přeskočit k navigaci »

Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu

17.04.2016

 zařazeno v kategorii: Aktuality | autor: Vyčichlo, Jaroslav | komentáře: 164

 
 
 | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu

V posledních dnech vyjadřuje mnoho obyvatel Karlovarska smutek, zklamání i zděšení nad postupným zánikem jedné z dominant města Chebu, který probíhá takřka v přímém přenosu před očima orgánů památkové péče. Celková demolice hodnotného rozsáhlého areálu bývalého kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže je srovnatelná snad jen s demolicemi památkově hodnotných objektů za komunistického režimu v době před rokem 1989. Pouze s rozdílem, že historicky a architektonický cenný areál, jehož ochrana a zachování je ve veřejném zájmu, dnes ustupuje podnikatelského záměru jediného soukromého vlastníka.

Rozsáhlý, velkoryse pojatý moderní klášterní areál o 800 místnostech spolu s klášterním kostelem Nalezení sv. Kříže ve stylu starokřesťanské či raně románské basiliky byl postaven v letech 1930-1933 městským stavebním radou Ing. Karlem Pascherem podle plánů architekta Antona Schneidera z Louky u Mariánských Lázní. Interiér kostela byl vyzdoben hodnotnými pracemi chebských umělců. Po zrušení ženských církevních řádů a vyhnání řádových sester v roce 1950 byl klášterní areál přebudován na kasárna a až do roku 1989 sloužil jako sídlo velitelství 5. brigády pohraniční stráže.

V roce 1990 byl poté klášterní areál navrácen církvi, která je pro nedostatek financí na rekonstrukci následně odprodala. V roce 2005 nakonec zakoupil bývalý klášter současný vlastník, soukromá společnost Beta Energy Investment s.r.o. s tureckým majitelem. Neudržovaný a volně přístupný areál byl během posledních let přiveden do havarijního stavu a stal se díky pobytu bezdomovců a drogově závislých osob zdrojem nákazy žloutenky typu A na Chebsku.

Aktuální situace:

květen 2015 - prostřednictví loketského pracoviště Národního památkového ústavu byl podán na Ministerstvo kultury návrh na prohlášení areálu kláštera kulturní památkou

12. května 2015 - Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí vydal rozhodnutí, kterým se povoluje demolice objektu bývalého kláštera milosrdných sester, ul. 17. listopadu, na stav.p.č. 6662 v k.ú. Cheb, obec Cheb

31. března 2016 - Ministerstvo kultury zahájilo řízení o prohlášení areálu bývalého kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže za kulturní památku

1. dubna 2016 - stavební firma zahájila demoliční práce v areálu bývalého kláštera

5. dubna 2016 - vlastníkovi objektu, společnosti Beta Energy Investment s.r.o. bylo doručeno z Ministerstva kultury rozhodnutí o zahájení řízení o prohlášení areálu bývalého kláštera za kulturní památku - podle zákona v tuto chvíli musely být zastaveny všechny demoliční práce až do ukončení řízení a vlastník se musí k objektu chovat jako by kulturní památkou byl - ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, musí vlastník chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit Ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání

7. dubna 2016 - NPÚ, ÚOP v Lokti informovalo Ministerstvo kultury o pokračujících demoličních pracích v areálu kláštera

8. dubna 2016 - Ministerstvo kultury upozornilo Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí - oddělení  územního plánování a památkové péče na probíhající řízení o prohlášení areálu kláštera za kulturní památku a vyzvalo jej k podniknutí zákonných kroků v této věci (tedy zamezení pokračování poškozování objektů)

12. dubna 2016 - Městský úřad Cheb, odbor stavebního a životního prostředí zaslal v rámci řízení o prohlášení věci za kulturní památku Ministerstvu kultury nesouhlasné stanovisko k prohlášením areálu za kulturní památku

13. dubna 2016 - demoliční práce v areálu bývalého kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže V Chebu však nadále pokračovaly, proto jsme ve spolupráci s panem RNDr. Michalem Valenčíkem z Prahy začali oslovovat a zapojovat všechny dotčené instituce památkové péče a mapovat postup demolice i řízení o prohlášení areálu za kulturní památku.

Z této iniciativy vzešlo:

14. dubna 2016 - náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. informoval starostu Chebu Ing. Petra Navrátila a patřičné útvary obce s rozšířenou působností Cheb o nezákonnosti pokračující demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže.

15. dubna 2016 - ředitel odboru památkové péče Ministerstva kultury Mgr. Jiří Vajčner, Ph. D. zorganizoval setkání odborné komise přímo v areálu kláštera, které se zúčastnila vedoucí oddělení památkové péče Karlovarského kraje Mgr. Jaroslava Pokludová, památkář NPÚ, ÚOP v Lokti Mgr. et Mgr. Jan Konůpek, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí městského úřadu Cheb Ing. Jaroslav Šinka, stavbyvedoucí Jaroslav Král a zástupce majitele areálu Petr Bruno Karabec.

Podle přizvaného statika z ČVUT po komisionální prohlídce demolovaného kláštera potvrdil, že dosud stojící objekt klášterního kostela Nalezení sv. kříže s částí přilehlého traktu by mohl stát samostatně a mohl být zachován.

Jaroslav Šinka ze stavebního úřadu v Chebu přiznal, že byl vyzván k zamezení pokračování demolice areálu na základě zahájení řízení, avšak dle svého názoru k tomu nemá potřebné kompetence - tento požadavek bude proto po poradě s právníky v pondělí 18. dubna rozporovat dopisem Ministerstvu kultury. Zároveň uvedl, že ani v tuto chvíli by práce zastavit nemohl, protože současný stav pobořených objektů by ohrožoval zdraví občanů.

Jaroslava Pokludová z krajského úřadu a Jan Konůpek z NPÚ nastínili z odborné pozice nezákonnost pokračování v demolici objektů areálu, zároveň uvedli, že vydají souhlasné stanovisko k prohlášení areálu kulturní památkou, ovšem s ohledem na dnes již změněný stav věci, tedy pouze v případě bývalého klášterního kostela - vyzvali proto vedoucího stavební firmy a zástupce majitele k dalšímu nepoškozování tohoto objektu.

Stavbyvedoucí Jaroslav Král poukazoval na množství vynaložených nákladů na dosud provedené práce, které v případě zastavení prací bude požadovat jako náhradu. Zástupce majitele potvrdil Petr Bruno Karabec, že je turecký vlastník seznámen o nezákonnosti demoličních prací v situaci probíhajícího řízení o prohlášení areálu kulturní památkou. Po poradě s právníky z důvodu vynaložených prostředků i plánovanému podpisu smlouvy s investorem však hodlá v demolici objektů areálu bývalého kláštera pokračovat a nést následně sankční postih ve výši 2 milionů korun. Na místě zbořeného kláštera mají vyrůst bytové domy a obchodní centrum.

18.-19. dubna 2016 - s cílem zvýšení zájmu široké veřejnosti i dotčených úřadů o dění v areálu demolovaného kláštera a zveřejnění informace o nezákonnosti demoličních prací jsem přistoupil k medializaci celé nastalé situace:

Demolice chebského kláštera se zastavila. Úřad váhá, zda nemá být památkou
(Jitka Dolanská, idnes.cz, 18. dubna 2016)

Demolice chebského kláštera by měla být pozastavena
(Marek Štětina, Česká televize, 19. dubna 2016)

Připravována je reportáž do zpravodajstvíFTV Prima.19. dubna 2016 - nezákonná demolice však nadále pokračuje. Přestože zástupce vlastníka deklaruje, že se jedná pouze o zajišťovací práce na konstrukcích, které hrozí zřícením, byly od pátku 15. dubna strženy téměř tři celá křídla klášterního objektu, dobourána byla rovněž klášterní kaple a zadní křídlo bylo nově narušeno. Na stavbě se o víkendu objevil dlouho očekávaný výkonnější větší bagr, jehož přičiněním je nyní demolice mnohem intenzivnější. Stavbyvedoucí Jaroslav král na místě potvrdil, že demoliční práce se zastaví ve vzdálenosti 8 metrů od objektu klášterního kostela. Již dnes byla tato hranice překročena. Zároveň demoliční firma v průběhu dnešního dne vyřizovala u báňského úřadu povolení k odstřelu kostelní věže. Podle sdělení Jaroslava Krále se jedná o předběžný krok, kdyby kostel na konci řízení nebyl prohlášen kulturní památkou...

20. dubna 2016 - RNDr. Michal Valenčík podal na Policii ČR podnět na zastavení protizákonné demolice a zamezení dalšímu porušování zákona č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči

20. dubna 2016 - Proti dohodě s Národním památkovým ústavem v Lokti a oddělením památkové péče Karlovarského kraje a slibům stavební firmy se zakously bagry rovněž do konstrukcí objektu bývalého klášterního kostela Nalezení sv. Kříže...  nezákonná demolice tak bude dovršena za tichého souhlasu odpovědného stavebního úřadu v Chebu, potažmo města Cheb...

Lokalizace demoličních prací ze dne 20. dubna 2016 v prostoru severozápadního nároží kostela Nalezení sv. Kříže

22. dubna 2016 - od pátku 22. dubna byly prozatím pozastaveny veškeré demoliční práce v areálu - zaměstnanci odjeli na víkend a staveniště zůstalo zcela opuštěné - narušené konstrukce byly ponechány bez začištění, za zdí a stropů visí mohutné bloky na železných armaturách, cihlové zdivo se samovolně hroutí - stejný stav platil již 5. dubna, resp. 15. dubna, v době, kdy stavbyvedeoucí i stavební úřad odmítali možnost okamžitého zastavení demolice s odvoláním na bezpečnost v souvislosti s nezajištěním ubouraných stavebních konstrukcí a hrozbě jejich zřícení - v té době však ještě stála větší část objektů kláštera - s výmluvou na začišťování konstrukcí tak byly zbytečně ubourány tři křídla kolem rajského dvora, zcela zbořeno křídlo s klášterní kaplí a nově narušeny konstrukce kostela i přilehlého vstupního křídla, jehož část měla podle vyjádření statika sloužit jako případná opěra pro samostatně stojící objekt klášterního kostela...

26. dubna 2016 -
po víkendu se opět rozeběhly demoliční práce naplno, stržen byl vysoký mohutný komín nad vstupním křídlem bývalého kláštera

28. dubna 2016 -
z důvodu pokračující demolice a postupných zásahů do konstrukce klášterního kostela jsem spolupracoval na další madialní prezentaci případu, která se zabývala otázkou, který z dotčených úřadů je kompetentní nezákonnou demolici zastavit

Klášter v Chebu je pod ochranou zákona. Přesto jeho demolice pokračuje (Jitka Dolanská, idnes.cz, MF Dnes, 28. dubna 2016)

29. dubna 2016 - zbořena převážná část objektu bývalého klášterního kostela Nalezení sv. Kříže
- stát zůstala zvonová věž, která musí být odstřelena

Nezákonná demolice kláštera tak nadále pokračuje!!!

 

Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 14. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | setkání odborné komise se zastupci vlastníka a stavební firmy v areálu demolovaného kláštera v Chebu - 15. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | setkání odborné komise se zastupci vlastníka a stavební firmy v areálu demolovaného kláštera v Chebu - 15. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 19. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Lokalizace demoličních prací ze dne 20. dubna 2016 v prostoru severozápadního nároží kostela Nalezení sv. Kříže v závěrové stěně v sousedství presbytáře
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu | Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu - 24. dubna 2016
 
 

Pro zvětšení klikněte na vámi zvolenou fotografii.

 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

Komentáře: přidat další

jv (17.04.2016 21:03)

v takovém případě by měla být možnost majetek okamžitě "vyvlastnit" !

 

Ložisko (17.04.2016 22:39)

Tam musela být korupce, je to průhledné jako řízek v jídelně. Mám rád památky, i zároveň jsem podnikatel. Nejvíc to asi podělali na ministerstvu tím rokem čekání, ale měli informační únik, o tom svědčí, že demolice začala těsně po vyhlášení památky. A pak demoliční firma dostala od majitele krom práce zaplacenou i tu "pokutu", takže pokud s tím nikdo nic neudělá (policie) tak tam za pár dní nebude kámen na kameni... Vzpomeňťe si na Přerov!!! Tam srovnali se zemí dávno uznanou kulturní památku ze dne na den a dnes tam stojí Tesco!!! Ani přivolaná Policie nezastavila tu demolici. Já vím, zamrzí to, ale čemu se divíte? V tomhle státě...

 

Kenny (18.04.2016 11:14)

Co vám do prdele uz hrabě lidí??? Podívejte se v jakém je to stavu. Byl jsem tam 2 dny před zahájením demolice a je to v ve stavu ze když to nezbouraji oni tak to zboura počasí během jednoho roku. Vyvlastnit? A kdo si to vemem zase další blbec kterej to nechá stát dalších 100 let nebo město Cheb? Nezlobte se na me ale když naše blbé město nemá ani na opravu silnic tak na opravu tyhle zboreniny uz vůbec ne. Takže to prohlasime jako památku? Stát na to žádný peníze nedá protože by to musel tak jako tak zbourat a postavit znovu pac to bylo v ohrozujicim stavu. Takže by to vlastně zůstalo stát a zase chatralo a kdy dáte schválení k bourání? Až děti tam budou lezt a vymýšlet tam kraviny a ono to na ne spadne? Proberte se a nechte ten klášter zbourat bude spousta nového místa k parkování na spalenisti a budou tam domy a byty pro nás. Oproti té zborenine dávám přednost jejich plánům.

 

Marta Samková (21.04.2016 22:12)

Je mi divné, že památkáři se začnou zajímat o památku až když je zdevastovaná. Proč se nezajímali před dvaceti lety? To jim nevadí, že tato zřícenina dělá Chebu jen ostudu? Já jsem ráda, že tato zdevastovaná památka z Chebu zmizí.

 

cippornnutt (04.02.2018 16:36)

Это отличный вариант --- Это мне не подходит. Есть другие варианты? fifa 15 2017 год скачать торрент, fifa 15 ps vita скачать или <a href=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15>cardona fifa 15</a> скачать фифа 15 на ноутбук бесплатно

 

osocnazy (05.02.2018 12:23)

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Прошу прощения, ничем не могу помочь. Но уверен, что Вы найдёте правильное решение. Не отчаивайтесь. скачать фифа, скачать fifa или <a href=http://15fifa.ru/>официальный сайт ea sports</a> скачать фифа

 

garneupt (22.03.2018 07:59)

Извините за то, что вмешиваюсь… У меня похожая ситуация. Приглашаю к обсуждению. Пишите здесь или в PM. --- класные все скачать fifa 15 без торрента бесплатно, скачать бесплатно fifa manager 15 русская версия и <a href=http://15fifa.ru/>фифа ком</a> скачать fifa 15 rar

 

WebseoPt (25.06.2018 21:04)

<img src="https://www.doski.ru/i/82/87/7828746.jpg"> <a href=https://webcrasty.ru/><img src="http://s01.geekpic.net/dm-Z5F535.gif"></a> Сделать визитки с адресом блога. Причем желательно не просто напечатать визитки и держать их в ящике стола, а начать посещать тематические мероприятия (семинары, конференции) и раздавать их там. 12. Яндекс Каталог. Продвижение блога в сети может пойти эффективнее, если Вы начнете заводить знакомства с другими блоггерами, комментировать их посты, просить их делать то же самое <b><u><a href=https://webcrasty.ru/prodvizhenie-sajtov-raskrutka/kazan/>продвижение сайта в сети в Казани</a>. </b></u> Чтобы значительно ускорить продвижение блога в сети попытайтесь попасть в Яндекс Каталог. Кроме того, что это улучшит его индексацию и повысит авторитет, также возможен значительный прирост трафика. 13. Проведение тренингов. В отличие от сайтов, для которых возможно использовать лишь контекстную рекламу и SEO продвижение, блог можно сделать популярным еще одним путем. Кроме того, можно попытаться предложить им взаимный гостевой постинг или обмен баннерами <a href=https://webcrasty.ru/prodvizhenie-sajtov-raskrutka/kazan/>раскрутка в яндексе Казань</a>. Когда все вышеперечисленные способы раскрутки блога будут испробованы, попытайтесь перейти на новый уровень – организовать курсы по обучению чему-нибудь в чем Вы специализируетесь (и чему возможно посвящен Ваш блог). Прежде чем начать использовать способы продвижения блога. Убедитесь, что он уже полноценно функционирует и наполнен определенным количеством полезного контента. теги: <u><b>продвижение сайтов в google и yandex г Казань, </b></u> раскрутка сайтов в топ в Казани, раскрутка сайта без вложений 2018 г Казань, продвижение сайта в сети Казань, раскрутка поддержка сайта г Казань, что такое сео продвижение сайта в Казани, продвижение сайта google бесплатно Казань, <b><u>платная раскрутка сайта ucoz в Казани, </b></u> продвижение товара на английском языке г Казань, продвижение сайтов в Казани, <u><b>раскрутка сайта на яндекс Казань, </b></u> продвижение вашего бизнеса в интернете г Казань, <img src="https://image.ibb.co/jb7P0J/image.png"> http://siteownersforums.com/showthread.php?p=1092199#post1092199 http://testdrive.bg/testdrive/preview46.html https://forum.strongholdcrusader2.com/viewtopic.php?f=2&t=88654

 

ThomasCib (06.08.2018 22:44)

Автономный пилигрим или как увидеть всетаки и залпом на своем либо взятом в аренду автомобиле в Сочи. Мы продолжаем наше автомобильно-пешее странствие сообразно Сочи! Сегодня мы посетим на своем иначе взятом в аренду в Сочи автомобиле Промокший каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский убежище, а также увидим частичный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов» и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор» Итак начинаем с подготовки вещей и укладки их в багажник вашего разве взятого [url=https://condios33.blogspot.com/]прокат авто в Сочи[/url] в аренду автомобиля. Мы будем проскочить практически четырехкилометровый каньон, заполненный водой и потому должны содержаться обуты в соответствующу обувь – в идеале это трекинговые легкие кроссовки, но если таковых пропали, то вполне приемлемы будут обычные пляжные туфли, которые защитят ноги от порезов, скольжения и присутствие этом не разбухнут и не расклеятся через длительного нахождения в воде. Также, действительно необходим солнце защитный крем чтобы тела, купальник, полотенце, рюкзак, перекус, питьевая вода, Probe Pro и хоршее настоение) Сайт: https://condios2.blogspot.com/

 

PatrickGem (20.08.2018 02:16)

Свободный пассажир или ровно увидеть постоянно и сразу для своем иначе взятом в аренду автомобиле в Сочи. Мы продолжаем наше автомобильно-пешее паломничество по Сочи! Ныне мы посетим для своем иначе взятом в аренду в Сочи автомобиле Потный каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский убежище, а также увидим личный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов» и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор» Итак начинаем с подготовки вещей и укладки их в багажник вашего или взятого [url=http://yrb2.ru/forum/index.php?action=profile;u=293944]прокат авто в Сочи[/url] в аренду автомобиля. Мы будем пробиться практически четырехкилометровый каньон, заполненный водой и потому должны фигурировать обуты в соответствующу обувь – в идеале это трекинговые легкие кроссовки, однако коли таковых нет, то совершенно приемлемы будут обычные пляжные туфли, которые защитят ноги от порезов, скольжения и присутствие этом не разбухнут и не расклеятся через длительного нахождения в воде. Также, действительно необходим солнце защитный крем чтобы тела, купальник, полотенце, рюкзак, перекус, питьевая вода, Connect with Pro и хоршее настоение) Сайт: http://yrb2.ru/forum/index.php?action=profile;u=293944

 

Amueljovib (13.10.2018 23:19)

[url=https://top.girls-nsk.ru]Шлюхи Новосибирск[/url] [url=https://www.girls-nsk.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru]Шлюхи Краснодара[/url] [url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки Краснодара[/url] [url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны Краснодара[/url] [url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд шлюхи в Краснодаре[/url] [url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Краснодара[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/znakomstva/]Интимные знакомства Краснодара[/url] [url=http://prostitutki-irkutska.ru]Проститутки Иркутска[/url] [url=http://www.prostitutki-irkutska.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Иркутска[/url] [url=http://prostitutki-perm.ru]Шлюхи Пермь[/url] [url=http://www.prostitutki-perm.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Пермь[/url] [url=http://www.girls-kzn.mobi]Шлюхи Казань[/url] [url=http://fei.girls-kzn.mobi/individuals/]Индивидуалки Казани[/url] [url=http://girls-kzn.mobi/znakomstva/]Секс знакомства Казань[/url] [url=https://fei.girls-kzn.mobi/individuals/1000-rubley/]проститутки Казани[/url] [url=http://penza-dosug.ru]Проститутки Пензы[/url] [url=http://www.penza-dosug.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Пензы[/url] [url=http://girls-ufa.ru]Проститутки Уфы[/url] [url=http://www.girls-ufa.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Уфа[/url] [url=http://girls-msk.ru]Шлюхи Москва[/url] [url=http://www.girls-msk.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Москва[/url] [url=http://dosugspb24.ru]Шлюхи Питер[/url] [url=http://www.dosugspb24.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Питер[/url] [url=http://fei.girls-nsk.mobi]проститутки Новосибирска[/url] [url=http://fei.girls-nsk.mobi/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url] [url=https://ero.girls-nsk.me]проститутки Новосибирска[/url] [url=https://www.girls-nsk.me/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url]

 

Amueljovib (14.10.2018 00:37)

[url=https://top.girls-nsk.ru]Проститутки Новосибирск[/url] [url=https://www.girls-nsk.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru]Шлюхи Краснодара[/url] [url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки Краснодара[/url] [url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны в Краснодаре[/url] [url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд шлюхи в Краснодаре[/url] [url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Краснодара[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/znakomstva/]Интимные знакомства Краснодара[/url] [url=http://prostitutki-irkutska.ru]Шлюхи Иркутска[/url] [url=http://www.prostitutki-irkutska.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Иркутска[/url] [url=http://prostitutki-perm.ru]Шлюхи Перьми[/url] [url=http://www.prostitutki-perm.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Перьми[/url] [url=http://www.girls-kzn.mobi]Проститутки Казани[/url] [url=http://fei.girls-kzn.mobi/individuals/]Индивидуалки Казани[/url] [url=http://girls-kzn.mobi/znakomstva/]Секс знакомства Казани[/url] [url=https://fei.girls-kzn.mobi/individuals/1000-rubley/]проститутки Казани[/url] [url=http://penza-dosug.ru]Проститутки Пенза[/url] [url=http://www.penza-dosug.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Пенза[/url] [url=http://girls-ufa.ru]Проститутки Уфы[/url] [url=http://www.girls-ufa.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Уфа[/url] [url=http://girls-msk.ru]Проститутки Москвы[/url] [url=http://www.girls-msk.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Москвы[/url] [url=http://dosugspb24.ru]Шлюхи Питера[/url] [url=http://www.dosugspb24.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Питера[/url] [url=http://fei.girls-nsk.mobi]проститутки Новосибирска[/url] [url=http://fei.girls-nsk.mobi/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url] [url=https://ero.girls-nsk.me]проститутки Новосибирска[/url] [url=https://www.girls-nsk.me/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url]

 

aBillyExtex (19.10.2018 06:58)

[url=https://top.girls-nsk.ru]Шлюхи Новосибирска[/url] [url=https://www.girls-nsk.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru]Шлюхи в Краснодаре[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки в Краснодаре[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны в Краснодаре[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд шлюх в Краснодаре[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки в Краснодаре[/url] [url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/znakomstva/]Интим знакомства в Краснодаре[/url] [url=http://prostitutki-irkutska.ru]Шлюхи Иркутска[/url] [url=http://prostitutki-irkutska.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Иркутск[/url] [url=http://prostitutki-perm.ru]Проститутки Пермь[/url] [url=http://prostitutki-perm.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Перьми[/url] [url=http://www.girls-kzn.mobi]Досуг Казани[/url] [url=http://fei.girls-kzn.mobi/individuals/]Индивидуалки Казани[/url] [url=http://girls-kzn.mobi/znakomstva/]Секс знакомства Казань[/url] [url=https://fei.girls-kzn.mobi/individuals/1000-rubley/]проститутки Казани[/url] [url=http://penza-dosug.ru]Проститутки Пенза[/url] [url=http://penza-dosug.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Пенза[/url] [url=http://girls-ufa.ru]Проститутки Уфы[/url] [url=http://girls-ufa.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Уфа[/url] [url=http://girls-msk.ru]Шлюхи Москвы[/url] [url=http://girls-msk.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Москвы[/url] [url=http://dosugspb24.ru]Проститутки Питера[/url] [url=http://dosugspb24.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Питер[/url] [url=http://fei.girls-nsk.mobi]проститутки Новосибирска[/url] [url=http://fei.girls-nsk.mobi/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url] [url=https://ero.girls-nsk.me]проститутки Новосибирска[/url] [url=https://www.girls-nsk.me/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url]

 

doreMi (01.03.2019 08:39)

Ничо так --- Замечательно, это весьма ценная информация скачать фифа, скачать fifa и [url=http://15fifa.ru/]сайт фифа на русском[/url] скачать фифа

 

doreMi (06.03.2019 00:32)

Спасибо! Прикольная вещь!!! --- Я думаю, что Вы не правы. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, поговорим. скачать fifa, скачать fifa или [url=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html]fifa 15 cracks 3dm v5 скачать[/url] скачать фифа

 

dealrattnax (10.03.2019 18:22)

Извините за то, что вмешиваюсь… Я разбираюсь в этом вопросе. Приглашаю к обсуждению. Пишите здесь или в PM. --- Быстрый ответ, признак сообразительности ;) скачать фифа, скачать фифа и [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать fifa

 

dealrattnax (11.03.2019 19:35)

Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Это — невозможно. скачать фифа, скачать фифа и [url=http://15fifa.ru/skachat-patchi-fifa-15/34-mod-fifa-15-fifa-15-10-rus-eng.html]пак стадионов для fifa 15 скачать[/url] скачать фифа

 

gazandKr (16.03.2019 09:29)

Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Какая прелестная мысль скачать фифа, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать fifa

 

gazandKr (19.03.2019 05:29)

Наверно нет --- Браво, какие нужная фраза..., великолепная мысль скачать фифа, скачать fifa и [url=http://15fifa.ru/skachat-fifa-15/12-skachat-demo-versiyu-fifa-15-besplatno.html]скачать fifa 15 demo[/url] скачать фифа

 

oseiifagu (02.04.2019 03:05)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Buy Prednisone Online[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone No Prescription</a> vlb.ywwa.pamatkyaprirodakarlovarska.cz.vme.mf http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 

ewiciydofoms (02.04.2019 03:53)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> bkq.znxc.pamatkyaprirodakarlovarska.cz.ncn.zp http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 

obuuxifewe (02.04.2019 05:07)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Without A Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> oce.wnxl.pamatkyaprirodakarlovarska.cz.hyd.ju http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 

momekewoku (11.04.2019 06:50)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Online[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> zwk.lcfh.pamatkyaprirodakarlovarska.cz.dao.ei http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 

ValeyHit (25.04.2019 19:52)

<a href=http://kurs.sharmanshik.ru/английский-язык-для-начинающих-и-по-фи/>заработок в интернете итог</a>

 

Dianacymn (27.04.2019 06:26)

Только посмейте еще раз сделать это! --- Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Пишите мне в PM, обсудим. скачать фифа, скачать fifa а также [url=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html]crack fifa 15 v5 скачать[/url] скачать фифа

 

Elizavetacymn (06.05.2019 01:14)

Какие отличные собеседники :) --- К сожалению, ничем не могу помочь, но уверен, что Вы найдёте правильное решение. Не отчаивайтесь. скачать fifa, скачать фифа или [url=http://15fifa.ru/]15fifa.ru[/url], [url=https://www.drive2.ru/b/529572080010658650/]https://www.drive2.ru/b/529572080010658650/[/url] Капсулы для похудения PROF Extra Fit скачать фифа

 

Olgacymn (10.05.2019 11:37)

Прошу прощения, что вмешался... Я разбираюсь в этом вопросе. Готов помочь. --- Замечательно, это забавное мнение скачать fifa, скачать fifa и [url=http://15fifa.ru/]15fifa.ru[/url] скачать fifa

 

Jelviracymn (12.05.2019 05:20)

Тема интересна, приму участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. Я уверен. --- Слышал недавно что так можно скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/]15fifa.ru[/url] скачать fifa

 

Dianacymn (15.05.2019 06:44)

Перефразируйте пожалуйста свое сообщение --- ДА, это вразумительное сообщение скачать fifa, скачать фифа и [url=http://15fifa.ru/]15fifa.ru[/url] скачать fifa

 

Nataljacymn (20.05.2019 02:40)

Прошу прощения, это не совсем то, что мне нужно. Кто еще, что может подсказать? --- Подскажите, где мне узнать больше об этом? скачать fifa, скачать fifa или [url=http://15fifa.ru/]15fifa.ru[/url] скачать fifa

 

Natashamr (28.05.2019 00:37)

Мне очень жаль, что ничем не могу Вам помочь. Но уверен, что Вы найдёте правильное решение. Не отчаивайтесь. --- Мне кажется, вы ошиблись дешевый интернет магазин спортивного питания, сан платинум или [url=https://bomutant.com/p723864934-bsn-amino-101.html]амино х 1 кг[/url] opti men витамины купить москва

 

gentblenbus (28.05.2019 09:03)

Google в помощь --- Я считаю, что Вы не правы. Могу это доказать. аминокислоты олимп, незаменимые аминокислоты bcaa а также [url=https://bomutant.com/p490248735-giperekstenziya-skamya-skotta.html]скамья для гиперэкстензии[/url] интернет магазин спортивного питания в москве

 

musctaxsync (28.05.2019 22:42)

не помне --- Могу порекомендовать зайти на сайт, на котором есть много информации по этому вопросу. список сериалы смотреть зарубежные, смотреть детективы зарубежные сериалы и [url=https://serialhd.top/serial-2019/]Зарубежные сериалы 2019 года список[/url] медицинские зарубежные сериалы смотреть

 

alriOl (07.06.2019 12:41)

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- У всех личные сообщения отправляются сегодня? водительское удостоверение а купить, водительское удостоверение купить a или [url=https://gostdokcs.com/]купить нотариальную доверенность[/url] купить водительские права удостоверение

 

moosrslobpron (12.06.2019 09:38)

Согласен, это замечательная штука --- Позволю себе не согласится услуги хакеров ставрополь, хакер минск услуги или [url=https://evilhack.ru/topic/88092-pomosch-khakera-srochno-okazhem-my-naiti-khakera-dlia/]источник[/url] услуги хакера ростов

 

traginfuh (12.06.2019 12:17)

Какая нужная фраза... супер, замечательная идея --- Абсолютно согласен с предыдущим сообщением услуги хакера в самаре, хакеры взлом услуги а также [url=https://russkiy-hacker.com/forum/5-uslugi-vzloma/]здесь[/url] услуги хакеры киева

 

moosrslobpron (12.06.2019 14:19)

1-е самая рульная, остальное мусор --- неочень впечатляет услуги хакера чита, услуги хакеров екатеринбург и [url=https://evilhack.ru/topic/88092-pomosch-khakera-srochno-okazhem-my-naiti-khakera-dlia/]там[/url] профессиональные услуги хакера

 

traginfuh (12.06.2019 14:53)

Между нами говоря, я бы пошел другим путём. --- Перефразируйте пожалуйста услуги оказываемые хакерами, хакеры москва услуги и [url=https://russkiy-hacker.com/forum/5-uslugi-vzloma/]на странице[/url] услуги хакера сургута

 

gosiKn (13.06.2019 00:08)

Вы попали в самую точку. Я думаю, что это отличная мысль. --- спасибочки!!! обожаю этот сайт!!!! скачать бесплатно порноролики и без регистрации, порнуха ру скачать или [url=https://vsexi.net/ru/video/prishel-k-drugu-no-trahnul-ego-sochnuyu-mamku]пришел к другу и трахнул его маму[/url] секис скачать

 

derfraCup (13.06.2019 09:36)

Абсолютно с Вами согласен. Это отличная идея. Готов Вас поддержать. --- Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. читерский форум кс, читерский форум gta 5 а также [url=https://rugrad.eu/communication/forum/user/36823/]здесь[/url] читерский форум для всех игр

 

vorbamr (13.06.2019 11:25)

аааааааааа сначала в кайф а потом так се... --- Беспроигрышный вариант :) читерский форум зорге, игровой читерский форум а также [url=https://nota.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=2&TID=970&TITLE_SEO=970-chiterskiy-forum&MID=5337&result=new#message5337]источник[/url] читерский форум кроссфаер

 

vorbamr (13.06.2019 12:28)

Товаррищь афтор,есть в более лучшем качестве ? --- КРАСАВЧЕГ СПАСИБО... читерский форум dota, читерский форум танков или [url=https://rugrad.eu/communication/forum/user/36825/]здесь[/url] читерский форум аллоды онлайн

 

derfraCup (13.06.2019 13:07)

Сожалею, что не могу Вам помочь. Я думаю, Вы найдёте здесь верное решение. --- Какой прелестный ответ world tanks читерский форум, читерский форумы или [url=http://dreamer.ru/forum/archive/profile.php?mode=viewprofile&u=960460]источник[/url] читерский форум без хайдов

 

islijat (14.06.2019 21:11)

У всех личные сообщения отправляются сегодня? --- В этом что-то есть и мне нравится эта идея, я полностью с Вами согласен. читерский форум war я, магазин аккаунтов хартстоун и [url=https://lolzteam.net/threads/876039/]продажа аттестатов[/url] kolibri магазин аккаунтов

 

priterTarf (14.06.2019 21:35)

Бесподобный ответ ;) --- Абсолютно с Вами согласен. Это хорошая идея. Готов Вас поддержать. ucoz магазин аккаунтов, wot магазины аккаунтов а также [url=https://lolzteam.net/market/]market pubg[/url] магазин аккаунтов панда

 

islijat (15.06.2019 11:28)

По-моему это очевидно. Советую Вам попробовать поискать в google.com --- "и то правда" аккаунты вф магазин, магазин аккаунтов archeage или [url=https://lolzteam.net/threads/906632/]ксгофаст[/url] магазин соц аккаунтов

 

priterTarf (15.06.2019 11:54)

Это — невозможно. --- На мой взгляд, это интересный вопрос, буду принимать участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. Я уверен. самп аккаунты магазин, holdik магазин аккаунтов или [url=https://lolzteam.net/market/origin/]battlefield origin[/url] магазин магазинов аккаунтов

 

peyfefasK (17.06.2019 19:23)

Совершенно верно! Это отличная идея. Я Вас поддерживаю. --- Браво, какие слова..., замечательная мысль семья и работа в жизни женщины, тренинги для мужчин или [url=https://pavelrakov.com/articles/schastliva-zamuzhem/proshchat-li-izmenu-muzhu-chto-nuzhno-sdelat-obyazatelno/]как простить мужу измену[/url] как мотивировать мужа на успех

 

peyfefasK (17.06.2019 20:13)

Прошу прощения, что вмешался... У меня похожая ситуация. Готов помочь. --- Какая фраза... проблема отцов и дочерей, как выпросить подарок у мужчины и [url=https://pavelrakov.com/shop/audiozapisi/]купить аудиокниги[/url] как просить мужчину о подарке

 

weiblacSida (17.06.2019 21:53)

Браво, эта блестящая фраза придется как раз кстати --- Я считаю, что Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, поговорим. ассоциация туроператоров россии, туроператор направление россия и [url=https://poisktour.com/turoperatory-rossii]туроператоры России[/url] юг россии туроператор

 

weiblacSida (18.06.2019 00:07)

Как специалист, могу оказать помощь. Вместе мы сможем найти решение. --- Не понятно лидер туроператор россии, топовые туроператоры россии и [url=https://poisktour.com/turoperatory-rossii]туроператоры России[/url] ростуризм туроператоров россии

 

hargeDuh (18.06.2019 10:50)

Раньше я думал иначе, благодарю за информацию. --- Какие слова... супер, замечательная идея справка манту купить, купить справку харьков или [url=http://www.flowersweb.info/forum/user/107485/]продолжение[/url] диаскинтест справка купить

 

peyfefasK (18.06.2019 11:25)

Подтверждаю. И я с этим столкнулся. --- Я уверен, что это — неправда. мужчина не дарит подарки психология, как можно разнообразить отношения а также [url=https://pavelrakov.com/shop/besplatno/vebinar-tsena-zhenskogo-uspekha/]цена раков[/url] павел раков тренинги отзывы

 

hargeDuh (18.06.2019 12:04)

И такое быват --- Я думаю, что Вы не правы. купить женские справки, больничная справка купить или [url=https://www.teko.biz/communication/forum/user/52821/]там[/url] энцефалограмма купить справку

 

macteHow (20.06.2019 12:59)

Я считаю, что Вы ошибаетесь. Пишите мне в PM, поговорим. --- Идеальный ответ девушку вызвать ульяновск, вызвать девушек владивосток и [url=https://individualki-138.ru/]проститутки в иркутске[/url] челны вызов девушек

 

goldlifeek (20.06.2019 13:30)

Я думаю, что Вы ошибаетесь. Могу это доказать. Пишите мне в PM. --- Рекомендую Вам зайти на сайт, на котором есть много информации по этому вопросу. секс досуг иркутск, досуг центр иркутск или [url=http://relax-irk.ru/]проститутки в Иркутске[/url] досуг иркутск телефон

 

puhosEa (20.06.2019 13:58)

Благодарю за информацию, теперь я буду знать. --- Какой любопытный топик индивидуалка анна иркутск, реальные индивидуалки иркутск и [url=http://relax-irkutsk.ru/]интим объявления[/url] индивидуалки проверено иркутск

 

ortalRib (20.06.2019 14:30)

Ждать, имхо --- Предлагаю Вам посетить сайт, на котором есть много статей по этому вопросу. индивидуалки иркутск первомайский, индивидуалки и шлюхи в иркутске и [url=https://sosamba38.ru/]девушки индивидуалки[/url] индивидуалки иркутска фото проверено

 

handlecnalt (20.06.2019 15:13)

Жаль, что сейчас не могу высказаться - тороплюсь на работу. Освобожусь - обязательно выскажу своё мнение. --- ОГо вот бы там побывать...... новосибирск vip индивидуалки, взрослые индивидуалки новосибирск и [url=https://sosamba54.ru/]досуг Новосибирск[/url] индивидуалки новосибирска недорого

 

subcvibpn (22.06.2019 00:51)

можно сказать, это исключение :) из правил --- Браво, мне кажется это отличная идея павел дмитриев скачать книги, скачать книги абсолют павел а также [url=http://turki.sarat.ru/board/tools.php?event=profile&pname=idalolim]на странице[/url] абсолют павел скачать книги

 

tramacMr (26.06.2019 17:19)

Спасибо, ушел читать. --- Жаль, что не смогу сейчас участвовать в обсуждении. Не владею нужной информацией. Но с удовольствием буду следить за этой темой. интересный триллер, интересные прически или [url=http://www.sb-zoloto.ru/forum/?page_name=profile_view&uid=115486&pagen_1=5385]здесь[/url] интересное лермонтов

 

siveGuef (26.06.2019 21:31)

да уж!!!!НЕт слов --- Извините, что я вмешиваюсь, но, по-моему, есть другой путь решения вопроса. Видео-стены, Усилители аудио и [url=https://dostochka.com/]dostochka.com[/url] Джойстики

 

mariMor (27.06.2019 00:00)

Своевременный топик --- Я считаю, что Вы ошибаетесь. Пишите мне в PM, пообщаемся. Top Spain Charts 06.05.2019 MP3 сборник, Top Spain Charts 13.02.2019 MP3 сборник а также [url=https://music-torrent.com/8625-tonna-shansona-2.html]ТНТ Music: Топ Чарт [Август] MP3 сборник (2018)[/url] Vintage Cafe-Lounge and Jazz Blends Pt.11 [Special Selection] MP3 сборник

 

derreCer (27.06.2019 13:36)

Жаль, что сейчас не могу высказаться - нет свободного времени. Но вернусь - обязательно напишу что я думаю. --- Беру по любому порно толстые смотреть, каштанка порно смотреть а также [url=http://opaporn.com/]качественное русское порно[/url] смотреть порно 2017

 

gawooLut (27.06.2019 17:48)

Идея отличная, согласен с Вами. --- Мирка не кипятись!!! суп на плавленных сырках, как можно заболеть легко или [url=https://more-vsego.net/u-rebjonka-krov-iz-nosa-prichiny.html]почему у ребёнка идёт кровь из носа[/url] аргентинские креветки как готовить

 

freelaqpary (02.07.2019 13:53)

Это — неправда. --- Вы абсолютно правы. В этом что-то есть и мне нравится Ваша мысль. Предлагаю вынести на общее обсуждение. эскорт работа оаэ, работа эскорт для парней или [url=http://spb-vip-escort.ru/karolina/]каролина спб[/url] работа в эскорт отзывы

 

tribecon (02.07.2019 16:52)

Что-то так не выходит ничего --- который я уже неделю исчу полезно ли упражнение планка, луковые кольца рецепт дома и [url=http://ingfootball.ru/userinfo.php?uid=50768]здесь[/url] тюбаж с минеральной водой

 

tonvainext (06.07.2019 08:05)

не я таким неувликаюсь --- Точно в цель :) видео узбечки, uzbek seks klip skachat а также [url=https://uzbekporno.ru/uzbekskoe_porno/]узбекиски порно скачать[/url] эротика узбекский секс

 

ArleteDiP (07.07.2019 11:52)

Дети вовек шалят, привлекая тем самым наше уважение, только в силу домашних забот, мы вконец неоднократно не можем встречать эпоха для игры. Те самые зрелище, которые нравятся нашим деткам, [url=https://altaex.ru/vazhno/top-5-onlajn-igr/]игры[/url] которые развивали желание мышление, приучали желание озорников к самостоятельности, ответственности, тренировали бы логику. Благодаря нашему сайту у родителей появится частный прислужник с которым Вашим непоседам не придётся скучать. Мы предлагаем Вашему вниманию детские [url=http://www.arcade-games.world/]онлайн игры[/url], помогающие ребёнку подготовится к школе, научится считать, скандовать, награждать цвета. Так же вы сможете скрасить бездействие ребёнка всевозможными стрелялками, леталками, либо играми с участием любимых мультгероев. Мы готовы благопоспешать Вам в воспитании детей, для этого и был разработан выше сайт! Совершенно [url=https://render.ru/pbooks/2019-07-02?id=4611]игры[/url] разделены сообразно категориям, навигация по сайту проста и удобна, следовательно каждый ребёнок без труда один сможет выбрать понравившуюся игру. Наши [url=https://russian7.ru/post/commercial/2019/07/07/google-i-java-kak-sredy-dlya-razrabotki-igr/]онлайн игры[/url] доступны для Вас в режиме реального времени и абсолютно бесплатно. Мы безмерно рады нашему знакомству, так, в Вашем лице мы приобретаем друзей, союзников, но а когда Вам понравилось наше гостеприимство, то откровенный рекомендуйте наш сайт с детскими [url=https://wowlol.ru/gaming-new/1135.php]бесплатными играми[/url] всем своим знакомым! С каждым кликом Ваш ребёнок довольно открывать ради себя иной, ещё неизвестный поднебесная – вселенная сказки, добра, знаний! Сайт онлайн игр: http://www.arcade-games.world/

 

cauhardsor (10.07.2019 22:41)

Весьма, весьма --- супер пупер скачать фильмы торрентом, скачать торрент cuphead а также [url=https://pickfilm.pro/3701-zabytye-bogom.html]забытые богом скачать торрент[/url] скачать торрент нелюбовь

 

ecarmype (11.07.2019 10:42)

Может восполнить пробел... --- Прошу прощения, что вмешался... Я разбираюсь в этом вопросе. Приглашаю к обсуждению. Пишите здесь или в PM. помощь начинающему хакеру, нужна помощь хакера контакты и [url=http://www.gtritalia-champ.it/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=ypyrykor]по ссылке[/url] сайт хакеров помощь взлома

 

RachevGoads (12.07.2019 07:59)

С научной точки зрения пародонтология занимается изучением и разработкой новых, безболезненных тактик, направленных для восстановление красивой улыбки, ровной поверхности зубов и их белоснежного вида. В обществе имидж и красивая смех становится единым целым, формируя статус успешного и здорового человека. Это приводит к повышению спроса на услуги эстетической стоматологии из возраст в год. Данная стоматологическая сфера оказывает следующие услуги: 1. По изменению размера либо формы зуба; 2. По устранению щелевого пространства диастемы; 3. Проведение реконструкции сколов и замена поврежденных участков; 4. Сокрытие "цветных" пломб и сравнение с природным цветом эмали; 5. Возрождение натурального блеска и цветовой палитры зубов, кто пропадает из-за кариеса, употребления кофе, вина, цветных соков, курения либо чёрного чая. Главная особенность в этом разделе стоматологии определяется применением качественного материала, специального оборудования для проведения имитации костной ткани "природного" зуба. [url=https://simclinic.pro/]Стоматология[/url] учитывает форму природных зубов, их шерсть, многослойность и прозрачность. Манипуляции в эстетической пародонтологии позволяют избавиться через врожденных и приобретенных изъянов. Наиболее известным методом восстановления природной красоты зубов является отбеливание. Также велись наработки по устранению болевого ощущения в процессе процедуры. Zoom-технология основана для применении новых поколений препаратов около воздействием световых ламп. К этой технологии относят также и минералы, которые имеют облик накладок, исправляющих безграничный спектр дефектов: сколов, потертостей эмали, некачественных пломб, диастем, потемнения и клиновидных изъянов. Действие создания винира происходит следующим образом: изначально точится "скорый" зуб, после фиксируется фарфор и покрывается специальным средством. Керамические виниры не отличимы от естественных зубов, беспричинно словно сохраняют свой масть и не тускнеют для протяжении 20 - 25 лет. Ещё одними из материалов чтобы изготовления [url=https://art-assorty.ru/37947-keramicheskie-viniry.html]виниров[/url] является сталь иначе минералы. Новая технология представлена установкой неимоверно тонких керамических виниров, наклеивающихся на клык с внешний стороны. Отличие процедуры установки «накладок» от люминиров заключается в отсутствии обтачивания зубной эмали. Люминиры, несмотря на свою тонкость структуры, обладают донельзя прочной конструкцией. Ведя диатриба относительный эстетической [url=https://russian7.ru/post/commercial/2019/07/07/kak-nayti-professionalnogo-stomato/]стоматологии[/url], следует упомянуть и о художественной реконструкции зубов. Она позволяет извлекать светоотражающие материалы чтобы устранения минимальных эффектов в ход одного сеанса у стоматолога. Начало: https://simclinic.pro/

 

rianelpoi (18.07.2019 14:34)

качество нормальное я думал что буде хуже но ошибался и рад этому) --- Совершенно верно! Мне нравится Ваша мысль. Предлагаю закрепить тему. заказать гелевые шары херсон, заказать гелевые шары в дзержинске а также [url=http://77sharikoff.ru/vozdushnie-shari-na-god/]шары на годик заказать[/url] заказать гелевые шары на дом люберцы

 

abtioot (19.07.2019 22:12)

I consider, that you are not right. Let's discuss it. Write to me in PM, we will communicate. --- I like this phrase :) Jak zainstalowac system Windows na tablecie, [url=http://howwwblog.info/rozne/czarnogorski-humor.html]10 przykazań czarnogórskich[/url] Jeans slim cut - modna odziez damska i meska, jak sie modnie ubierac

 

Douglasgroup (23.07.2019 00:49)

[b]Шахрайки яндекс #p53[/b] [url=http://qxj.pw/57785][IMG]https://i109.fastpic.ru/big/2019/0524/3f/43042469693d13490d9d0537f896423f.jpg[/IMG][/url] [url=http://qxj.pw/57785][b]Дивитися фiльм Шахрайки[/b][/url] [url=http://qxj.pw/57785][b][color=red]Дивитися фiльм Шахрайки[/color][/b][/url] [url=http://qxj.pw/57785][b][color=green]Дивитися фiльм Шахрайки[/color][/b][/url] 6. Дослдження лтературного процесу пвнчно-схдного регону Украни та прилеглих Выясняется специфика художественной интерпретации античныхпосмотрели фильм известного режиссера Вайды Панны с Вилькова,житт або кращо дол (наприклад, герон п'си Н. Уварово Шахрайки. У будь-якому раз нин красуться 52 лави, на яких залюбки можна зробитинша мсцева шахрайка привласнила 20 тисяч, котр зняла з чужих Батьки вдчайдушно звертаються до полтикв, органзацй, уряду в цлому з С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я Прочее Рекомендации сообщества Книжный торрентЕвгений Антонович Дробязко) 2951K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Алигьери Данте61 Мй друг, що дружби з долею не ма,звдки чувся вдчайдушний крик.97 От ця шахрайка Йосифа губила,. Анонс. Фльм "Принцеса на бобах". Анонс. Серал Анонс. Фльми "Батько наречено", "Батько наречено 2", "Вдчайдушн шахра". Анонс. Серал ТОП-10 культових картин, яким у 2019-му виповнються 20 рокв з моменту"Шахрайки" (The Hustle) - комедя на разок.Сюжет. Блл Батсон - 14-рчний сирота, який вдчайдушно намагаться знайти маму .На гру Малека хочеться дивитисьдивитись, одного перегляду фльму буде дйсно замало. портал про кно, кноафша, онлайн квитки в кно, прем'ри,Дивимося трейлер 2 сезону сералу Криптон з Камероном Каффе Енн ГетевейРебел Влсон в другому укранському ТБ-ролику фльму Шахрайки18 квтня 2019, 16:48Новини фльмвАвтор: Елена Стрельбицкая. 11 трав. 201830500 34 30488 рдина 30466 гдний 30460 вонний 30457 загрожувати4084 непрацездатнсть 4084 држдж 4084 вдчайдушний 4083 Самбрндй 1811 дотриматися 1811 Гугл 1811 гольовий 1810 Трощина514 ясти 514 Янвський 514 шахрайка 514 ХАМАС 514 учителювати Компаня MGM випустила трейлер фльму Вдчайдушн шахрайки з актрисами Енн Ребел Влсон. Вихд стрчки в прокат очкуться в травн 2019 року.Володимир-Волинськ, з поста зник 18-рчний уродженець Миколавсько о. четвер, 05 квтня 2018 17:31. Чоловки бльше люблять повний метр. Серал "Вдчайдушн домогосподарки". Бльшсть укранцв (41%) не нада 94. Вков обмеження. 16+. У цьому жорстокому свт кожен сам соб шука, як заробити на життя.Але разом у цих двох вдчайдушних може вийти працювати ще ефективнше, отримуючи все бльше грошей.нш фльми зараз. Тел.: 067-380-28-33, 097-430-87-20. При соб Вдчайдушних, смливихталановитих медичних працвникв на урочистому збранн вдзначили голова 8 вер. 2017Погода в Украине и Мире на 5 дней на сервисе pogoda.online.ua Скоро в прокат вийде фльм - голлвудська екранзаця роману Агати Крст - Вбивство вновою версю композиц спвака, написано наприкнц 1980-х рокв.Кожен документ орнтований на 29 березня 2019 року, 6 груд. 2018Читайте у ЦКАВЙ ГАЗЕТ НА ВИХДНза 6 грудня: А ще ЦкаваА хочеть- ся загорнутися у пледдивитисячудова фшка, як онлайн-кноте- атр.Суд зобов'язав шахрайку вдшко-Перший етап конкурсу вдбудеться .2019 обпри-Вдчайдушний крок в майбутн! 14 жов. 2018Афиша фильма в Харькове. Портал Весь Харьков. Купить билет онлайн,бля озера перетворився на вдчайдушну боротьбу за життя.письменника Ньюта Скамандера, що вдбуваються за 70 рокв до того,"Дивитися кно про любов - майже як займатися любов'ю - нколи Шахрайки. щоподивитись Инстаграм фото() - лучший Инстаграмна пляж тихого мстечка Бродчерч. 3 сезону по 8 серй, кожен хороший.Все просто-ви оцнюте фльми як дивились,автоматично вибива те що Тепер в мене двояке почуття: шахрайки смшн й гарн, дивитися на них 28 червня 1996 року назавжди залишиться видатною сторнкою в сучаснй сторв 2019 р., Планв дй сталого енергетичного розвитку та клмату (SЕСАР) серед малих Полця встановлю обставини та особу шахрайки.могли б бути ще бльшимижахлившими, якби на вдчайдушну боротьбу з Масло какао20 г; Арахс100 г; Кориця1 ч. л. 3 шар: Какао100 г; Масло Охолоджувати. Дивитися: Класичний торт "Наполеон" за лчен хвилини (вдео)Вийшов видовищний трейлер комед Вдчайдушн шахрайки (вдео). 02:14. Капитан Марвел — Русский тизер-трейлер (2019). 01:59. Конверт - Трейлер на Русском20171080p. Джобет Вдчайдушн шахрайки. 2019 12 квт. 2016 - 14 хв Росйська шахрайка поселила у квартиру мльйонера понад 40 собак. ЧитатинаПрямая линия с Владимиром Путиным. Эфир от .16Россия 24. Журналисты украинского оппозиционного издания Голос Правды публикуют новое видео коллег в рамках обзора СМИ. Смотрите видео онлайн. Главная. Контакты Шахрайки. У кно 9 травня Добавлено: 14:48Длительность: 00:00:07. Шахрайки Добавлено: 18:53Длительность: 00:02:28. Шахрайки. У кно 9 травня Добавлено: 23:16Длительность: 00:00:16. Повернення шахрайки: у Харков двчина ошукала клька рзних ресторанв та кафе Добавлено: 09:29Длительность: 00:03:31. УВАГА УВАГА ШАХРАЙКА спроба обману на 16000грн Добавлено: 17:23Длительность: 00:08:08. Шахраки Шулхов(240P).mp4 Добавлено: 15:27 10. Длительность: 00:04:00. У Сумах затримали шахрайку Добавлено: 07:55Длительность: Скачати з торрента. Фльми. ТВ програми,концерти Час 23:11. Будь-ласка зареструйтесь,або увйдть пд свом логном. . Логн Вдчайдушн домогосподарки обцяють розвяти вс мфи про зразково-показове життя в американському передмст. 1 Серя. 2 Серя. Смотрите видео онлайн. Главная. Контакты. Правообладателям. Категории видео. Фильмы. Русские фильмы. Зарубежные фильмы Шахрайки. У кно 9 травня Добавлено: 23:16 12.04.2019 Длительность: 00:00:16. Повернення шахрайки: у Харков двчина ошукала клька рзних ресторанв та кафе Добавлено: 09:29 .2019 Длительность: 00:03:31. УВАГА УВАГА ШАХРАЙКА спроба обману на 16000грн Добавлено: 17:23 .2019 Длительность: 00:08:08. Шахраки Шулхов(240P).mp4 Добавлено: 15:27 .2019 Длительность: 00:04:00. У Сумах затримали шахрайку Добавлено: 07:55 .2019 Длительность: 00:00:53. Соли нави точикии шахраки арм )) Добавлено: 08:57 .2019 Длительность: 00:00:30. Фльми. Стрчка клуб. Подарунков сертифкати Субота 18 Травня. Шахрайки. Прем'ра Як стати успшною шахрайкою? Завжди будь у всеозбронн: висок пдбори, яскрава помадаголовневтягувальна близна. Будь готова розплакатися в будь-який момент. Жоден чоловк не встоть перед жночими сльозами. Бери все, що погано лежитьдобре блищить. В гарнй якост Серали, фльмителешоу дивитись онлайн. Недля, .2019, 21:57 Втаю Вас, Гсть!RSS. Головна Рестраця Вхд Нова серя в онлайн режим двитись бесплатно телесерал. Фльм гарна яксть, нов тв-шоуреалт шоу плюс вс сезони. Нова серя або эпзод вихд в прямий эфр подивитись. Смотреть Вище тльки любов 1 - 5 серя. Вдчайдушн шахра (фльм, 2008), Вдчайдушн шахра фр Cah — французька авантюрна кнокомедя 2008 року Режисер фльму — Ерк Бенар, вдомий глядачев до цього за фль Режисер фльму — Ерк Бенар, вдомий глядачев до цього за фльмами Прекрасна душа фр Une belle me, 1994Посмшка клоуна фр Le sourire du clown, 1999 Це його третя робота, в якй вн виступа як режисер Також вн вдомий як талановитий сценарист. Змст. 1 Сюжет. 2 Акторський склад. 21 В головних ролях. 22 нш актори. download тамльськ християнськ псн вдео apk latest versionfor android devices, package name:apk free for android Download тамльськ християнськ псн вдео APK Install. Download APK. This apk is safe to download from this mirror and free of any virus. Warranty safe installation, no addition ads or malware. Download latest version with APK Downloader. Вдчайдушний (1995) HDTVRip. Жанр: бойовик, триллер, кримнал Крана: США. Кностудякнокомпаня: Columbia Pictures Corporation Los Hooligans Productions Режисер: Роберт Родргес Актори: Антоно Бандерас, Сальма Хайек, Жоакм д Алмейда, Чч Марин, Ств Бушем, Карлос Гомес, Квентн Тарантно, Тто Ларрва, Энджел Авлес, Денн Трьох або дивитися онлайн: Видео - Фильмы онлайн. 720 x 384, 558 MБ, 95:39. Вдчайдушний (1995) HDTVRip. Кримнальний кодекс Украни Стаття 69. Призначення бльш м'якого покарання, нж передбачено законом. 1. За наявност клькох обставин, що пом'якшують покарання та стотно знижують ступнь тяжкост вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши сво ршення, може, крм випадкв засудження за корупцйний злочин, призначити основне покарання, нижче вд найнижчо меж, встановлено в санкц статт (санкц частини статт) Особливо частини цього Кодексу, або перейти до ншого, бльш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкц. 01:00 Тс "Вдчайдушн домогосподарки", 5 сезон, 7 с. "Чого ще бажати" 13:20 Хф "Джул Джуля: Готумо щастя за рецептом". 15:20 Тс "Мама-детектив", 7 с. 16:15 Тс "Мама-детектив", 8 с. Дивться також Шахрайки. 21:30. 27ср лютого. День Незалежност Домнкансько Республки. 27ср лютого. Мжнародний день полярного ведмедя.Счень Лютий Березень10:27. Росйська пенсонерка, яка розчленувала укранця, при затриманн розкидала п'ятьох полцейськихрос ЗМ (УНАН). 10:19пдготував нфраструктуру для покупки газу онлайн (УНАН). 09:58. У С погодили поправки до газово директиви, як зачеплять "Пвнчний потк-2" (УНАН). HD 720p. Бути Астрд Лндгрен Вони вдчайдушн домогосподарки, як колись в молодост пожертвували всм заради см' Дивитися онлайн Музика з фльму Вдчайдушн домогосподарки. Дивитися ще сераликнофльми укранською. Гра Престолв. Гра Престолв. Скачать Madein UA.torrent Как тут качать? Добавитьв поисковую строку. Жанр: Pop Год выпуска: 1996-2014 Производитель: Украина Аудио кодек: MP3 Тип рипа: tracks Битрейт аудио: Все альбомы 320 kbps Продолжительность: 10:03:16 Сайт:Страница на Википедии: . Альбомы: 01. Розпрягайте хлопц коней (1996) На сервере хранятся только торрент-файлы. Это значит, что мы не храним никаких нелегальных материалов. Реклама. Художнй фльм Тараса Химича "ЖИВА" заснований на реальних подях. Стрчка розкрива невдом сторнки з життя укрансько звязково УПА Анни Попович Фльм Живаце сторя без пафосу, але про важлив для кожного реч. Акценти зосереджен на людин тавибор, на вчинках, почуттяхемоцях. Зйомки тривали впродовж трьох рокв. Для написання заяви необхдно прибути у Франквське районне вддлення полц Львован на вулиц Генерала Чупринки, 65. Телефонний номер чергово частини Франквського районного вддлення полц0(67)353 58 04. Про це депутат Льввсько мсько ради й голова виконкому громадсько органзац Варта 1 гор Знкевич повдомив сьогодн, 26 жовтня, на свой сторнц в нтернет-мереж Facebook. . Для повно картини Чорнобильодним з найбльш цкавихнебезпечних мсць, де я був. Ядерна катастрофа, яка сталася в 1986 роц, рк псля того як я народився, вплинула на багатьох людей, включаючи мою родину, коли ми жили в тал. Ядерн хмари пилу прокотилася захд до нас. талйська полця обйшлавикинула всю мсцеву … КЕІ: Шахрайки 2019 дивитися онлайн повний фiльм Шахрайки фiльм онлайн 2019 фiльм и онлайн Шахрайки 2019 фiльм и 2019 Шахрайки Шахрайки 2019 дивитися онлайн фiльм без реєстрації Шахрайки 2019 дивитися онлайн фiльм hd Шахрайки дивитися онлайн hd фiльм Шахрайки трейлер Хіти прокату: http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/syscen3u9k0i211xpmqxgc4 http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/wmn2wjix8t9 http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/utx8gd92d272g https://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/03593wfluj http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/p1j27927grgbtzkkxl http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/mdhto5q9hohaaj06i http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/090xcztcplzj60n4yyd http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/p71hl9xq5283af0ehp https://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/bkfnhrixfk7ijyjx http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/8tmb8e6xrioz .

 

chailobsbox (26.07.2019 11:44)

Подтверждаю. И я с этим столкнулся. Можем пообщаться на эту тему. --- Да круто, тинькофф микрозайм, микрозайм наличными или [url=https://микрозаймы.онлайн]микрозайм[/url] микрозаймы воронеж

 

planimSoks (26.07.2019 12:44)

Воздержусь от комментариев. --- Согласен, это отличный вариант инвестирование forex, инвестирование компаний и [url=https://www.mon-money.com/2018/08/investirovanie-v-internete.html]инвестиционные платформы которые реально платят[/url] форекс инвестирование

 

BalabinEM (26.07.2019 13:36)

Приветствую. Реализуем услуги: ремонт частотных преобразователей, модернизация промышленного оборудования, ремонт устройств плавного пуска, наладка промышленной автоматики, автоматизация технологических процессов, ремонт промышленной электроники, ремонт силовой электроники: ATV212HD15N4, MA7200-2030-N1, ATV71WD75N4A24, CSX-055-V4-C1, CIMRE7Z27P51A, SMC930050-P, N3-430-N1, EI-9011-001H, FR-F520-55K, EI-P7002-400H, CIMR-F7C43000A, ATV61EXC2C16N, CFW-090142TDDBZ, SMC920500-P, EQ7-4125-C, MA7200-2010-N1, VZA24P0BAA, CIMR-G7C21P51B, FR-A220-11K-UL, CIMR-F7C40151, MA7200-2040-N1, CIMR-E7Z23P71B, E2-MINI-003H, M810-09201760E, IMS21153-V5-C24-F1-E0, M400-01200024A, FR-D710W-014, M800-07401000A, FR-E720S-030, M700-03200080A, ATV61HD55N4, CIMR-V7AT20P10, CIMR-V7SC23P77, N3-460-N1, CFW110477T4SZ, ATV71HU22Y, ATV31CU22M2, ATV71H075M3, CIMRE7Z41601A, ATS48C21Y, ATV32HD11N4, ATV312H018M2, CIMR-E7C41850, CIMRE7Z27P51B, FR-A241E-37K-UL, KBVF, CIMR-J7AC20P40, FR-A840-00930, FR-A840-00770, CSXI-037-V4-C1, EQ5-4200-C, FR-E720-080, ATV61WU55N4A24, CFW080010TGN1A1Z, VFD037E43A, ATV61EXC5C63N, CFW100040SDPLZ, VG102001, ATV61HC11N4D, VZA42P2BAA, EI-7011-200H, CIMRF7Z40900B, CIMRV7CU27P54, ATV61EXC2D90N4, ATV71HD90N4D, ATV61WD18N4A24, CIMR-V7TC44P07, ATV71E5D18N4, M400-09202190E, S104002, CIMR-E7Z47P51, M400-09202190A, SMC920750-P, E3-8100-010H, MP700A6, CIMR-E7Z40450A, CIMR-F7Z40P41B, SJ200-004HFU, CIMRJ7AZB0P10, ATV12HU30M3, SJ300-750HFU, ATS22C41S6U, ATV71HU30N4, FR-V520-11K, CIMR-E7C47P51, SMC940150-P, FR-Z340-3.7K-AW, CIMR-E7Z44P01B, CIMR-E7C20750, M200-02200024A, CIMR-E7Z40900, ATV32HU75N4, ATV71EXC2C11N4, ATV61HD11N4S337, CIMR-V7CC45P51, ATV31CU11N4, M400-04400170A, VFD450VL43A, FR-A024-0.75K, CIMR-V7TC20P47, и др. Prom Electric http://prom-electric.ru/articles/1/167/

 

DianaReni (26.07.2019 22:52)

Это — неправда. --- Присоединяюсь. И я с этим столкнулся. Можем пообщаться на эту тему. купить водительское удостоверение евросоюза, купить водительское удостоверение рф или [url=https://gostdokcs.com/]купить диплом о высшем образовании[/url] водительское удостоверение купить казань

 

Nikares (28.07.2019 00:55)

Замечательно, очень хорошая информация --- Между нами говоря, я бы обратился за помощью к модератору. народные рецепты бородавки, медицина народные рецепты а также [url=https://nmed.org/pochemu-cherneet-yazyk-u-cheloveka.html]чёрный налёт на языке[/url] шампунь народные рецепты

 

ViktorijaMi (28.07.2019 11:22)

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Могу это доказать. Пишите мне в PM, поговорим. --- всё людям))) миноксидил реальные отзывы, отзывы реальный директ и [url=https://realbad.ru/preduprezhdayu-lekarstva-opasny-berite-klinistil-dayu-otzyv/]клинистил инструкция по применению[/url] синергия реальные отзывы

 

JelviraMoxy (29.07.2019 00:55)

А еще варианты? --- Рискую показаться профаном, но всё же спрошу, откуда это и кто вообще написал? железо бады, бады это или [url=https://servis-badov.ru/fleksumgel-ot-ooo-inteksika-instrukciya-otzyvy-gde-kupit-cena-v-aptekax-razvody-i-analogi/]флексумгель инструкция по применению[/url] бады селен

 

Polinavots (29.07.2019 12:38)

вот ето руль!!! --- По моему мнению, это — заблуждение. завтраки правильное питание, принципы правильное питание и [url=https://sport-motivacia.ru/chto-takoe-ortofiks-na-samom-dele-chto-on-lechit-pishem-pravdu/]ортофикс инструкция[/url] правильное готовое питание

 

Dianaot (29.07.2019 20:36)

Браво, какая фраза..., блестящая мысль --- Да, я вас понимаю. В этом что-то есть и мне кажется это отличная мысль. Я согласен с Вами. первичные заболевания полости рта, полости рта заболевания лечение или [url=https://vzubkah.com/tochki-na-desne-u-rebenka.html]точки на десне у ребенка[/url] заболевания полости рта язвочки

 

OlgaHord (30.07.2019 15:53)

Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Замечательно, очень полезная штука разработка санитарного паспорта, о разработке паспортов безопасности а также [url=https://www.omskptb.ru]обследование зданий сооружений[/url] обучение разработке паспортов безопасности

 

ZhannaBusy (02.08.2019 12:28)

Очень ценная информация --- Анука! хакеры услуги цены, услуги хакера украина или хакер услуги [url=https://evilhack.ru/topic/88081-uslugi-khakera-bez-predoplaty-vzlom-saitov-nade/]тут[/url] заказать хакера услуги

 

Angelinamt (02.08.2019 15:52)

Замечательно, очень полезная штука --- Вы допускаете ошибку. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM. правый купить, права купить астрахань и Купить права категории a [url=https://gibdd-prava.ru/kategorii.html]здесь[/url] права купить крым

 

Elenadap (02.08.2019 18:49)

Вот и так тоже бывает:) --- По моему мнению Вы ошибаетесь. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, пообщаемся. я заказ взлом вконтакте, взлом пк на заказ а также скликивание adwords [url=https://russkiy-hacker.com/topic/4185-sklikivanie-iandeks-direkta-adwords-uspeite-zakazat/]тут[/url] заказ программы на взлом

 

ElizavetaNew (08.08.2019 23:04)

В этом что-то есть. Благодарю Вас за помощь, как я могу отблагодарить? --- Пожалуйста, ближе к делу. капли хгч для похудения, мангустин капли для похудения а также one two slim капли для похудения отзывы [url=https://one-two-slim-kapli.ru/]one-two-slim-kapli.ru[/url] фэт х капли для похудения

 

PolinaNew (08.08.2019 23:39)

Не могу вспомнить, где я об этом читал. --- Прошу прощения, что я Вас прерываю, но, по-моему, эта тема уже не актуальна. капли onetwoslim для похудения отзывы, пчелиный спас капли для похудения и one two slim balsam как принимать [url=https://one-two-slim-kapli.ru/]one-two-slim-kapli.ru[/url] эко слим капли для похудения

 

BellaNew (09.08.2019 07:38)

Вторая часть не очень... --- Мне кажется это замечательная мысль капли onetwoslim для похудения отзывы, капли для похудения onetwoslim производитель а также капли one two slim отзывы реальные [url=https://one-two-slim-kapli.ru/]one two slim[/url] капли для похудения в аптеках

 

releMl (09.08.2019 15:21)

Согласен, это отличный вариант --- круто!но буду ждать качество. скачать гей порно, смотреть порно видео с животными бесплатно а также [url=https://pizdauz.ru/tag/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0/]порно танец живота[/url] скачать порно скрытая камера

 

mewestNady (09.08.2019 20:35)

Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, поговорим. --- класс 10балов свингеры порно, мамки порно и [url=https://pornoliza.com/tags/bolshoy-chlen/2/?sort_by=video_viewed]хороший порна болшой челен[/url] беркова порно

 

cticcandsl (10.08.2019 14:09)

Весьма забавная штука --- да смеюсь я, смеюсь порно фильмы, гей порно и [url=https://uzbekporno.ru/]uzbek xxx video[/url] соло порно

 

alpecforb (11.08.2019 10:51)

Жалею, но ничего нельзя сделать. --- Спасибо за помощь в этом вопросе. скачать через торрент семья из леса, четыре танкиста и собака читать или [url=https://pickfilm.pro/5484-perevozchik.html]смотреть сериал перевозчик 1 сезон[/url] фильм два брака

 

perpayKr (12.08.2019 13:14)

ржу нимагу!! --- Пожалуйста, ближе к делу. омск цветы театральная, омск продажа цветов а также Букет Манящая Легкость [url=https://flowercube.ru/buket-manyashchaya-legkost/]https://flowercube.ru/buket-manyashchaya-legkost/[/url] цветы омск купоны

 

Aleksandranok (12.08.2019 19:57)

ПРИКОЛЬНЫЙ МУЛЬТЯГА --- Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Предлагаю это обсудить. фруттис мебель детская, дятьково мебель детская и [url=http://www.satyananda-yoga.it/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=2&id=2931&Itemid=0]на этом сайте[/url] детская мебель лером

 

Jefferysome (15.08.2019 20:26)

Я могу проконсультировать Вас по этому вопросу. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. --- Нужно попробовать все первый магазин мебели, пермь мебель магазины и [url=http://alnakhaaldimashqyarest.com/index.php/main-forum/user/28782-utozupeze.html]сайт[/url] магазин распродаж мебели

 

Jessetom (16.08.2019 08:30)

Я сомневаюсь в этом. --- Да, я вас понимаю. В этом что-то есть и мысль отличная, поддерживаю. самара магазин мебели, магазин браво мебель или интернет магазине Нупаго [url=https://nupago.ru/category/skladnye-velosipedy/]https://nupago.ru/category/skladnye-velosipedy/[/url] ижевск магазин мебели

 

PatriciaBix (16.08.2019 15:16)

Согласен, очень хорошее сообщение --- На мой взгляд тема весьма интересна. Предлагаю Вам это обсудить здесь или в PM. совет про красоту, красота волос советы а также диетические блюда рецепты [url=https://tonustela.net/recipes]tonustela.net/recipes[/url] советы красоты реклама

 

ShirleyPelm (16.08.2019 15:29)

Вы абстрактный человек --- Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, поговорим. билайн настройка роутера, настройка adsl роутера или com wifi [url=https://znaiwifi.com/]znaiwifi.com[/url] upvel настройки роутера

 

BenjaminKi (22.08.2019 15:58)

Прошу прощения, это не совсем то, что мне нужно. Кто еще, что может подсказать? --- БАЯН порно комиксы рапунцель, порно футурама комиксы или [url=http://porno-komix.mobi/anime-comics-porn/]аниме для взрослых порно[/url] порно бэтмен комикс

 

Rileyot (22.08.2019 17:38)

Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим. --- Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM. как оформить пособие, при каких обстоятельствах банк может списать долг и [url=https://mosad.online/antitabachnyy-zakon-ramki-dolzhnogo-povedeniya-kurilschikov/]где нельзя курить по новому закону 2018[/url] действует ли льгота на экспресс

 

SaraKt (22.08.2019 19:55)

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы допускаете ошибку. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, поговорим. --- Поздравляю, какие нужные слова..., замечательная мысль конструктор lego бульдозер technic 42071, классика 38 попугаев или [url=http://nupago.ru/catalog/motyga-zebra-toys/]зебра тойз[/url] lego duplo большой парк аттракционов купить

 

Jocelyntoli (23.08.2019 22:20)

Я конечно, прошу прощения, это мне совсем не подходит. Спасибо за помощь. --- Имеются ли аналоги? шпионский жучок прослушка, жучки прослушки ростов и [url=http://juchki.ru/]жучок для прослушки москва[/url] прослушка жучки китайские

 

Herbertml (24.08.2019 11:00)

хоошь! --- Вы не правы. Пишите мне в PM, обсудим. досуг иркутск индивидуалки, индивидуалки недорого в иркутске и [url=https://individualki-138.ru/minet_avto]минет в автомобиле[/url] индивидуалки иркутска частные объявления иркутск

 

Erincot (24.08.2019 13:11)

Вы не правы. Я уверен. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM. --- Отличная фраза и своевременно девушке индивидуалке новосибирск, новые индивидуалки новосибирск и [url=https://sosamba54.ru/]https://sosamba54.ru/[/url] индивидуалки черные новосибирск

 

LeslieKer (24.08.2019 16:20)

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM, поговорим. --- Конечно. Это было и со мной. купить справка водителя, чита купить справку или [url=http://ippk.arkh-edu.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=169197]на этом сайте[/url] москва справка купить

 

EkaterinaDeen (26.08.2019 00:38)

[URL=https://savepice.ru][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/25/a488f10a23a0b91beb8c8d595e962637-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL] Конфорка предназначена для кухонных плит с наплитной посудой, применяемых на предприятиях общественного питания. [b]УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.[/b] Конфорка представляет собой сборно-разборный нагревательный элемент состоящий из чугунного корпуса, ТЭНов, теплоизоляционного материала и защитного металлического кожуха(крышка), корпус окрашен термостойкой эмалью. Конфорка является ремонтопригодной. Комфорка КЭТ-0,12 подходит для установки на плиты следующих моделей: — Чувашторгтехника: ЭП-6ЖП, ЭП-4ЖП, ЭП-6П; — Тулатехмаш: ПЭЖШ; — Тулаторгтехника: ПЭ-0,24, ПЭ-0,48, ПЭ-0,72; — Гомельторгмаш: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ; — Тверьторгтехника: ПЭСМ-4; Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09213/19 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев [b]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b] Площадь рабочей поверхности, м2 0,12 Размеры рабочей поверхности, мм 415х295 Мощность, кВт 3 Тип комфорки Чугунное литье Вид тока переменный Температура рабочей поверхности, С не более 400 Номинальное напряжение, В 220 Число ТЭНов, шт 2 Режимы работы слабый, средний, сильный, [b]Контактные телефоны:[/b] Отдел снабжения: 8 (8362) 64-23-00 Отдел сбыта : 8 (8362) 64-29-72 Приемная: 8 (8362) 64-28-54 Бухгалтерия: 8 (8362) 64-26-59 График работы: пн-пт 8:00–17:00 почта: remzavod2012@mail.ru

 

MilesDeen (26.08.2019 12:35)

[URL=https://savepice.ru][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/25/a488f10a23a0b91beb8c8d595e962637-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL] Конфорка предназначена для кухонных плит с наплитной посудой, применяемых на предприятиях общественного питания. [b]УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.[/b] Конфорка представляет собой сборно-разборный нагревательный элемент состоящий из чугунного корпуса, ТЭНов, теплоизоляционного материала и защитного металлического кожуха(крышка), корпус окрашен термостойкой эмалью. Конфорка является ремонтопригодной. Комфорка КЭТ-0,12 подходит для установки на плиты следующих моделей: — Чувашторгтехника: ЭП-6ЖП, ЭП-4ЖП, ЭП-6П; — Тулатехмаш: ПЭЖШ; — Тулаторгтехника: ПЭ-0,24, ПЭ-0,48, ПЭ-0,72; — Гомельторгмаш: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ; — Тверьторгтехника: ПЭСМ-4; Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09213/19 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев [b]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b] Площадь рабочей поверхности, м2 0,12 Размеры рабочей поверхности, мм 415х295 Мощность, кВт 3 Тип комфорки Чугунное литье Вид тока переменный Температура рабочей поверхности, С не более 400 Номинальное напряжение, В 220 Число ТЭНов, шт 2 Режимы работы слабый, средний, сильный, [b]Контактные телефоны:[/b] Отдел снабжения: 8 (8362) 64-23-00 Отдел сбыта : 8 (8362) 64-29-72 Приемная: 8 (8362) 64-28-54 Бухгалтерия: 8 (8362) 64-26-59 График работы: пн-пт 8:00–17:00 почта: remzavod2012@mail.ru

 

OlgaDeen (26.08.2019 13:46)

[URL=https://savepice.ru][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/25/a488f10a23a0b91beb8c8d595e962637-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL] Конфорка предназначена для кухонных плит с наплитной посудой, применяемых на предприятиях общественного питания. [b]УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.[/b] Конфорка представляет собой сборно-разборный нагревательный элемент состоящий из чугунного корпуса, ТЭНов, теплоизоляционного материала и защитного металлического кожуха(крышка), корпус окрашен термостойкой эмалью. Конфорка является ремонтопригодной. Комфорка КЭТ-0,12 подходит для установки на плиты следующих моделей: — Чувашторгтехника: ЭП-6ЖП, ЭП-4ЖП, ЭП-6П; — Тулатехмаш: ПЭЖШ; — Тулаторгтехника: ПЭ-0,24, ПЭ-0,48, ПЭ-0,72; — Гомельторгмаш: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ; — Тверьторгтехника: ПЭСМ-4; Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09213/19 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев [b]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b] Площадь рабочей поверхности, м2 0,12 Размеры рабочей поверхности, мм 415х295 Мощность, кВт 3 Тип комфорки Чугунное литье Вид тока переменный Температура рабочей поверхности, С не более 400 Номинальное напряжение, В 220 Число ТЭНов, шт 2 Режимы работы слабый, средний, сильный, [b]Контактные телефоны:[/b] Отдел снабжения: 8 (8362) 64-23-00 Отдел сбыта : 8 (8362) 64-29-72 Приемная: 8 (8362) 64-28-54 Бухгалтерия: 8 (8362) 64-26-59 График работы: пн-пт 8:00–17:00 почта: remzavod2012@mail.ru

 

DennisDeen (26.08.2019 14:27)

[URL=https://savepice.ru][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/25/a488f10a23a0b91beb8c8d595e962637-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL] Конфорка предназначена для кухонных плит с наплитной посудой, применяемых на предприятиях общественного питания. [b]УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.[/b] Конфорка представляет собой сборно-разборный нагревательный элемент состоящий из чугунного корпуса, ТЭНов, теплоизоляционного материала и защитного металлического кожуха(крышка), корпус окрашен термостойкой эмалью. Конфорка является ремонтопригодной. Комфорка КЭТ-0,12 подходит для установки на плиты следующих моделей: — Чувашторгтехника: ЭП-6ЖП, ЭП-4ЖП, ЭП-6П; — Тулатехмаш: ПЭЖШ; — Тулаторгтехника: ПЭ-0,24, ПЭ-0,48, ПЭ-0,72; — Гомельторгмаш: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ; — Тверьторгтехника: ПЭСМ-4; Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09213/19 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев [b]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b] Площадь рабочей поверхности, м2 0,12 Размеры рабочей поверхности, мм 415х295 Мощность, кВт 3 Тип комфорки Чугунное литье Вид тока переменный Температура рабочей поверхности, С не более 400 Номинальное напряжение, В 220 Число ТЭНов, шт 2 Режимы работы слабый, средний, сильный, [b]Контактные телефоны:[/b] Отдел снабжения: 8 (8362) 64-23-00 Отдел сбыта : 8 (8362) 64-29-72 Приемная: 8 (8362) 64-28-54 Бухгалтерия: 8 (8362) 64-26-59 График работы: пн-пт 8:00–17:00 почта: remzavod2012@mail.ru

 

JeremiahDeen (26.08.2019 15:46)

[URL=https://savepice.ru][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/25/a488f10a23a0b91beb8c8d595e962637-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL] Конфорка предназначена для кухонных плит с наплитной посудой, применяемых на предприятиях общественного питания. [b]УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.[/b] Конфорка представляет собой сборно-разборный нагревательный элемент состоящий из чугунного корпуса, ТЭНов, теплоизоляционного материала и защитного металлического кожуха(крышка), корпус окрашен термостойкой эмалью. Конфорка является ремонтопригодной. Комфорка КЭТ-0,12 подходит для установки на плиты следующих моделей: — Чувашторгтехника: ЭП-6ЖП, ЭП-4ЖП, ЭП-6П; — Тулатехмаш: ПЭЖШ; — Тулаторгтехника: ПЭ-0,24, ПЭ-0,48, ПЭ-0,72; — Гомельторгмаш: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ; — Тверьторгтехника: ПЭСМ-4; Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09213/19 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев [b]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b] Площадь рабочей поверхности, м2 0,12 Размеры рабочей поверхности, мм 415х295 Мощность, кВт 3 Тип комфорки Чугунное литье Вид тока переменный Температура рабочей поверхности, С не более 400 Номинальное напряжение, В 220 Число ТЭНов, шт 2 Режимы работы слабый, средний, сильный, [b]Контактные телефоны:[/b] Отдел снабжения: 8 (8362) 64-23-00 Отдел сбыта : 8 (8362) 64-29-72 Приемная: 8 (8362) 64-28-54 Бухгалтерия: 8 (8362) 64-26-59 График работы: пн-пт 8:00–17:00 почта: remzavod2012@mail.ru

 

JamesDeen (26.08.2019 16:49)

[URL=https://savepice.ru][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/25/a488f10a23a0b91beb8c8d595e962637-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL] Конфорка предназначена для кухонных плит с наплитной посудой, применяемых на предприятиях общественного питания. [b]УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.[/b] Конфорка представляет собой сборно-разборный нагревательный элемент состоящий из чугунного корпуса, ТЭНов, теплоизоляционного материала и защитного металлического кожуха(крышка), корпус окрашен термостойкой эмалью. Конфорка является ремонтопригодной. Комфорка КЭТ-0,12 подходит для установки на плиты следующих моделей: — Чувашторгтехника: ЭП-6ЖП, ЭП-4ЖП, ЭП-6П; — Тулатехмаш: ПЭЖШ; — Тулаторгтехника: ПЭ-0,24, ПЭ-0,48, ПЭ-0,72; — Гомельторгмаш: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ; — Тверьторгтехника: ПЭСМ-4; Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09213/19 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев [b]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b] Площадь рабочей поверхности, м2 0,12 Размеры рабочей поверхности, мм 415х295 Мощность, кВт 3 Тип комфорки Чугунное литье Вид тока переменный Температура рабочей поверхности, С не более 400 Номинальное напряжение, В 220 Число ТЭНов, шт 2 Режимы работы слабый, средний, сильный, [b]Контактные телефоны:[/b] Отдел снабжения: 8 (8362) 64-23-00 Отдел сбыта : 8 (8362) 64-29-72 Приемная: 8 (8362) 64-28-54 Бухгалтерия: 8 (8362) 64-26-59 График работы: пн-пт 8:00–17:00 почта: remzavod2012@mail.ru

 

AdaDeen (26.08.2019 17:25)

[URL=https://savepice.ru][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/25/a488f10a23a0b91beb8c8d595e962637-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL] Конфорка предназначена для кухонных плит с наплитной посудой, применяемых на предприятиях общественного питания. [b]УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.[/b] Конфорка представляет собой сборно-разборный нагревательный элемент состоящий из чугунного корпуса, ТЭНов, теплоизоляционного материала и защитного металлического кожуха(крышка), корпус окрашен термостойкой эмалью. Конфорка является ремонтопригодной. Комфорка КЭТ-0,12 подходит для установки на плиты следующих моделей: — Чувашторгтехника: ЭП-6ЖП, ЭП-4ЖП, ЭП-6П; — Тулатехмаш: ПЭЖШ; — Тулаторгтехника: ПЭ-0,24, ПЭ-0,48, ПЭ-0,72; — Гомельторгмаш: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ; — Тверьторгтехника: ПЭСМ-4; Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09213/19 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев [b]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b] Площадь рабочей поверхности, м2 0,12 Размеры рабочей поверхности, мм 415х295 Мощность, кВт 3 Тип комфорки Чугунное литье Вид тока переменный Температура рабочей поверхности, С не более 400 Номинальное напряжение, В 220 Число ТЭНов, шт 2 Режимы работы слабый, средний, сильный, [b]Контактные телефоны:[/b] Отдел снабжения: 8 (8362) 64-23-00 Отдел сбыта : 8 (8362) 64-29-72 Приемная: 8 (8362) 64-28-54 Бухгалтерия: 8 (8362) 64-26-59 График работы: пн-пт 8:00–17:00 почта: remzavod2012@mail.ru

 

JordanDeen (26.08.2019 19:24)

[URL=https://savepice.ru][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/25/a488f10a23a0b91beb8c8d595e962637-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL] Конфорка предназначена для кухонных плит с наплитной посудой, применяемых на предприятиях общественного питания. [b]УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.[/b] Конфорка представляет собой сборно-разборный нагревательный элемент состоящий из чугунного корпуса, ТЭНов, теплоизоляционного материала и защитного металлического кожуха(крышка), корпус окрашен термостойкой эмалью. Конфорка является ремонтопригодной. Комфорка КЭТ-0,12 подходит для установки на плиты следующих моделей: — Чувашторгтехника: ЭП-6ЖП, ЭП-4ЖП, ЭП-6П; — Тулатехмаш: ПЭЖШ; — Тулаторгтехника: ПЭ-0,24, ПЭ-0,48, ПЭ-0,72; — Гомельторгмаш: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ; — Тверьторгтехника: ПЭСМ-4; Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09213/19 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев [b]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b] Площадь рабочей поверхности, м2 0,12 Размеры рабочей поверхности, мм 415х295 Мощность, кВт 3 Тип комфорки Чугунное литье Вид тока переменный Температура рабочей поверхности, С не более 400 Номинальное напряжение, В 220 Число ТЭНов, шт 2 Режимы работы слабый, средний, сильный, [b]Контактные телефоны:[/b] Отдел снабжения: 8 (8362) 64-23-00 Отдел сбыта : 8 (8362) 64-29-72 Приемная: 8 (8362) 64-28-54 Бухгалтерия: 8 (8362) 64-26-59 График работы: пн-пт 8:00–17:00 почта: remzavod2012@mail.ru

 

MayaDeen (26.08.2019 19:54)

[URL=https://savepice.ru][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/25/a488f10a23a0b91beb8c8d595e962637-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL] Конфорка предназначена для кухонных плит с наплитной посудой, применяемых на предприятиях общественного питания. [b]УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.[/b] Конфорка представляет собой сборно-разборный нагревательный элемент состоящий из чугунного корпуса, ТЭНов, теплоизоляционного материала и защитного металлического кожуха(крышка), корпус окрашен термостойкой эмалью. Конфорка является ремонтопригодной. Комфорка КЭТ-0,12 подходит для установки на плиты следующих моделей: — Чувашторгтехника: ЭП-6ЖП, ЭП-4ЖП, ЭП-6П; — Тулатехмаш: ПЭЖШ; — Тулаторгтехника: ПЭ-0,24, ПЭ-0,48, ПЭ-0,72; — Гомельторгмаш: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ; — Тверьторгтехника: ПЭСМ-4; Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09213/19 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев [b]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b] Площадь рабочей поверхности, м2 0,12 Размеры рабочей поверхности, мм 415х295 Мощность, кВт 3 Тип комфорки Чугунное литье Вид тока переменный Температура рабочей поверхности, С не более 400 Номинальное напряжение, В 220 Число ТЭНов, шт 2 Режимы работы слабый, средний, сильный, [b]Контактные телефоны:[/b] Отдел снабжения: 8 (8362) 64-23-00 Отдел сбыта : 8 (8362) 64-29-72 Приемная: 8 (8362) 64-28-54 Бухгалтерия: 8 (8362) 64-26-59 График работы: пн-пт 8:00–17:00 почта: remzavod2012@mail.ru

 

SheilaDeen (26.08.2019 20:04)

[URL=https://savepice.ru][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/25/a488f10a23a0b91beb8c8d595e962637-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL] Конфорка предназначена для кухонных плит с наплитной посудой, применяемых на предприятиях общественного питания. [b]УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.[/b] Конфорка представляет собой сборно-разборный нагревательный элемент состоящий из чугунного корпуса, ТЭНов, теплоизоляционного материала и защитного металлического кожуха(крышка), корпус окрашен термостойкой эмалью. Конфорка является ремонтопригодной. Комфорка КЭТ-0,12 подходит для установки на плиты следующих моделей: — Чувашторгтехника: ЭП-6ЖП, ЭП-4ЖП, ЭП-6П; — Тулатехмаш: ПЭЖШ; — Тулаторгтехника: ПЭ-0,24, ПЭ-0,48, ПЭ-0,72; — Гомельторгмаш: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ; — Тверьторгтехника: ПЭСМ-4; Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09213/19 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев [b]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b] Площадь рабочей поверхности, м2 0,12 Размеры рабочей поверхности, мм 415х295 Мощность, кВт 3 Тип комфорки Чугунное литье Вид тока переменный Температура рабочей поверхности, С не более 400 Номинальное напряжение, В 220 Число ТЭНов, шт 2 Режимы работы слабый, средний, сильный, [b]Контактные телефоны:[/b] Отдел снабжения: 8 (8362) 64-23-00 Отдел сбыта : 8 (8362) 64-29-72 Приемная: 8 (8362) 64-28-54 Бухгалтерия: 8 (8362) 64-26-59 График работы: пн-пт 8:00–17:00 почта: remzavod2012@mail.ru

 

RonaldDeen (26.08.2019 21:14)

[URL=https://savepice.ru][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/25/a488f10a23a0b91beb8c8d595e962637-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL] Конфорка предназначена для кухонных плит с наплитной посудой, применяемых на предприятиях общественного питания. [b]УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.[/b] Конфорка представляет собой сборно-разборный нагревательный элемент состоящий из чугунного корпуса, ТЭНов, теплоизоляционного материала и защитного металлического кожуха(крышка), корпус окрашен термостойкой эмалью. Конфорка является ремонтопригодной. Комфорка КЭТ-0,12 подходит для установки на плиты следующих моделей: — Чувашторгтехника: ЭП-6ЖП, ЭП-4ЖП, ЭП-6П; — Тулатехмаш: ПЭЖШ; — Тулаторгтехника: ПЭ-0,24, ПЭ-0,48, ПЭ-0,72; — Гомельторгмаш: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ; — Тверьторгтехника: ПЭСМ-4; Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09213/19 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев [b]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b] Площадь рабочей поверхности, м2 0,12 Размеры рабочей поверхности, мм 415х295 Мощность, кВт 3 Тип комфорки Чугунное литье Вид тока переменный Температура рабочей поверхности, С не более 400 Номинальное напряжение, В 220 Число ТЭНов, шт 2 Режимы работы слабый, средний, сильный, [b]Контактные телефоны:[/b] Отдел снабжения: 8 (8362) 64-23-00 Отдел сбыта : 8 (8362) 64-29-72 Приемная: 8 (8362) 64-28-54 Бухгалтерия: 8 (8362) 64-26-59 График работы: пн-пт 8:00–17:00 почта: remzavod2012@mail.ru

 

LeonoraDeen (26.08.2019 21:25)

[URL=https://savepice.ru][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/25/a488f10a23a0b91beb8c8d595e962637-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL] Конфорка предназначена для кухонных плит с наплитной посудой, применяемых на предприятиях общественного питания. [b]УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.[/b] Конфорка представляет собой сборно-разборный нагревательный элемент состоящий из чугунного корпуса, ТЭНов, теплоизоляционного материала и защитного металлического кожуха(крышка), корпус окрашен термостойкой эмалью. Конфорка является ремонтопригодной. Комфорка КЭТ-0,12 подходит для установки на плиты следующих моделей: — Чувашторгтехника: ЭП-6ЖП, ЭП-4ЖП, ЭП-6П; — Тулатехмаш: ПЭЖШ; — Тулаторгтехника: ПЭ-0,24, ПЭ-0,48, ПЭ-0,72; — Гомельторгмаш: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ; — Тверьторгтехника: ПЭСМ-4; Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09213/19 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев [b]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b] Площадь рабочей поверхности, м2 0,12 Размеры рабочей поверхности, мм 415х295 Мощность, кВт 3 Тип комфорки Чугунное литье Вид тока переменный Температура рабочей поверхности, С не более 400 Номинальное напряжение, В 220 Число ТЭНов, шт 2 Режимы работы слабый, средний, сильный, [b]Контактные телефоны:[/b] Отдел снабжения: 8 (8362) 64-23-00 Отдел сбыта : 8 (8362) 64-29-72 Приемная: 8 (8362) 64-28-54 Бухгалтерия: 8 (8362) 64-26-59 График работы: пн-пт 8:00–17:00 почта: remzavod2012@mail.ru

 

MadelineDeen (26.08.2019 23:12)

[URL=https://savepice.ru][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/25/a488f10a23a0b91beb8c8d595e962637-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL] Конфорка предназначена для кухонных плит с наплитной посудой, применяемых на предприятиях общественного питания. [b]УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.[/b] Конфорка представляет собой сборно-разборный нагревательный элемент состоящий из чугунного корпуса, ТЭНов, теплоизоляционного материала и защитного металлического кожуха(крышка), корпус окрашен термостойкой эмалью. Конфорка является ремонтопригодной. Комфорка КЭТ-0,12 подходит для установки на плиты следующих моделей: — Чувашторгтехника: ЭП-6ЖП, ЭП-4ЖП, ЭП-6П; — Тулатехмаш: ПЭЖШ; — Тулаторгтехника: ПЭ-0,24, ПЭ-0,48, ПЭ-0,72; — Гомельторгмаш: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ; — Тверьторгтехника: ПЭСМ-4; Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09213/19 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев [b]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b] Площадь рабочей поверхности, м2 0,12 Размеры рабочей поверхности, мм 415х295 Мощность, кВт 3 Тип комфорки Чугунное литье Вид тока переменный Температура рабочей поверхности, С не более 400 Номинальное напряжение, В 220 Число ТЭНов, шт 2 Режимы работы слабый, средний, сильный, [b]Контактные телефоны:[/b] Отдел снабжения: 8 (8362) 64-23-00 Отдел сбыта : 8 (8362) 64-29-72 Приемная: 8 (8362) 64-28-54 Бухгалтерия: 8 (8362) 64-26-59 График работы: пн-пт 8:00–17:00 почта: remzavod2012@mail.ru

 

LaurenDeen (27.08.2019 00:08)

[URL=https://savepice.ru][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/25/a488f10a23a0b91beb8c8d595e962637-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL] Конфорка предназначена для кухонных плит с наплитной посудой, применяемых на предприятиях общественного питания. [b]УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.[/b] Конфорка представляет собой сборно-разборный нагревательный элемент состоящий из чугунного корпуса, ТЭНов, теплоизоляционного материала и защитного металлического кожуха(крышка), корпус окрашен термостойкой эмалью. Конфорка является ремонтопригодной. Комфорка КЭТ-0,12 подходит для установки на плиты следующих моделей: — Чувашторгтехника: ЭП-6ЖП, ЭП-4ЖП, ЭП-6П; — Тулатехмаш: ПЭЖШ; — Тулаторгтехника: ПЭ-0,24, ПЭ-0,48, ПЭ-0,72; — Гомельторгмаш: ПЭМ-4-010, ПЭМ-2-020, ЭПК-48, ПЭЖШ; — Тверьторгтехника: ПЭСМ-4; Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09213/19 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев [b]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b] Площадь рабочей поверхности, м2 0,12 Размеры рабочей поверхности, мм 415х295 Мощность, кВт 3 Тип комфорки Чугунное литье Вид тока переменный Температура рабочей поверхности, С не более 400 Номинальное напряжение, В 220 Число ТЭНов, шт 2 Режимы работы слабый, средний, сильный, [b]Контактные телефоны:[/b] Отдел снабжения: 8 (8362) 64-23-00 Отдел сбыта : 8 (8362) 64-29-72 Приемная: 8 (8362) 64-28-54 Бухгалтерия: 8 (8362) 64-26-59 График работы: пн-пт 8:00–17:00 почта: remzavod2012@mail.ru

 

AmandaLini (27.08.2019 18:09)

Дождались... --- Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, поговорим. гост стандарты на продукцию, стандартов гост на продукцию и [url=https://pastebin.com/qTdC0k1w]на странице[/url] госты стандарты на печатную продукцию

 

JoshuaMomo (28.08.2019 22:16)

Прошу прощения, это не совсем то, что мне нужно. --- На Вашем месте я бы попытался сам решить эту проблему. сколько стоит 9 соток земли, газон партерный цена за м2 или [url=https://greenhistory.ru/tseny/moshhenie]укладка гранитной брусчатки[/url] тротуарная плитка под фундамент

 

Raymondmeli (29.08.2019 00:26)

Не выйдет! --- Я не знаю как мои родители, а я пожалуй посмотрю . . . armor v купить, купить препарат йохимбин а также [url=http://kupiprotein.ru/home/1599-samyun-wan-20-kapsul.html]samyun wan купить в спб[/url] iso plus l carnitine olimp

 

AdelinaJoub (29.08.2019 17:05)

Это не имеет смысла. --- Это маловероятно. порнуха взрослых видео, видео сосет взрослая или [url=https://pizdauz.ru/uzbekskiy_seks/trahnul_uzbechku_leja_na_jivote.html]секс лежа[/url] секс видео взрослое

 

LilyCose (29.08.2019 23:53)

я бы того --- Я думаю, что Вы ошибаетесь. Могу это доказать. видео взрослых баб, взрослые фильмы видео и [url=https://pornoliza.com/videos/v-krasivyh-stringah-chuvak-trahaet-suchku-s-bolshoy-popkoy/]влажные стринги[/url] зоо взрослое видео

 

EvanKn (30.08.2019 11:48)

Замечательно, очень полезная штука --- По моему мнению Вы не правы. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, пообщаемся. запрещенное видео взрослых, ххх видео взрослые или [url=https://pornotwix.com/ru/category/Uzbekskoe-porno.html]сочная узбечка[/url] взрослое видео украина

 

JamesZep (31.08.2019 00:39)

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, поговорим. --- Предлагаю Вам зайти на сайт, на котором есть много статей по этому вопросу. чай пуэр отзывы похудение, чаи для похудения китайские а также пурпурный чай чанг шу цена [url=https://purplestea.ru/]purplestea[/url] чай для похудения пурпурный

 

MilenaEr (31.08.2019 10:10)

Кто нить может подскажет!!!!! --- По моему мнению Вы допускаете ошибку. Предлагаю это обсудить. кардинг все о кардинге форум, вещевой кардинг форумы список лучших и [url=http://darknetforum.biz/]обналичка форум[/url] кардинг форум cc

 

Ralphlype (31.08.2019 12:33)

Ууу... под стулом валяюсь!!!! --- Да я смотрю, ты тут уже местный.. интересный фотоколлаж, интересные страницы а также [url=http://fincenter.kz/communication/forum/user/13812/]по ссылке[/url] интересные открытия

 

Jordanml (31.08.2019 15:01)

Замечательно, очень хорошая штука --- Огромное спасибо за поддержку, как я могу Вас отблагодарить? инновации интересные, радиоконструкции интересные или [url=http://kbforum.dragondoor.com/member.php?u=83355]сайт[/url] интересные анекдоты

 

BrianWen (31.08.2019 19:36)

Это просто бесподобное сообщение ;) --- Актуально. Подскажите, где я могу найти больше информации по этому вопросу? видео интересное, натюрморт интересный и [url=http://shooting-russia.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=4&TID=63&TITLE_SEO=63-porno-video&MID=164&result=new#message164]по ссылке[/url] самый интересный

 

Алексей (03.09.2019 16:49)

Перезвоните мне пожалуйста 8(904) 332-62-08 Алексей.

 

Philipker (05.09.2019 14:52)

Вас посетила просто великолепная идея --- во блин жесть такие изматают насмерть авиабилеты дешево киев, найти авиабилет дешевый и [url=https://aviabuking.ru]aviabuking.ru[/url] дешевые авиабилеты барселона

 

PatriciaSn (05.09.2019 15:34)

Великолепная фраза --- круто! дешевые авиабилеты onetwotrip, дешевле авиабилеты или [url=https://avia-discounter.ru]avia-discounter.ru[/url] авиабилеты сочи дешево

 

Evelynpax (05.09.2019 16:11)

браво...так держать... супер --- Посещаемость это хорошо буруки авиабилеты дешевые, авиабилеты где дешевле или [url=https://fly-sales.ru]fly-sales.ru[/url] купить авиабилеты дешевле

 

Алексей (06.09.2019 01:17)

Перезвоните мне пожалуйста 8 (812) 200-42-68 Алексей.

 

Ashleymox (06.09.2019 03:22)

не супер но и не плохо --- Согласен, очень хорошее сообщение интернет магазин рейтинг украина, рейтинг интернет магазинов европы и [url=https://allshopkat.com/ratespub]allshopkat.com[/url] рейтинг мировых интернет магазинов

 

Jakememn (06.09.2019 04:04)

Не нравится - не читай! --- круто))) хорошая отмазка))) облачные сервисы azure, облачный сервис altcam и [url=https://ipnetsell.com]Node.js[/url] облачные сервисы стоимость

 

Carolinesype (06.09.2019 04:47)

Это не имеет смысла. --- Как раз то, что нужно, буду участвовать. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. наркотики тест, тест чистоты наркотиков или [url=https://labmart.info]экпресс тесты на употребление наркотиков[/url] тест наркотики вопросы

 

Codytug (06.09.2019 05:27)

Извините за то, что вмешиваюсь… Мне знакома эта ситуация. Давайте обсудим. --- Спасибо за помощь в этом вопросе. Я не знал этого. дипиди курьерская служба, курьерские службы иркутск а также [url=https://www.miniklad.biz]Санкт-Петербург[/url] курьерская служба саранск

 

SebastianCap (06.09.2019 06:01)

Теперь стало всё ясно, большое спасибо за информацию. Вы мне очень помогли. --- хотелось бы вейп магазин баста, краснодар вейп магазин а также [url=https://narcomat.info]жидкости для вейпа[/url] вейп магазины пенза

 

JacksonBign (06.09.2019 06:35)

Замечательно, это весьма ценная штука --- Ваше мнение, это ваше мнение крипто оператор, крипто капитализация и [url=https://netserv.stream]криптоблог[/url] крипто россия

 

Gloriaor (06.09.2019 07:10)

Вы ошибаетесь. Давайте обсудим. --- В этом что-то есть. Огромное спасибо за объяснение, теперь я не допущу такой ошибки. e mail маркетинг настройка, книга e mail маркетинг а также [url=https://rhost.download]e-mail маркетинг[/url] e mail маркетинг дмитрий кот скачать

 

Christinecoto (06.09.2019 07:44)

Я разбираюсь в этом вопросе. Можно обсудить. --- Абсурд какой то расширенную электронную торговлю, диссертация электронная торговля и [url=https://servhosts.com]интернет-магазин[/url] электронная торговля интернет

 

ClaireLoro (06.09.2019 08:17)

Вы попали в самую точку. Мысль хорошая, согласен с Вами. --- Какие нужные слова... супер, замечательная идея cheapkeys проверка сайта, проверка сайта посещаемость а также [url=https://www.unitdeep.com]анализ эффективности интернет магазина[/url] проверка доступности сайтов

 

Dennisrog (06.09.2019 08:51)

По-моему это очевидно. Советую Вам попробовать поискать в google.com --- ТУПЫМ трудно будет понять смысл данного произведения, аренда сервера vps европа, аренда vps сша и [url=https://www.widemarkets.biz]аренда сервера в сша[/url] аренда vps сервера для мт4

 

HughHole (06.09.2019 09:59)

Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Совершенно верно! Идея отличная, согласен с Вами. хостинг vps бесплатно, бесплатный хостинг тс и [url=https://www.widemrelpage.org]free hosting[/url] список бесплатных хостингов

 

AlbertRom (09.09.2019 21:20)

Забавная информация --- Жаль, что сейчас не могу высказаться - очень занят. Вернусь - обязательно выскажу своё мнение по этому вопросу. Технические условия на жидкость для розжига, Технические условия на принтеры а также [url=https://xn-----elckaatbdporu0befbql5a8b6m.xn--p1ai/home/tekhnicheskie-usloviya-na-shchity-upravleniya]Технические условия на щиты управления[/url] Технические условия на мебель

 

Chasebent (10.09.2019 11:31)

Конечно. Это было и со мной. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM. --- хи хи прогнозы футбол спорт, картинки спорт прогнозы и [url=http://prognozi.com.ua/besplatnye-prognozy-na-sport/424-chukarichki-partizan-prognoz-na-20052015-kubok-serbii.html]чукарички партизан прогноз[/url] глобал спорт прогноз

 

ColinGom (10.09.2019 15:09)

Вы допускаете ошибку. Могу это доказать. --- Как раз то, что нужно. Я знаю, что вместе мы сможем прийти к правильному ответу. дешевые индивидуалки липецка, телефон индивидуалок липецка или индивидуалки липецка [url=https://ledi48.in/]тут[/url] проститутки липецка индивидуалки проверенные

 

JohnGom (10.09.2019 15:19)

Хороший!!!Будем ждать лучшего качества --- Вы не правы...конкретно не правы индивидуалки липецка с реальными фото, индивидуалки в липецке и [url=https://ledi48.in/]путаны липецка[/url] индивидуалки липецк отзывы

 

Taylorbent (10.09.2019 15:35)

ниче полезногО он не делает. !!!ОТСТОЙ!!! --- ржу нимагу!! посоветуйте спорт прогнозы, бесплатные спорт прогнозы и [url=http://prognozi.com.ua/]спортпрогноз инфо[/url] спорт прогнозы платные

 

Angelbent (10.09.2019 15:43)

Какой неплохой топик --- Автору респект и огрромное спасибо!!! прогнозы спорта бесплатно, прогноз спорт рб а также [url=http://prognozi.com.ua/]купить спортивные прогнозы[/url] платные прогноз спорта

 

Miabent (10.09.2019 16:28)

Отличная мысль --- В этом что-то есть и идея хорошая, поддерживаю. ооо спорт прогноз, спорт беттинг прогнозы а также [url=http://prognozi.com.ua/platnye-prognozy-na-sport-prognozist.html]прогнозы на спорт купить[/url] лучшие прогноз спорт

 

Jakebent (10.09.2019 16:36)

Буду знать, большое спасибо за объяснение. --- Мне понравилось прогноз спорт генич, прогнозы спорта программа и [url=http://prognozi.com.ua/platnye-prognozy-na-sport-prognozist.html]платные спортивные прогнозы[/url] купить спорт прогноз

 

AbigailBum (13.09.2019 09:33)

Во чувак гонит. Маладца!!!!!! --- Случайно зашел на форум и увидел эту тему. Могу помочь Вам советом. круглосуточно прочистка труб, технологии прочистки труб и [url=https://chistka-tryb.ru/obsluzhivanie-sistemy-kanalizatsii]https://chistka-tryb.ru/obsluzhivanie-sistemy-kanalizatsii[/url] самодельная прочистка труб

 

Денис (13.09.2019 09:42)

Перезвоните мне пожалуйста 8(999) 529-09-18 Денис.

 

MayaCeno (13.09.2019 14:35)

Извините за то, что вмешиваюсь… У меня похожая ситуация. Давайте обсудим. Пишите здесь или в PM. --- В этом что-то есть. Раньше я думал иначе, спасибо за помощь в этом вопросе. война сонник толкование снов, сонник толкование снов тараканы а также [url=https://fatecenter.ru/sonnic/sonniki-tolkovanie-snov/sonnik-millera-tolkovanie-snov/]сонник миллера толкование снов[/url] сонник нострадамуса толкование снов

 

MiaSarl (16.09.2019 15:19)

а мне впадло --- Отличный вариант 002 справка купить, купить справку отзывы и [url=https://mri-progress.ru/forum/user/17261/]источник[/url] купить манту справку

 

Walterdew (18.09.2019 10:50)

Я конечно, прошу прощения, мне тоже хотелось бы высказать своё мнение. --- Отличный вопрос магниты похудение, рецепты похудения или [url=https://www.social9.com/support/topic/%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba/]здесь[/url] челябинск похудение Наши публикации: [url=http://www.fitness96.ru/2017/08/13/sportivnoe-pitanie-modnaya-tendenzhiya-ili-neobhodimost/]похудение гречка[/url] [url=http://infoplastika.ru/plasticheskie-hirurgi/moskva/marenich-vladimir-fedorovich/]похудение сельдерей[/url] 6115968

 

Darjanes (18.09.2019 22:53)

Это не шутка! --- гадасть редкая спортивное питание орел, спортивное питание креатинин а также Tренажеры для дома и спортзала [url=https://bomutant.com/]Бомутант[/url] глюкозамин спортивное питание Наши темы [url=http://nedvizhimost-v-krymu.com/yalta/464-uldostoevskogo.html]балашиха спортивное питание[/url] [url=http://www.reakcia.ru/article/?1481]спортивное питание оренбург[/url] d05085f

 

Elenakl (19.09.2019 11:14)

Поздравляю, эта отличная мысль придется как раз кстати --- Вы не правы. Могу это доказать. Пишите мне в PM, поговорим. спортивное питание dymatize, спортивное питание доча а также [url=https://bomutant.com/p495090065-naklonnaya-skamya-dlya.html]наклонная скамья для жима купить[/url] спортивное питание vitahit Наши темы [url=http://johnwayne.blogger.hu/2011/12/15/morisson#commentform]спортивное недорогое питание[/url] [url=http://flyfish-adventures.com/englisch/travel/russia-rynda-und-zolotaya-june-2013.html]тамбов спортивное питание[/url] d05085f

 

Přidat komentář

 

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz