrala a nakonec zanikla. Podle nákresu stavitele Johanna Michaela Sockha z roku 1715 se stále ještě na bývalém tvrzišti tyčila nápadná zřícenina původní tvrze.

Ve dnech 9. září - 8. října 1937 proběhl na lokalitě tvrziště, nazývaného místními obyvateli „Keltenwell“ (Keltský val), archeologický průzkum pod vedením německého archeologa Viktora Karella, který se snažil řešit ve zdejší oblasti otázku německé kolonizace. Díky pochopení generálního tehdejšího ředitele Sedleckých kaolinových závodů Hanse Meisela byli k průzkumu přiděleni dva pracovníci, s jejichž pomocí Viktor Karell probádal prostor tvrziště.

Během archeologického výzkumu bylo odkryto základové kamenné zdivo bývalé tvrze do výšky asi 1 m. Dle historických souvislostí a četných nálezů Karell soudil, že tvrz musela být založena někdy na přelomu 12. a 13. století, její zánik datoval na přelom 15. a 16. století. Jednotlivé archeologické nálezy však datoval do rozmezí 13. až 15. století. Jednotlivé nálezy zhodnotil a následně publikoval roku 1939 J. Grüss, ovšem bez jejich bližšího časového zařazení.

Obnažené základové zdivo tvrze nebylo po ukončení výzkumu zakonzervováno, ale ani znovu zasypáno. Interiér objektu a terén v jeho bezprostředním okolí byl navíc změněn vytěženou zeminou a sutí. Dne 3. května 1958 byly pozůstatky hradu Hungerberg zapsány na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 27689/4-1016. Lokalita, zarostlá dnes neprostupnou vegetací, s odhaleným základovým zdivem bývalé tvrze, podléhajícím postupné destrukci, tak již od dob předválečného výzkumu chátrá. Pozemková parcela č. 313/5 patří ruské firmě Green Forest s r.o. se sídlem v Karlových Varech, vlastnící nedaleký zdevastovaný zámek v Sedleci.

 

Popis objektu

Kruhové tvrziště bývalé gotické vodní tvrze o průměru asi 60 metrů je umístěno částečně v rybníku a ze západu obklopeno močálem. Centrální plošina v podobě 2 metry vysokého, uměle navršeného ostrůvku na zhruba kruhovém půdorysu o horním průměru přibližně 20 metrů a spodním rozměru asi 35 metrů obklopuje vodní příkop široký asi 5 až 8 metrů. Příkop, napájený vodou přilehlého rybníka, je dnes v severní a východní části částečně zanesený. Před příkopem vystupuje z větší části zachovaný, 160 metrů dlouhý kruhový vnější val, široký v koruně 1,5 až 4 metry a vysoký ještě dnes místy až 2 metry nad hladinou.

Na vlastním tvrzišti byla situována jednoduchá obytná věžovitá stavba téměř čtvercového půdorysu o rozměrech přibližně 8 x 9 m, vyzděná z lomového kamene o tloušťce zdiva až 1,7 m. Přízemí objektu zaujala jediná prostora pravidelného čtvercového půdorysu o vnitřních rozměrech asi 5,2 x 5,2 m. Prostora bývala přístupná vstupním otvorem, širokým 0,9 m, v severozápadní stěně po jakémsi předloženém schodišti schodovitého přístavku o rozměrech 4,2 x 1,5 m. V severovýchodní stěně tvrze bývalo prolomeno štěrbinové okénko.

K severovýchodnímu nároží budovy byla přistavěna další menší stavba neznámého účelu o rozměrech půdorysu asi 4,4 x 3,3 m. Patrně se jednalo o zesilující předsunutou obrannou věž. Kamenné zdivo gotické tvrze bylo stavěno na vápennou maltu s výskytem karlovarského vřídlovce.

 

Fotodokumentace

Přemilovice - stará tvrz | tvrziště v Přemilovicích na fotografii z počátku 20. století
Přemilovice - stará tvrz | tvrziště v Přemilovicích na fotografii z počátku 20. století
Přemilovice - stará tvrz | zarostlé přemilovické tvrziště na fotografii z roku 1926
Přemilovice - stará tvrz | tvrziště v sousedství bývalého poplužního dvora v roce 1937
Přemilovice - stará tvrz | archeologický průzkum tvrziště Viktora Karella v roce 1937
Přemilovice - stará tvrz | archeologický průzkum tvrze v roce 1937
Přemilovice - stará tvrz | pozůstatky tvrze během archeologického průzkumu roku 1937
Přemilovice - stará tvrz | pozůstatky tvrze během archeologického průzkumu roku 1937
 
Přemilovice - stará tvrz | pozůstatky tvrze během archeologického průzkumu roku 1937
Přemilovice - stará tvrz | zdivo tvrze během archeologického průzkumu roku 1937
Přemilovice - stará tvrz | zatopené přemilovické tvrziště v zimě roku 1938
Přemilovice - stará tvrz | zarostlé tvrziště v Přemilovicích na fotografii z roku 1985
Přemilovice - stará tvrz | pozůstatky obytné věže staré tvrze v roce 1985
Přemilovice - stará tvrz | zarostlé vodní tvrziště v bývalých Přemilovicích - leden 1996
Přemilovice - stará tvrz | vodní příkop s valem tvrziště v Přemilovicích - leden 1996
Přemilovice - stará tvrz | zarostlé tvrziště v bývalých Přemilovicích - duben 2011
 
Přemilovice - stará tvrz | přemilovické tvrziště od severozápadu - duben 2011
Přemilovice - stará tvrz | rybník s tělesem tvrziště od západu - říjen 2009
Přemilovice - stará tvrz | vnější val přemilovického tvrziště od západu - duben 2011
Přemilovice - stará tvrz | vnější val přemilovického tvrziště od západu - březen 2010
Přemilovice - stará tvrz | zarostlé přemilovické tvrziště od západu - duben 2011
Přemilovice - stará tvrz | příkop mezi vnějším valem a jádrem tvrze - říjen 2009
Přemilovice - stará tvrz | široký vodní příkop přemilovického tvrziště - březen 2010
Přemilovice - stará tvrz | zanesený vodní příkop přemilovického tvrziště - duben 2011
 
Přemilovice - stará tvrz | vyvýšenina vlastního jádra tvrziště - březen 2010
Přemilovice - stará tvrz | vyvýšenina vlastního jádra tvrziště - duben 2011
Přemilovice - stará tvrz | vyvýšenina vlastního jádra tvrziště - říjen 2009
Přemilovice - stará tvrz | vyvýšenina vlastního jádra tvrziště - duben 2011
Přemilovice - stará tvrz | zarostlé vlastní jádro přemilovického tvrziště - duben 2011
Přemilovice - starší tvrz | zanesená jižní část příkopu tvrziště - říjen 2009
Přemilovice - stará tvrz | zanesená jižní část příkopu tvrziště - březen 2010
Přemilovice - stará tvrz | jižní část příkopu tvrziště - duben 2011
 
Přemilovice - stará tvrz | zanesená jižní část příkopu tvrziště - březen 2010
Přemilovice - stará tvrz | pozůstatky staré gotické tvrze na tvrzišti - duben 2011
Přemilovice - stará tvrz | pozůstatky obytné věže přemilovické tvrze - březen 2010
Přemilovice - stará tvrz | pozůstatky obytné věže přemilovické tvrze - říjen 2009
Přemilovice - stará tvrz | pozůstatky staré gotické tvrze na tvrzišti - duben 2011
Přemilovice - stará tvrz | pozůstatky staré gotické tvrze na tvrzišti - duben 2011
Přemilovice - stará tvrz | zachované zdivo přemilovické staré tvrze - duben 2011
Přemilovice - stará tvrz | zachované zdivo přemilovické staré tvrze - duben 2011
 
Přemilovice - stará tvrz | zachované zdivo obytné věže staré tvrze - březen 2010
Přemilovice - stará tvrz | zachované zdivo přemilovické staré tvrze - duben 2011
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 95
Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 141/142
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 275
Kuča, K.-Zeman, L. 2006 : Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary, 253
Sedláček, A. 1905 : Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl třináctý, Plzeňsko a Loketsko, Praha, 174
Úlovec, J. 1995 : Bývalá panská sídla v Přemilovicích, Otovicích a Dalovicích, III. Historický sborník Karlovarska, Karlovy Vary, 24/30
Úlovec, J. 2005 : Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, 2. díl [N-Ž], Praha, 281/285

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz