přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Smrkovec - kostel sv. Václava

Smrkovec - kostel sv. Václava

Smrkovec - kostel sv. Václava | Smrkovec - kostel sv. Václava

Pozdně gotický farní kostel sv. Václava byl vystavěn v průběhu 15. století na místě staršího kostelíku na návrší nad návsí v severní části vsi Smrkovec (Schönficht). V roce 1839 byl kostel přestavěn a rozšířen. Po začlenění oblasti do VVP Prameny v roce 1948 však přestal být kostel udržován a postupně chátral. Již v polovině 50. let 20. století zbývalo z kostela pouze obvodové zdivo bez střechy a krovů. Na jaře roku 1957 proběhla celková demolice zdevastovaného kostela.

 

Objekt: pozdně gotický, přestavěný kostel

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Smrkovec (Schönficht)

Okres: Sokolov

Poloha: na návrší nad návsí v severní části vsi

GPS: 50°4'10.690"N, 12°35'49.990"E

Období vzniku: 15. století

Architekt: neznámý

Přestavba: 1839

Období devastace: po roce 1945

Demolice: jaro 1957

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Původní, patrně ještě dřevěný gotický farní kostel sv. Václava byl vystavěn patrně na počátku 14. století podle návrhu neznámého architekta na návrší nad návsí uprostřed vsi Smrkovec (Schönficht). První písemná zmínka o zdejším kostele pochází z 20. října 1355, kdy provedli tehdejší patroni kostela Jindřich z Kageru a Wohard Planknar z Kynšperku výměnu duchovních ve Smrkovci. Dosavadní kněz Friedrich odešel na vlastní žádost a nahradil ho presbyterián Jakob z řezenské diecéze. Ve druhé polovině 14. století platil zdejší farář tři groše papežského desátku a Smrkovec tak patřil k nejchudším kostelům loketského děkanátu. Dne 8. února 1422 rozšířil Osvald Planknar na Chotíkově příjmy farního kostela o plat s ročními úroky. Během husitských válek přišel kostel o faráře.

V průběhu 15. století byla na místě původního dřevěného kostelíku vystavěna novostavba pozdně gotického kostela sv. Václava podle návrhu neznámého architekta. Jednalo se jednolodní kostel s odsazeným trojboce uzavřeným presbytářem s obdélnou sakristií při jeho severní stěně a představěnou nízkou hranolovou zvonovou věží v západním průčelí. V polovině 16. století se ve zdejší oblasti rozšířilo luteránství a při zdejším kostel působil protestantský pastor. V roce 1569 byl ve Smrkovci ustanoven patrony kostela Kryštofem z Hartenberka na Milíkově, Štěpánem z Globenu na Mokřinách a Janem Volfem z Globenu na Těšově nový protestantský pastor Georg Adam Cygneus. Po něm následovali roku 1580 Christoph Schier, roku 1600 Jakob Kolb a roku 1604 Georg von Hoff. V roce 1583 věnoval Engelhard z Globenu na Žitné na opravu zdejšího kostela první výtěžky ze svých stříbrných dolů ve výši 10 florintů. Ve druhé polovině 16. století byl tak kostel upravován. Kostel následně sloužil jako rodinná hrobka majitelů milíkovského panství.

V roce 1650 ulil zvonařský mistr Georg Hirschfeld nový zvon kostela. Od roku 1651 spravoval zdejší kostel katolický kněz Jodok Senft. Po něm je k roku 1674 připomínán Vilém Lamgweny a v roce 1681 Christoph Lang, který spravoval kostely ve Smrkovci, Kostelní Bříze a Vranově. Dne 19. února 1694 se na žádost tehdejšího majitele kynžvartského panství, hraběte Filipa Adolfa Metternicha stal kostel ve Smrkovci opět farním. Roku 1695 byla východně pod kostelem vystavěna patrová barokní farní budova s dvorem pod vedením tesařského mistra Georga Kannhausera z Lazů za částku 224 zlatých, 36 krejcarů, 3 feniky. Ke zdejší farnosti patřily vsi Smrkovec, Dolní a Horní Lazy, Dolní a Horní Žitná, Ostrov, Studánka a dva mlýny na chebském panství.

V roce 1710 nechalo zřídit nově založené místní bratrstvo Andělů Strážných v kostele postranní oltář Anděla Strážného. U tohoto privilegovaného oltáře pak měli členové bratrstva dle stanov nechat alespoň jednou za život sloužit mši za zemřelé. Chudí členové měli jako náhradu vyslechnout tři mše a při každé se pomodlit celý růženec za zemřelé. Členové bratrstva museli nosit škapulíř s obrázkem Anděla Strážného. V rámci bratrstva vznikla uzavřená konfederace tvořená 85 zámožnějšími členy, kteří se zapisovali do zvláštního členského alba. Cílem bratrstva bylo poskytnout každému zemřelému 84 mší za jeho duši. Po úmrtí člena zaplatil každý jedno rekviem. Farář měl po úmrtí člena doplnit počet členů znovu na stanovené množství. Od roku 1710 poté bratrstvo v poutním kostele sv. Václava ve Smrkovci pravidelně pořádalo slavnosti Anděla Strážného. V roce 1768 ovšem bratrstvo nevykazovalo žádný majetek. Roku 1733 věnoval tehdejší vlastník kynžvartského panství Anton Friedrich Convay von Watterforth kostelu nový menší zvon.

Na počátku 19. století byl již kostel ve špatném technickém stavu. Zároveň přestala dostačovat kapacita kostela. V roce 1839 byl proto farní kostel sv. Václava ve Srmkovci z iniciativy tehdejšího vlastníka kynžvartského panství kancléře Metternicha přestavěn a rozšířen. Na stavbě se nejvíce podílel rod Bigattů z nedaleké Horní Žitné. Na místě starého zbořeného presbytáře byla k hlavní lodi přistavěna rozlehlá příčná loď s obdélnou sakristií v závěru. Snesen musel být rovněž tehdy již narušený pozdně gotický triumfální oblouk a nahrazen stlačeným obloukem, který se široce otevíral do nové příčné lodi. Trojice úzkých gotických oken ve stěnách lodi byla nahrazena dvěma širokými, nízkými lunetovými okny.

Při přestavbě kostela byly pod podlahou kostelní lodi objeveny hrobky s kamennými renesančními náhrobníky, z nichž některé byly následně zapuštěny do zdi jižního transeptu. Náhrobní kámen Kryštofa z Hartenberka na Milíkově, který zemřel dne 3. února 1586, byl přenesen do zámecké kaple sv. Antonína na zámku v Kynžvartu. V době kolem roku 1844 byl do kostela ve Smrkovci převezen z bývalého farního kostela sv. Václava u zrušeného kláštera v Plasích, který byl přestavěn na metternichovskou hrobku, převezen monumentální barokní oltářní obraz sv. Václava v nebeské slávě od českého barokního malíře Jana Kryštofa Lišky patrně z roku 1690. Při instalaci obrazu došlo k seříznutí spodního okraje plátna a obou bočních stran asi o 25 cm. V roce 1914 postavil pražský varhanář Jindřich Schiffner v kostele nové pneumatické varhany. Někdy v první polovině 20. století byl postranní oltář Anděla Strážného upraven na oltář Panny Marie Lurdské.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a následném začlenění oblasti do nově vzniklého Vojenského výcvikového prostoru Prameny v roce 1948 však přestal být kostel využíván a udržován a postupně chátral. Vnitřní zařízení bylo následně rozkradeno či zničeno. Poškozený oltářní obraz sv. Václava v nebeské slávě byl převezen do postranní kaple Nejsvětější Trojice v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni. Již v polovině padesátých let 20. století zbývalo z kostela pouze obvodové zdivo bez střechy, krovů a stropů nad loděmi.

Po zrušení VVP Prameny vydal Okresní národní výbor Mariánské Lázně dne 6. března 1957 hromadný demoliční výměr poškozené zástavby vysídlených vsí s podmínkou, že v případě kostelů může být demolice provedena jen po vyjádření církevních orgánů. Patrně krátce poté došlo k demolici celé zástavby zaniklé vsi včetně objektu zdevastovaného kostela a hřbitova a rozhrnutí trosek buldozery. Na leteckém snímku vojenského leteckého mapování z 15. června 1957 jsou zachycena pouze zplanýrovaná místa po zbořených objektech. Dnes se na místě bývalého kostela nachází pouze hromady kamení zarostlé náletovými dřevinami.

 

Popis objektu

Orientovaný, přestavěný pozdně gotický kostel s lodí na obdélném půdorysu s připojenou obdélnou příčnou lodí a obdélnou sakristií v závěru. Před západním průčelí byla připojena představěná nízká hranolová zvonová věž zakončená cibulovou bání. Podélné stěny kostela a příčné lodi byly prolomeny obdélnými, polokruhově zakončenými okny. Plochostropé vnitřní prostory lodí jsou kryty omítnutým rákosovým stropem.

Strohé vnitřní zařízení kostela bylo převážně barokní. V závěrové stěně byl situován pouze mělký výklenek, ve kterým byl postaven jednoduchý hlavní oltář. Oltář tvořil monumentální barokní oltářní obraz sv. Václava v nebeské slávě od českého barokního malíře Jana Kryštofa Lišky patrně z roku 1690, přenesený z bývalého farního kostela sv. Václava u zrušeného kláštera v Plasích. Po roce 1945 byl poškozený obraz přenesen do postranní kaple Nejsvětější Trojice v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni, kde byl v roce 2014 objeven částečně zakrytý novogotickým oltářem autory výstavy „Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách“. Dnes je umístěn opět v Plasích. Olejový obraz na plátně v pozlaceném dřevěném rámu z 18. století byl doprovázen dvěma barokními sochami andělů na konzolách, zavěšené na závěrové stěně. Na mense býval postaven jednoduchý tabernákl, ke kterému byly přistavěny kamenné sloupky s barokními polychromovanými sochami andělů jako světlonošů. Na kamenných sloupcích byly zavěšeny vyřezávané erbovní štíty pánů Kryštofa Arnošta z Bigatto a Josefa z Bigatto s později doplněnou datací přestavby kostela 1839.

Na evangelijní straně býval postaven barokní postranní oltář sv. Jana Nepomuckého s vyřezávanou sochou sv. Jana Nepomuckého v jednoduché edikule v oltářním pozadí. Na epištolní straně býval postaven barokní postranní privilegovaný oltář Anděla Strážného z roku 1710 s barokní, 113 cm vysokou, vyřezávanou sochou Anděla Strážného s děťátkem. Po levé straně byla postavena socha sv. Kryštofa, po pravé straně pak socha sv. Kateřiny s mečem a kolem, která levou nohou šlapala na hlavu poraženého ducha. Někdy během první poloviny 20. století byl oltář upraven na oltář Panny Marie Lurdské a ve výklenku byla postavena přes metr vysoká socha Panny Marie Lurdské. Na konzolách na stěnách kostelní lodi bývaly postaveny barokní sochy v životní velikosti patrona kostela sv. Václava a protějšková socha Panny Marie. V kostele býval postaven betlém z počátku 19. století s modelem rodného města a bohatým figurálním inventářem. Na kruchtě byly postaveny jednomanuálové pneumatické varhany se sedmi rejstříky od pražského varhanáře Jindřicha Schiffnera z roku 1914.

Ve stěně jižního transeptu bývaly druhotně vsazeny renesanční náhrobní kameny, objevené pod podlahou lodi při přestavbě kostela v roce 1839. Mezi nimi byl epitaf Arnošta, syna Jiřího Rausengrünera z Louček z roku 1590, epitaf syna Jana Kryštofa z Globen a jeho první manželky Anny Marie, rozené z Weischlitz z roku 1592, náhrobní deska Kateřiny z Globen, rozené Tyzlová z Daltic z roku 1593 o rozměrech 155 x 107 cm se 42 řádkovým metrickým náhrobním nápisem, náhrobní deska syna Jana Kryštofa z Globen a jeho druhé manželky Georgine Tenelin, který zemřel 1596 a náhrobní deska syna Jana Kryštofa z Globen, který zemřel 19. prosince 1605. Další náhrobní kámen pastora Georga Stamma byl zazděn v soklu jižní podélné zdi kostela.

Ve věži kostela býval zavěšen zvon z roku 1630 od zvonařského mistra Georga Hirschfelda z Chebu. Zvon o průměru 59 cm a výšce včetně koruny rovněž 59 cm nesl na rameni nápisovou pásku se zdobeným vlysem a latinsko-německým textem „WENZESLAVS ERIT PATRONUS NOSTER IN AEVUM. – GEORG HIRSCHFELD IN EGER 1650“ (Václav bude naším patronem po celé věky. - Georg Hirschfeld v Chebu 1650). Ve vlysu byl uveden ještě dvakrát název vsi Smrkovec „Schönficht“. Dále zde byl zavěšen menší zvon z roku 1733.

 

Fotodokumentace

Smrkovec - kostel sv. Václava | půdorys původní podoby pozdně gotického kostela sv. Václava ve Smrkovci z 15. století podle Antona Gnirse
Smrkovec - kostel sv. Václava | půdorys kostela sv. Václava ve Smrkovci po přestavbě v roce 1839 podle Antona Gnirse
Smrkovec - kostel sv. Václava | kostel sv. Václava na výřezu indikační skici mapy stabilního katastru vsi Smrkovec z roku 1841
Smrkovec - kostel sv. Václava | farní kostel sv. Václava ve Smrkovci od západu na historickém snímku z roku 1890
Smrkovec - kostel sv. Václava | interiér farního kostela sv. Václava ve Smrkovci na historickém snímku z roku 1890
Smrkovec - kostel sv. Václava | farní kostel sv. Václava ve Smrkovci od severozápadu na historickém snímku z roku 1915
Smrkovec - kostel sv. Václava | poloha farního kostela sv. Václava nad vsí Smrkovec na historickém snímku z roku 1915
Smrkovec - kostel sv. Václava | farní kostel sv. Václava ve Smrkovci od severozápadu na historickém snímku z roku 1925
 
Smrkovec - kostel sv. Václava | interiér farního kostela sv. Václava ve Smrkovci na historickém snímku z roku 1925
Smrkovec - kostel sv. Václava | vstupní západní průčelí farního kostela sv. Václava ve Smrkovci v době před rokem 1945
Smrkovec - kostel sv. Václava | interiér farního kostela sv. Václava ve Smrkovci na historickém snímku z roku 1935
Smrkovec - kostel sv. Václava | oltářní obraz sv. Václava v nebeské slávě z roku 1690
Smrkovec - kostel sv. Václava | zastřešený kostel sv. Václava ve vysídlené vsi na leteckém snímu vojenského leteckého mapování - září 1952
Smrkovec - kostel sv. Václava | zdevastovaný kostel sv. Václava ve Smrkovci bez krovu a střechy v polovině 50. let 20. století
Smrkovec - kostel sv. Václava | zplanýrované plochy po demolici kostela a další zástavby na leteckém snímu vojenského leteckého mapování - červen 1957
Smrkovec - kostel sv. Václava | plocha strženého kostela s terénními nerovnostmi a pozůstatky zdiva - duben 2004
 
Smrkovec - kostel sv. Václava | plocha strženého kostela s terénními nerovnostmi a pozůstatky zdiva - duben 2004
Smrkovec - kostel sv. Václava | plocha strženého kostela s terénními nerovnostmi a pozůstatky zdiva - duben 2004
Smrkovec - kostel sv. Václava | plocha strženého kostela s pozůstatky zdiva v roce 2009
Smrkovec - kostel sv. Václava | plocha strženého kostela s terénními nerovnostmi a pozůstatky zdiva v roce 2009
Smrkovec - kostel sv. Václava | plocha strženého kostela s terénními nerovnostmi a pozůstatky zdiva - srpen 2021
Smrkovec - kostel sv. Václava | plocha strženého kostela s terénními nerovnostmi a pozůstatky zdiva - srpen 2021
Smrkovec - kostel sv. Václava | plocha strženého kostela s terénními nerovnostmi a pozůstatky zdiva - srpen 2021
Smrkovec - kostel sv. Václava | plocha strženého kostela s terénními nerovnostmi a pozůstatky zdiva - srpen 2021
 
Smrkovec - kostel sv. Václava | plocha strženého kostela s terénními nerovnostmi a pozůstatky zdiva - srpen 2021
Smrkovec - kostel sv. Václava | plocha strženého kostela s terénními nerovnostmi a pozůstatky zdiva - srpen 2021
 

Použitá literatura

Miloš BĚLOHLÁVEK, Zvonaři, kostelní zvony a jejich osudy na území historického Loketska a českého Chebska. Diplomová práce. Fakulta katolická teologická. Univerzita Karlova v Praze, Praha 2021, s. 28-29.
Martin ČECHURA, Zaniklé kostely Čech, Praha 2012, s. 246-247.
Anton GNIRS, Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno 1932, s. 350-353.
Luděk JAŠA, Zaniklé obce na Březovsku, Březová 2010, s. 392-431.
Luděk KRČMÁŘ, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Sokolovsku, Sokolov 2020, s. 89-90.
Luděk KRČMÁŘ – Zdeněk PROCHÁZKA – Jan SOUKUP, Zničené kostely. Průvodce historií západních Čech č. 14, Domažlice 2004, s. 138-140.
Vladimír PROKOP – Lukáš SMOLA, Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945, Sokolov 2014, s. 43-44.
Jaroslaus SCHALLER, Topographie des Königreichs Böhmen. Zwenter Theil. Ellbogner Kreis, Praha 1785, s. 164.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 287.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 82.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz