přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Údrč - tvrz

Údrč - tvrz

Údrč - tvrz |

Gotická tvrz vznikla nejpozději v 1. polovině 14. století na jižním okraji vsi Údrč (Udritsch). V průběhu 14. a 15. století byla tvrz sídlem významného rytířského rodu Údrčských z Údrče. Po připojení Údrče k manství hradu Hartenštejn patrně roku 1470 ztratil tvrz svou vojensko-správní funkci, zchátrala a zřejmě zanikla. V polovině 16. století byla nedaleko zaniklé tvrze vystavěna nová renesanční tvrz, přestavěná v průběhu 17. století na barokní zámek.

 

Objekt: gotická vodní tvrz

Typologie: panská sídla

Kategorie: architektonické památky

Obec: Údrč (Udritsch)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v bývalém zámeckém parku na jižním okraji vsi

GPS: 50°7'44.636"N, 13°5'18.791"E

Období vzniku: 1. polovina 14. století

První písemná zmínka: 1349

Období zániku: po roce 1470

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 36657/4-1105

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

První písemná zmínka o osadě Údrč (Udritsch) pochází z listiny z roku 1169, kterou král Ladislav daroval nějaké zboží Maltézskému řádu v Praze, kde je jako svědek podepsán jisty Smil z Údrče. Vladyka Smil z Údrče je na zdejším statku doložen ještě k roku 1183. Smil byl považován za zakladatele a předka významného rytířského rodu Údrčských z Údrče, kteří si proto umístili iniciálu „S“ do svého rodového erbu. Patrně již tehdy mohlo při Smilově statku existovat zdejší nejstarší panské sídlo, dnes již neznámé polohy a podoby.

V roce 1349 se na zdejším zboží uvádějí vladykové Ahně a Předota z Údrče, kteří již seděli na zdejší gotické tvrzi, která vznikla nejpozději v první polovině 14. století. Roku 1368 podávali Ahně a Předota nového kněze ke zdejšímu farnímu kostelu sv. Linharta. V roce 1380 je zde připomínán potomek Ahněho a Předoty, bečovský fojt Jindřich z Údrče. V letech 1369-1399 zde seděl Jan Chlumek z Údrče, který zemřel před rokem 1411. Od konce 14. století byli zdejší vladykové leníky rýzmburského hradu Bečova.

Za vlády Václava IV. patřilo zboží Údrč v roce 1412 Petru Kovářovi ze Strhař a roku 1414 Litoltovi z Hrádku, kteří drželi rovněž patronátní právo ke kostelu sv. Linharta v Údrči. Po smrti Litolta z Hrádku, přešlo zdejší zboží na jeho syna Jindřicha. K roku 1449 se na zdejším statku připomínají přímí předci významného rytířského rodu Údrčských z Údrče, bratři Jan, Jindřich a Ivan, kteří vystupují v tehdejších listinách jako účastníci mnoha veřejných i soukromých jednání. Ještě v roce 1461 seděl na zdejší tvrzi Jindřich z Údrče a jeho stejnojmenný syn Jindřich držel nedaleký Týn.

Patrně roku 1470 byla Údrč připojena jako manství k nově vystavěnému hradu Hartenštejn a její majitelé se stali leníky pánů z Plavna. Zdejší gotická tvrz následně patrně ještě v průběhu 15. století postupně ztratila svou vojensko-správní funkci, zchátrala a zřejmě zanikla. V polovině 16. století byla nedaleko tehdy již zaniklé tvrze vystavěna za Steinsdorfů nová renesanční tvrz, přestavěná v průběhu 17. století na barokní zámek.

Během staletí byla plocha tvrziště zaniklé gotické tvrze změněna terénními úpravami, část bývalého vodního příkopu byla přebudována na mladší rybník. Tvrziště tvořilo součást dnes již zaniklého zámeckého parku. Dne 3. května 1958 bylo tvrziště zapsáno na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 36657/4-1105. Tvrziště zatím neprošlo komplexním archeologickým průzkumem, ojedinělý nález dokládá existenci tvrze ve 14. století.

 

Popis objektu

Ze zaniklé vodní gotické tvrze zůstalo zachováno za budovou bývalého zámku a hospodářskými budovami v areálu bývalého zámeckého parku neudržované a zarostlé tvrziště změněné terénními úpravami. Tvrziště kruhového půdorysu je tvořeno čtvercovou plošinou vlastního jádra tvrze o rozměrech 20 x 30 metrů se zachovanými dobře viditelnými sporými zbytky zdiva ze základů budov a pozůstatky zpevňující nasucho kladené zídky.

Pahorek je obklopen z větší části zachovaným kruhovým bývalým vodním příkopem, na severní a východní straně stále zčásti naplněným vodou, tvořící prostor mladšího rybníku. Jihozápadní a jihovýchodní částí příkopu dnes protéká drobná vodoteč, napájející rybníček. Příkop je místy 6 metrů široký a až 2 metry hluboký. Před příkopem jsou na několika místech dochovány relikty vyhozeného vnějšího valu, vysokého původně až 2 metry.

 

Fotodokumentace

Údrč - tvrz | situace tvrziště v Údrči podle J. Úlovce a H. Klímové
Údrč - tvrz | zachované neudržované gotické tvrziště v Údrči - září 2013
Údrč - tvrz | vodní příkop v severovýchodní části lokality - září 2013
Údrč - tvrz 3 | severovýchodní cíp tvrziště s vodním příkopem - září 2013
Údrč - tvrz | pahorek vlastního tvrze nad příkopem od východu - září 2013
Údrč - tvrz | jihovýchodní část bývalého vodního příkopu - září 2013
Údrč - tvrz | průběh příkopu v jihozápadní části lokality - září 2013
Údrč - tvrz | zarostlá plošina vlastního jádra zaniklé tvrze - září 2013
 
Údrč - tvrz | dochovaný úsek zdiva zástavby zaniklé tvrze - září 2013
Údrč - tvrz | nárožní lícované zdivo objektu - září 2013
Údrč - tvrz | průběh vnějšího valu ve východní části lokality - září 2013
Údrč - tvrz | zachované neudržované gotické tvrziště v Údrči - září 2013
 

Použitá literatura

Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech - Karlovarsko, České Budějovice, 172/173
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 366/367
Kuča, K.-Zeman, L. 2006 : Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary, 254
Sedláček, A. 1905 : Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl třináctý, Plzeňsko a Loketsko, Praha, 39
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 357

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz