přeskočit k navigaci »

Kapitola z dějin četnictva v Bochově

autor: Kolář, Ondřej Mgr. | zařazeno v kategorii: Historie Karlovarska | komentáře: 45

 
 
 |

Mgr. Ondřej Kolář    21. prosince 1925 vyšel v Národních listech článek s názvem Zoufalý zápas s ozbrojenými lupiči. Podle článku byl v noci z 18. na 19. prosince obchodník František Hariš z Ertošic na Bochovsku 1) probuzen podezřelými zvuky. Když se pídil po původu hluku a vešel do vedlejší místnosti, kdosi po něm vystřelil a lehce jej zranil v obličeji. Hariš popadl pušku a bez míření vystřelil do tmy, čímž neznámé lupiče přinutil opustit dům. Pachatelé však po chvíli začali střílet do oken. Až kolem čtvrté hodiny ranní nasedli do automobilu a odjeli směrem na Karlovy Vary. Autor ukončil článek konstatováním, že „není na Bochovsku o bezpečnost občanstva zcela postaráno. V samotném Bochově jest počet četnictva naprosto nedostačující.“
    Zemské četnické velitelství v Praze neprodleně uložilo plzeňské četnické expozituře ověření pravdivosti článku. Podplukovník Baťka, exponovaný štábní důstojník v Plzni 2), nařídil 23. prosince veliteli četnického oddělení v Karlových Varech kapitánu Veselému, aby pověřil okresního velitele ve Žluticích vyšetřením případu. 4. ledna 1926 Veselý hlásil, že podle vyjádření podle žlutického velitele je novinová zpráva o incidentu „příliš přepjata“ a nepřesná.
    Incident se podle četnického vyšetřování udál následovně: Terezie Harischová z Herstošic 3) (tedy nikoliv Ertošic, jak uváděly noviny) krátce se po půlnoci 19. prosince 1925 chystala zkontrolovat dobytek ve stáji, když zpozorovala, že se někdo pokouší z venku otevřít dveře do domu. Vzbudila proto manžela, který pootevřel dveře, před nimiž stál muž středního vzrůstu. Dotyčný Harische požádal o zapůjčení lopaty, aby mohl vyprostit automobil uvízlý ve sněhu. Harisch odmítl, zamkl a po chvíli se zašel podívat z okna, zda se neznámý muž ještě nepotuluje poblíž.
    V té chvíli bylo po Harischovi dvakrát vystřeleno, ale obě kulky minuly. Obchodník reagoval výstražnou ranou z revolveru. Zhruba po půl hodině útočník rozbil okno Harischova obchodu a vypálil dvě rány do kuchyňského okna. Harisch vystřelil zpět a poté zakryl rozbité okno dekou. Když se pokusil zakrýt i vyhlídku, bylo po něm dvakrát vystřeleno, přičemž jedna z kulek se odrazila od kredence a škrábla obchodníka na tváři. Poté pachatel vyzval Harische, aby se vzdal, což dotyčný rázně odmítl, načež následoval další výstřel. Poté lupič vytrhal několik latí z plotu, rozbil s nimi dvě okna a kolem čtvrté hodiny zmizel.
    Vzhledem k tomu, že se dům a obchod Harischových nacházel na samotě, niko střelbu neslyšel. Na četnickou stanici v Bochově se zpráva o útoku dostala kolem osmé hodiny ranní díky dětem, které se o případu doslechly cestou do školy a následně informovaly četníky. Jelikož velitel stanice vrchní strážmistr Bílý byl právě na dovolené, vyrazili na místo činu pouze strážmistři Urban, Němeček a Vydrna.
    Kolem domku byly nalezeny stopy bot značky Schimi, které se podařilo vysledovat k samotě Nová Hvězda, kde se k vyšetřujícím četníkům připojil okresní velitel ze Žlutic.
    Podle hlášení velitele četnického oddělení v Karlových Varech kapitána Veselého z 18. ledna 1926 se okresní četnický velitel ve Žluticích dozvěděl o spáchání trestného činu v dopoledních hodinách 19. prosince, ale „nemohl se ihned dostavit na místo činu,“ jelikož právě dohlížel na udržování klidu při jakési „protestní schůzi.“ Přesto okamžitě telefonoval ze žlutického nádraží četnickým stanicím v Lubenci, Toužimi a Bečově nad Teplou. Četníci ze Štědré a Chyše byli kvůli probíhající schůzi soustředěni ve Žluticích, tudíž se nemohli zúčastnit pátrání po pachatelích.
    Po skončení schůze ve dvanáct hodin okresní velitel vyrazil v doprovodu žlutického strážmistra Klimeše a dvou četníků ze Štědré na místo činu, zatímco strážmistr Polák z Chyše dostal rozkaz zahájit pátrání ve svém obvodu. Poté, co se u Nové Hvězdy informoval o podrobnostech, nařídil okresní velitel pátrání po trhovcích Gareisovi a Dörflerovi 4). Četníci ze Štědré byli vysláni západním směrem a hlídka z bochovské stanice byla pověřena rozesláním pátracích oběžníků a zasláním hlášení Zemskému četnickému velitelství v Praze.
    Okresní velitel se strážmistrem Klimešem poté vyrazili po silnici směrem na Lubenec, přičemž se jim podařilo zjistit, že „pachatel dne 19. 12. kolem 4.45 hod. klepal na okno v hostinci „Pflug“ v Budově a žádal o vodu a prodání cigaret.“ Téhož dne v půl sedmé ráno si dotyčný v Bošově koupil cigarety a chléb. Prodavači tvrdil, že má namířeno do Podbořan. To však byla poslední stopa, jelikož „další pátrání v Libkovicích a v Lubenci zůstalo bezvýsledné.“     Kolem desáté hodiny večer okresní velitel z nádraží v Lubenci telegraficky informoval četnickou stanici v Podbořanech. Poté věc konzultoval s velitelem lubenecké četnické stanice, načež se vrátil do Žlutic.
    Následujícího dne o případu vyrozuměl všechny četnické stanice ve čtrnácti okresech, stanice ve vlastním obvodu a policii v Plzni, Karlových Varech, Mariánských Lázních a Chomutově. Kromě toho četnické stanici v Lubenci „nařídil zjištění popisu Wocka z Nahořic, hledaného pro krádež kraj. soudem v Chebu, jelikož jest takového činu schopen a zdá se býti podezřelý.“
    Srovnáním popisů pravděpodobného pachatele, získaných v Budově a Bošově, s líčeným Harischových vzniklo podezření, že se jedná o muže, který den před krádeží navštívil obchod Harischových.
    V reakci na výše zmíněný novinářský článek se vedení četnictva začalo zajímat o bezpečnostní poměry na Bochovsku. Zpráva z počátku ledna 1926 podepsaná štábním kapitánem Borským, zastupujícím velitele karlovarského četnického oddělení, uvádí, že předepsaný stav stanice (velitel a tři muži) je toho času naplňen, nicméně „ obvod jest lesnatý a hornatý...příhodný pro nebezpečná individua; služba četnictva proto těžká a namáhavá. V roce 1925 vykazuje stanice Bochov 43 zatčení a 248 (trestních) oznámení.“ Borský navrhl posílení stanice o jednoho muže.
    V hlášení z 18. ledna 1926 karlovarský četnický velitel kapitán Veselý podal zprávu o poměrech na četnické stanici v Bochově. Velitel vrchní strážmistr Václav Bílý sloužil u četnictva od roku 1910 a v letech 1923-24 absolvoval hodnostní školu s dobrým prospěchem jako poslední ze 103 účastníků kurzu. V březnu 1925 nastoupil jako velitel stanice v Bochově. Jeho teoretické znalosti byly hodnoceny jako uspokojující, nicméně „ve vyučování podřízených jest slabý...tím výcvik jeho podřízených jest jen dostačující a u stržm. Urbana vlastní pílí dobrý.“ Podle Veselého mínění si Bílý při vyřizování kancelářské agendy počínal dosti těžkopádně a celkově postrádal potřebnou ráznost.
    Dále velitel oddělení v Karlových Varech připomněl, že již v minulosti doporučoval Bílého přeložení na méně významnou stanici, přičemž na Bílého místo doporučil buďto velitele ve Štědré vrchního strážmistra Františka Somerauera (někdy též uváděn jako Sommerauer) nebo Bohuslava (či Bohumila) Vaněčka z Krondorfu v okrese Kadaň. Oba kandidáti již byli vyzváni k vyjádření, zda mají o uvedené místo zájem.
    23. ledna se exponovaný štábní důstojník v Plzni podplukovník Baťka obrátil na velitele četnického oddělení v Karlových Varech Veselého s dotazem, jak je možné, že se pátrání 19. prosince zúčastnil strážmistr Josef Němeček z Bochova, který byl podle záznamů v té době nemocen. Dále exponovaný důstojník konstatoval, že vrchní strážmistr Bílý se vrátil z dovolené na Štědrý den, ale první šetření ohledně případu v Herstošicích konal až 29. prosince, z čehož „lze souditi, že se o případ velice málo zajímal.
    Baťka nařídil veliteli karlovarského oddělení disciplinárně potrestat Bílého a podat zprávu, zda adepti na post velitele bochovské stanice Somerauer a Vaněček „jsou zdatnými bezpečnostními orgány.“ O potenciálním zesílení četnické stanice v Bochově jedním četníkem z Krondorfu mělo rozhodnout Zemské četnické velitelství, kterému se exponovaný důstojník chystal předložit návrh. Veselý byl požádán o vyjádření, na jak dlouho by měla být stanice v Bochově posílena.
    V odpovědi na dopis podplukovníka Baťky velitel karlovarského oddělení uvedl, že strážmistr Josef Němeček I. 5) onemocněl vředy dne 21. listopadu 1925, ale 16. prosince byl při lékařské prohlídce u Zemského četnického velitelství uznán schopným bezpečnostní služby, rozkaz o jeho uschopnění byl však oficiálně zveřejněn až 22. prosince.
    Veselý se ve zprávě podplukovníku Baťkovi též vyjádřil k chování vrchního strážmistra Bílého, který „odůvodňuje malý služební zájem o tento případ“ tím, že podle informací od svého podřízeného strážmistra Urbana „seznal, že pachatel nebyl z blízkého okolí“ a tudíž nepředpokládal, že by další pátrání v obvodu bochovské stanice mohlo přinést výsledky. Ve dnech 25. a 26. prosince se prý Bílý bezvýsledně vyptával obyvatel z okolí na podrobnosti, které by mohly vést k objasnění případu. 27. prosince hodlal pátrat v širším okolí, nicméně na žádost bochovského lékaře Pfeiffera se musel „zúčastniti šetření utonutí 4letého dítka ve studni..“ K důkladnějšímu vyšetřování herstošického incidentu se tedy Bílý dostal až pět dní po návratu z dovolené.
    Přesto velitel četnického oddělení v Karlových Varech zhodnotil Bílého jednání jako ledabylé a potrestal velitele bochovské stanice písemnou důtkou a navrhl Bílého přeložení „na podřadnější pouze 2 mužovou stanici Žďár, okres Kadaň.“ Dále Veselý hlásil, že Somerauer i Vaněček si z rodinných důvodů přejí zůstat na svých současných stanicích a nemají o přeřazení do Bochova zájem. Somerauer měl dvě školou povinné děti, zatímco Vaněček „jest nucen vydržovati svého jediného syna v Praze“ a měl by finanční těžkosti se sháněním bytu v Bochově.
    Proto karlovarský velitel Veselý doporučil nahradit Bílého vrchním strážmistrem Josefem Schallerem z Českého Wiesenthalu, který byl „bezdětný a velmi dobré kvalifikace a sám již jednou předložil prosbu o přemístění na jinou podnebím příznivější stanici.“ Vzhledem k důležitosti stanice v Českém Wiesenthalu bylo ovšem nutné najít za Schallera vhodného náhradníka. V obvodu karlovarského četnického oddělení v té době nebyl k dispozici vhodný kandidát, proto Veselý požádal Baťku o přidělení četníka od jiného oddělení. Pro Schallerova nástupce byl zajištěn byt v četnických kasárnách.
    V poslední lednový den Baťka zaslal zprávu Zemskému četnickému velitelství v Praze, v níž stručně shrnul výsledky dosavadního šetření a doporučil Bílého přeložení a posílení stanice v Bochově. V této souvislosti zdůraznil, že o zvýšení počtu četníků v Bochově žádá i okresní politická správa. V dalším hlášení do Prahy 8. února exponovaný důstojník doporučil přeložení Bílého do Žďáru s podotknutím, že pro Bílého, jeho ženu a dvouleté dítě momentálně není k dispozici byt, nicméně v nejbližší době jim bude ve Žďáru zajištěno vhodné ubytování.
    Baťka rovněž podpořil Veselého návrh nahradit Bílého Schallerem, který „projevil přání o přemístění do kulturnějšího místa.“ Novým velitelem četnické stanice v Českém Wiesenthalu se měl stát někdo z absolventů právě probíhajícího kurzu hodnostní školy. Vzhledem k uspokojivým bezpečnostním poměrům v Českém Wiesenthalu nový velitel podle Baťkova mínění nemusel být nijak zvlášť kvalifikovaný. Po dohodě s Okresní správou politickou ve Žluticích měla být stanice v Bochově posílena strážmistrem Václavem Kotrbatým z Krondorfu, prozatím na šest měsíců.
    Zemské velitelství uvedené návrhy akceptovalo, čímž byla záležitost uzavřena.

1) V polovině dvacátých let dvacátého století spadal Bochov do obvodu okresního četnického velitelství ve Žluticích, které podléhalo četnickému oddělení v Karlových Varech. To se zase zodpovídalo úřadu exponovaného štábního důstojníka v Plzni. Blíže ke struktuře čs. četnictva viz Macek, Pavel - Uhlíř, Lubomír: Dějiny policie a četnictva II. Praha 1999.
2) Blíže k činnosti plzeňské četnické expozitury viz http://www.historiepolicie.estranky.cz/clanky/cetnictvo-1918---1945/exponovany-cetnicky-stabni-dustojnik-v-plzni-1921---1929
3) Dnes součást Bochova.
4) Z kontextu nevyplývá, zda byli uvedení trhovci stíháni kvůli podezření z účasti na vloupání k Harischovým či zda po nich četnictvo pátralo z jiného důvodu.
5) Sloužilo-li u četnictva současně více mužů stejného jména, byli pro lepší přehlednost číslováni.

Zdroj: Národní archiv, fond Zemské četnické velitelství Praha, karton 350.

 

« další texty z kategorie Historie Karlovarska

« zpět na seznam textů

Komentáře: přidat další

ecikiji (28.05.2019 07:54)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone 20 Mg <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without A Prescription</a> oxe.jojc.pamatkyaprirodakarlovarska.cz.wic.fc http://mewkid.net/buy-prednisone/

 

Denice (07.07.2022 01:03)

Hey there! I'm at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work! darknet Market list https://mydarkmarket.com

 

Alfred (18.07.2022 02:59)

Undeniably consider that that you said. Your favorite justification appeared to be at the web the easiest thing to bear in mind of. I say to you, I certainly get irked whilst folks think about worries that they plainly don't recognize about. You controlled to hit the nail upon the highest and defined out the whole thing with no need side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks darknet market links https://asapmarketurls.com

 

Alphonso (18.07.2022 21:50)

Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Very useful info specially the last part :) I care for such info a lot. I was looking for this certain information for a long time. Thank you and good luck. dark market 2022 https://darknetmarketwww.com

 

Normand (18.07.2022 23:46)

Hello, Neat post. There is a problem along with your site in internet explorer, could check this? IE still is the market leader and a big component of other folks will miss your fantastic writing due to this problem. Dark Market 2022 https://darknetmarketwww.com

 

Hassie (19.07.2022 13:10)

I'm extremely pleased to discover this page. I wanted to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely really liked every bit of it and i also have you book-marked to look at new things in your website. dark web sites https://heineken.express

 

June (19.07.2022 19:56)

I used to be recommended this web site by means of my cousin. I am not positive whether this post is written by him as no one else recognise such precise approximately my trouble. You're wonderful! Thank you! darkmarket url https://heineken.express

 

Mira (31.07.2022 05:44)

Hey There. I found your blog the use of msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful information. Thank you for the post. I will certainly return. dark market onion https://heinekenexpresshop.com

 

Debbra (31.07.2022 17:02)

Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say excellent blog! dark web link https://market-darknet.com

 

Renee (09.08.2022 22:26)

If some one desires expert view concerning blogging and site-building after that i suggest him/her to visit this web site, Keep up the good job. dark market list https://worldmarketsonion.com

 

Kassandra (10.08.2022 09:17)

Thanks , I've recently been searching for information approximately this subject for a while and yours is the best I have came upon till now. However, what concerning the bottom line? Are you sure about the source? dark web link https://onionmarketdarkweb.com

 

Alton (12.08.2022 06:40)

hi!,I like your writing very much! proportion we keep up a correspondence extra about your article on AOL? I need a specialist in this space to solve my problem. May be that is you! Looking ahead to see you. Dark Web market https://alphabay-darkmarket.net

 

Tiffiny (12.08.2022 11:24)

Hi there to every , since I am actually keen of reading this weblog's post to be updated regularly. It consists of fastidious stuff. alphabay market url https://alphabay-darkmarket.com

 

Grace (12.08.2022 14:34)

This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info… Appreciate your sharing this one. A must read post! darkmarket url https://alphabay-darkmarket.com

 

Elizabeth (13.08.2022 05:31)

This piece of writing gives clear idea for the new people of blogging, that in fact how to do running a blog. dark markets 2022 https://alphabay-darkmarket.com

 

Stacey (13.08.2022 06:03)

This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very precise info… Many thanks for sharing this one. A must read post! Darknet Websites https://alpha-bay.shop

 

Kristen (14.08.2022 01:23)

Hi there, this weekend is nice for me, for the reason that this point in time i am reading this wonderful informative paragraph here at my house. alphabay market link https://alphabay-darkmarket.net

 

Cleta (16.08.2022 13:54)

Hi there would you mind sharing which blog platform you're working with? I'm planning to start my own blog in the near future but I'm having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask! darknet market lists https://alphabay-darkweb.com

 

Keira (16.08.2022 15:35)

It's awesome for me to have a web page, which is beneficial for my experience. thanks admin alphabay darkweb url https://alphabay-darkweb.net

 

Xiomara (18.08.2022 15:03)

I'm really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A number of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any ideas to help fix this issue? alphabay onion https://alphabay-drugs.net

 

Willie (18.08.2022 15:04)

It's amazing in support of me to have a site, which is helpful in support of my know-how. thanks admin Dark Web link https://alphabay-drugs.com

 

Claribel (18.08.2022 22:22)

This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read article! dark market list https://alphabay-drugs.net

 

Lino (20.08.2022 01:56)

I do not even know the way I ended up here, but I thought this post was good. I do not recognize who you might be however definitely you are going to a famous blogger when you aren't already. Cheers! alphabay darkweb https://alphabay-drugs.net

 

Delila (21.08.2022 14:38)

Hi there very nice website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I'll bookmark your site and take the feeds additionally? I'm glad to seek out a lot of helpful information right here within the submit, we want develop more strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . . alphabay market url https://alphabay-url.net

 

Misty (22.08.2022 22:54)

This information is worth everyone's attention. When can I find out more? darknet markets https://alphabaydarkmarket.net

 

Luella (24.08.2022 10:36)

This is my first time pay a quick visit at here and i am really pleassant to read everthing at one place. darkmarket list https://alphabaydarkmarket.net

 

Zoila (25.08.2022 21:19)

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless think of if you added some great images or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could undeniably be one of the most beneficial in its field. Superb blog! Darknet market list https://alphabaydarknet.net

 

Basil (28.08.2022 02:09)

With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I've either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any techniques to help protect against content from being stolen? I'd certainly appreciate it. dark web market links https://alphabaydarkweb.net

 

Austin (28.08.2022 04:38)

Very descriptive post, I liked that bit. Will there be a part 2? dark web markets https://alphabaydarknet.shop

 

Eugenio (29.08.2022 08:46)

Hello, Neat post. There's a problem with your web site in web explorer, could check this? IE still is the marketplace leader and a large section of other people will leave out your excellent writing because of this problem. alphabay darkweb link https://alphabaydrugs.net

 

Eden (30.08.2022 05:13)

Hello there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job! Dark web market list https://alphabayonion.com

 

Lavern (30.08.2022 18:32)

Please let me know if you're looking for a article writer for your site. You have some really good articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Regards! darknet market list https://alphabayurl.shop

 

Margie (31.08.2022 02:40)

Hi, I think your website may be having browser compatibility issues. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it's got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, fantastic website! dark market list https://alphabaydrugs.com

 

Brenda (02.09.2022 15:10)

Hello are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated! dark web market links https://mydarkmarket.com

 

Rosaria (05.09.2022 11:57)

Hello, i believe that i saw you visited my website thus i got here to return the prefer?.I am attempting to in finding issues to enhance my site!I suppose its good enough to use some of your ideas!! dark market link https://mydarkmarket.com

 

Nida (05.09.2022 12:03)

Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Very helpful info particularly the last part :) I care for such info a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck. darkmarket https://mydarkmarket.com

 

Dennis (24.09.2022 00:21)

It's going to be ending of mine day, except before ending I am reading this enormous post to increase my knowledge. dark market link https://alpha-bay.net

 

Warren (24.09.2022 01:00)

I like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and reporting! Keep up the good works guys I've added you guys to blogroll. alphabay market https://alpha-bay.shop

 

Porter (24.09.2022 04:08)

I constantly spent my half an hour to read this web site's posts everyday along with a mug of coffee. darkmarket url https://alpha-bay.net

 

Raymundo (24.09.2022 18:32)

Hey there, You've done a fantastic job. I'll definitely digg it and personally recommend to my friends. I'm sure they will be benefited from this website. darkmarket url https://alpha-bay.net

 

Franchesca (25.09.2022 06:04)

This is really interesting, You're a very skilled blogger. I've joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I've shared your web site in my social networks! dark web link https://alphabay-darkmarket.com

 

Katlyn (25.09.2022 21:30)

I love what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure! Keep up the good works guys I've included you guys to my personal blogroll. darknet websites https://alpha-bay.shop

 

Cinda (25.09.2022 23:03)

Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told was once a enjoyment account it. Glance complicated to far added agreeable from you! By the way, how can we be in contact? dark web link https://alpha-bay.link

 

Ila (26.09.2022 05:40)

Yes! Finally something about darknet market. dark markets 2022 https://alpha-bay.link

 

Gregory (26.09.2022 05:50)

I will right away grab your rss feed as I can't in finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Please let me realize in order that I could subscribe. Thanks. alphabay onion https://alpha-bay.link

 

Přidat komentář

 

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz