přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Protivec - kaple sv. Václava

Protivec - kaple sv. Václava

Protivec - kaple sv. Václava | Protivec - kaple sv. Václava

Původně klasicistní obecní kaple Panny Marie byla postavena v roce 1848 na místě starší kaple z počátku 16. století na návsi uprostřed vsi Protivec (Protiwitz). V roce 1883 byla poté kaple žlutickým farářem Antonem Scherzerem přestavěna do současné podoby a následně dne 14. května 1883 nově zasvěcena sv. Václavovi. Před rokem 1989 byla kaple několikrát opravována a ještě na počátku 21. století se v kapli konaly pravidelné nedělní bohoslužby. Poslední rekonstrukce kaple proběhla v letech 2008-2009.

 

Objekt: upravovaná klasicistní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Protivec (Protiwitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°5'58.078"N, 13°12'42.658"E

Období vzniku: 1848

Architekt: neznámý

Stavebník: obec Protivec

Přestavba: 1883

Rekonstrukce: 2008-2009

Znovuvysvěcení: 14. května 1883

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné příležitostně

Historie objektu

Původní, patrně již raně renesanční malá obecní kaple Panny Marie Karmelské byla vystavěna již na počátku 16. století podle návrhu neznámého architekta na návsi uprostřed vsi Protivec (Protiwitz). Zasvěcení kaple Panně Marii Karmelské, označované jako Matka sv. škapulíře, souviselo s existencí kláštera Řádu obutých karmelitánů v nedalekém městě Chyše, zrušeného v roce 1538. Po obnovení kláštera v rámci rekatolizace po bitvě na Bílé hoře založili chyšští karmelitáni během druhé poloviny 17. století Bratrstvo sv. Škapulířea každoročně pořádali na svátek Panny Marie Karmelské dne 16. července procesí z Lubence do Chyší.

Podle místní pověsti zamýšlel v roce 1697 tehdejší držitel panství Chyše Karel Jiří Michna z Vacínova postavit v Protivci nový velký kostel. Hledal proto kámen na stavbu.  Když nalezl potřebný kámen na Špičáku u Chyší, změnil původní plán a rozhodl se postavit nový kostel s rodovou hrobkou tam.

V roce 1848 byla na místě původní kaple z prostředků obce postavena nová klasicistní obecní kaple Panny Marie podle návrhu neznámého architekta. Do interiéru kaple byl tehdy pořízen oltářní obraz Panny Marie Klatovské (Panny Marie z Re) od malíře Johanna Müllera ze Žlutic. Farou spadala kaple ke kostelu Jména Panny Marie v Chyši. V roce 1863 byla kaple patrně opravována. Roku 1883 poté nechal žlutický farář Anton Scherzer, protivecký rodák z usedlosti čp. 39, při příležitosti své primice obecní kapli přestavět do současné podoby. Dne 14. května 1883 byla rekonstruovaná obecní kaple okresním vikářem v Chyších Antonem Brehmem nově zasvěcena sv. Václavovi.

Roku 1886 se všichni majitelé gruntu jménem Václav poskládali po 10 zlatých na pořízení vnitřního zařízení kaple. Z vybraných peněz byl zakoupen nový oltářní obraz sv. Václava. Původní obraz Panny Marie Klatovské byl poté zavěšen na zadní stěnu oltáře. Výnosem pražské konzistoře ze dne 1. prosince 1886 bylo následně v obecní kapli povoleno konání mší svatých na svátek sv. Václava 28. září a v dalších dnech. Během druhé světové války byl zrekvírován původní zvon kaple na válečné účely.

Dne 12. července 1948 byl slavnostně vysvěcen farářem Tesařem nový zvon, dovezený ze severních Čech. Zvon byl následně zavěšen do zvoničky. Svěcení zvonu se konalo ve stejný den, jako slavnostní odhalení pomník T. G. Masaryka na návsi. Den byl zakončen při společné oslavě v hostinci u Kubešů. Na zvon poté zvonil místní občan František Koliha a po jeho smrti jeho žena Růžena. Rodina Kolihů rovněž o obecní kapli pečovala. Kromě různých příležitostí se pravidelně zvonilo i nedělní poledne. Po rodině Kolihů převzala péči o kapli Růžena Málková a zvonilo se v podstatě již jen při úmrtích, od její smrti zajišťuje zvonění její zeť Václav Novák.

V roce 1969 byla provedena částečná rekonstrukce obecní kaple sv. Václava v Protivci, během které byla instalována nová plechová střecha a zhotoven plot z drátěných polí kolem kaple, jenž nahradil živý plot z pámelníku. V této době obnovil žlutický farář Miroslav Janák spolu s Františkem Kašparem železný kříž u vchodu do kaple, který zde stával ještě v době první republiky. V roce 1989 následovala další oprava kaple. František Kašpar tehdy zhotovil za 500 Kčs nové dřevěné okno do znovu vyzdívaného štítu kaple. Zedníci však zazdili okno hlouběji do zdiva, takže jej nelze otevřít, čímž byl v podstatě téměř znemožněn jediný přístup na půdu kaple.

Na počátku devadesátých let 20. století byla za působení žlutického faráře Vladimíra Müllera snaha o zrestaurování obrazu Panny Marie Klatovské, visícího na zadní straně oltáře. Olejový obraz z roku 1848 byl tehdy již dosti vybledlý. Při jeho vynesení farářem spolu s Františkem Kubešem mimo kapli se však obraz začal na slunci roztékat a proto byl vrácen zpět a tím veškerá snaha o jeho záchranu skončila. V průběhu devadesátých let 20. století byla kaple několikrát vykradena místními výrostky a pravděpodobně se nenávratně ztratila řada cenných liturgických předmětů, i když byli pachatelé dopadeni.

Ještě na počátku 21. století se v protivecké kapli konaly pravidelné nedělní bohoslužby, kterých se účastnilo několik místních věřících. V září roku 2008 byla zvonička kaple obložena měděným plechem a zrestaurován i kříž na makovici. Žlutický farář Petr Řezáč patrně z iniciativy Jaroslava Kolihy v roce 2008 usiloval o opravu zdejšího oltáře. Umělecký pozlačovač Miroslav Zvonař popsal tehdy oltář ve svém posudku takto: „Architektura oltáře je pojednána barevným nátěrem olejového charakteru (fládru). Destrukce polychromie je značná. Polychromie masivně odpadává od dřevěného podkladu. Povrch dekorativních dřevořezeb je zatřen hrubou vrstvou zoxidovaného bronzu. Některé části jsou mechanicky poškozeny, části řezeb jsou olámané nebo schází. Dřevo je napadeno dřevokazným hmyzem a mikroorganizmy.“ Restaurátor ocenil náklady na rekonstrukci na 141.000 Kč, což bylo pro Město Žlutice nad možnosti stávajícího rozpočtu a k opravě oltáře nakonec nebylo přistoupeno.

V roce 2009 přistoupilo město Žlutice jako vlastník objektu k celkové rekonstrukci kaple za přispění z rozpočtu Karlovarského částkou 100.000 Kč. V říjnu roku 2009 byla provedena stavební firmou Kastos z Karlových Varů celková rekonstrukce střechy, bylo odstraněno plechové obití a položena nová krytina z pálených tašek. V současnosti trpí kaple vlhkostí, která se projevuje na zdech, zejména pak na severní stěně, rovněž dlažba vzhledem k vlhkosti zarůstá mechem.

V říjnu roku 2011 byla dohledána drobná polygrafická reprodukce na papíru o rozměrech 28 x 49 cm s vyobrazením sv. Václava nalepená na plátně, která byla až do působení faráře Josefa Müllera instalována v interiéru kaple. Reprodukce byla patrně přesnou předlohou oltářního obrazu, pořízená z nějakého staršího díla.

 

Popis objektu

Orientovaná zděná kaple na obdélném půdorysu o rozměrech asi 5,6 x 7,9 metru s připojeným neodsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem, krytá sedlovou, nad závěrem zvalbenou střechou s pálenou krytinou s oplechovanou otevřenou osmibokou sloupkovou zvoničkou nad průčelím, završenou cibulovou bání s makovicí a křížem na vrcholu. Vstupní západní průčelí kaple, prolomené obdélným vchodem, zakončeným stlačeným obloukem, je završeno trojúhelníkovým štítem s obdélným, polokruhově zakončeným okénkem. Po stranách vchodu zdobí průčelí kaple lizény v podobě pilastrů s vystupujícím orámováním na horním konci dekorativně ukončeným pseudogotickým motivem ve tvaru neúplného trojlistu.

Podélné stěny kaple jsou prolomeny po dvou obdélných oknech se segmentovým záklenkem. Vnější stěny kaple se základovým soklem jsou hladké, bez členění, završené mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou. Vnitřní prostor kaple je plochostropý, krytý omítaným prkenným stropem. Vnitřní stěny kaple jsou hladké, bez členění. Na podlaze kaple je položena režná cihlová dlažba.

Vnitřní zařízení kaple tvoří dřevěný štafírovaný portálový oltář sv. Václava v barvě fládru s nesignovaným jezdeckým obrazem sv. Václava z roku 1886 olejem na plátně o rozměrech 94 x 75 cm. Předlohou obrazu byla patrně polygrafická reprodukce, namalována snad podle staršího díla. Svatý Václav v královském plášti s korunou na hlavě jede na bílém koni a v levé ruce drží praporec, na kterém je z neznámých důvodů vyobrazena rakouská orlice. Obraz je vsazen v jednoduchém pozlaceném obdélném rámu o rozměrech 106 x 86 cm. Po stranách oltářního obrazu jsou umístěny dva páry sloupů se zlacenými zdobenými plastickými hlavicemi a profilovanými patkami, vynášející krátké úseky kladí se zlacenou plastickou výzdobou s plastickými vázami na vrcholu. Ve stylizovaném volutovém nástavci oltáře je vyveden pozlacený plastický reliéf Božího oka v kruhovém rámu z oblaků ve svatozáři.

Na zadní straně oltáře je zavěšen původní zasklený poničený oltářní obraz Panny Marie Klatovské (Panna Marie z Re) od malíře Johanna Müllera ze Žlutic z roku 1848 olejem na plátně o rozměrech 70 x 109 cm v jednoduchém obdélném pozlaceném rámu. Na svitku ve spodní části obrazu je vyveden latinský nápis: „In Gremio Matris Sedet Sapientia Patris“ (V klínu matky sedí moudrost otce). Na svitku, který drží mladý Ježíš v pravém dolním rohu obrazu je pak vyveden německý věnovací nápis: „Von der Protiwitzer Gemeinde errichtet im Jahre 1848 unter dem Richter Georg Berreiter und Geschwornen Josef Sengel. Gemahlt Johann Müller in Luditz“ (Zřízeno obcí Protivec v roce 1848 za rychtáře Georga Berreitera a přísežného Josefa Sengala. Namaloval Johann Müller ve Žluticích).

Na vyřezávané konzole na pravé stěně kaple je postavena 110 cm vysoká, dřevěná polychromovaná soška Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Na protější stěně je v prosklené vitrínce umístěna 60 cm vysoká, dřevěná polychromovaná soška Korunované Panny Marie (Madona) s děťátkem, rovněž s korunkou. Plastika Panny Marie v modrém textilním oděvu má dlouhé husté vlasy. U dveří je zavěšen dřevěný krucifix o rozměrech 110 x 50 cm. V interiéru kaple jsou déle umístěny dřevěné lavice a malá dřevěná zpovědnice.

 

Fotodokumentace

Protivec - kaple sv. Václava | slavnostní svěcení nového zvonu farářem Tesařem před kaplí sv. Václav v Protivcu dne 12. července 1948
Protivec - kaple sv. Václava | nový zvon pro kapli sv. Václava dne 12. července 1948
Protivec - kaple sv. Václava | zavěšování nového zvonu do zvoničky kaple sv. Václava v Protivci dne 12. července 1948
Protivec - kaple sv. Václava | kaple sv. Václava po částečné rekonstrukci v roce 1969
Protivec - kaple sv. Václava | kaple sv. Václava po opravě v roce 1989
Protivec - kaple sv. Václava | mše svatá sloužená v kapli sv. Václava farářem Janákem v 90. letech 20. století
Protivec - kaple sv. Václava | oplechování zvoničky kaple dne 7. září 2008
Protivec - kaple sv. Václava | celková rekonstrukce střechy kaple sv. Václava v říjnu 2009
 
Protivec - kaple sv. Václava | obecní kaple sv. Václava v Protivci - únor 2011
Protivec - kaple sv. Václava | kaple sv. Václava od severozápadu - únor 2011
Protivec - kaple sv. Václava | vstupní průčelí kaple sv. Václava - únor 2011
Protivec - kaple sv. Václava | vstupní průčelí kaple sv. Václava v Protivci od západu - únor 2011
Protivec - kaple sv. Václava | kaple sv. Václava v Protivci - duben 2012
Protivec - kaple sv. Václava | kaple sv. Václava v Protivci od jihozápadu - duben 2012
Protivec - kaple sv. Václava | jižní průčelí kaple sv. Václava v Protivci - duben 2012
Protivec - kaple sv. Václava | kaple sv. Václava v Protivci od jihovýchodu - duben 2012
 
Protivec - kaple sv. Václava | závěr kaple sv. Václava v Protivci od jihovýchodu - únor 2011
Protivec - kaple sv. Václava | závěr kaple sv. Václava v Protivci od jihovýchodu - duben 2012
Protivec - kaple sv. Václava | kaple sv. Václava od jihovýchodu - únor 2011
Protivec - kaple sv. Václava | závěr kaple sv. Václava od východu - únor 2011
Protivec - kaple sv. Václava | závěr kaple sv. Václava v Protivci od východu - únor 2011
Protivec - kaple sv. Václava | současný interiér obecní kaple sv. Václava v Protivci - prosinec 2015
Protivec - kaple sv. Václava | současný interiér obecní kaple sv. Václava v Protivci - září 2015
Protivec - kaple sv. Václava | oltář sv. Václava v obecní kapli - září 2015
 
Protivec - kaple sv. Václava | přední strana oltáře sv. Václava - prosinec 2015
Protivec - kaple sv. Václava | žlutický farář Petr Řezáč sloužící v kapli mši svatou při svátku sv. Václava - září 2015
Protivec - kaple sv. Václava | oltářní obraz sv. Václava z roku 1886 - prosinec 2015
Protivec - kaple sv. Václava | původní oltářní obraz Panny Marie Klatovské (Panna Marie z Re) zavěšený dnes na zadní straně oltáře - prosinec 2015
Protivec - kaple sv. Václava | obraz Panny Marie Klatovské (Panna Marie z Re) z roku 1848 od malíře Johanna Müllera ze Žlutic - prosinec 2015
Protivec - kaple sv. Václava | obraz Panny Marie Klatovské (Panna Marie z Re) - prosinec 2015
Protivec - kaple sv. Václava | soška Korunované Panny Marie - září 2015
Protivec - kaple sv. Václava | soška Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - prosinec 2015
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 628
Pekárek, P. 2011: Historie zvaná Protivec, Protivec
Poche, E. a kol. 1980: Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha, 161
Pokludová, J. 2001: Kapličky na Žluticku, X. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 72/75
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 57/58
Zvonař, M. 2008: Návrh opravy a cenová nabídka. Kaple Protivec, Meclov

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz