přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice

Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice

Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice

Pozdně barokní obecní kapli Nejsvětější Trojice nechal vystavět v roce 1740 držitel zdejšího panství Franz Ladislaus Nesslinger na nevýrazném pahorku jihovýchodně od vsi Verušičky (Klein Werscheditz). Dne 19. října 1740 byla kaple slavnostně vysvěcena. Roku 1882 byla pod kaplí vybudována rodinná krypta. Po roce 1945 složila kaple pro ustájení dobytka a postupně chátrala. V roce 2015 přistoupila obec Verušičky k postupné rekonstrukci zdevastované kaple.

 

Objekt: pozdně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Verušičky (Klein-Werscheditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na nevýrazném pahorku v jihovýchodní části obce

GPS: 50°8'21.244"N, 13°10'42.602"E

Období vzniku: 1740

Architekt: neznámý

Stavebník: Franz Ladislaus Josef Nesslinger ze Schelchengraben

Slavnostní vysvěcení: 19. října 1740

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: od roku 2015

Památková ochrana: od 15. května 2000

Č. rejst. ÚSKP: 50367/4-5193

Stav: v rekonstrukci

Přístupnost: volně přístupné


Historie objektu

Pozdně barokní obecní kapli Nejsvětější Trojice nechal vystavět v roce 1740 podle projektu neznámého architekta tehdejší držitel zdejšího panství Franz Ladislaus Josef Nesslinger ze Schelchengraben na nevýrazném pahorku při bývalé cestě od Týniště jihovýchodně od vsi Verušičky (Klein Werscheditz). Dne 19. října 1740 poté proběhlo slavnostní vysvěcení kaple. Od roku 1741 byla nová majitelka verušičského statku Marie Alžběta Kfelířová ze Zakšova, rozená Caretto z Millesimo, povinna platit ročně částku 100 zlatých ve prospěch kaple. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Vavřince v Lukách. Slavnosti začínaly v neděli při svátku sv. Trojice.

Postupně byly vystavěny u kaple rodinné domy a usedlosti a vznikla zde nová část obce. Roku 1882 zbudovali tehdejší majitelé panství Verušičky manželé Josef a Vilhelmína Hetzelovi z Helldorfu pod kaplí rodinou kryptu. V roce 1922 byl vysvěcen nový oltář Srdce Ježíšova. V roce 1927 byla kaple celkově renovována na náklady tchýně držitele panství Verušičky, Luisy Däumling, která tehdy na zdejším zámku bydlela.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple užívána k původním účelům a započala její devastace. Po roce 1946 byla otevřena a vypleněna hrobka pod kaplí. Po roce 1948 byla bývalá kaple využita pro ustájení dobytka. Vnitřní vybavení kaple bylo zničeno a rozkradeno. Ještě v roce 1963 se v kapli nacházelo torzo hlavního oltáře. V průběhu druhé poloviny 20. století poté volně přístupná kaple z důvodu zanedbání údržby postupně zcela zchátrala. Dne 15. května 2000 byla zdevastovaná kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 50367/4-5193.

Na počátku 21. století se zdevastovaná kaple nacházela v havarijním stavu. Velká část střechy objektu byla bez krytiny, vazné trámy krovu byly částečně zborcené do interiéru, vazby pokleslé a deformované a hrozily definitivním zřícením. Ze zvoničky zbyla pouze spodní část dřevěné kostry. Boční přístavky sakristie a oratoře se proměnily ve zříceniny bez zastřešení. Koruna obvodových zdí byla narušena. Fasádu již stavba ztratila úplně, chyběla okna i dveře a objekt tak byl volně přístupný. Vnitřní zařízení kaple bylo zničeno. Interiér byl zasypaný sutí, neudržované okolí kaple bylo zcela zarostlé náletovými dřevinami. Stavba nemá v katastru nemovitostí zapsaného vlastníka, pozemek pod ní, stavební parcela č. 38, patří obci Verušičky.

V roce 2015 zahájila obec Verušičky postupnou celkovou obnovu zdevastované kaple Nejsvětější Trojice a její přebudování na výstavní a koncertní síň s odhadovaným nákladem zhruba 15 milionů korun za přispění z dotačních programů Ministerstva kultury ČR. V průběhu roku 2015 byly vysekány náletové křoviny, odkopán terén v okolí kaple, očištěno zdivo, stržen zřícený krov a střecha a vyklizen interiér objektu. Následně byla přizděna korunní římsa a obnoveno zastřešení lodi, presbytář byl nad klenbou provizorně zakryt plachtami. V roce 2016 byla poté obnovena střecha nad presbytářem a vynesena nová zvonička. V roce 2017 by měly být obnoveny přístavky po stranách presbytáře a osazeny nová okna dveře.

 

Popis objektu

Orientovaná jednolodní pozdně barokní kaple na půdorysu širokého obdélníku s lehce okosenými nárožími s odsazením s připojeným, užším, odsazeným, téměř čtvercovým presbytářem, krytá původně šindelovou valbovou střechou, dnes nahrazenou pálenou krytinou typu bobrovka. Na východním konci hřebene nad závěrem je vynesena oplechovaná otevřená osmiboká sloupková sanktusová zvonička, završená cibulovou bání s makovicí a křížem latinského tvaru na vrcholu.

Po obou podélných stěnách presbytáře jsou připojeny boční přízemní přístavky zhruba čtvercového půdorysu s lehce otupenými nárožími, krytá šindelovými střechami, složenými ze dvou valeb. Při jižní stěně je situována sakristie, přístupná z presbytáře obdélným pískovcovým portálem. Západní stěna sakristie bývala završena cihelným štítem s šikmým projmutým ramenem krytým prejzy. V patě štítu byla situována voluta a v ploše okénko. V jižní stěně sakristie bývalo prolomeno obdélné okno s proplétanou mříží. Při severní stěně je pak situována oratoř, otevřená do prostoru širokou otevřenou arkádou se segmentovým záklenek, původně opatřenou v části zděným parapetem. Do oratoře se vstupovalo obdélným portálem v západní stěně s kamenným ostěním profilovaným vnější lištou a vnitřním mělkým výžlabkem. V severní stěně bylo prolomeno zhruba čtvercové okno, uzavřeným proplétanou mříží.

Vstupní západní průčelí kaple, zvýrazněné středním plochým obdélným rizalitem, je v ose prolomeno obdélným portálem s pískovcovým ostěním s uchy a vnější lištou a jemně profilovanou, stupňovitě zalamovanou zděnou záclonovitou supraportou. Plocha pod supraportou bývala původně vyplněna vykrajovaným polem a lemována plochými reliéfními volutami. Nad portálem je v ose prolomeno obdélné, segmentově zakončené okno ve štukové vrstvené lištové šambráně s uchy, prosvětlující prostor kruchty. Průčelí je doplněno mohutnými lizénami po stranách opticky zvýrazňující nároží kaple.

Nad mohutnou vynesenou profilovanou římsou, shora krytou prejzy, je vynesen monumentální štít s volutovými postranními křídly, završený štítovým nástavcem v podobě nižšího vpadlého trojúhelníkového tympanonu s kamennou plastikou na vrcholu. Plocha štítu je v ose prolomena vpadlým zaslepeným kasulovým oknem s klenákem ve vrcholu špalety, ve kterém je situováno drobné čtyřlisté okénko na kruchtu. Po stranách jsou situovány dvojice různě vystupujících mohutných pilastrů. Horní plochy štítu jsou kryté prejzy, na vodorovném úseku římsy v patě tympanonu užity bobrovky.

Podélné stěny lodi i presbytáře jsou v osách prolomeny po jednom obdélném, segmentem zakončeném okně ve štukové šambráně. Uprostřed podélných stěn lodi vystupují nad terénem ležatě obdélné větrací otvory z krypty. V severním otvoru vsazena proplétaná mříž, jižní otvor nově přezděný a zaslepený nasucho kladeným kamenem. Vnější stěny kaple s mírně předsazeným soklem bývaly členěny mohutnými lizénami po stranách opticky zvýrazňující nároží a završeny mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou.

Jednolodní vnitřní prostor kaple býval plochostropý, krytý prkenným stropem omítaným na rákos s nevýrazným fabionem. Loď kaple je po obou stranách triumfálního oblouku výrazně zaoblena. Okna se segmentovým záklenkem byla umístěna v plochých štukových šambránách s mašlí se závitnicemi ve vrcholu a vystupujícími volutovými uchy rokokového typu v dolních rozích. Uprostřed podélných stěn jsou situovány široké mělké výklenky zhruba čtvercového tvaru. V západní části lodi kaple bývala umístěna dřevěná přímá kruchta ve střední části segmentově vybíhající do prostoru s prkenným podhledem a balustrovým zábradlím z válcových profilovaných kuželek a trámového madla s profilací na čele. V patě zábradlí byl umístěn profilovaný pás. Kruchta byla přístupná schodištěm vloženým v jihozápadním rohu lodi o dvou přímých ramenech, oddělených mezipodestou. Trámové schodnice byly spojeny deskovými stupni. Z kruchty býval možný po žebříku čtvercovým otvorem ve stropě při západní stěně vstup na půdu. V podlaze před vstupem je vsazena kamenná deska, uzavírající vstup do krypty.

Triumfální oblouk, oddělující presbytář, je stlačený, polokruhový, se šikmo vysazeným klenákem ve vrcholu, vynesený na pilířích s výraznými vystupujícími čabrakovými hlavicemi rokokového typu. Presbytář je zaklenut cihlovou stlačenou plackou, nabíhající na úseky říms s plochými čabrakami. Klenba bývala zdobena štukovým zrcadlem ve tvaru kvadrilobu, složeným ze čtyř segmentů spojených čtyřmi ostrými zalomeními. Okna se segmentovým záklenkem byla umístěna v plochých štukových šambránách s vystupujícími volutovými uchy rokokového typu v dolních rozích. Uprostřed závěrové východní stěny je situován obdélný výklenek se segmentovým záklenkem, v ose nad ním pak slepá obdélná, segmentem zakončená okenní špaleta v ploché šambráně s volutkami v rozích. Sakristie a oratoř bývaly plochostropé se štukovými fabiony.

Podkroví tvořil krov hambalkové soustavy s ležatou stolicí o třech plných vazbách a dvou vazbách mezilehlých. Nad presbytářem pak dvouetážový hambalkový krov se stojatými stolicemi. Vnitřní zařízení kaple tvořily původně tři oltáře s vyzděnými menzami. Oltář Srdce Ježíšova byl vysvěcen v roce 1922. Pod lodí kaple je situována rozsáhlá krypta z roku 1882, ve které se nachází zbytky vyrabovaných rakví.

 

Fotodokumentace

Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice před rokem 1993
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | krov a střecha kaple Nejsvětější Trojice před rokem 1993
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách - duben 2012
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice - duben 2012
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | zdevastovaná kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách - duben 2014
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice od severozápadu - duben 2012
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice - duben 2012
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice - listopad 2009
 
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | vstupní průčelí kaple - duben 2012
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | vstupní západní průčelí zdevastované kaple Nejsvětější Trojice - duben 2014
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | vstupní průčelí kaple Nejsvětější Trojice - listopad 2009
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | zchátralá kaple od západu - duben 2012
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | zdevastovaný interiér kaple - červenec 2009
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | zdevastovaný interiér kaple - červenec 2009
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | zbytky krovu a střechy kaple - listopad 2009
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | zdevastovaná kaple Nejsvětější Trojice od jihozápadu - duben 2014
 
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple od jihozápadu - listopad 2009
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | zdevastovaná kaple Nejsvětější Trojice od jihozápadu - duben 2014
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | zdevastovaná kaple Nejsvětější Trojice od jihozápadu - duben 2014
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | zdevastovaná kaple Nejsvětější Trojice od jihozápadu - listopad 2009
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | zdevastovaná kaple Nejsvětější Trojice od jihozápadu - duben 2014
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | jižní průčelí zchátralé kaple Nejsvětější Trojice - duben 2014
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice od jihovýchodu - listopad 2009
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách po zahájení rekonstrukce - září 2015
 
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | rekonstruovaná kaple Nejsvětější Trojice od severovýchodu - září 2015
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice po ostranění zříceného krovu a střechy a vyčištění - září 2015
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | severní průčelí rekonstruované kaple Nejsvětější Trojice - září 2015
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | interiér kaple Nejsvětější Trojice po ostranění zříceného krovu a střechy - září 2015
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | vyklizený interiér lodi kaple - září 2015
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice od jihozápadu s novou střechou nad lodí - prosinec 2015
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | jižní průčelí rekonstruované kaple Nejsvětější Trojice - prosinec 2015
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | rekonstruovaná kaple Nejsvětější Trojice od jihovýchodu - prosinec 2015
 
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice od severu s novou střechou nad lodí - prosinec 2015
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | severní průčelí rekonstruované kaple Nejsvětější Trojice - prosinec 2015
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | vyklizené torzo zřícené oratoře na severní straně presbytáře kaple - prosinec 2015
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | nově zastřešený a vyklizený interiér kaple Nejsvětější Trojice - březen 2016
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | nový krov nad lodí kaple - březen 2016
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách v průběhu rekonstrukce - březen 2016
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | rekonstruovaná kaple Nejsvětější Trojice od jihozápadu - březen 2016
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice od jihozápadu s novou střechou nad lodí - březen 2016
 
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | jižní průčelí rekonstruované kaple Nejsvětější Trojice - březen 2016
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | jižní průčelí rekonstruované kaple Nejsvětější Trojice - březen 2016
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice od jihovýchodu s novou střechou nad lodí - březen 2016
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | rekonstruovaná kaple Nejsvětější Trojice od jihovýchodu - březen 2016
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | závěrová stěna kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách od východu - březen 2016
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | obnovovaná kaple Nejsvětější Trojice ve vsi Verušičky na leteckém záběru - duben 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | obnovovaná kaple Nejsvětější Trojice ve vsi Verušičky na leteckém záběru - duben 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | obnovovaná kaple Nejsvětější Trojice ve vsi Verušičky na leteckém záběru - duben 2017
 
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | obnovovaná kaple Nejsvětější Trojice ve vsi Verušičky na leteckém záběru - duben 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | obnovovaná kaple Nejsvětější Trojice ve vsi Verušičky na leteckém záběru - duben 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | rekonstruovaná kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách od severozápadu - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | rekonstruovaná kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách od západu - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | vstupní západní průčelí kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | vstupní západní průčelí kaple - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | interiér obnovované kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | pohled do presbytáře kaple - březen 2017
 
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | pohled do nově vyneseného krovu nad lodí kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | interiér lodi obnovované kaple - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | rekonstruovaná kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách od jihozápadu - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | nově zastřešená kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách od jihozápadu - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | jižní průčelí obnovované kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | jižní průčelí obnovované kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | obnovovaná kaple od jihovýchodu - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | nově zastřešená kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách od jihovýchodu - březen 2017
 
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | závěr obnovované kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách od východu - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | severní průčelí obnovované kaple - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | severní průčelí obnovované kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | nově vynesená sanktusová zvonička - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | severní průčelí obnovované kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | rekonstruovaná kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách od severozápadu - březen 2017
Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice | rekonstruovaná kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách s novou střechou - březen 2017
 

Použitá literatura

Hron, M. - Fiala, J. - Kasalová, Š. - Hrabcová, H. 2008: Obec Verušičky. Objekt zámku. Stavebně historický průzkum, Rokycany
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 276
Koutek, T. 2011: Zapomenuté české kostely, Praha, 208/209
Krčmář, L. - Soukup, J. 2008: Ohrožené kostely. Příběhy staveb, které už brzy nemusejí být, Plzeň, 148
Poche, E. a kol. 1982: Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 216
Schaller, J. 1785: Topographie des Königreichs Böhmen. Zweyter Theil. Ellbogner Kreis, Praha, 116
Sommer, J. G. 1847: Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha, 167
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 168
Valenčík, M. 2006: Ohrožené památky - kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 74

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz