přeskočit k navigaci »

Hrad u Plesné zvaný Neuhaus

autor: Prekop, Filip Mgr. | zařazeno v kategorii: Historie Karlovarska | komentáře: 253

 
 
 | Hrad u Plesné zvaný Neuhaus

Pokus o první archeologické zhodnocení archeologické památky

Mgr. Filip Prekop

Výsledky prvního archeologického výzkumu kulturní památky zvané „Neuhaus u Plesné“. V ústředním seznamu kulturních památek je lokalita evidována pod názvem „zřícenina hradu Neuhaus.1 Přestože relativně nedávno došlo ke zhodnocení písemných pramenů a povrchového průzkumu lokality (Karel – Knoll 2008), interpretace a časové zařazení památky zůstávají značně nejasné. Z památky doposud nepochází žádný blíže datovatelný archeologický materiál. Předloženým archeologickým výzkumem zjištěných terénních poškození jsme se pokusili přispět k hlubšímu poznání, této atypické regionální památky. Výzkum zajišťovalo územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti, ve spolupráci s organizací ZIP o. p. s. a se souhlasem majitele pozemku státním podnikem Lesy České republiky.

Poloha a charakteristika památky

Poloha Neuhaus se nachází na nevýrazném výběžku Bukového severovýchodním směrem, vrchu nad bezejmennou vodotečí s nadmořskou výškou 562 m. Jedná se o úpatí smrčin, kdy směrem k východu terén plošně klesá o téměř 100 m a naopak západním směrem se dále výrazně zvedá. Poloha je vzdálena cca 900 m jihozápadně od nádraží v Plesné, v těsné blízkosti železniční trati. Od města Chebu jsme zde vzdáleni cca 15 km severním směrem (obr. 1). Pozice památky je přibližně 100 m dále k severovýchodu, než chybně uvádějí pánové Karel a Knoll (2008, 172).

Památkou Neuhaus dnes chápeme oválnou, příkopem ohraničenou plochu, která je hlavní osou orientovaná ve směru severovýchod–jihozápad (obr. 11). Délka plochy dosahuje cca 50 m a šířka cca 30 m. Společně s příkopem a vnějším valem je délka 67 m. Vnitřní reliéf je charakteristický dvěma dílčími vrcholky. Jižní vrcholek dosahuje výšky 561,66 m Bpv a nachází se v těsné blízkosti západní hrany opevnění. Okolí vrcholku má bochníkovitý tvar, který zabírá přibližně ⅔ plochy opevněného areálu. Severní vrcholek dosahuje výšky: 559,68 m Bpv. Je tvořen skalním výchozem se stopami po osazení klínů ke štípání. V jeho blízkosti se nachází množství zvětralých skalních bloků, které dále pokrývají většinu severního svahu památky.

Linie opevnění se skládá z příkopu podkovovitého půdorysu a výrazný val zdůrazňující jeho vnější hranu. Nepatrný val, cca 0,5 m vysoký můžeme pozorovat i na vnitřní hraně příkopu. Maximální hloubka příkopu se nachází přibližně uprostřed podkovovitého tvaru a dosahuje hloubky 5 m od roviny opevněné plochy. Severním i jižním směrem se hloubka příkopu snižuje, až se na severní i jižní straně zcela vytrácí a přechází do přirozeného svahu ostrožny.

Mimo opevnění pozorujeme ještě cca 30 metrů dlouhý hřeben vrchu vybíhající k západu. Kde jeho nejzazší, západní část rovněž nese stopy po lámání kamene ze skalních výchozů (obr. 2).

Stav poznání

Neuhaus u Plesné je okrajově zmíněn v pracích Antonína Hejny (1971, 535) nebo Tomáše Durdíka (1999, 377–378). Jiří Úlovec představuje terénní náčrt a kompilační shrnutí názorů starší literatury (Úlovec 1997, 170–172). Zatím nejpodrobněji se lokalitou zabývala dvojice badatelů Karel a Knoll (2008). Ti se pokoušejí o kritické zhodnocení středověkých písemných pramenů a podrobného terénního pozorování. Pánové rozebírají možnost interpretace lokality jako pozůstatky středověkého hrádku z období německé kolonizace (Karel – Knoll 2008). Dochází k závěru, že máme před sebou pozůstatek neznámého opevněného sídla, pravděpodobně krátkodobě užívaného opěrného bodu, který mohl patřit k Walldsassenskému klášteru, stejně jako některému z ministeriálních rodů (Karel – Knoll 2008, 183). Bohužel, obecné pojmenování lokality dává prostor k snadné záměně s jinými lokalitami, a tudíž nelze se zcela snadno opřít o svědectví písemných pramenů. Ve starší literatuře často docházelo k záměně zdejší lokality s hradem zvaným Neuhaus an der Eger, ležícím dnes na území SRN, Neuhaus an der Walnaab nebo Altneuhaus (oba Lkr. Tirschenreuth). Jako Neuhaus byl rovněž označován nedaleký hrad v Kraslicích, okr. Sokolov (Karel – Knoll 2008, 173;  tíž 175).

Zkoumané místo nese prokazatelně název Neuhaus pouze na mapě Johanna Christopha Müllera „Distirictus Egranus“ z roku 1719, kde se objevuje symbol hradní zříceniny.2 Na následující mapě Müllerově mapě Čech z roku 1720 je lokalita označena již symbolem hradu (obr. 3). Umístnění symbolů přibližně odpovídá místu skutečného výskytu zkoumané lokality. S označením „Neuhaus“ se setkáváme rovněž na 1. vojenském mapování z let 1764 – 1767.3 To však nemůžeme považovat za samostatně zaznamenané pozorování, jelikož právě toto mapování bylo z Müllerova mapování odvozeno jeho zvětšením do měřítka 1:28 800. Mladší mapová díla, jako bylo druhé a třetí vojenské mapování, císařské otisky stabilního katastru nebo indikační skica lokalitu Neuhaus již nijak neevidují.

Cíle a metoda výzkumu

Výzkum byl vyvolán výsledkem revizí archeologických památek v roce 2011 a 2012. Během nich došlo ke zjištění, že v ploše památky se nacházejí pozůstatky amatérských srubů a zákopů soužící k jisté volnočasové aktivitě. Dle jednání s majiteli pozemku a výkonného orgánu státní památkové péče, bylo rozhodnuto, že dojde k odstranění uvedených staveb a navrácení tvaru reliéfu před jejich vybudováním.

Archeologické vyhodnocení nalezených poškození památky mělo přispět k zodpovězení zásadní otázky, a to časovému zařazení vzniku, případně doby existence a zániku této opevněné lokality. Z důvodu rizika ohrožení památky amatérskými držiteli detektoru kovů, bylo přistoupeno také k plošnému průzkumu tímto nástrojem. Nalezené předměty byly geodeticky zaměřeny, dokumentovány, stejně jako dohledány nekovové předměty.

Součástí průzkumu bylo rovněž pořízení podrobného výškopisného plánu lokality, a to dvojím způsobem. Pro zmapování objektů v okolí 0,5 km bylo využito leteckého laserového snímkování (LLS).4 Bylo vytvořeno několik grafických výstupů, především stínovaný digitální model reliéfu a vrstevnicový plán v intervalu 1 m. Plán lokality byl zaměřen pomocí stanice Pentax R205NE. Vrstevnicový plán lokality je v intervalu 25 cm.

Povrchový průzkum

Vyhodnocení antropogenních tvarů bylo prováděno ve dvou měřítkách, jak bylo výše naznačeno. V detailu jsme se zabývali objekty v ploše opevnění a zvlášť jsme vyhodnocovali širší okolí památky na základě snímku LLS (obr. 4).

Hlavním prvkem památky je příkop podkovovitého tvaru, který je svým těžištěm orientován k jihozápadu. V těchto místech je široký 7 m a také nejhlubší, a to cca 5 m. Směrem k oběma ramenům se příkop změlčuje až do ztracena. Celková délka příkopu je 80 m. Příkop vymezuje vnitřní opevněnou plochu o rozměrech 30 × 60 m. Je zajímavé, že poslední třetina severního svahu není opatřena příkopem. V těchto místech pozorujeme množství rozměrných kamenů z rozvolněného skalního výchozu, který tvoří severní vrchol plochy památky (obr. 5). Současný tvar východního svahu je výsledkem stavby železnice z let 1863–1865 (Železniční knihy, Archiv ČÚZK Praha). Na hraně areálu směrem k železničnímu upravenému svahu můžeme pozorovat dílčí rovnoběžnou sníženinu, která byla interpretovaná jako cesta. Útvar je rovnoběžný s hranou výkopu železnice. Je tedy pravděpodobnější, že se jedná o terénní zásah související s její výstavbou. Hrany mohutného příkopu jsou dále zdůrazněny nasypáním vytěženého materiálu, a to jak na vnitřní straně, tak na vnější. Vnější násyp je výrazně mohutnější než vnitřní. Právě v hmotě vnitřního násypu se nacházela rozměrná porušení označená 1 až 3, která se stala předmětem archeologického výzkumu, viz níže (obr. 2).

Vlastní opevněná plocha dosahuje tvaru dvou dílčích vrcholů na opačných koncích při severovýchodu (559,5 m Bpv) a při jihozápadu (561,5 m Bpv). Dělící sedlo s nejnižším bodem převýšení, se nachází v blízkosti severního vrcholu (obr. 7). V těchto místech bychom mohli tušit přístupovou komunikaci vedenou po okraji závěru příkopu ústící do severního údolí, ke které však nemáme hmatatelnější doklad. Stejně tak postrádáme více informací k mírné protáhlé depresi vedoucí do porušení č. 3 na jihu plochy. Ta také evidentně pokračovala opačným směrem, a to do prostoru zničeného železnicí. Jiné markantní objekty v ploše areálu postrádáme. Mimo opevnění se západním směrem nachází skalnatý výběžek. Jeho západní závěr je poznamenán lámáním skalních bloků. V jeho okolí se nachází také několik odlámaných polotovarů s charakteristickými znaky na hranách a množství rozptýlených menších fragmentů skály (obr. 5, 6). Dno příkopu je nepravidelné. V blízkosti porušení 3, viz níže, můžeme pozorovat nápadnou skrumáž kamenů. Jedná se odkopek právě z porušení 3. Žádný z revidovaných kamenů nebyl opracován, nenesl stopy pojiva, ani jiných znaků, opravňující k jejich považování za pozůstatky stavby.

Příliš nám nenapoví ani průzkum širšího okolí památky. Lokalita nemá jasnou návaznost na stabilizovanou sídlištní strukturu, kterou známe z historických mapových děl, ani do současnosti dochovaných sídel. To můžeme považovat za doklad toho, že se jedná o starší objekt nežli současné osídlení nebo o objekt, který se na sídelní strukturu nijak nevázal. Rozsah poškození lokality stavbou železnice neznáme. Oproti starší literatuře, se přikláním k názoru, že nebylo velké. Valy i příkopy končí ještě před tím, než dosáhnou východního svahu. Obdobně se zásah nedotýká vrcholové partie opevněné plochy. Sama přirozeně začíná klesat východním směrem dříve, než je možné pozorovat strhnutí nadložních vrstev a svahování terénu pro umístnění železniční trati.

Patrné antropogenní objekty v okolí památky jsou především cesty. Přestože se nelze v současnosti vyjádřit k absolutnímu datování jednotlivých cest, je možné poukázat na některé „nesoučasné“, které by s památkou mohly souviset. Nejmarkantnější je především dvojice úvozových cest, které se nacházejí cca 150 m jižně od lokality a vedou přibližně ve směru východ západ (obr. 4). Chronologicky předcházejí zřízení povrchového lomu na kámen související se stavbou železnice. Relikty těchto cest pozorujeme i východně od železnice.

Podobný svazek cest, který nemá jasnou návaznost na současnou síť a chronologicky předchází stavbu železnice, je rozeznatelný severně od Neuhausu. Náznak navazující cesty se rýsuje i v těsné blízkosti severního svahu Neuhausu, na levém břehu bezejmenné vodoteče. V těsné blízkosti jižního svahu pozorujeme vyvýšeninu s centrálně umístněnou depresí o rozměrech 1 × 1 m. Objekt nenesl stopy terénního porušení. Na severní straně svahu se nachází rovněž recentní betonová skruž o průměru 120 cm.

Potencionálně zajímavé místo se rozprostírá na úpatí východního svahu památky, pod dnešní železnicí. Bohužel, je dnes hustě zalesněno a značně nepřístupné. Z geomorfologického hlediska se však jeví, jako relativně vhodné místo pro potencionální sídelní zázemí.

Detektorový průzkum

Součástí středověkého života byly různé kovové, především železné nástroje a předměty. V současné době se jedná o velmi ohroženou kategorii archeologických nálezů. Detektorový průzkum jako plnohodnotná součást archeologického zkoumání lokality měla předejít amatérským aktivitám a případně získat reprezentativní vzorek nálezů ve svém nálezovém kontextu.

Výzkum cílil na vlastní plochu opevnění, včetně příkopu a vnějšího valu. Pro poznání kontextu bylo procházeno i bezprostřední okolí památky. Celkem bylo lokalizováno 37 předmětů, které byly prostorově zaměřeny pomocí přístroje Pentax R205NE. Téměř výhradně se jednalo o různě velké zdeformované fragmenty železa vystaveného žáru. Lze s určitostí tvrdit, že se jedná o pozůstatek vojenských aktivit z jara 1945 (Švandrlík 1995, 20). Celkový rozptyl předmětů byl ve všech směrech větší než zkoumaná plocha. Prostorově zobrazená váha předmětů nenapověděla nic o prostorové struktuře těchto nálezů (obr. 7). Kromě fragmentů železa bylo nalezeno několik zbytků ručních zbraní a munice (Prekop 2014: Neuhaus, Nálezová zpráva, čj.: NPU-342/87487/2014).

Nejstarším detektorovým nálezem je fragment podkovy (Nález č. DN21), který se nacházel jihozápadně od opevněného areálu v blízkosti patrných pozůstatků povrchové těžby kamene. Podkova je vybavena kvadraticky, šikmo odsazeným ozubem, který ji společně se svým celkovým tvarem může řadit k nálezům z 14.–15. století (Vích – Žákovský 2012, 103). Bohužel se jedná o ojedinělý nález s velmi volným vztahem ke sledované lokalitě. Dalším specifickým nálezem je rovněž knoflík dělostřelce rakouskouherské armády (nález č. DN 38), který byl nalezen na severním úpatí svahu. Rovněž se jedná o ojedinělý nález, který nevypovídá hlouběji o konkrétní lidské aktivitě na lokalitě, ani jaký je jeho vztah k vybudování opevnění.

Zajímavostí detektorového průzkumu byla absence mladších recentních nálezů. Jež jsou zřejmě způsobené zákazem vstupu veřejnosti do hraničního pásma po roce 1945.

Archeologický výzkum

Destruktivní archeologický výzkum byl od počátku komponován s minimálním rozsahem terénních zásahů. Byl vždy využit již existující výkop-porušení, jehož stěny byly upraveny do kolmých profilů, umožňující dokumentaci odhalených souvrství. Takto byly dokumentovány dvě porušení, která odpovídala archeologickým sondám. Částečné začištění bylo provedeno u porušení č. 3, které bylo začištěno jen z části pro jeho značnou velikost (obr. 2).

Porušení 1 se nacházelo na severozápadní hraně opevněného areálu. Byl dokumentován severní a jižní profil. Pod lesní hrabankou se nacházelo písčité nadloží středně žluté barvy. Severní profil dále obsahoval trychtýřovitý objekt s organicko-uhlíkatou výplní bez dalších nálezů (obr. 8). Jižní profil byl tvořen vrstvou lesní hrabanky, která nasedala na písčité homogenní nadloží středně žluté barvy. V levé části jižního profilu byly dokumentovány zbytky konstrukce srubu. V průběhu začištění bylo nalezeno několik kamenů, které však byly volně loženy a nejevily známky opracování. Žádné movité nálezy nebyly během začištění objektu zachyceny.

Porušení 2 se nacházelo na hraně opevněného areálu v blízkosti jihozápadního vrcholu. Rovněž zde byl dokumentován severní a jižní profil (obr. 9). Situace byla odkrývaná ve dvou úrovních. Po odstranění lesní hrabanky se vykreslil půdorys hlubšího výkopu s několika kameny na východním okraji objektu. V této úrovni byly nacházeny pozůstatky térového papíru s kousky plechu. Po odstranění této výplně se ukázalo, že se jedná o druhotné zasypání čtvercové jámy o rozměrech 1,3 × 1,7 m a hloubky 80 cm. Na dně prostoru byly naházeny kulatiny recentního stáří. V levé části profilu se vykreslilo několik kamenů, ale i mezi nimi se nacházel térový papír. Žádné jiné movité nálezy nebyly zachyceny.

Porušení 3 bylo starším a rozměrnějším zásahem než předchozí porušení. Nachází se na jižním okraji opevněného areálu. Vnější okraj zahloubeného objektu dosahoval rozměrů 10 × 10 m (obr. 10). Strany objektu se trychtýřovitě zbíhaly ke svému středu. Dno objektu nepravidelně obdélného tvaru, široké 1 m a dlouhé 4 m. Zde byla tmavá humózní vrstva, která byla výplní zvířecí nory. Zachycené rozměrné kameny nenesli stopy opracování ani netvořili žádnou konstrukci. Profily západní i východní nenesly žádné stopy konstrukce či souvrství.

Přestože začištěné plochy přesahovaly hloubku uvedených porušení, překvapivě nebyly v žádném identifikovány situace nebo nálezy starší než z poloviny 20. století. Ve všech situacích byla dosažena vrstva sterilního podloží.

Historické události s možným vztahem k lokalitě

Kritikou a výkladem středověkých listin ve vztahu ke zkoumané lokalitě byla předmětem publikace kolegů T. Karla a V. Knolla (2008). Poukazují na zásadní problém, že starší literatura zaměňovala zkoumaný Neuhaus s hradem Neuhaus an der Eger, ležícím dnes v SRN. Oba autoři uvádějí další stejnojmenné hrady v okolí, například: Neuhaus an der Walnaab nebo Altenneuhaus (Karel – Knoll 2008, 173, 175).

S první zprávou z novověku, která by se mohla vázat k okolí lokality, přichází kronika města Plesná. V zápisu se hovoří o tom, že v roce 1624 bylo v okolí Skalné ubytované vojsko (Regimentes Schaumburg). Země byla zničená, potravin zbavená (SOkA Cheb, č. fondu 140, s. 24).

Další zpráva v plesenské kronice se vztahuje k roku 1631, kdy švédská a saská vojska vracející se do země obsadila Cheb (SOkA Cheb, č. fondu 140, s. 24). V zápisech plesenské kroniky se také odráží i události sedmileté války (1756–1763), nicméně žádné konkrétní zmínky o Neuhausu a jeho bezprostředním okolí se v této souvislosti neobjevují. Do roku 1813 pak kronika nepřináší žádné zprávy.

Významnou měrou se do tváře tamější krajiny a to v bezprostřední blízkosti lokality Neuhaus zapsala stavba železnice spojující saské město Plauen a Cheb. Ta byla na našem území budována v letech 1863–1865 Královskými saskými drahami (Kgl. Sächsischen Staatseisenbahnen).

Při stavbě této železniční trati měl být podle Jahnela hrad Neuhaus zcela odstraněn (Jahnel 1992, 442). Toto tvrzení bylo následně vyvráceno mnohými odborníky (např. T. Durdíkem, J. Úlovcem a T. Karlem).

Se zajímavým údajem z okolí Plesné přichází kronika až z roku 1945. Následuje přesná citace: „30. dubna 1945 zahřměly nad Plesnou první výstřely na hranicích stojící americké armády. Dva dny trval boj s urputnou posádkou SSmanů z důstojnické školy z Karlových Varů. Bylo vystřeleno celkem asi 3 000 granátů. Město bylo silně poškozeno, mnoho domů vyhořelo, dvě továrny byly rozbořeny, z nichž koželužna byla demolována téměř z polovice. V posledním okamžiku při ústupu vyhodila německá posádka do povětří muniční vlak (Švandrlík 1995, 20)“. Je velmi pravděpodobné, že k události došlo v blízkosti právě lokality Neuhaus. Jsou to jediné boje druhé světové války, které se v okolí Plesné odehrály.

Zhodnocení

Představený výzkum je první snahou o archeologické vyhodnocení diskutabilní památky Neuhaus u Plesné. Bohužel, dosavadní archeologické snažení nepřineslo žádné konkrétní zjištění, které by mohlo jednoznačně časově a funkčně zkoumanou památku zařadit.

Na základě chudého archeologického souboru můžeme konstatovat, že nebyly zjištěny žádné doklady lidských aktivit na lokalitě nebo jejím okolí, které by souvisely s opevněnou lokalitou a bylo by možné je časově zařadit hlouběji do minulosti než do novověku. V ploše památky, stejně jako v jejím okolí máme doklady spontánní těžby výchozů kamene, kterou nelze přesně časově zařadit.

To, že Neuhaus byl zamýšlen jako středověký hrádek na přelomu 12. a 13. století, nelze zcela vyloučit, ale existence plnohodnotného hrádku se jeví stále méně pravděpodobná. Plošná absence movitých nálezů datovatelných do tohoto období je opravdu překvapivá a poukazuje, buď na velmi krátkodobé užívání, nebo mladší vznik a jiný účel lokality. Pokud bychom přijali možnost, že lokalita mohla vzniknout někdy v průběhu středověké kolonizace, museli bychom jednoznačně odmítnout, že bychom stavbu mohli považovat za funkční či dokončenou. Hlavní argument je přítomnost velkých bloků přírodního výchozu kamene na severním vrcholu opevněné plochy a absence jakýchkoliv kulturních souvrství v ploše památky. Je nutné ale přiznat, že nezachycení středověkých nálezů neznamená jejich skutečnou absenci.

Ani varianta vzniku lokality v některé z fází novověku není bez zádrhelů. Připadala by v úvahu pouze vojenské polní ležení z třicetileté války. Přestože tato ležení ze své podstaty nevytvářejí kulturní souvrství s deponováním běžného kuchyňského odpadu, stejně jako vždy nemůžeme počítat s nálezy militárií, je více než neobvyklý oválný tvar opevnění. V období třicetileté války nebo i mladších obdobích se výhradně setkáváme s pravidelnými nebo mnohoúhelníkovými tvary.5

Současné poznání je tedy možné shrnout do konstatování, že opevněná poloha Neuhaus u Plesné existovala před rokem 1720 a svému účelu sloužila velmi krátce nebo pravděpodobně nebyla nikdy dokončena. Žádné s topy p o využití dostupného kamene, včetně přirozeného skalního výchozu v ploše opevnění, mohou napovídat, že zde nikdy nevznikla zděná stavba, ale maximálně lehčí dřevěná konstrukce, jejíž stopy výzkum nezachytil. Umístnění opevněné polohy může mít návaznost na pozorování několika reliktů zaniklých cest, případně na doposud neprozkoumaný sídelní prostor údolí bezejmenné vodoteče na východním úpatí.

Naopak výzkum bezpečně doložil, že v ploše památky i jejím bezprostředním okolí probíhaly boje v závěru 2. světové války. Okolí je poseto zbytky ruční munice, fragmentů masivního železa se stopami působení ohně, které jsou s vysokou pravděpodobností pozůstatky muničního vlaku zničeného v posledních dnech druhé světové války. Je pravděpodobné, že v tomto období vzniklo nejméně porušení č. 2, které vykazovalo znaky po uložení vojenského materiálu se zbytky dobové hydroizolace. V ploše památky tak musíme počítat s přítomností aktivit zapojených přímo do těchto událostí.

Trvající otázky

Představený výzkum přinesl více zásadních otázek než odpovědí. Budoucí odborná pozornost by měla být věnována především povrchovému průzkumu údolí s vodotečí, východně od Neuhausu. Ten by mohl přinést definitivní vyloučení či potvrzení středověkého osídlení okolí. Odborné terénní aktivity v ploše památky by bylo vhodné směřovat do prostoru dna příkopu a masivu vnějšího valu. Zde bychom měli mít největší pravděpodobnost zachytit datovatelný materiál z doby fungování lokality. Bohužel se již není možné pohybovat v rozsahu existujících porušení. Výzkum by bylo třeba formulovat jako čistě badatelský.

Opomíjenou a přínosnou komponentou lokality spatřuji v dokladech událostí konce druhé světové války. Speciálně zacílený výzkum v širším okolí památky by mohl velmi obohatit poznání stigmatizovaného období dějin regionu. Z distribuce železných fragmentů by bylo možné rekonstruovat přesné místo destrukce vlaku, stejně jako přesun a pozice jednotek, použitou výzbroj nebo intenzitu vzájemného střetu. Čitelnost těchto událostí je v okolí Neuhausu relativně vysoká. Existence pohraničního pásma výrazně snížila intenzitu jinde běžných hospodářských zásahů a lidských aktivit po roce 1945.

 

Poznámky:

1 Číslo záznamu ÚSKP: 41205/4-98
2 Karel T., Knoll V.: Hrad u Plesné zvaný Neuhaus, Dějiny staveb, 2008, s. 175 s odkazem k Sturm H.: Districtus Egranus. Eine ursprüglich bayerische Region. Historischer Atlas von Bayern. Altbayern Reihe II Heft 2, München 1981. Úlovec J.: Hrady, zámky a tvrze na Chebsku, Cheb 1997, s. 170 uvádí jako první označení lokality až v mapě Josefského vojenského mapování z let 1764 až 1767.
3 Jiří Úlovec chybně považuje za první vyobrazení lokality.
4 Model byl vytvořen na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Data odpovídají mapovým listům AS53 a AS54.
5 Za konzultaci děkuji prof. Václavu Matouškovi.

Literatura:

Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie hradů, s. 377–378. Praha
Hejna, A. 1971: Archeologický výzkum a počátky sídlištního vývoje Chebu a Chebska II, Památky archeologické 62, s. 535.
Jahnel, F. 1992: Beschreibung und Ortspläne. In: Schreiner L. (Hrsg.): Heimatkreis Eger, Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen und Erinnerungen, s. 449. Amberg.
Karel, T. – Knoll, V. 2008: Hrad u Plesné zvaný Neuhaus: Zamyšlení nad jeho místem v dějinách Chebska. Dějiny staveb: sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2008, s. 171–184. Plzeň.
Švandrlík, R. 1995: 50. výročí osvobození americkou armádou, Hamelika 20, s. 20. Mariánské Lázně.
Úlovec, J. 1997: Hrady, zámky a tvrze na Chebsku. Cheb.
Prekop, F. 2014: Nálezová zpráva – Zhodnocení porušení památky „Zřícenina hradu Neuhaus u Plesné“, ÚSKP: 41205/4–98. Archiv Národního památkového ústavu v Lokti.
Vích, D. – Žákovský, P. 2012: Soubor kovových předmětů z dosud neznámé lokality na Litomyšlsku. Archeologické rozhledy 64, s. 103.

Prameny:

SOkA Cheb, fond AM Plesná, č. fondu 140, kronika města Plesná, 1933, 24.
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Železniční knihy, k. ú. Šneky, p. p. č. 459/1 a 510/6, databáze historie železničních tratí ČR 2011, 20. 8. 2014.

 

Die erste archäologische Untersuchung des Denkmals Neuhaus bei Plesná

Der Beitrag stellt die Ergebnisse der archäologischen Bewertung des Denkmals vor, das bisher für einen kurzzeitig existierenden Stützpunkt aus der Wende des 12. und 13. Jh., der Zeit der sog. deutschen Kolonisierung, gehalten wird. Die schriftlichen Quellen kann man aber nicht eindeutig auf die angeführte Stelle beziehen. Aus diesem Grund wurde an eine ausführliche Oberflächenuntersuchung des Denkmals herangetreten, an das Aufstellen eines geodätischen Plans und die archäologische Auswertung einiger Störungen des Terrains, samt einer flächendeckenden Detektoruntersuchung. Keine der benutzten Methoden hat jedoch weder klare archäologische Quellen noch in den angeführten Zeitabschnitt zu datierende Situationen entdeckt. Die Untersuchung brachte ebenfalls keine Belege der Anwesenheit jeglicher Konstruktion, außer eines massiven hufeisenförmigen Grabens und des anliegenden Walls. Gegen eine Interprätierung als kleine Burg spricht dem Verfasser nach auch die Tatsache, dass sich auf der Fläche der Befestigung mehrere Stücke verwitterten Felsausstrich in natürlicher Lage ohne Anzeichen einer Bearbeitung befinden. Dass dieses erreichbare Baumaterial nicht ausgenutzt wurde und auch Bemühungen um die Beseitigung dieses klaren Hindernisses fehlen, ist bei dem Bau einer mittelalterlichen Fluchtburg schwer begreiflich. Der Verfasser eröffnet so die Möglichkeit der Interpräteirung der Fundstelle als einer kurzzeitigen Feld-Befestigungsanlage aus der Mitte des 17. Jh. Aus der Chronik der Stadt Plesná geht z.B. hervor, dass 1624 in der Umgebung von Skalná ein Heer (Regimentes Schaumburg) untergebracht werden sollte. Zu einer gewissen Bewegung des schwedischen und sächsischen Heeres in der Umgebung kommt es auch 1631. Die am häufigsten vertretene Fundkategorie stammt aus der Zeit am Ende des 2. Weltkriegs, als auf dem Denkmal und in seiner Umgebung intensive Kämpfe zwischen der deutschen Armee und der Armee der Verbündeten verliefen.

 

Článek vyšel v časopise Archeologie západních Čech. 2014. Sv. 8. Západočeské muzeum v Plzni. Odpovědný redaktor Milan Metlička.

 

Hrad u Plesné zvaný Neuhaus | Obr. 1: Lokalizace památky Neuhaus na základní mapě 1:10 000. Zdroj ČUZK. Lokalizace dle terénního pozorování a dat leteckého laserového snímkování.
Hrad u Plesné zvaný Neuhaus | Obr. 2: Podrobný plán lokality s vyznačenými objekty a porušeními.
Hrad u Plesné zvaný Neuhaus | Obr. 3: Výřez z Müllerovy mapy s vyznačením památky Neuhaus.
Hrad u Plesné zvaný Neuhaus | Obr. 4: Digitální model terénu v okolí památky Neuhaus interpretovanými objekty popsány v textu. Objekty A, B = stopy po povrchové těžbě kamene. C = Vyvýšenina s centrální depresí, D = recentní jímka na vodu, E = kamenolom pro stavbu železnice kolem roku 1863–1865.
Hrad u Plesné zvaný Neuhaus | Obr. 5: Fotografie stop štípání skalního výchozu při severním vrcholu památky. Objekt B na obr. 4.
Hrad u Plesné zvaný Neuhaus | Obr. 6: Fotografie stop štípání skalního výchozu vně památky. Objekt A na obr. 4.
Hrad u Plesné zvaný Neuhaus | Obr. 7: Distribuce nalezených kovových nálezů a kategorizace jejich váhy. Hodnotnými nálezy byla podkova (DN28) a knoflík Rakousko-uherské armády (DN38). Ostatní nálezy spadají do poloviny 20. století. Podrobněji nálezová zpráva NPÚ, čj.: NPU-342/87487/2014.
Hrad u Plesné zvaný Neuhaus | Obr. 8: Fotografie porušení 1. Jižní profil. Pozůstatek recentní srubové konstrukce a detail písčitého podloží.
Hrad u Plesné zvaný Neuhaus | Obr. 9: Fotografie porušení 2. Severní profil. Kameny jsou volně loženy a spáry obsahovaly térový papír a kousky plechu.
Hrad u Plesné zvaný Neuhaus | Obr. 10: Fotografie porušení 3 po začištění povrchu výkopu. Identifikované kameny byly rozptýleny v ploše porušení. Pohled od severu.
Hrad u Plesné zvaný Neuhaus | Obr. 11: Památka „Zřícenina hradu Neuhaus u Plesné“. Celkový pohled na lokalitu od západu.
Hrad u Plesné zvaný Neuhaus | Obr. 11: Památka „Zřícenina hradu Neuhaus u Plesné“. Celkový pohled na lokalitu od západu.
 

« další texty z kategorie Historie Karlovarska

« zpět na seznam textů

Komentáře: přidat další

Goveaddip (18.05.2018 21:45)

Do you want something startup new? Take a look at this link. Only there the choice of girls for every unique guy and completely free! They are responsible slaves, they will do anything you say ! http://gov.shortcm.li/kings#H56

 

Goveaddip (27.05.2018 03:28)

Can you! like something startup new? Take a look at this link. Only there the choice of hot girls for every unique guy and completely free! They are obedient slaves, they will do everything you say ! http://gov.shortcm.li/kings#K5

 

Goveaddip (20.06.2018 05:21)

Can you need something new? Open and look at this link. Only here the choice of hot girls for every unique guy and completely free! They are obedient slaves, they will do anything you say ! http://gov.shortcm.li/kings#S18

 

Goveaddip (20.06.2018 11:14)

If you! need something super new? Open and look at this page. Only there the choice of girls for every desire and completely free! They are good slaves, they will implement anything you say ! http://gov.shortcm.li/kings#Y25

 

Doveaddip (05.07.2018 09:52)

Can you! like something extremely new? Look at this site. Only there the choice of young girls for every unique guy and completely free! They are good slaves, they will and want implement everything you order ! http://gov.shortcm.li/kings#I29

 

Deryprart (22.09.2020 05:50)

casino game real money casino <a href=" http://onlinecasinouse.com/# ">real money casino </a> gold fish casino slots http://onlinecasinouse.com/# - play online casino

 

Geravags (09.05.2022 17:19)

roman viagra <a href="https://edviagrarx.com/">sildenafil citrate</a> walgreens generic viagra

 

Cilaamix (14.05.2022 11:59)

natural viagra <a href="https://viagramonk.com/">natural sildenafil citrate</a> viagra for sale

 

flerekem (14.05.2022 19:07)

volunteer experience on resume <a href="https://resumecoverletteronline.com/">resume writing service</a> cover letter maker

 

RalphPleri (02.06.2022 19:00)

buy generic cialis canada <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">price of cialis 20 mg</a>

 

ZooveDit (03.06.2022 11:52)

cenforce buy <a href="https://edcenforce.org/">cenforce 100 reviews</a> cenforce 100 sildenafil

 

Ivernus (04.06.2022 17:05)

ivermectin for humans <a href=" https://stromectolgf.online/# ">buy liquid ivermectin</a>

 

Strompat (05.06.2022 04:11)

<a href=https://stromectolgf.online/#>buy stromectol uk</a> ivermectin cream 5%

 

Seeglext (07.06.2022 00:19)

viagra plus priligy <a href="https://priligydapoxetinetop.com/">dapoxetine priligy</a> dapoxetine 30 mg tablet online purchase in india

 

RalphPleri (10.06.2022 15:28)

cialis 200mg <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">price of cialis 20 mg</a>

 

Thomasproot (10.06.2022 18:17)

<a href=https://drwithoutdoctorprescription.online/#>buy prescription drugs online legally</a> prescription drugs without prior prescription

 

Camerononect (11.06.2022 01:56)

buy prescription drugs without doctor <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.site/# ">sildenafil without a doctor's prescription</a>

 

RalphPleri (11.06.2022 17:02)

cialis 40 mg <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil 20mg</a>

 

Thomasproot (11.06.2022 19:09)

<a href=https://drwithoutdoctorprescription.com/#>without doctor prescription</a> pain medications without a prescription

 

Camerononect (11.06.2022 19:29)

canadian medications <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.online/# ">prescription drugs</a>

 

JamisonKAM (17.06.2022 05:17)

how much is viagra <a href=" https://sildenafilmg.com/# ">viagra coupons 75% off</a> https://sildenafilmg.online/# price of viagra <a href=https://sildenafilmg.online/#>100mg viagra</a> where to buy viagra online

 

MichaelBow (17.06.2022 07:39)

https://sildenafilmg.online/# viagra 100mg price

 

JamisonKAM (18.06.2022 14:04)

where to buy viagra <a href=" https://sildenafilmg.online/# ">viagra over the counter walmart</a> https://sildenafilmg.com/ mexican viagra <a href=https://sildenafilmg.online/#>viagra price</a> when will viagra be generic

 

BrandonStefs (18.06.2022 23:32)

where can i buy viagra over the counter <a href=" https://sildenafilmg.online/# ">buy real viagra online</a>

 

MichaelBow (19.06.2022 05:36)

https://sildenafilmg.online/# viagra without a doctor prescription usa

 

BrandonStefs (19.06.2022 22:41)

buy viagra online canada <a href=" https://sildenafilmg.shop/# ">viagra shop</a>

 

JamisonKAM (20.06.2022 07:06)

best place to buy viagra online <a href=" https://sildenafilmg.com/# ">viagra for men</a> https://sildenafilmg.online/# viagra over the counter <a href=https://sildenafilmg.online/#>best over the counter viagra</a> mexican viagra

 

BrandonStefs (20.06.2022 21:57)

cost of viagra <a href=" https://sildenafilmg.shop/# ">viagra shop</a>

 

RaymondLah (21.06.2022 23:37)

buy amoxicillin canada <a href=" https://amoxilforsale.best/# ">cost of amoxicillin prescription</a>

 

Georgedweds (21.06.2022 23:38)

prednisone 10 mg tablets <a href=" https://prednisoneforsale.store/# ">buy prednisone with paypal canada</a>

 

StephenKeeri (22.06.2022 11:45)

https://zithromaxforsale.shop/# zithromax 500 price

 

Georgedweds (22.06.2022 18:42)

amoxicillin 500mg capsule <a href=" https://amoxilforsale.best/# ">amoxicillin online canada</a>

 

Shelbyton (22.06.2022 19:50)

<a href=https://clomidforsale.life/#>clomid purchase</a> clomid 50mg prices

 

Georgedweds (23.06.2022 13:48)

zithromax 500 mg <a href=" https://zithromaxforsale.shop/# ">zithromax capsules australia</a>

 

HomerBix (23.06.2022 14:08)

order zithromax over the counter <a href=" https://zithromaxforsale.shop/# ">generic zithromax india</a> https://zithromaxforsale.shop/# order zithromax without prescription <a href=https://clomidforsale.life/#>where to buy clomid safely online</a> where to purchase clomid

 

StephenKeeri (23.06.2022 16:48)

https://prednisoneforsale.store/# prednisone 10 mg over the counter

 

Rickystunk (24.06.2022 00:51)

<a href=https://zithromaxforsale.shop/#>zithromax capsules price</a> zithromax online usa no prescription

 

RaymondLah (24.06.2022 18:15)

https://buymetformin.best/# how to get metformin without prescription

 

Philiphix (24.06.2022 22:51)

furosemide 40mg <a href=" https://buylasix.icu/# ">generic lasix</a> https://buytadalafil.men/# tadalafil 5mg best price <a href=https://buynolvadex.store/#>tamoxifen blood clots</a> aromatase inhibitors tamoxifen

 

HomerBix (25.06.2022 21:15)

<a href=https://buylasix.icu/#>lasix</a> lasix

 

Philiphix (25.06.2022 23:40)

lipitor generic australia <a href=" https://buylipitor.store/# ">order lipitor</a> https://buymetformin.best/# metformin 500 mg price south africa <a href=https://buytadalafil.men/#>tadalafil online in india</a> tadalafil tablets 20 mg buy

 

Anthonypenly (26.06.2022 02:43)

https://buymetformin.best/# buy metformin online usa

 

EdwardTes (26.06.2022 18:30)

tamoxifen and ovarian cancer <a href=" https://buynolvadex.store/# ">where to buy nolvadex</a>

 

RaymondLah (27.06.2022 11:56)

https://buytadalafil.men/# tadalafil soft gel capsule

 

Anthonypenly (27.06.2022 15:17)

https://buylipitor.store/# lipitor price in canada

 

Robertraili (28.06.2022 16:21)

https://erectionpills.best/# ed drugs compared

 

Jeffreyrhins (28.06.2022 22:18)

pain meds without written prescription <a href=" https://withoutprescription.store/# ">canadian drug</a> https://withoutprescription.store/# prescription drugs <a href=https://diflucan.icu/#>diflucan 100 mg</a> buy diflucan uk

 

MichealNoupt (29.06.2022 12:57)

<a href=https://diflucan.icu/#>how much is diflucan</a> how to get diflucan over the counter

 

Isiahsnice (29.06.2022 13:40)

ed treatment review <a href=" https://erectionpills.best/# ">ed medication online</a>

 

JefferyWrelD (29.06.2022 17:48)

diflucan medication prescription <a href=" https://diflucan.icu/# ">diflucan 100</a>

 

AndrewNuato (29.06.2022 22:31)

purchase neurontin canada <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin prescription cost</a> https://cipro.best/# cipro pharmacy <a href=https://cipro.best/#>buy generic ciprofloxacin</a> antibiotics cipro

 

Robertraili (30.06.2022 00:30)

https://diflucan.icu/# where can i buy diflucan otc

 

GeorgeViods (30.06.2022 05:38)

https://cipro.best/# buy ciprofloxacin over the counter

 

Jeffreyrhins (30.06.2022 15:29)

neurontin 400 <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin tablets</a> https://gabapentin.icu/# buy brand neurontin <a href=https://cipro.best/#>buy cipro online canada</a> cipro ciprofloxacin

 

JefferyWrelD (01.07.2022 01:25)

buy cipro <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin generic</a>

 

Robertraili (01.07.2022 08:38)

https://gabapentin.icu/# canada where to buy neurontin

 

JefferyWrelD (02.07.2022 09:07)

buy cipro online canada <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin</a>

 

Jeffreyrhins (02.07.2022 11:21)

anti fungal pills without prescription <a href=" https://withoutprescription.store/# ">ed meds online without doctor prescription</a> https://cipro.best/# buy generic ciprofloxacin <a href=https://cipro.best/#>buy ciprofloxacin over the counter</a> buy cipro cheap

 

Robertraili (02.07.2022 16:50)

https://cipro.best/# antibiotics cipro

 

Isiahsnice (02.07.2022 16:54)

buy generic ciprofloxacin <a href=" https://cipro.best/# ">cipro 500mg best prices</a>

 

MichealNoupt (02.07.2022 23:13)

<a href=https://withoutprescription.store/#>ed meds online without doctor prescription</a> legal to buy prescription drugs from canada

 

JefferyWrelD (03.07.2022 16:52)

how to get prescription drugs without doctor <a href=" https://withoutprescription.store/# ">ed meds online without doctor prescription</a>

 

GeorgeViods (03.07.2022 18:51)

https://erectionpills.best/# ed pills for sale

 

Robertraili (04.07.2022 01:15)

https://gabapentin.icu/# buy neurontin

 

Isiahsnice (04.07.2022 05:42)

erectile dysfunction medicines <a href=" https://erectionpills.best/# ">ed pills comparison</a>

 

AndrewNuato (04.07.2022 10:06)

neurontin 100 mg cost <a href=" https://gabapentin.icu/# ">gabapentin</a> https://cipro.best/# cipro ciprofloxacin <a href=https://erectionpills.best/#>ed dysfunction treatment</a> compare ed drugs

 

JefferyWrelD (05.07.2022 01:20)

ciprofloxacin order online <a href=" https://cipro.best/# ">buy cipro online canada</a>

 

Jeffreyrhins (05.07.2022 04:50)

cheap erectile dysfunction <a href=" https://erectionpills.best/# ">medicine for erectile</a> https://gabapentin.icu/# neurontin 400 mg capsule <a href=https://gabapentin.icu/#>neurontin 800 mg capsules</a> neurontin tablets 100mg

 

Robertraili (05.07.2022 10:03)

https://diflucan.icu/# diflucan 110 mg

 

Isiahsnice (05.07.2022 18:36)

ciprofloxacin 500 mg tablet price <a href=" https://cipro.best/# ">buy ciprofloxacin</a>

 

MichealNoupt (06.07.2022 01:42)

<a href=https://withoutprescription.store/#>tadalafil without a doctor's prescription</a> buy prescription drugs

 

Robertraili (06.07.2022 18:55)

https://withoutprescription.store/# sildenafil without a doctor's prescription

 

Jeffreyrhins (07.07.2022 00:36)

where can i buy cipro online <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin over the counter</a> https://diflucan.icu/# diflucan pill <a href=https://erectionpills.best/#>online ed medications</a> ed drugs

 

StevenSnall (07.07.2022 16:47)

https://stromectol.life/# stromectol

 

DarrellMeple (07.07.2022 23:45)

anti fungal pills without prescription <a href=" https://drugsonline.store/# ">erectyle dysfunction</a>

 

DanielFub (08.07.2022 07:56)

<a href=https://stromectol.life/#>generic ivermectin</a> ivermectin cream cost

 

MichaelPleVe (08.07.2022 09:30)

doxycycline without prescription <a href=" https://doxycyclineonline.store/# ">doxycycline</a>

 

DanielDrill (08.07.2022 23:29)

<a href=https://edpills.best/#>best otc ed pills</a> mens ed pills

 

FrankDaype (08.07.2022 23:55)

ambien without a doctor's prescription <a href=" https://drugsonline.store/# ">cheap online pharmacy</a>

 

StevenSnall (09.07.2022 01:27)

https://drugsonline.store/# male ed pills

 

DavidPoeva (09.07.2022 14:19)

https://drugsonline.store/# best canadian pharmacy online

 

DarrellMeple (09.07.2022 15:11)

generic clomid for sale <a href=" https://clomidonline.icu/# ">clomid 5850 tablets</a>

 

MichaelPleVe (10.07.2022 05:34)

cures for ed <a href=" https://edpills.best/# ">erectile dysfunction drugs</a>

 

FrankDaype (10.07.2022 09:42)

generic clomid for sale <a href=" https://clomidonline.icu/# ">clomid online pharmacy india</a>

 

StevenSnall (10.07.2022 10:03)

https://edpills.best/# best ed pills online

 

DarrellMeple (11.07.2022 05:11)

clomid for sale <a href=" https://clomidonline.icu/# ">generic clomid for sale</a>

 

DanielFub (11.07.2022 10:09)

<a href=https://doxycyclineonline.store/#>doxycycline</a> doxycycline without prescription

 

StevenSnall (11.07.2022 18:45)

https://edpills.best/# best ed medication

 

DarrellMeple (12.07.2022 21:39)

homeopathic remedies for ed <a href=" https://drugsonline.store/# ">ed drugs</a>

 

StevenSnall (13.07.2022 03:09)

https://doxycyclineonline.store/# doxycycline

 

FrankDaype (13.07.2022 05:01)

stromectol 3mg tablets <a href=" https://stromectol.life/# ">generic ivermectin</a>

 

DavidPoeva (13.07.2022 09:28)

https://edpills.best/# male ed pills

 

PhillipDream (14.07.2022 01:11)

stromectol <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 3mg tablets</a>

 

Brandonbow (14.07.2022 01:43)

stromectol <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol</a>

 

JamesbuM (14.07.2022 08:46)

https://stromectoltrust.com/# stromectol 12 mg tablets

 

Brandonbow (14.07.2022 13:53)

order stromectol over the counter <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol</a>

 

nuadslak (14.07.2022 18:55)

buy viagra <a href="https://viagrarest.com/">generic viagra online for sale</a> female viagra pills

 

RobertoExowl (14.07.2022 19:34)

<a href=https://stromectoltrust.com/#>stromectol 12 mg tablets</a> stromectol 12 mg tablets

 

Robertzef (15.07.2022 09:01)

https://stromectoltrust.com/# ivermectin for goat mites

 

PhillipDream (15.07.2022 11:01)

stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 12 mg tablets</a>

 

JefferyKeymn (16.07.2022 05:58)

https://pharmacyizi.com/# pumps for ed

 

Larrykap (16.07.2022 16:27)

https://pharmacyizi.com/# treatment of ed

 

Arthurpal (16.07.2022 23:10)

https://pharmacyizi.com/# canada ed drugs

 

Jamesineta (17.07.2022 10:57)

ed pills online pharmacy <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">medicine for erectile</a>

 

JefferyKeymn (17.07.2022 11:01)

https://pharmacyizi.com/# psychological ed treatment

 

DouglasDox (18.07.2022 00:02)

https://pharmacyizi.com/# cheap erectile dysfunction pills online

 

Larrykap (18.07.2022 01:56)

https://pharmacyizi.com/# online prescription for ed meds

 

Richardsearp (18.07.2022 12:53)

cheap medications online <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">cheap ed drugs</a>

 

Arthurpal (18.07.2022 13:12)

https://pharmacyizi.com/# cure for ed

 

JefferyKeymn (18.07.2022 16:02)

https://pharmacyizi.com/# legal to buy prescription drugs from canada

 

Larrykap (19.07.2022 11:11)

https://pharmacyizi.com/# natural treatments for ed

 

JefferyKeymn (19.07.2022 20:52)

https://pharmacyizi.com/# best ed drugs

 

JefferyKeymn (20.07.2022 04:56)

https://pharmacyizi.com/# can ed be cured

 

Larrykap (20.07.2022 19:59)

https://pharmacyizi.com/# ed meds pills drugs

 

Keithged (22.07.2022 05:07)

<a href=https://canadiandrugs.best/#>legal to buy prescription drugs from canada</a> legal to buy prescription drugs from canada

 

Georgeglymn (22.07.2022 09:35)

https://onlinepharmacy.men/# canadian discount pharmacy

 

Geraldcrulp (22.07.2022 15:13)

<a href=https://allpharm.store/#>Aristocort</a> viagra generic online pharmacy

 

MatthewCex (23.07.2022 05:25)

https://erectionpills.shop/# buy ed pills online

 

Pillgync (23.07.2022 08:00)

best no prescription pharmacy <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">online pharmacy</a>

 

Richardtog (24.07.2022 08:50)

https://allpharm.store/# order prescriptions online without doctor

 

Pillgync (24.07.2022 12:44)

gnc ed pills <a href=" https://erectionpills.shop/# ">ed medication</a>

 

Georgeglymn (24.07.2022 15:03)

https://allpharm.store/# canada prescription plus pharmacy

 

Keithged (25.07.2022 13:51)

<a href=https://allpharm.store/#>Nizoral</a> Kamagra Gold

 

Pillgync (25.07.2022 17:29)

Isoptin SR <a href=" https://allpharm.store/# ">best canadian prescription prices</a>

 

Georgeglymn (26.07.2022 03:55)

https://onlinepharmacy.men/# cheapest pharmacy to fill prescriptions with insurance

 

Geraldcrulp (26.07.2022 18:17)

<a href=https://onlinepharmacy.men/#>online pharmacy no prescription needed</a> canadian pharmacy for viagra

 

Pillgync (26.07.2022 22:23)

ed medications list <a href=" https://erectionpills.shop/# ">ed pills comparison</a>

 

EarnestGar (27.07.2022 06:52)

safe canadian pharmacies <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">canadian 24 hour pharmacy</a>

 

MatthewCex (27.07.2022 19:58)

https://allpharm.store/# Keflex

 

Pillgync (27.07.2022 23:28)

medicine for erectile <a href=" https://erectionpills.shop/# ">best non prescription ed pills</a>

 

Geraldcrulp (28.07.2022 03:24)

<a href=https://allpharm.store/#>Diflucan</a> antibacterial

 

Keithged (28.07.2022 14:43)

<a href=https://allpharm.store/#>drugs without prescription</a> weight loss

 

CharleskAx (29.07.2022 16:23)

http://stromectolbestprice.com/# stromectol brand <a href=http://stromectolbestprice.com/#>stromectol drug</a> stromectol 3 mg tablet price

 

Robertbip (29.07.2022 20:35)

stromectol prices <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">stromectol covid 19</a>

 

Careysceda (30.07.2022 03:41)

<a href=https://stromectolbestprice.com/#>ivermectin dosage for sheep</a> ivermectin for mange in foxes

 

JeffreyBef (30.07.2022 08:39)

https://stromectolbestprice.com/# ivermectin cream over the counter

 

GeorgeTaw (30.07.2022 15:05)

http://stromectolbestprice.com/# horse ivermectin for dogs

 

BrentThage (31.07.2022 17:29)

ivermectin for covid 2021 update <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">ivermectin for bed bugs</a> https://stromectolbestprice.com/# ivermectin 9 mg

 

JeffreyBef (31.07.2022 17:59)

http://stromectolbestprice.com/# ivermectin amazon

 

Careysceda (31.07.2022 20:03)

<a href=https://stromectolbestprice.com/#>ivermectin and cancer</a> ivermectin 8000 mcg

 

Jamescag (01.08.2022 16:47)

medicine erectile dysfunction <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">ed treatment natural</a>

 

GerardFaind (02.08.2022 03:35)

https://drugsbestprice.com/# solutions for ed

 

MichaelTeant (02.08.2022 07:11)

https://drugsbestprice.com/# buy prescription drugs from canada cheap <a href=https://drugsbestprice.com/#>ed solutions</a> medications online

 

Jamesgrony (02.08.2022 17:56)

<a href=https://drugsbestprice.com/#>pet antibiotics without vet prescription</a> ed clinics

 

Jamescag (02.08.2022 21:37)

buy prescription drugs online legally <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">top erection pills</a>

 

WilliamPiday (03.08.2022 20:49)

https://medrxfast.com/# legal to buy prescription drugs without prescription <a href=https://medrxfast.com/#>ed meds online without doctor prescription</a> best online canadian pharmacy

 

DarnellLak (04.08.2022 00:57)

best canadian pharmacy online <a href=" https://medrxfast.com/# ">non prescription erection pills</a>

 

DavidDut (04.08.2022 04:52)

<a href=https://medrxfast.com/#>ed meds online without prescription or membership</a> prescription drugs

 

DustinRunse (04.08.2022 12:41)

https://medrxfast.com/# prescription drugs online without doctor

 

Michaelrew (05.08.2022 03:12)

ed meds online without prescription or membership <a href=" https://medrxfast.com/# ">amoxicillin without a doctor's prescription</a>

 

DarnellLak (05.08.2022 05:52)

canadian drugs online <a href=" https://medrxfast.com/# ">canada ed drugs</a>

 

Darrellscuts (05.08.2022 16:33)

prescription drugs without doctor approval <a href=" https://medrxfast.com/# ">discount prescription drugs</a> https://medrxfast.com/# dog antibiotics without vet prescription

 

DavidDut (05.08.2022 18:23)

<a href=https://medrxfast.com/#>cat antibiotics without pet prescription</a> meds online without doctor prescription

 

DustinRunse (05.08.2022 21:24)

https://medrxfast.com/# buy prescription drugs without doctor

 

DarnellLak (06.08.2022 10:33)

pet meds without vet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy prescription drugs online</a>

 

Thomasavelm (06.08.2022 17:02)

https://medrxfast.com/# online prescription for ed meds

 

DustinRunse (07.08.2022 06:17)

https://medrxfast.com/# carprofen without vet prescription

 

DavidDut (07.08.2022 10:33)

<a href=https://medrxfast.com/#>prescription drugs online without</a> how to get prescription drugs without doctor

 

WilliamPiday (07.08.2022 11:28)

https://medrxfast.com/# anti fungal pills without prescription <a href=https://medrxfast.com/#>pet meds without vet prescription</a> canadian online pharmacy

 

DarnellLak (07.08.2022 15:56)

buy prescription drugs from india <a href=" https://medrxfast.com/# ">prescription drugs</a>

 

DustinRunse (08.08.2022 10:13)

https://medrxfast.com/# prescription drugs without prior prescription

 

Darrellscuts (09.08.2022 12:02)

buy prescription drugs online <a href=" https://medrxfast.com/# ">best non prescription ed pills</a> https://medrxfast.com/# non prescription ed pills

 

DustinRunse (09.08.2022 13:34)

https://medrxfast.com/# buy prescription drugs from canada

 

Thomasavelm (09.08.2022 23:17)

https://medrxfast.com/# carprofen without vet prescription

 

DustinRunse (10.08.2022 16:44)

https://medrxfast.com/# buy prescription drugs without doctor

 

Awallody (10.08.2022 17:56)

best sport betting platform <a href="https://betsportscash.com/">betting on sports</a> is online sports betting legal in new jersey

 

WilliamPiday (11.08.2022 01:48)

https://medrxfast.com/# meds online without doctor prescription <a href=https://medrxfast.com/#>canada ed drugs</a> buy anti biotics without prescription

 

DarnellLak (11.08.2022 06:15)

cheap pet meds without vet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">ed meds online without doctor prescription</a>

 

DustinRunse (11.08.2022 19:32)

https://medrxfast.com/# sildenafil without a doctor's prescription

 

DavidDut (12.08.2022 04:47)

<a href=https://medrxfast.com/#>pet meds without vet prescription canada</a> cheap pet meds without vet prescription

 

DustinRunse (12.08.2022 22:15)

https://medrxfast.com/# buy cheap prescription drugs online

 

Thomasavelm (12.08.2022 23:41)

https://medrxfast.com/# prescription drugs

 

Darrellscuts (13.08.2022 04:43)

prescription drugs without doctor approval <a href=" https://medrxfast.com/# ">comfortis without vet prescription</a> https://medrxfast.com/# canadian online pharmacy

 

DustinRunse (14.08.2022 00:59)

https://medrxfast.com/# buy prescription drugs without doctor

 

WilliamPiday (14.08.2022 15:29)

https://medrxfast.com/# online canadian pharmacy <a href=https://medrxfast.com/#>canadian drug prices</a> ed meds online without doctor prescription

 

DarnellLak (14.08.2022 19:59)

buy canadian drugs <a href=" https://medrxfast.com/# ">canadian online drugs</a>

 

DavidDut (15.08.2022 06:59)

<a href=https://medrxfast.com/#>canadian drug prices</a> non prescription ed pills

 

Thomasavelm (16.08.2022 00:06)

https://medrxfast.com/# tadalafil without a doctor's prescription

 

DarnellLak (16.08.2022 00:37)

buy prescription drugs without doctor <a href=" https://medrxfast.com/# ">prescription drugs online</a>

 

Deshawnjet (17.08.2022 23:24)

<a href=https://gabapentin.top/#>generic gabapentin</a> neurontin 800 mg tablet

 

Ralphboala (18.08.2022 04:19)

https://ventolin.tech/# ventolin spray

 

Robertnut (18.08.2022 07:15)

https://ventolin.tech/# generic ventolin inhaler

 

Craigbes (18.08.2022 18:01)

wellbutrin xl 300 mg generic <a href=" https://wellbutrin.best/# ">wellbutrin 100mg tablets cost</a> https://ventolin.tech/# can i buy ventolin over the counter in canada

 

Ralphboala (19.08.2022 13:28)

https://wellbutrin.best/# wellbutrin 450 tablet

 

DanielJough (19.08.2022 16:42)

diflucan prescription cost <a href=" https://diflucan.life/# ">diflucan tabs</a> https://gabapentin.top/# neurontin 600 mg pill

 

JordanRes (19.08.2022 16:56)

https://ventolin.tech/# can you buy ventolin over the counter in australia

 

Ralphboala (20.08.2022 22:24)

https://ventolin.tech/# where can i buy ventolin online

 

JordanRes (21.08.2022 01:25)

https://ventolin.tech/# generic ventolin inhaler

 

AdrianRulty (21.08.2022 23:43)

<a href=https://paxil.tech/#>paxil for menopause</a> paxil er

 

Tommyspaxy (22.08.2022 04:53)

https://finasteride.top/# finasteride online

 

Thomasarerb (22.08.2022 06:38)

https://azithromycin.blog/# zithromax prescription in canada

 

Davideffig (22.08.2022 10:09)

https://deltasone.icu/# prednisone 5 50mg tablet price

 

SitteE (22.08.2022 12:21)

chumba casino online <a href="https://onlinecasinokosmo.org/">sverige casino online</a> sugarhouse casino online

 

Tommyspaxy (23.08.2022 14:05)

https://paxil.tech/# paxil delayed ejaculation

 

Thomasarerb (23.08.2022 15:21)

https://azithromycin.blog/# how much is zithromax 250 mg

 

ScottMaype (23.08.2022 17:49)

buy zithromax online australia <a href=" https://azithromycin.blog/# ">zithromax 250 price</a> https://deltasone.icu/# how much is prednisone 10mg

 

AdrianRulty (23.08.2022 21:11)

<a href=https://paxil.tech/#>paxil insomnia</a> paxil erectile dysfunction

 

ThomasduH (24.08.2022 10:48)

buy zithromax 1000mg online <a href=" https://azithromycin.blog/# ">zithromax over the counter uk</a>

 

Tommyspaxy (24.08.2022 23:08)

https://deltasone.icu/# prednisone over the counter

 

Thomasarerb (25.08.2022 00:06)

https://deltasone.icu/# generic prednisone for sale

 

AdrianRulty (25.08.2022 11:02)

<a href=https://paxil.tech/#>paxil for ocd</a> paxil cr

 

Lilups (25.08.2022 12:17)

essay about service delivery <a href="https://bussinesessaylife.com/">ap english essay rubric</a> essay on service and sacrifice

 

Davideffig (25.08.2022 16:21)

https://paxil.tech/# paxil 60 mg

 

Tommyspaxy (26.08.2022 07:57)

https://finasteride.top/# propecia order

 

Henrypak (27.08.2022 08:12)

<a href=https://tadalafil.pro/#>cheapest tadalafil india</a> cost of tadalafil generic

 

ThomasWredy (27.08.2022 11:59)

https://antibiotic.icu/# antacids and antibiotic interaction

 

PeterSab (27.08.2022 16:14)

https://tadalafil.pro/# tadalafil cost india

 

AlfredgoP (27.08.2022 17:01)

https://antibiotic.icu/# order amoxicillin online no prescription

 

ThomasWredy (28.08.2022 16:54)

https://sildenafil.pro/# order sildenafil 20 mg

 

PeterSab (29.08.2022 01:17)

https://amoxicillin.pro/# buy amoxicillin

 

Henrypak (29.08.2022 02:11)

<a href=https://hydroxychloroquine.icu/#>plaquenil 500</a> plaquenil 200 mg 60 tab

 

Perrymit (29.08.2022 19:07)

buy tadalafil 5mg <a href=" https://tadalafil.pro/# ">cheap tadalafil 5mg</a>

 

ThomasWredy (30.08.2022 08:02)

https://sildenafil.pro/# sildenafil 200mg online

 

offerb (30.08.2022 16:12)

julius caesar essay help <a href="https://helpessaywritingserviceft.com/">123 help essay writing</a> essay help writer

 

Henrypak (30.08.2022 16:58)

<a href=https://antibiotic.icu/#>antibiotic eye drops</a> amoxicillin 500 mg price

 

ThomasWredy (31.08.2022 12:54)

https://antibiotic.icu/# antibiotic for tick bite treatment

 

PeterSab (31.08.2022 20:20)

https://antibiotic.icu/# amoxicillin 500 capsule

 

JosephScuby (04.09.2022 03:54)

liptor <a href=" https://lipitor.icu/# ">lipitor tablets 10mg price</a>

 

RaymondRon (04.09.2022 05:08)

https://stromectol.pro/# does ivermectin kill liver flukes

 

Jeffreydup (04.09.2022 15:52)

https://ciprofloxacin.icu/# cipro ciprofloxacin

 

RaymondRon (05.09.2022 17:12)

https://lipitor.icu/# lipitor india generic

 

JosephScuby (05.09.2022 22:41)

lipitor 10 mg cost <a href=" https://lipitor.icu/# ">lipitor 20mg price australia</a>

 

Jeffreydup (06.09.2022 02:27)

https://pharmacy.ink/# medical pharmacy

 

BradleyStype (06.09.2022 14:56)

https://pharmacy.ink/# online pharmacy com <a href=https://ciprofloxacin.icu/#>ciprofloxacin generic price</a> cipro ciprofloxacin

 

Josephbef (08.09.2022 02:11)

buy paxlovid covid <a href=" https://paxlovid.best/# ">paxlovid vs molnupiravir</a>

 

DennisGal (08.09.2022 19:01)

https://viagracanada.xyz/# does viagra make you bigger than normal

 

Josephbef (09.09.2022 17:59)

pet antibiotics without vet prescription <a href=" https://withoutdoctorprescription.xyz/# ">canadian drug prices</a>

 

DennisGal (10.09.2022 05:39)

https://tamoxifen.best/# tamoxifen and grapefruit

 

RaymondRon (11.09.2022 01:12)

https://viagracanada.xyz/# best place to buy viagra online <a href=https://withoutdoctorprescription.xyz/#>best online canadian pharmacy</a> buy cheap prescription drugs online

 

Davidrit (14.09.2022 03:48)

is noromectin the same as ivermectin <a href=" https://stromectol1st.com/# ">guinea pig ivermectin</a>

 

EugeneRow (14.09.2022 04:40)

stromectol without prescription <a href=" https://stromectol1st.com/# ">ivermectin for ringworm in cattle</a> https://stromectol1st.com/# what is stromectol

 

Arthurliche (15.09.2022 04:00)

https://doxycycline.pro/# doxycycline online sale <a href=https://doxycycline.pro/#>doxycycline 100</a> buy doxycycline cheap

 

MichaelRit (15.09.2022 19:56)

pain medications without a prescription <a href=" https://drugsfromcanada.icu/# ">buy prescription drugs without doctor</a>

 

Arthurliche (16.09.2022 14:18)

https://drugsfromcanada.icu/# canadian medications <a href=https://drugsfromcanada.icu/#>non prescription ed drugs</a> ed meds online without prescription or membership

 

JasonOrele (17.09.2022 16:05)

best ed drug <a href=" https://ed-pills.xyz/# ">ed meds online without doctor prescription</a> https://ed-pills.xyz/# new ed pills <a href=https://clomid.pro/#>buy clomid 50mg online</a> where to buy clomid canada

 

MichaelRit (17.09.2022 17:29)

canadian prescription drugs <a href=" https://24hr-pharmacy.top/# ">canadian prescription drugs</a>

 

Brianovery (18.09.2022 12:36)

https://24hr-pharmacy.top/# how to order prescription drugs from canada

 

Arthurliche (19.09.2022 11:45)

https://doxycycline.pro/# buy doxycycline 100mg uk <a href=https://24hr-pharmacy.top/#>canadian drugs online pharmacy</a> canadian prescription drugs

 

Jasonlak (20.09.2022 14:50)

no prescription pharmacy paypal <a href=" https://pharmacywithoutprescription.best/# ">online pharmacy discount code</a>

 

JacobGlari (20.09.2022 19:35)

antibiotic without presription <a href=" https://antibioticwithoutpresription.shop/# ">buy zithromax no prescription</a> https://antibioticwithoutpresription.shop/# purchase amoxicillin online without prescription

 

JudsonSoich (21.09.2022 16:46)

no prescription needed pharmacy <a href=" https://pharmacywithoutprescription.best/# ">cheapest pharmacy to get prescriptions filled</a> https://erectionpills.top/# the best ed pills

 

KevinIodig (21.09.2022 19:06)

amoxicillin 500mg without prescription <a href=" https://antibioticwithoutpresription.shop/# ">buy cheap doxycycline online</a> https://pharmacywithoutprescription.best/# canadian online pharmacy no prescription <a href=https://antibioticwithoutpresription.shop/#>amoxicillin online no prescription</a> order amoxicillin no prescription

 

JudsonSoich (23.09.2022 04:40)

canadian pharmacy review <a href=" https://canadianpharmacy.best/# ">canadian pharmacy 24 com</a> https://erectionpills.top/# best male enhancement pills

 

Calvintit (24.09.2022 12:37)

best otc ed pills <a href=" https://erectionpills.top/# ">new treatments for ed</a>

 

GordonGag (24.09.2022 14:00)

maple leaf pharmacy in canada <a href=" https://canadianpharmacy.best/# ">maple leaf pharmacy in canada</a> https://antibioticwithoutpresription.shop/# cheap zithromax pills <a href=https://erectionpills.top/#>drugs for ed</a> generic ed pills

 

JudsonSoich (24.09.2022 16:37)

canadian pharmacy <a href=" https://canadianpharmacy.best/# ">onlinecanadianpharmacy 24</a> https://erectionpills.top/# medication for ed dysfunction

 

Jasonlak (24.09.2022 23:29)

ed treatment drugs <a href=" https://erectionpills.top/# ">best erectile dysfunction pills</a>

 

Calvintit (26.09.2022 04:09)

pharmacy without prescription <a href=" https://pharmacywithoutprescription.best/# ">pharmacy coupons</a>

 

GordonGag (26.09.2022 04:59)

what is the best ed pill <a href=" https://erectionpills.top/# ">non prescription ed drugs</a> https://antibioticwithoutpresription.shop/# amoxicillin 500mg no prescription <a href=https://canadianpharmacy.best/#>canadian pharmacy near me</a> canadian pharmacy prices

 

JudsonSoich (27.09.2022 18:41)

ed medications <a href=" https://erectionpills.top/# ">best non prescription ed pills</a> https://antibioticwithoutpresription.shop/# buy amoxicillin online cheap

 

GordonGag (27.09.2022 19:43)

canada drugs reviews <a href=" https://canadianpharmacy.best/# ">canadian pharmacy online store</a> https://erectionpills.top/# ed drugs <a href=https://pharmacywithoutprescription.best/#>canadian pharmacy coupon code</a> prescription drugs from canada

 

JacobGlari (27.09.2022 22:30)

ed pills <a href=" https://erectionpills.top/# ">treatment of ed</a> https://antibioticwithoutpresription.shop/# buy cheap generic zithromax

 

KevinIodig (28.09.2022 08:28)

offshore pharmacy no prescription <a href=" https://pharmacywithoutprescription.best/# ">canadian pharmacies not requiring prescription</a> https://pharmacywithoutprescription.best/# prescription drugs online <a href=https://erectionpills.top/#>buy ed pills</a> new ed drugs

 

Přidat komentář

 

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz