přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Tocov - kostel Navštívení Panny Marie

Tocov - kostel Navštívení Panny Marie

Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | Tocov - kostel Navštívení Panny Marie

Původně snad již raně gotický farní kostel Navštívení Panny Marie měl být vystavěn již v polovině 13. století na návsi nad rybníkem uprostřed dnes již zcela zaniklé vsi Tocov (Totzau). První písemná zmínka však pochází až z roku 1352. Roku 1541 byl poté kostel zásadně renesančně přestavěn. Další přestavba proběhla v roce 1833, během které byla prodloužena loď. Po začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 byl kostel spolu s celou vsí demolován. Místo strženého kostela dnes připomínají pouze zbytky ohradní zdi původního hřbitova a zarostlá hromada sutin.

 

Objekt: (raně) gotický, renesančně přestavěný kostel

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Tocov (Totzau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návsi uprostřed dnes již zcela zaniklé vsi ve Vojenském újezdu Hradiště

GPS: 50°18'27.478"N, 13°5'1.944"E

Období vzniku: 1. polovina 14. století (1. polovina 13. století?)

Architekt: neznámý

První písemná zmínka: 1352 (1261?)

Přestavba: 1541 renesančně, 1833 prodloužena loď

Období devastace: po roce 1945

Demolice: 50. léta 20. století

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: vstup bez povolení zakázán (VÚ Hradiště)

Historie objektu

Původně snad již raně gotický farní kostel Navštívení Panny Marie byl podle A. Frinda poprvé připomínán již roku 1261 na návsi nad rybníkem uprostřed dnes již zcela zaniklé vsi Tocov (Totzau). V té době, určitě již od roku 1234, patřilo zdejší zboží ženskému klášteru v Doksanech. V roce 1272 měl být poté kostel vysvěcen.

První doložená písemná zmínka o zdejší kostele Navštívení Panny Marie však pochází až z roku 1352, od kdy je uváděn jako součást loketského děkanátu. K roku 1384 je poté v Tocově již v písemných pramenech doložena také místní fara, která však patřila k těm chudším, neboť výše papežského desátku činila pouhé 3 groše. V roce 1411 je při tocovském kostele doložen farář Frideric, který rezignoval na svůj úřad a byl nahrazen knězem Konrádem z Lichtenfelsu. V 16. století v oblasti převládlo luteránství a zdejší kostel byl spravován protestantskými duchovními. Roku 1541 byl poté kostel Navštívení Panny Marie v Tocově zásadně renesančně přestavěn podle návrhu neznámého architekta.

V rámci rekatolizace byla roku 1627 obnovena katolická správa a zdejší kostel byl poté až do 19. století filiálním ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Doupově. Roku 1677 tocovský rodák, c.k. rotmistr Niklas Leopold Schmiedt von Schmidtfeld, pán v Milzanech a Černýši, věnoval zdejšímu kostelu raně barokní postranní oltář. Již v roce 1775 žádal kralupský farář J. V. Kirschner o potřebnou opravu sešlého kostela. K žádosti přiložil rozpočet na 3 181 zlatých a ručně kreslený plánek. Navrhovaná barokní přestavba kostela však tehdy patrně nebyla realizována.

Teprve v roce 1833 poté proběhly podle návrhu neznámého architekta stavební úpravy tocovského kostela, během kterých byla kostelní loď prodloužena směrem k západu. Patrně v té době byla u kostela vystavěna rovněž nová budova fary, prvně uváděná v Sommerově topografii z roku 1847. Ke zdejší farnosti patřily vsi Tocov, Heřmanov a osada Kottershof. Vždy v neděli po 2. červenci, dni Navštívení Panny Marie, byl slaven v kostele hlavní církevní svátek.

Po nuceném vysídlení původního obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být kostel udržován postupně chátral. Vnitřní zařízení kostela bylo zničeno či rozkradeno. Patrně krátce začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 bylo ještě v padesátých letech 20. století přistoupeno k celkové likvidaci zástavby vysídlené vsi včetně objektu kostela. Na místě strženého kostela zbývají dnes pouze zbytky ohradní zdi původního hřbitova a zarostlá hromada sutin.

 

Popis objektu

Orientovaný gotický, renesančně přestavěný kostel s obdélnou lodí a odsazeným pravoúhlým presbytářem, krytý šindelovou sedlovou střechou s velkou otevřenou osmibokou sloupkovou zvoničkou nad průčelím, zakončenou šindelovou jehlancovou stříškou s makovicí a dvouramenným křížem na vrcholu. Při severní stěně presbytáře kostela bývala připojena obdélná přízemní sakristie, krytá šindelovou sedlovou střechou s prkenným štítem. Při jižní stěně kostela pak byla přistavěna obdélná přízemní předsíň s opěrnými pilíři, krytá sedlovou střechou s prkenným štítem.

Vstupní západní průčelí kostela prolomené obdélným vchodem bývalo završeno trojúhelníkovým štítem a prolomeno trojicí menších kruhových okének v ose nad sebou. Podélné stěny kostela byly prolomeny obdélnými okny s mírně odsazenými půlkruhovými záklenky. Vnější stěny kostela bývaly hladké, bez členění.

Vnitřní zařízení kostela pocházelo ze 17. a 18. století. V presbytáři býval postaven raně barokní portálový hlavní oltář z konce 17. století s oltářním obrazem Panny Marie s Ježíškem a dvojicí plastik světců v zasklených nikách po stranách. Raně barokní postranní oltář věnoval roku 1677 zdejší rodák, c.k. rotmistr Niklas Leopold Schmiedt von Schmidtfeld, pán v Milzanech a Černýši.

 

Fotodokumentace

Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | kostel Navštívení Panny Marie v Tocově na císařském otisku mapy stabilního katastru vsi z roku 1842
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | průčelí farního kostela v Tocově před rokem 1945
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | kostel Navštívení Panny Marie v Tocově na výřezu kolorované hostorické pohlednice vsi z roku 1906
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | farní kostel Navštívení Panny Marie v Tocově od severovýchodu - červenec 1939
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | farní kostel Navštívení Panny Marie v Tocově od jihozápadu na historickém snímku z doby před rokem 1945
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | zvonička kostela v době před rokem 1945
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | kostel v Tocově od jihozápadu před rokem 1945
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | farní kostel v Tocově na historické kresbě
 
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | hlavní oltář kostela před rokem 1945
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | farní kostel Navštívení Panny Marie na návsi v Tocově na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1938
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | ohradní zeď v místech strženého kostela v zniklé vsi Tocov na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1962
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | zarostlé sutiny strženého kostela se zbytky ohradní zdi v zaniklé vsi Tocov od jihozápadu - duben 2019
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | zbytky jižíního průběhu ohradní zdi původního hřbitova v zaniklé vsi Tocov - duben 2019
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | zarostlé sutiny strženého kostela se zbytky ohradní zdi v zaniklé vsi Tocov od jihovýchodu - duben 2019
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | zarostlé sutiny strženého kostela se zbytky ohradní zdi v zaniklé vsi Tocov od východu - duben 2019
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | závěr strženého farního kostela Navštívení Panny Marie v zaniklé vsi Tocov od východu - duben 2019
 
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | zarostlé sutiny strženého farního kostela Navštívení Panny Marie v zaniklé vsi Tocov - duben 2019
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | zarostlé sutiny strženého farního kostela Navštívení Panny Marie v zaniklé vsi Tocov - duben 2019
Tocov - kostel Navštívení Panny Marie | zarostlé sutiny strženého farního kostela Navštívení Panny Marie v zaniklé vsi Tocov od severu - duben 2019
 

Použitá literatura

Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska, Chomutov 1998, s. 24-25.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov 2005, s. 74-76.
Martin ČECHURA, Zaniklé kostely Čech, Praha 2012, s. 267.
Luděk KRČMÁŘ – Zdeněk PROCHÁZKA – Jan SOUKUP, Zničené kostely. Průvodce historií západních Čech č. 14, Domažlice 2005, s. 98-99.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 76.
Jaroslaus SCHALLER, Topographie des Königreichs Böhmen. Zwenter Theil. Ellbogner Kreis, Praha 1785, s. 113.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 151.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz