přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Žlutice - hrad Mazanec

Žlutice - hrad Mazanec

Žlutice - hrad Mazanec |

Opevněná lokalita byla vystavěna na počátku 15. století jako předsunuté opevnění nepříliš dobře situovaného městského hradu na mírném návrší severozápadně nad městem Žlutice (Luditz). První zmínka o objektu pochází z roku 1418. V době kolem roku 1446 nechal Jakoubek z Vřesovic přestavět předsunuté opevnění na samostatný pozdně gotický hrad. V roce 1568 je však hrad Mazanec uváděn již jako zřícenina.

 

Objekt: pozdně gotický hrad

Typologie: panská sídla

Kategorie: architektonické památky

Obec: Žlutice (Luditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na mírném návrší na severozápadním okraji města

GPS: 50°5'36.966"N, 13°9'30.651"E

Období vzniku: počátek 15. století

První písemná zmínka: 1418

Období zániku: po roce 1568

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Nová opevněná lokalita byla vystavěna na počátku 15. století původně patrně jako předsunuté opevnění nepříliš dobře situovaného městského hradu na mírném návrší severozápadně nad městem Žlutice (Luditz). Poloha městského hradu ve svahu musela být totiž v době rozvoje dělostřelectva v průběhu první poloviny 15. století chápána jako smrtelně nebezpečná a muselo být zajištěno návrší nad městem. První písemná zmínka o opevněné lokalitě pochází z roku 1418 z privilegia Jindřicha z Elstrberku, kterým povoluje použít část městských důchodů na výstavbu nového žlutického městského opevnění.

V roce 1426 se Žlutic zmocnil po vítězství u Ústí nad Labem husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, který jej učinil pevným husitským opevněným bodem v oblasti, odkud husité následně ovládli v letech 1428-1430 nejen téměř celý Loketský kraj, ale i velké oblasti na Teplicku aj. Patrně v nových podmínkách vedení boje začal stavebními pracemi posilovat obranyschopnost města. Ve čtyřicátých letech 15. století nechal vystavět na základech staršího objektu na výrazné výšině nad městem na protilehlé straně nový hrad Nevděk. V době kolem roku 1446 poté přestavěl předsunuté opevnění Mazanec na samostatný pozdně gotický hrad.

Ve druhé polovině 15. století se poté prozíravý vojevůdce Jakoubek z Vřesovic staral o posilování všech opevněných objektů ve městě. Stavební práce zde probíhaly zvláště v letech 1454 a 1455. V roce 1568 je však hrad Mazanec uváděn již jako zřícenina. V roce 1651 je hrad Mazanec připomínaný jako zaniklý.

V letech 1718 a 1724 skoupila tehdejší vrchnost všechny zahrádky a políčka žlutických měšťanů v části města „Wosonzen“ v prostoru mezi zámkem a zaniklým hradem Mazanec pro rozšíření své zámecké zahrady. Tím patrně zanikly poslední zbytky bývalého hradu. Německé označení bylo zkomoleninou českého názvu, vztahujícího se původně k místu, později i hradu Mazanec, odvozeného od okrouhlé podoby návrší. V průběhu druhé poloviny 20. století byla lokalita poškozena zemními úpravami na sportovní areál.

 

Popis objektu

Rozměrný pozdně gotický hrad na oble čtyřúhelném půdorysu s vnitřní plochou o rozměrech asi 80 x 80 metrů, opevněný mohutnými valy, z vnitřní strany patrně obezděnými. Jedná se pravděpodobně o jedno z nejstarších předsunutých opevnění v Čechách a o jeden z nejzajímavějších dělostřeleckých objektů z období husitských válek.

Ze zaniklého hradu se zachovala část valového opevnění bez vnějších příkopů na protáhle podkovovitém půdorysu, dosahující výšky 6 až 8 metrů. Na severní vnitřní straně valu se nachází patrný zbytek obezdění, které však může představovat zbytek vnitřní zástavby hradu. V severozápadní části na nejvyšším bodě dochovaného opevnění je koruna valu rozšířena a doplněna o prohlubeň se zbytky zdiva na vnější straně, představující patrně pozůstatek nějakého věžovitého objektu. V severním průběhu opevnění je patrna úprava valu v podobě předprsně, snad s níže situovaným ochozem na vnitřní straně a vyšším valovitým útvarem na straně vnější. Nápadná strmost dochovaných valů svědčí o jejich kvalitním ztužení, nebo dnešní terénní útvar obsahuje relikty zděných konstrukcí. Východní část a jihovýchodní nároží fortifikace bylo v minulosti postupně rozvezeno.

Vnitřní plocha hradu byla těžce poškozena během planýrování pro zřízení tří hřišť pro míčové hry, při němž zanikly veškeré situace původní vnitřní zástavby hradu. Na východní straně mezi vlastním hradem a dnešní silnicí snad mohlo existovat méně masivně opevněné předhradí.

 

Fotodokumentace

Žlutice - hrad Mazanec | situace zaniklého hradu Mazanec na nákresu Tomáše Durdíka
Žlutice - hrad Mazanec | severozápadní okraj dochované části valu - duben 2012
Žlutice - hrad Mazanec | severní průběh valu zaniklého hradu Mazanec - duben 2012
Žlutice - hrad Mazanec | vnitřní prostor zaniklého hradu Mazanec - duben 2012
Žlutice - hrad Mazanec | vnitřní prostor narušený terénními úpravami - duben 2012
Žlutice - hrad Mazanec | západní průběh valu zaniklého hradu Mazanec - duben 2012
Žlutice - hrad Mazanec | jihozápadní okraj dochované části valu - duben 2012
Žlutice - hrad Mazanec | vnitřní prostor zaniklého hradu Mazanec - duben 2012
 
Žlutice - hrad Mazanec | koruna mohutného valu - duben 2012
Žlutice - hrad Mazanec | průběh koruny valového opevnění hradu - duben 2012
Žlutice - hrad Mazanec | koruna valu se stopami vnitřního ochozu - duben 2012
Žlutice - hrad Mazanec | valové opevnění nad vnitřním hradem - duben 2012
Žlutice - hrad Mazanec | prostor vnitřního hradu z koruny valu - duben 2012
Žlutice - hrad Mazanec | zaniklý hrad Mazanec ve Žluticích od severu - duben 2012
 

Použitá literatura

Durdík, T. 1999 : Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha, 356/357, 378, 647/648
Durdík, T. 2005 : Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2, Praha, 356/357
Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech - Karlovarsko, České Budějovice, 186
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 418
Kuča, K.-Zeman, L. 2006 : Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary, 256
Sedláček, A. 1905 : Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl třináctý, Plzeňsko a Loketsko, Praha, 206/209

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz