přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Radošov - dřevěný krytý most

Radošov - dřevěný krytý most

Radošov - dřevěný krytý most |

Dřevěný krytý most nechalo vystavět v roce 1364 město Ostrov v místech původního brodu přes řeku Ohři na zemské stezce uprostřed vsi Radošov (Rodisfort). Most musel být často opravován. V roce 1639 most zničili Švédové a roku 1742 byl spálen francouzským vojskem. Poslední obnova mostu proběhla po napoleonských válkách na počátku 19. století. Dne 18. července 1986 byl však most za nevyjasněných okolností zapálen a zcela shořel. V letech 2001-2003 proběhla celková rekonstrukce zničeného objektu.

 

Objekt: dřevěný krytý věšadlový silniční most na kamenných pilířích

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Radošov (Rodisfort)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v korytě řeky Ohře uprostřed vsi

GPS: 50°16'32.610"N, 12°59'41.050"E

Období vzniku: 1364

Architekt: neznámý

Stavebník: město Ostrov

Období devastace: 18. července 1986

Rekonstrukce: 2001-2003

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 15710/4-1020

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Gotický celodřevěný krytý most nechalo vystavět město Ostrov v roce 1364 v místech původního brodu přes řeku Ohři (Eger) na sedlecké zemské stezce uprostřed vsi Radošov (Rodisfort). Historická obchodní cesta, nazývaná Královská cesta (Via regia), spojující Prahu s Chebem a pokračující dále do Plavna a Erfurtu v Porýní, je prvně připomínaná již k roku 1220. Dne 1. listopadu 1310 tudy poprvé přijel do Čech během svého tažení na Prahu král Jan Lucemburský.

Již listinou ze dne 31. října 1352 rozhodl král Karel IV., že kupci s náklady jemných suken, francouzských vín a dalšího drahocenného zboží budou směřovat do Čech právě po zemské stezce před Radovanův brod, zatímco kupci s jiným zbožím využijí například stezky vedoucí podél Ohře nebo přes Žlutice. Panovník tak chtěl zajistit přísun peněz do královských měst ležících na území Doupovských hor a v jejich okolí.

Právo k vybudování mostu udělil poté dne 16. dubna 1364 listem vydaným v Budišíně ostrovským měšťanům císař Karel IV. spolu s privilegiem k vybírání cla ze vzácného zboží dováženého po zemské cestě. Na samotné stavbě dřevěného mostu s celkovým nákladem údajně 800 zlatých pracovali poddaní z blízkého okolí. Svrchovaný dohled nad důležitým přechodem přes řeku Ohři si v této době držel panovník prostřednictvím královského hradu v Lokti. Listinou ze dne 27. listopadu 1366 poté císař Karel IV. přikázal kupcům směřujícím na Prahu používat právě tuto cestu. Listem ze dne 7. ledna 1399 poté potvrdil král Václav IV. městu Ostrov privilegium k vybírání cla a zároveň vyňal Radošov ze soudní pravomoci loketské.

Celodřevěný most na čtyřech pilířích značně trpěl při povodních, působením ledových ker při jarním tání a hnilobou části konstrukce stojící ve vodě. Most musel být proto často opravován, což si vyžádalo část vybraného cla. Jednalo se však o jediný most v blízkém okolí a výše cla tak nebyla zanedbatelná. Podle údajů z roku 1624 se v Radošově vybralo dvakrát více peněz než v městských branách v Ostrově.

Koncem května roku 1576 most z neznámých příčin zcela shořel, záhy byl však obnoven. Během rekonstrukce byl však znemožněn přechod přes Ohři, tehdejší majitel panství Hauenštejn Jindřich Šlik proto dostal příkazem vystavět nový most v Jakubově pro případ příštího zničení radošovského mostu, proti čemuž se neúspěšně bránil majitel ostrovského panství Jáchym Šlik, neboť se mu tím krátily výnosy ze zdejšího cla. Během třicetileté války most v prosinci roku 1639 strhl jako důležitý strategický bod postupující oddíl jezdců švédského vojska. Znovu obnovený most byl však dne 26. ledna 1682 spolu s celnicí stržen povodní.

Znovu obnovován byl v letech 1709 a 1731 v důsledku poškození ledy a následnou hnilobou konstrukce. Rekonstrukční práce tehdy provedli tesařští mistři Johann Michael Moyses a Johan Christoph Miller za 240 zlatých. Z rozpočtu stavebních prací během obnovy z roku 1731 rovněž vyplývá, že most si stále zachoval celodřevěnou konstrukci, jeho horní část bývala v té době snad roubená. V zachovaném seznamu potřebného materiálu pro obnovu mostu je uvedeno 40 kmenů dubů, 32 jedlí, 20 smolných borovic, 72 dubových kůlů, 150 oloupaných kmenů na lešení a 140 kmenů na řezivo. Celkové náklady na obnovu mostu se tehdy vyšplhaly na 436 zlatých a 36 krejcarů.

Na podzim roku 1742 byl most během válek o rakouské dědictví spálen francouzským vojskem ustupujícím před císařskou armádou po jejich porážce u Kadaně dne 14. října 1742 přes Ostrov na Cheb. Již v roce 1743 zadal ostrovský hejtman Franz Beinhöfer zpracovat dva plány na obnovu mostu, první v podobě znovu krytého objektu a druhý ve variantě bez zastřešení. V poznámce bylo konstatováno, že trvanlivost dřevěných nosníků nezastřešeného mostu byla počítána na dobu deseti let. Do roku 1744 poté nechal tehdejší majitel ostrovského panství markrabě Ludvík Jiří Bádenský na místě zničeného objektu vystavět nový most. Již v roce 1753 se však část mostu zřítila z důvodu zcela prohnilé konstrukce. Během následné rekonstrukce byly tehdy vybudovány nové nábřežní pilíře vyzděné z lomového kamene, samotná nově vystavěná konstrukce mostu včetně návodních pilířů však zůstala nadále dřevěná.

V roce 1768 byl most poškozen během jarního tání plujícími ledovými krami. Během následné rekonstrukce bylo použito dřevo, které zbylo po přestavbě kostela sv. Václava v Radošově. Z důvodu častých a nákladných oprav navrhl tehdy ředitel panství nově vyzdít oba původně dřevěné návodní pilíře z lomového kamene. Komise bádenského ostrovského statku zpočátku povolila postavit pouze kamenný pilíř v místě nižšího průtoku u levého břehu, kde stával domek celníka. Stavební práce byly zahájeny hned po jarním tání v dubnu roku 1768 a již za 25 dní byl první pilíř dostavěn. Pilíř na ploše 8 x 5 loktů (4,73 x 2,95 metru) byl vysoký 10 loktů (téměř 6 metrů). Druhý původní dřevěný pilíř byl poškozen ještě více, v průběhu září téhož roku 1768 byl proto nakonec rovněž vyzděn z kamene. Kvůli vyššímu průtoku řeky v jeho místech byla jeho stavba obtížnější, jenom příprava základu trvala z důvodu neustálého odčerpávání vody 12 dní. Samotná stavba poté trvala 22 dní. Během výstavby pilířů byla horní dřevěná konstrukce provizorně zabezpečena dvaceti kmeny. Náklady na výstavbu obou pilířů se vyšplhaly na 418 zlatých a 20 krejcarů. Před pilíři byly navíc vybudovány ledolamy z dubových klád. V rozpočtu rekonstrukčních prací se objevují rovněž platby za tisíc kusů šindele a šindelové hřebíků patrně na opravy střechy mostu.

Již roku 1783 se však most nacházel v havarijním stavu a musel být stržen. Následně byl znovu vystavěn, dřevěná konstrukce však zůstala bez zastřešení. V letech 1799 a 1802 musel být opravován pravý nábřežní pilíř, stavební práce však jeho stav patrně příliš nezlepšily a roku 1803 musel být nakonec vystavěn zcela nový pilíř. Během napoleonských válek byla v roce 1810 ze strategických důvodů proti nebezpečí vpádu francouzského vojska polovina mostu rozebrána. Při následné obnově po pominutí nebezpečí byl most opět zastřešen. V této podobě se poté dochoval až do druhé poloviny 20. století.

Dne 3. května 1958 byl dřevěný krytý most v Radošově zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 15710/4-1020. V letech 1979-1980 přistoupil Okresní národní výbor v Karlových Varech k celkové rekonstrukci mostu 1,5 milionu Kčs. Rekonstrukční práce tehdy provedlo výrobní družstvo Chebana Cheb, závod Karlovy Vary. Po obnově byl na most zakázán vjezd motorovým vozidlům. Dne 18. července 1986 však neznámý pachatel za dosud nevyjasněných okolností patrně historický most zapálil a celá dřevěná konstrukce mostu shořela. V korytě řeky zůstaly pouze kamenné pilíře, které byly po stržení zbytků dřevěné konstrukce mostovky provizorně zakryty sedlovými stříškami. V září roku 1986 byla následně v sousedství zničeného mostu vystavěna provizorní lávka pro pěší.

Z důvodu nedostatku finančních prostředků se následně uvažovalo o sejmutí památkové ochrany, odstranění zbylých pilířů a výstavbě nového moderního betonového mostu, nakonec se však podařilo prosadit památkovou obnovu objektu v původní podobě. V roce 1992 vyhlásila obec Kyselka veřejnou finanční sbírku na rekonstrukci historického mostu. Roku 1996 byl následně zpracován záměr obnovy objektu. V letech 2000 - 2001 zahájila obec Kyselka z vlastních prostředků a prostředků sbírky přípravné projektové práce na obnově historického dřevěného mostu. Po získání dotací k tomuto účelu byla následně zpracována projektová dokumentace. Dne 24. dubna 2001 bylo stavebním úřadem Obecního úřadu v Kyselce vydáno stavební povolení.

V letech 2001-2003 přistoupila obec Kyselka dlouho připravované celkové rekonstrukci zničeného mostu podle dochované dokumentace celkovým nákladem 16,8 milionu Kč za přispění z rozpočtu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 4 miliony korun. Obnovu mostu provedla pražská stavební společnost SMP Construction, a.s. podle projektu architekta Ing. Arch. Jana Spišky. Tesařské práce provedla firma Tesařství Biskup s r.o. z Jílového u Prahy. Stavební práce byly zahájeny dne 9. července 2001 slavnostním položením základního kamene za účasti tehdejšího ministra dopravy Jaromíra Schlinga, poslance a starosty obce Kyselka a dokončeny dne 30. září 2003. Dne 17. října 2003 byl poté obnovený historický most slavnostně uveden opět do provozu. Po Vánoční mši v kostele sv. Václava v Radošově dne 25. prosince 2003 byl rekonstruovaný most slavnostně vysvěcen ostrovským farářem páterem Józefem Frelichem.

V červnu roku 2004 získala rekonstrukce „Krytého dřevěného historického mostu v Radošově“ první místo v soutěži „Stavba roku Karlovarského kraje“. V dubnu roku 2005 poté obdržela realizace obnovy objektu cenu českého ministerstva dopravy "Mostní dílo roku 2003" na 10. mezinárodním sympoziu "Mosty 2005". Podle místní pověsti, pokud most ztratí svůj klobouk, tedy střechu, nastane konec světa.

 

Popis objektu

Dřevěný krytý věšadlový silniční most na kamenných pilířích. Dřevěná konstrukce mostu o celkové délce 62,25 metru a šířce 5,75 metru, je kryta strmou šindelovou střechou, vysokou 4 metry se sklonem 47°, doplněnou pěti pultovými vikýři na každé straně. Vlastní svislé konstrukce horní části mostu je tvořena systémem dvojnásobných věšadel, ve čtvrtinách každého pole je instalována vazba krovu, v plných vazbách pak s dvojicí vazných trámů. Boční stěny pláště, tvořené bedněním o výšce 5 metrů ze širokých prken s přelaťovanými spárami, jsou prolomeny nad pilíři čtyřmi velkými čtvercovými okny o rozměrech 130 x 90 cm a 25 drobnými obdélnými okénky o rozměrech 30 x 30 cm bez výplní, prosvětlujícími vnitřní prostor mostu. Celkové výška dřevěné konstrukce nad mostovkou je 7 metrů.

Šíře vozovky mezi obrubníky uvnitř mostu je 4,7 metru a podjezdová výška 3,1 metru. Při vnitřní stěně jsou instalovány ochranné masivní kmeny o průměru až 70 cm a slabší sloužící jako obrubníky a vymezující pásy pro pěší. Během poslední rekonstrukce byly využity nové technologie. Nosnou konstrukci mostu tvoří trojice dvoutrámových nosníků z přepjatého betonu spojených monolitickými příčníky. Konstrukce, uložená na původních pilířích, je ukryta pod dřevěnou mostovkou a bedněním obvodových stěn mostu. Nosnost mostu je 4 kN/m2, což dovoluje zatížení jediným vozidlem o celkové hmotnosti do 5 tun.

Věšadlový most je položen na původních protilehlých nábřežních pilířích a dvou kvádrových návodních pilířích vyzděných z lomového kamene, jejichž čela na návodní straně jsou zaoblena s vystupujícími kvádry. Návodní pilíře jsou založeny na dřevěných roštech s mohutným kamenným záhozem rozlišného provedení a stáří. Levý pilíř je postaven na dřevěném roštu, položeném na napříč položených hraněných trámech, vysekaných podle dendrologické analýzy z jedlových kmenů stromů pokácených někdy po roce 1753. Dřevěný rošt pravého pilíře spočívá na pilotech v podobě do základové jámy vertikálně uložených trámů spojených železnými kramlemi. Jedlové trámy byly vysekány ze stromů pokácených někdy po roce 1782. Odlišná konstrukce a datace roštů však může ukazovat u levého pilíře na využití starší základové konstrukce, nebo druhotně použitého dřevěného materiálu. Vystupující horní části pilířů jsou kryty šindelovými pultovými stříškami.

Původní dřevěný krytý most v době před zkázou v roce 1986 býval o trochu menší, jeho celková dálka byla 47 metrů a šířka čtyři metry, hřeben sedlové střechy býval šest metrů nad mostovkou. Boční bednění ze širokých prken s přelištováním spár krajovými prkny, vysoké původně 4 metry, bývalo původně prolomeno čtyřmi velkými okny a 28 menšími okénky. Jeho nosnou konstrukci tvořily tři dvojice 19 metrů dlouhých mohutných trámů o průměru na silnějším konci až 80 cm.

 

Fotodokumentace

Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most  |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
 
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
 
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
 
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
 
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
 
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
 
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
 
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most  |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
Radošov - dřevěný krytý most |
 
Radošov - dřevěný krytý most  |
Radošov - dřevěný krytý most |
 

Použitá literatura

Dvořáková, D. (ed.) 2011 : Industriální topografie Karlovarský kraj, Praha, 171
Folkmanová, K. 2011 : Život a záchrana radošovského mostu, Kadaň
Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 98
Kuča, K.-Zeman, L. 2006 : Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary, 238
Poche, E. a kol. 1980 : Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha, 208

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz