přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Velichov - tvrz

Velichov - tvrz

Velichov - tvrz |

Gotickou tvrz nechali vystavět v době po roce 1336 držitelé zdejšího manství hradu Hauenštejn patrně na ostrožně jihozápadně od vsi Velichov (Welchau). K roku 1359 jsou v držení tvrze připomínáni manové bratři Oldřich a Erhard z Rugeheusensteina. Zřejmě na počátku 16. století bylo původní panské sídlo nahrazeno mladší pozdně gotickou vodní tvrzí v centru vsi, později přestavěnou na zámek. Na ploše předpokládaného tvrziště narušené recentními zásahy se dochovaly terénní relikty.

 

Objekt: gotická tvrz

Typologie: panská sídla

Kategorie: architektonické památky

Obec: Velichov (Welchau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na ostrožně nad budovou lesní správy na jihozápadním okraji obce

GPS: 50°16'40.328"N, 13°0'13.185"E

Období vzniku: po roce 1336

Období zániku: počátek 16. století

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 45270/4-1119

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

První písemná zmínka o vsi Velichov (Welchau) pochází z roku 1142, kdy patřila spolu s celým zdejším újezdem premonstrátskému klášteru v Doksanech. V roce 1336 postoupil doksanský klášter velichovský újezd spolu se vsí Velichov a vojkovickým újezdem výměnou za vsi Kmětiněves a Černuc na Kralupsku českému králi Janovi Lucemburskému, který ji připojil k manskému systému blízkého královského hradu Hauenštejnu. Držitelé zdejšího manství si poté nechali patrně na ostrožně jihozápadně od vsi vybudovat gotickou tvrz. K roku 1359 jsou připomínáni jediní zdejší známí manové, bratři Oldřich a Erhard z Rugeheusensteina, kteří tehdy podávali kněze k farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie ve Velichově.

Zřejmě na počátku 16. století však bylo původní panské sídlo nahrazeno mladší pozdně gotickou vodní tvrzí v údolní nivě na pravém břehu řeky Ohře (Eger) uprostřed vsi. Stará nevyužívaná tvrz poté patrně přestala být udržována a postupně zanikla. Dne 3. května 1958 bylo tvrziště ve Velichově zapsáno na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 45270/4-1119. Na ploše předpokládaného bývalého tvrziště, porostlé vzrostlým lesem, se dochovaly terénní relikty. Na ostrožně narušené recentními zásahy však nebyl dosud proveden archeologický průzkum a nemůžeme s jistotou říct, zde se jedná o hledanou lokalitu.

 

Popis objektu

Gotická tvrz zaujala vrchol menší ostrožny. Tvrziště tvořilo vejčité jádro, obklopené příkopem, nejvíce patrným na východní straně lokality. Na ploše vlastní tvrze jsou zachovány pozůstatky kamenného objektu obdélného nejasného stáří, zbytek plochy je beze stop další zástavby. Lokalita je narušena recentními zásahy a porostlá vzrostlým lesem.

 

Fotodokumentace

Velichov - tvrz | ideální podoba situace gotické tvrze podle Lukáše Hanzla
Velichov - tvrz | ostrožna se stopami předpokládaného tvrziště - říjen 2013
Velichov - tvrz | plocha předpokládaného gotického tvrziště  - říjen 2013
Velichov - tvrz | plocha předpokládaného gotického tvrziště  - říjen 2013
Velichov - tvrz | lokalita silně zarostlá vegetací a vzrostlým lesem  - říjen 2013
Velichov - tvrz | plocha předpokládaného gotického tvrziště - říjen 2013
Velichov - tvrz | plocha předpokládaného gotického tvrziště - říjen 2013
Velichov - tvrz | plocha předpokládaného gotického tvrziště - říjen 2013
 
Velichov - tvrz | plocha předpokládaného gotického tvrziště - říjen 2013
Velichov - tvrz | situace předpokládaného příkopu tvrziště - říjen 2013
Velichov - tvrz | ostrožna se stopami předpokládaného tvrziště - březen 2014
 

Použitá literatura

Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 177
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 378/379
Poche, E. a kol. 1982 : Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 192
Sedláček, A. 1905 : Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl třináctý, Plzeňsko a Loketsko, Praha, 173

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz