přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Toužim - kostel sv. Martina

Toužim - kostel sv. Martina

Toužim - kostel sv. Martina | Toužim - kostel sv. Martina

Pozdně barokní hřbitovní kostel sv. Martina byl vystavěn v letech 1752-1756 na místě staršího kostela zničeného požárem na hřbitově na severovýchodním okraji města Toužim (Theusing). Po požáru v roce 1880 bylo pořízeno nové vnitřní zařízení kostela. V roce 1964 byl památkově chráněný hřbitovní kostel bez povolení odstřelen. Dnes se na místě kostela a zrušeného hřbitova rozkládá městský park.

 

Objekt: pozdně barokní kostel

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Toužim (Theusing)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na křižovatce silnic do Bochova a Žlutic na severovýchodním okraji města

GPS: 50°3'41.515"N, 12°59'13.942"E

Období vzniku: 1752-1756

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: duben 1964

Památková ochrana: od 11. února 1964 do 28. ledna 1980

Č. rejst. ÚSKP: 53469/4-1091

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Původně filiální kostel sv. Martina byl vystavěn patrně v průběhu 16. století podle návrhu neznámého architekta u městské brány na dřívějším předměstí na severovýchodním okraji města Toužim (Theusing). Farou spadal ke kostelu Narození Panny Marie v Toužimi. Během požáru města v roce 1652 však kostel vyhořel a následně musel být celkově raně barokně obnoven. Roku 1659 byla zvonička kostela nově pokryta břidlicí.

Podle kostelních účtů bylo dne 9. června 1663 vyplaceno Antonu Steinbachovi 10 zl. 45 kr. za černé mešní roucho dovezené z Leipzigu. Roku 1677 byla na hřbitově za kostelem sv. Martina vystavěn nový karner s márnicí v přízemí. Dne 19. listopadu 1680 bylo zaplaceno nejmenovanému malíři z Horní Slavkova 7 zl. 30 kr. za namalování výjevu sv. Martina na oltáři kostela. Roku 1681 byl snesen z oltáře obraz Panny Marie a osazen na postament. Za prácei tehdy malíř Bernhard Geissler z Útviny obdržel 1 zl. 30 kr. a malíř Christian Leiboldt z Bečova za vymalování a pozlacené podstavce 3 zl. Během dalšího ničivého požáru města dne 25. června 1752 byl však kostel zcela zničen.

V letech 1752-1756 byla na místě zničeného objektu vystavěna novostavba pozdně barokního kostela sv. Martina podle návrhu neznámého architekta. Na novém zařízení kostela se podílel také mramorář Augustin Kampfl, pocházející z oblasti Lince, který pracoval na hlavním oltáři. Po jeho smrtelném úrazu v roce 1756 dokončil sochy plzeňský sochař Ludwig Brandl, za což dostal vyplaceno celkem 22 zl. Téhož roku bylo Wenzlu Heinrichovi z Plzně zaplaceno 18 zlatých za štafírování těchto soch. V roce 1756 postavil v kostele varhanář Anton Johann Gartner z Tachova za 300 zlatých. Bývalý bochovský farář Daniel Reska nechal v kostele zřídit boční oltář sv. Jana Nepomuckého a bývalý toužimský starosta Johann Jakob Rösch protějškový boční oltář sv. Františka Xaverského. Do roku 1756 činila částka za obnovu kostela celkem 1.198 zlatých.

Kostelní knihy účtů z následujících let zpravují o pořizování a renovování vnitřního vybavení. Roku 1764 bylo zaplaceno zlatotepci Carlu Faullerovi z Krásna 6 zl. 20 kr. za nové pozlacení kalichu. Roku 1767 byl získán z Prahy relikviář sv. Martina za 12 zlatých. V roce 1770 byly vyplaceny toužimskému malíři Antonu Clementovi 4 zlaté za vyčištění oltářů a kazatelny. Roku 1773 dokončil nejmenovaný řemeslník v panských službách v Ostrově za 10 zl. 3 kr. dvě nové sochy sv. Vendelína a sv. Isidora pro hlavní oltář, které následně štafíroval Balthasar Sölner. Roku 1774 renovoval štukatér Thomas Jessinger roh postamentu hlavního oltáře. V roce 1792 obdržel cínař Johann Georg Hofmann z Bečova 55 krejcarů za přelití starých liturgických předmětů. Během posledního požáru kostela dne 24. srpna 1880 bylo vnitřní zařízení kostela zcela zničeno. Následně byl obnoven interiér kostela pořízen nový mobiliář.

Po druhé světové válce přestal být hřbitovní kostel využíván a postupně chátral. Dne 12. února 1964 byl kostel sv. Martina v Toužimi zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 53469/4-1091. Již v dubnu roku 1964 byl kostel bez povolení odstřelen. Před demolicí stavby byla velká část mobiliáře přenesena do kostela sv. Michaela Archanděla v Otročíně. Přilehlý hřbitov byl zničen patrně v 70. letech 20. století a jeho prostor zplanýrován. Památková ochrana kostela byla dodatečně zrušena teprve dne 28. ledna 1980. Roku 1982 byla při drobném archeologickém zásahu zdokumentována vrstva kostí ze zrušeného hřbitova. Na místě kostela je dnes pouze volná plocha upravená jako park, na které dříve stávalo malé vyřazené dopravní letadlo sloužící jako kavárna. Městský hřbitov dnes připomíná nenápadná pamětní deska.

 

Popis objektu

Jednolodní pozdně barokní kostel s širokou lodí na obdélném půdorysu s okosenými nárožími a připojeným polokruhově zakončeným presbytářem, krytý valbovou střechou s otevřenou osmibokou sloupkovou sanktusovou věžičkou nad závěrem s cibulovou bání a makovicí a křížem na hrotnici. Při severní straně presbytáře bývala připojena obdélná sakristie s oratoří v patře. Podélné stěny lodi kostela i stěny presbytáře bývaly prolomeny obdélnými, segmentem zakončenými okny. Vnější stěny kostela bývaly členěny širokými lizénovými rámci a završeny profilovanou korunní římsou pod střechou.

Loď bývala plochostropá, krytá dřevěným stropem, presbytář sklenut konchou se širokými lunetami. Oratoř bývala plochostropá. Vnitřní stěny lodi i presbytáře bývaly členěny pilastry a zprohýbanou průběžnou římsou. V závěrové stěně presbytáře bývaly umístěné niky. Nad sakristií se nacházela oratoř. V západní části lodi byla vystavěna dřevěná kruchta. Podkruchtí bývalo otevřeno do lodi širokým obloukem.

Podle inventáře z roku 1797 tvořily vnitřní zařízení kostela původně 4 oltáře. Dřevěný sloupový hlavní oltář s černým mramorováním na zadní stěně nesl v mušlové nice ve středu sochu sv. Martina na koni. Po stranách byly postaveny mladší, 1 loket a 22 palců vysoké, pozlacené sochy sv. Vendelína a sv. Isidora z roku 1773. Po levé straně triumfálního oblouku byl postaven boční oltář sv. Františka Xaverského a po pravé straně protějškový boční oltář sv. Jana Nepomuckého. Při jižní stěně lodi býval v grotě s mušlovou nikou a různými figurálními plastikami postaven boční oltář Nanebevzetí Panny Marie. Na obou bočních stěnách kostelní lodi byly na konzolách postaveny bíle štafírované sochy sv. Vojtěcha, sv. Prokopa, sv. Václava a sv. Floriána spolu s několika obrázky namalovanými na plátně. Na kruchtě stávaly varhany s 10 rejstříky od tachovského varhanáře Antona Johanna Gartnera z roku 1752.

Po požáru kostela v roce 1880 bylo pořízeno nové vnitřní zařízení kostela. V presbytáři býval postaven hlavní oltář s plastikou Kalvárie z konce 19. století. V rohových nikách po straně triumfálního oblouku byly postaveny moderně štafírované vyřezávané figurální plastiky sv. Michaela a sv. Josefa. Při západní vstupní stěně lodi kostela byla pod kruchtou postavena socha sv. Mikuláše z oblasti Val Gardena v Dolomitech. Na kruchtě byly postaveny pneumatické varhany od varhanáře Christopha Müllera z Pomezí. Před demolicí kostela byla velká část mobiliáře přenesena do kostela sv. Michaela Archanděla v Otročíně.

 

Fotodokumentace

Toužim - kostel sv. Martina | původní hřbitovní kostel sv. Martina na historické vedutě města Toužim od J. M. Sockha z roku 1716
Toužim - kostel sv. Martina | městská brána u hřbitovního kostela sv. Martina na historické rytině z roku 1833
Toužim - kostel sv. Martina | kostel sv. Martina se hřbitovem v Toužimi na císařském otisku mapy stabilního katastru města z roku 1841
Toužim - kostel sv. Martina | hřbitovní kostel sv. Martina v Toužimi od jihozápadu na historickém snímku z roku 1900
Toužim - kostel sv. Martina | hřbitovní kostel sv. Martina kolem roku 1905
Toužim - kostel sv. Martina | závěr hřbitovního kostela se sakistií od severovýchodu na snímku asi z roku 1935
Toužim - kostel sv. Martina | kostel sv. Martina při pohledu od severu z prostoru bývalého městského hřbitova na snímku z doby kolem roku 1945
Toužim - kostel sv. Martina | hřbitovní kostel sv. Martina v Toužimi na leteckém snímku vojenského leteckého mapování z roku 1946
 
Toužim - kostel sv. Martina | sutiny zničeného hřbitovního kostela sv. Martina krátce po demolici - duben 1964
Toužim - kostel sv. Martina | místo zničeného hřbitovního kostela sv. Martina na okraji dnešního městského parku v Toužimi - duben 2019
Toužim - kostel sv. Martina | místo zničeného hřbitovního kostela sv. Martina na okraji dnešního městského parku v Toužimi - duben 2019
Toužim - kostel sv. Martina | místo zničeného hřbitovního kostela sv. Martina na okraji dnešního městského parku v Toužimi - duben 2019
Toužim - kostel sv. Martina | místo zničeného hřbitovního kostela sv. Martina na okraji dnešního městského parku v Toužimi - duben 2019
Toužim - kostel sv. Martina | místo zničeného hřbitovního kostela sv. Martina na okraji dnešního městského parku v Toužimi - duben 2019
Toužim - kostel sv. Martina | místo zničeného hřbitovního kostela sv. Martina na okraji dnešního městského parku v Toužimi - duben 2019
Toužim - kostel sv. Martina | místo zničeného hřbitovního kostela sv. Martina na okraji dnešního městského parku v Toužimi - duben 2019
 

Použitá literatura

Martin ČECHURA, Zaniklé kostely Čech, Praha 2012, s. 268.
Anton GNIRS, Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno 1932, s. 526-527.
Luděk KRČMÁŘ – Zdeněk PROCHÁZKA – Jan SOUKUP, Zničené kostely. Průvodce historií západních Čech č. 14, Domažlice 2004, s. 95-96.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha 1982, s. 71.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 215.
Lubomír TOMŠÍ, Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska, Sokolov 1998, s. 56.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 77.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz